หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/28

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ข้อ ๕๐

การละเมิดอันร้ายแรงที่ได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้น ได้แก่ การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หากได้กระทำต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญานี้ให้ความคุ้มครอง คือ การฆ่าโดยเจตนา การทรมานหรือการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม รวมทั้งการทดลองทางชีววิทยา การกระทําให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสหรือทําอันตรายแก่ร่างกายหรือสุขภาพอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การทําลายและริบทรัพย์สินอย่างกว้างขวางโดยไม่มีความจําเป็นทางทหารและซึ่งได้กระทําไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยพลการ

ข้อ ๕๑

อัครภาคีผู้ทําสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคีอื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้

ข้อ ๕๒

เมื่อมีคําร้องขอของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง จะต้องจัดให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าได้มีการละเมิดอนุสัญญาขึ้นด้วยประการใด ๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน

หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการสําหรับการสอบสวนแล้ว ภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่งจะตัดสินว่าจะต้องดําเนินการตามวิธีใด

เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นลิ้นสุดลงและกําจัดการละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะทําได้

ข้อ ๕๓

ในทุกโอกาส ห้ามมิให้เอกชน สมาคม ห้างร้านหรือบริษัทไม่ว่าที่เป็นสาธารณะหรือส่วนบุคคล นอกจากผู้ที่มีสิทธิตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ใช้เครื่องหมายหรือคําว่า "กาชาด" หรือ "กาเจนีวา" หรือเครื่องหมายหรือถ้อยคําใด ๆ อันเป็นการเลียนแบบไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์อย่างใดในการใช้และโดยไม่คํานึงถึงวันที่นํามาใช้นั้น

ด้วยเหตุผลแห่งบรรณาการที่ได้ให้แก่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วยการใช้ธงชาติสหพันธรัฐผันกลับสีนั้นและการสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างตราแผ่นดินแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์กับเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดแห่งอนุสัญญา ห้ามมิให้เอกชน สมาคม หรือห้างร้าน ใช้ตราแผ่นดินแห่งสมาพันธรัฐสวิส หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่เป็นการเลียนบบในทุกโอกาส ไม่ว่าเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายในทางพาณิชย์ หรือเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องหมายดังกล่าว หรือด้วยความมุ่งหมายอันัขัดต่อความสุจริตในทางพาณิชย์ หรือในพฤติการณ์อันอาจกระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชาติสวิส

อย่างไรก็ตาม อัครภาคีผู้ทำสัญญาฝ่ายใดที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวา ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๙ อาจอนุมัติกำหนดเวลาไม่เกินสามปี นับตั้งแต่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ให้ผู้ที่เคยใช้เครื่องหมายถ้อยคำหรือสัญญาณหรือตราที่ระบุไว้ในวรรคแรกมาก่อนแล้วเลิกใช้ โดยมิให้การใช้ระหว่างระยะเวลานั้นปรากฏในยามสงครามว่าเป็นการให้ความคุ้มครองตามอนุสัญญา

บทบัญญัติห้ามในวรรคแรกแห่งข้อนี้ ให้เป็นอันบังคับใช้สำหรับเครื่องหมายและตราซึ่งระบุไว้ในวรรคสองแห่งข้อ ๓๘ ด้วย โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่มีอยู่โดยการใช้อยู่ก่อนแล้ว

๑๘