หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/42

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ข้อ ๑๙

ภาคีคู่พิพาทจะต้องทําบันทึกเป็นหลักฐานแสดงรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการจัดทำรูปพรรณสัณฐานของผู้ซึ่งเรือต้องอับปาง บาดเจ็บ และป่วยไข้ หรือผู้เสียชีวิตแต่ละคนของฝ่ายปฏิปักษ์ที่ตกอยู่ในอำนาจของตนโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้ ถ้าเป็นไปได้ บันทึกนั้นให้มีข้อความดังต่อไปนี้ คือ

ก. ชื่อประเทศซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่

ข. หมายเลขประจํากองทัพ ประจํากรม ประจําตัวหรือหมายเลขลําดับ

ค. นามสกุล

ง. นามตัว

จ. วันเกิด

ฉ. รายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตร หรือแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐาน

ช. วันที่และสถานที่ที่ถูกจับกุมหรือเสียชีวิต

ซ. รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแห่งการเสียชีวิต

ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ จะต้องจัดส่งให้สํานักงานสนเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒๒ แห่งอนุสัญญาเจนีวา เกียวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ โดยเร็วที่สุดที่จะทําได้ สํานักงานนี้จะได้จัดส่งข้อความนี้ต่อไปให้ประเทศซึ่งบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่โดยผ่านประเทศที่คุ้มครองและสํานักตัวแทนกลางสําหรับเชลยศึก

ภาคีคู่พิพาทต่างฝ่ายต่างจะต้องจัดทําและจัดส่งมรณบัตรหรือบัญชีรายนามผู้เสียชีวิตอันรับรองว่า ถูกต้องแล้วให้กันและกันทราบโดยผ่านทางสํานักงานเดียวกันนี้ โดยนัยเดียวกันต่างฝ่ายต่างจะต้องเก็บและนําส่งแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐานชนิดคู่ซีกหนึ่ง หรือตัวแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐานนั้นถ้าเป็นแผ่นโลหะชนิดเดี่ยว พินัยกรรมฉบับสุดท้าย หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งมีความสําคัญสําหรับญาติสนิทของผู้ตาย เงิน และโดยทั่ว ๆ ไป บรรดาวัตถุต่าง ๆ ที่มีค่าในตัวของวัตถุนั้นเอง หรือในทางจิตใจ ซึ่งค้นพบในตัวผู้เสียชีวิตให้แก่กันและกันโดยผ่านสํานักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งของที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ซึ่งจะได้จัดส่งไปเป็นหีบห่อปิดผนึกประทับตรา พร้อมด้วยบันทึกรายการ อันจําเป็นเพื่อทราบรูปพรวณสัณฐานของเจ้าของผู้ตายได้ และบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในหีบท่อนั้นโดยครบถ้วนด้วย

ข้อ ๒๐

ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้มีการชันสูตรศพอย่างรอบคอบ และถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการชันสูตรศพทางแพทย์ในแต่ละราย เท่าที่สถานการณ์จะอํานวยให้ก่อนที่จะปลงศพในทะเล ทั้งนี้เพื่อสามารถยืนยันการตาย จัดทำรูปพรรณสัณฐานของผู้เสียชีวิต และเพื่อสามารถคํารายงานขึ้นได้ ในกร๊ัที่ผู้ตายมีแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐานชนิดคู่ก็ให้ซีกหนึ่งของแผ่นโลหะนั้นให้คงเหลือติดไว้กับตัวผู้เสียชีวิต

ถ้าผู้เสียชีวิตถูกส่งตัวขึ้นบกให้นำบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ใน กองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ มาใช้บังคับ

๓๒