หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/44

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

หนึ่งด้วยความยินยอมของรัฐบาลของตนมาก่อนแล้ว ตลอดจนได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งข้อ ๒๒ ว่าด้วยการแจ้งความนั้นแล้ว

ข้อ ๒๖

ความคุ้มครองดังกล่าวในข้อ ๒๒, ๒๕ และ ๒๕ นั้น ให้ใช้บังคับแก่เรือพยาบาลไม่ว่าจะมีระวางขับน้ำขนาดใด และแก่เรือช่วยชีวิตของเรือเหล่านั้นไม่ว่าจะปฏิบัติการ ณ ที่ใด อย่างไรก็ดีเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ภาคีคู่พิพาทจะต้องพยายามใช้แต่เพียงเรือพยาบาลที่มีระวางขับนํามากกว่า ๒,๐๐๐ ตันกรอลสส์ขึ้นไปเท่านั้น สําหรับบรรทุกผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปางในการเดินทางระยะไกลและในทะเลหลวง

ข้อ ๒๗

ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในข้อ ๒๒ และ ๒๕ เรือเล็ก ซึ่งใช้โดยประเทศ หรือโดยสถาบันเรือช่วยชีวิตซึ่งได้รับการรับรองเป็นทางการแล้ว สําหรับการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือที่ชายฝั่งนั้นจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองเช่นเดียวกันเท่าที่จะไม่ชัดกับการดําเนินการทางทหาร

บทบัญญัติเช่นเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้ แก่สถานที่ตั้งประจําตามชายฝั่งที่ใช้โดยเฉพาะสําหรับเรือเหล่านี้เพื่อกิจการทางมนุษยธรรม

ข้อ ๒๘

ถ้ามีการสู้รบเกิดขึ้นบนเรือรบ ห้องพยาบาลในเรือรบ จะต้องได้รับความเคารพและกันไว้จากการสู้รบเท่าที่จะทําได้ห้องพยาบาลในเรือรบ รวมทั้งบริภัณฑ์จะต้องให้คงอยู่ภายใต้บังคับของกฎว่าด้วยการสงคราม แต่ห้ามมิให้เปลี่ยนสภาพตัดแปลงไปใช้ในด้านอื่นนอกเหนือจากความประสงค์ด้านการรักษาพยาบาลตราบเท่าที่ จําเป็นสําหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ อย่างไรก็ดีผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งต้องรับผิดชอบพื้นที่ห้องพยาบาลในเรือรบอาจใช้ส่วนนั้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในกรณีที่มีความจําเป็นทางทหารอันรีบด่วนได้เมื่อได้จัดให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอยู่ในห้องพยาบาลในเรือรบนั้นได้รับการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๒๙

เรือพยาบาลใดที่อยู่ ณ ท่าเรือซึ่งตกอยู่ในอํานาจของฝ่ายศัตรูนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้นั้นได้

ข้อ ๓๐

บรรดาเรือดังกล่าวไว้ในข้อ ๒๒, ๒๔, ๒๕ และ ๒๗ นั้น จะต้องให้การบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง โดยไม่คํานึงถึงว่าจะเป็นคนสัญชาติใด

บรรดาอัครภาคีผู้ผูกพันในสัญญารับว่าจะไม่ใช้เรือเหล่าน้ เพื่อการทหารใด ๆ

เรือเช่นว่านี้จะต้องไม่กีดขวางการเคลื่อนที่ของกำลังรบ

ระหว่างและภายหลังการรบ เรือเหล่านี้จะกระทำการโดยเลี่ยงภัยแห่งตนเอง

ข้อ ๓๑

ภาคีคู่พิพาทจะต้องมีสิทธิที่จะควบคุมและค้นเรือดังกล่าวในข้อ ๒๒, ๒๔, ๒๕ และ ๒๗ และสามารถที่จะปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือจากเรือเหล่านี้ สั่งให้เรือเหล่านี้ไปเสีย หรือบังคับให้เดินเรือไปในทางใด ๆ ควบคุมการใช้

๓๔