หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/29

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ข้อ ๕๔

อัครภาคีผู้ทําสัญญา หากกฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นการเพียงพอแล้ว จะต้องจัดการตามที่จำเป็นเพื่อป้องกันและกำจัดการฝ่าใช้ซึ่งกล่าวไว้ในข้อ ๕๓ ในทุกโอกาส


บทสุดท้าย
ข้อ ๕๕

อนุสัญญานี้ได้จัดทําขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้มีคําแปลของอนุสัญญาฉบับนี้อย่างเป็นทางการ เป็นภษารัสเซียและภาษาสเปน

ข้อ ๕๖

อนุสัญญานี้ซึ่งลงวันที่วันนี้ เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๕๐ ในนามของประเทศที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมซึ่งได้เปิดขึ้น ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่่ ๒๑ เมษายน ค.ศ.๑๙๔๙ กัทั้งประเทศที่มิได้มีผู้แทนเข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้ แต่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาเจนีวาฉบับ ค.ศ.๑๘๖๔, ๑๙๐๖ และ ๑๙๒๙ ว่าด้วยการบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ

ข้อ ๕๗

อนุสัญญานี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสารไว้ที่กรุงเบอร์น

ให้จัดทําการบันทึกการส่งมอบสัตยาบันสารแต่ละฉบับไว้ และให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสส่งสำเนาอันรับรองว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่าง ๆ ที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ ๕๘

อนุสัญญานี้จะเป็นอันมีผลบังคับใช้เมื่อครบหกเดือน หลังจากได้มีการมีการมอบสัตยาบันสารไว้แล้วไม่น้อยกว่าสองฉบับ

แตนั้นไปอนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่ายเมื่อครบหกเดือนหลังจากที่ได้มอบสัตยาบันสารแล้ว

ข้อ ๕๙

อนุสัญญานี้ ให้เป็นอันใช้แทนอนุสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๘๖๔ ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๐๖ และฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๙ ในความสัมพันธ์ระหว่างอัครภาคีผู้ทำสัญญา

ข้อ ๖๐

ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใด ๆ ที่มิได้ลงนามไว้ทำการภาคยานุวัตอนุสัญญานี้ได้

๑๙