หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/182

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒๔
สามารถเหมือนกัน เพราะฉนั้น ทางดีที่สุด ก็คือ ตั้งสภากรรมการองคมนตรีขึ้น และคัดเลือกกรรมการผู้สามารถจากจำนวนองคมนตรีนั้นเอง กรรมการจักอยู่ในตำแหน่งเพียงจำกัดเวลา และผลัดเปลี่ยนกันเข้าประจำตำแหน่งตามร่างที่ได้เสนอมาแล้ว ที่ประชุมกรรมการนี้จะให้เปน advisory ฤๅ legislative council ก็สุดแล้วแต่จะตกลงกัน ถ้าได้มีสภาขึ้นแล้ว แม้จะเปนแต่ Advisory body ก็ยังได้ผลทางอ้อมอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เรื่องใดซึ่งตามธรรมดาราษฎรจะถวายฎีกาขอพระบรมราชวินิจฉัยนั้น เมื่อทราบว่า สภาองคมนตรีกำลังวินิจฉัยอยู่แล้ว ย่อมระงับฟังไม่ถวายฎีกาก็ได้ ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงขอสนับสนุน (support) เรื่องตามที่ผู้ทรงเปนประธานรับสั่งนั้น.
 พระยาเทพวิทุรฯ เห็นว่า ตามกระแสรับสั่งผู้ทรงเปนประธานว่า ให้เตรียมตัวหาหนทางสำหรับการภายหน้าอันเปนหัวเงื่อนต่อนั้น ดีนัก พร้อมที่จะฉลองพระเดชพระคุณ เห็นชอบด้วยพระราชดำริห์.
 พระยาโกมารกุลมนตรี ว่า พระราชประสงค์จะให้มี Body ขึ้นในหมู่องคมนตรี เลือกเอาแต่บุคคลที่ทำงานได้จริงจังนั้น เปนพระราชดำริห์ที่ดีนัก ส่วนหน้าที่ของคณะนี้ เห็นควรว่า เปนเพียง Consultative Body.
 หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ ว่า ในจำนวนองคมนตรีที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ เห็นว่า ถ้าจะแบ่งออกเปนกิติมศักดิ์อย่างเช่นรัฐมนตรีที่ชราพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปนรัฐมนตรีพิเศษได้ก็จะดี แล้วประชุมแต่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น.
 หม่อมเจ้าสิทธิพร ว่า เห็นควรประชุมทั้ง ๒๒๗ คน จะคัดคนชราออกนั้น คนเหล่านั้นอายุเท่าไร ทรงเห็นว่า เขามีความสามารถเหมือนกัน ควรให้โอกาศทุกคน เพราะจำนวนองคมนตรีอาจมี limit.
 หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ ว่า มีองคมนตรีที่อายุตั้ง ๖๐ ปี และที่ถูกปลดออกจากราชการเพราะดุลยภาพก็มาก
/ผู้ทรง