หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/46

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ส่วนที่ ๔
พนักงาน
ข้อ ๓๖

พนักงานทางศาสนา พนักงานแพทย์ และพนักงานพยาบาลของเรือพยาบาล และกำลังพลประจำเรือของเรือพยาบาลจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง บุคคลเหล่านี้จะถูกจับกุมในระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือพยาบาลมิได้ ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้อยู่บนเรือนั้นหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๓๗

พนักงานทางศาสนา พนักงานแพทย์ และพนักงานพยาบาลซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาหรืออบรมจิตใจของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๒ และ ๑๓ นั้น ถ้าตกไปอยู่ในอำนาจของศัตรู จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง บุคคลเหล่านี้จะพึงปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปได้เท่าที่จำเป็นเพื่อดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ บุคคลเหล่านี้จะต้องถูกส่งตัวกลับในภายหลัง ในทันทีที่ผู้บัญชาการทหารซึ่งตนอยู่ใต้บังคับบัญชานั้นเห็นว่า จะพึงปฏิบัติได้ และเมื่อไปจากเรือนั้น บุคคลเหล่านี้จะนำทรัพย์สินส่วนตัวของตนไปได้ด้วย

อย่างไรก็ดีถ้าเป็นการจำเป็นที่จะกักตัวพนักงานเหล่านี้บางคนไว้ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และทางจิตใจของเชลยศึก ก็ให้กระทำการทุกอย่างที่จะกระทำได้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้ขึ้นบกโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้

พนักงานที่ถูกกักตัวอยู่ที่เมื่อขึ้นบกแล้วจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙

ส่วนที่ ๕
การขนส่งทางการแพทย์
ข้อ ๓๘

บรรดาเรือที่จัดหามาเพื่อการนี้ให้ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่งบริภัณฑ์ที่มุ่งหมายจะเอาไปใช้โดยเฉพาะในการรักษาผู้บาดเจ็บ และป่วยไข้ในกองทัพหรือเพื่อใช้ในการป้องกันโรค แต่จะต้องแจ้งรายละเอียดในการเดินทางไปให้ประเทศฝ่ายปฏิปักษ์ทราบ และได้ต้องรับอนุมัติจากประเทศนั้นเสียก่อน ประเทศฝ่ายปฏิปักษ์มีสิทธิที่จะขึ้นบนเรือที่ขนส่งนั้นได้แต่จะจับกุมเรือหรือยึดเครื่องมือที่ขนส่งมานั้นไม่ได้

โดยความตกลงระหว่างภาคีคู่พิพาท อาจจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางขึ้นไปบนเรือเช่นว่านี้ เพื่อตรวจบริภัณฑ์ที่ขนส่งมานั้นก็ได้ เพื่อการนี้จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงบริภัณฑ์ที่ได้โดยเสรี

ข้อ ๓๙

อากาศยานทางการแพทย์ ได้แก่ อากาศยานที่ใช้โดยเฉพาะในการขนย้ายผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือเรือต้องอับปางตลอดจนในการขนส่งพนักงานและบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นจะต้องไม่ถูกโจมตี และจะต้องได้รับความเคารพจากภาคีคู่พิพาทในขณะที่ทำการบินอยู่ในระดับความสูง ในเวลาและตามเส้นทางที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะระหว่างภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องแล้ว

๓๖