หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/37

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

เพื่อการนี้ บรรดาการกระทำต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าในกาละและเทศะใด คือ

๑. การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด การทำทารุณกรรมและการทรมาน

๒. การจับตัวไปเป็นประกัน

๓. การทำลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้าและเสื่อมทรามต่ำช้า

๔. การตัดสินลงโทษ และการปฏิบัติการตามคำตัดสินโดยไม่มีคำพิพากษาของศาลที่ได้ ตั้งขึ้นตามระเบียบ อันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรม ซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะละเว้นเสียได้

ข. ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง

องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ลำเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อาจเสนอบริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้

ภาคีคู่พิพาทควรพยายามนำบทบัญญัติอื่น ๆ แห่งอนุสัญญานี้ทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้บังคับอีกด้วย โดยทำความตกลงกันเป็นพิเศษ

การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้จะไม่กระทบกระเทือนฐานะในทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท

ข้อ ๔

ในกรณีที่มีการสู้รบกันระหว่างกำลังทางบกและกำลังทางเรือของภาคีคู่พิพาท บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ให้เป็นอันใช้แก่กำลังทหารที่อยู่บนเรือเท่านั้น

กำลังทหารที่ส่งขึ้นบกแล้วนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ โดยทันที

ข้อ ๕

ประเทศที่เป็นกลางจะต้องรับใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้โดยอนุโลม สำหรับผู้บาดเจ็บ ปวยไข้ และเรือต้องอับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย์ และอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพของภาคีคู่พิพาท ซึ่งได้รับไว้หรือได้ถูกกักกันไว้ในอาณาเขตของตน รวมทั้งผู้เสียชีวิตที่พบด้วย

ข้อ ๖

นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ ๑๐, ๑๘, ๓๑, ๓๘, ๓๙. ๔๐, ๔๓ และ ๕๓ บรรดาอัครภาคีผู้ทำสัญญาอาจทำความตกลงเป็นพิเศษอื่นๆ สำหรับเรื่องทั้งปวงชึ่งตนเห็นสมควรทำเป็นบทบัญญัติไว้ต่างหากก็ได้ ห้ามมิให้ทำความตกลงพิเศษใด ๆ อันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้บาดเจ็บ ป่วยใข้ และเรือต้องอับปาง หรือพนักงานแพทย์ หรืออนุศาสนาจารย์ ตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญานี้ หรือกำกัดสิทธิต่างอนุสัญญานี้ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้น

บรรดาผู้บาดเจ็บ ปวยไข้ และเรือต้องอับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย์ และอนุศาสนาจารย์ จะคงได้รับประโยชน์จากความตกลงต่าง ๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญานี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เมื่อมีบท

๒๗