หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/43

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ข้อ ๒๑

ภาคีคู่พิพาทอาจขอร้องในเมตตาจิตของนายเรือพาณิชย์ เรือยอชต์ และเรืออื่น ๆ ที่เป็นกลางให้รับผู้บาตเจ็บ ป่วยไข้ หรือเรือต้องอับปางขึ้นบนเรือ และให้การรักษาพยาบาล ตลอดจนให้เก็บศพผู้เสียซีวิตก็ได้

เรือทุกชนิดที่สนองรับคําขอร้องนี้ และเรือซึ่งเข้ารับตัวผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือเรือต้องอับปางด้วยความสมัครใจนั้นจะต้องได้รับความคุ้มครอง และความสะดวกเป็นพิเศษในการให้ความช่วยเหลือเช่นว่านั้น

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้จับกุมเรือเหล่านั้น เพราะเหตุว่าได้ทําการขนส่งเช่นว่านั้น แต่ถ้าไม่มีข้อสัญญาเป็นอย่างอื่นแล้วเรือเหล่านั้นอาจถูกจับกุมได้ในกรณีละเมิดความเป็นกลางซึ่งเรือเหล่านั้นได้กระทําขึ้น

ส่วนที่ ๓
เรือพยาบาล
ข้อ ๒๒

เรือพยาบาลทหาร ได้แก่ เรือที่ประเทศต่าง ๆ สร้างขึ้นหรือจัดไว้เป็นพิเศษ และโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือ รักษาพยาบาล และขนย้ายผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง ซึ่งจะต้องไม่ถูกโจมตีหรือจับกุมไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ แต่จะต้องได้รับความเคารพและความคุ้มครองโดยมีเงื่อนไขว่าภาคีคู่พิพาทจะต้องได้รับแจ้งชื่อและลักษณะของเรือนั้นสิบวันก่อนมีการใช้เรือนั้น

ลักษณะต่างๆ ซึ่งต้องปรากฏในคำแจ้งความนั้น จะต้องรวมตลอดถึงระวางตันกรอสส์ ที่ได้จดทะเบียนไว้ ความยาวจากหัวถึงท้ายเรือและจํานวนเสากระโดงและปล่อง

ข้อ ๒๓

สถานที่ตั้งบนฝั่งซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ใน กองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ จะต้องได้รับความคุ้มครองมิให้ต้องถูกระดมยิงหรือถูกโจมตีจากทางทะเล

ข้อ ๒๔

เรือพยาบาลที่ใช้โดยสภากาชาดประจําชาติ โดยสมาคมบรรเทาทุกข์ซึ่งได้รับการรับรองเป็นทางการแล้วหรือโดยเอกชนนั้น จะต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเรือพยาบาลทหาร และจะต้องได้รับการยกเว้นจากการถูกจับกุมหากว่าภาคีคู่พิพาหซึ่งเรือนั้นสังกัดอยู่ได้มอบหน้าที่ให้เป็นทางการและเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งข้อ ๒๒ ว่าด้วัยการแจ้งความนั้นแล้ว

เรือเหล่านี้จะต้องจัดให้มีใบสําคัญของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบุว่าเรือนั้นอยู่ในความควบคุมของเขาเหล่านั้นขณะเตรียมพร้อม และขณะออกปฏิบัติการ

ข้อ ๒๕

เรือพยาบาลที่ใช้โดยสภากาซาดประจําชาติ โดยสมาคมบรรเทาทุกข์ซึ่งได้รับการรับรองเป็นทางการแล้วหรือโดยเอกชนของประเทศที่เป็นกลางนั้น จะต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเรือพยาบาลทหาร และจะต้องได้รับยกเว้นจากการถูกจับกุมโดยมีเงื่อนไขว่า เรือเหล่านั้นได้มอบไว้ให้อยู่ภายใต้ความควบคุมของภาคีคู่พิพาทฝ่าย

๓๓