หน้า:เทศาภิบาล - ดำรง - ๒๔๙๘.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
รูปประชุมเทศาภิบาลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๕๓
เรียงลำดับซ้ายไปขวา
แถวนั่ง ๑. เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ๒. กรมหมื่นกำแพงเพชรอรรคโยธิน ๓. กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ๔. กรมหลวงนเรศน์วรฤทธิ์ ๕. เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต ๖. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ๗. เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ๘. กรมหลวงดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย) ๙. กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช ๑๐. พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ๑๑. พระยาวงษานุประพัฒน์ (ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์)
แถวยืน ๑ ๑. พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ ๒. พระวิเศษภักดี (ชม โชติกะพุกนะ) ๓. พระยาตรังภูมาภิบาล (ถนอม บุณยเกต) ๔. พระยารณชัยชาญยุทธ์ (ศุก โชติกะเสถียร) ๕. พระองค์เจ้าอลงกฎ ๖. พระยาศรีสหเทพ ๗. พระยาสีหราชเดโชชัย ๘. พระยาสุนทรบุรี ๙. พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง ๑๐. พระองค์เจ้าคำรพ ๑๑. พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ๑๒. พระยาเทพาธิบดี ๑๓. พระยาประชาชีพบริบาล (แย้ม แสงชูโต) ๑๔. พระยาจักรปาณี
แถวยืน ๒ ๑. พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก) ๒. พระยาวิชัยศักดาวุธ ๓. พระยาศักดิ์เสนี ๔. พระยาสุรนารถเสนี (เทิ่ง) ๕. พระยาสุรินทราชา ๖. พระยาจ่าแสนบดี ๗. พระยาเสถียรฐาปนกิจ ๘. พระยาสุรบดินทร์ ๙. ม.จ. สฤษดิเดช ๑๐. หลวงเสนานนท์ (อรุณ อมาตยกุล) ๑๑. พระภิรมย์ราชา (เชษ)
แถวยืน ๓ ๑. พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ๒. พระยามหิบาลบริรักษ์ ๓. พระยาวิสุทธ์สุริยศักดิ์.