หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/40

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

บุคคลเช่นว่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติและรักษาพยาบาลด้วยมนุษยธรรมโดยภาคีคู่พิพาท ซึ่งตนตกอยู่ในอำนาจโดยไม่คำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเหตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ห้ามประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลเหล่านี้อย่งาเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามฆาตกรรม หรือการกําจัดเผ่าพันธ์โดยวิธีใด ๆ ทรมาน หรือใช้ทดลองทางชีววิทยา ห้ามมิให้ละทิ้งบุคคลเหล่านี้ไว้โดยปราศจากความช่วยเหลือทางแพทย์โดยเจตนา หรือโดยปราศจากการรักษาพยาบาลหรือปล่อยไว้ให้ตกอยู่ในสภาพอันเสี่ยงภัยแห้งโรคติดต่อ

สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลก่อนผู้อื่นนั้น จะเป็นอันอนุมัติให้มีขึ้นได้ก็โดยเหตุผลทางแพทย์ที่มีลักษณะด่วนเท่านั้น

สตรีจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยได้รับการพิจารณาทุกประการอันสมควรแก่เพศของตน

ข้อ ๑๓

อนุสัญญานี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปางในทะเลซึ่งอยู่ในประเภทต่อไปนี้

ก. ผู้สังกัดในกองหัพของภาคีคู่พิพาท รวมทั้งผู้สังกัดในมิลิเชีย หรือหน่วยอาสาสมัคร ซึ่งเป็นส่วนของกองทัพเหล่านี้

ข ผู้สังกัดในมิลิเชียและผู้สังกัดหน่วยอาสาสมัครอื่นใด รวมทั้งผู้สังกัดในขบวนการต่อต้านที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีระเบียบซึ่งเป็นของภาคีคู่พิพาท และปฏิบัติการอยู่ภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเองแม้ว่าอาณาเขตนั้นจะถูกยืดครองอยู่ หากว่ามิลิเชียหรือหน่วยอาสาสมัคร รวมทั้งขบวนการต่อต้านที่ได้จัดตั้งโดยมีระเบียบเช่นว่านี้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ

๑. มีผู้บังคับบัญชาสังการอันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบลําหรับผู้อยูใต้บังคับบัญชา

๒. มีเครื่องหมายที่กําหนดไว้เด่นชัดสามารถจะเห็นได้ในระยะไกล

๓. ถืออาวุธโดยเปิดเผย

๔. ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม

ค. ผู้สังกัดในกองทัพประจําซึ่งมีความสวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มิได้รับการรับรองจากประเทศที่กักคุม

ง. บุคคลที่ร่วมอยู่แต่มีได้สังกัดอยู่ในกองทัพนั้นโดยตรง เช่น พนักงานกําลังพลประจําอากาศยานทหาร ผู้สื่อข่าวสงคราม ผู้รับเหมาส่งเสบียง ผู้สังกัดในหน่วยกรรมกรหรือในบริการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบต่อสวัสดิการของทหาร หากว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากกองทัพที่ตนได้ร่วมอยู่

จ. บรรดากำลังพลประจำเรือรวมทั้งนายเรือ เจ้าหน้าที่นำร่องและผู้ฝึกหัดงานของเรือพาณิชย์ และกำลังพลประจำอากาศยานพลเรือนของภาคีคู่พิพาท ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่อนุเคราะห์ดีกว่านี้ ตามบทบัญญัติอื่นใดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

ฉ. พลเมืองในอาณาเขตที่มิได้ถูกยึดครอง ซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเข้ามาได้สมัครใจเข้าจับอาวุธต่อต้านกองทหารที่บุกเข้ามานั้น โดยไม่มีเวลาจัดรวมกันเข้าเป็นหน่วยกองทหารประจำ หากบุคคลเหล่านี้ถืออาวุธโดยเปิดเผยและเคารพต่อกฎและประเพณีการสงคราม