หน้า:BKK Rec vol 1a.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
4.
Vol. 1
Bangkok Recorder.

คอ่ยยังชั่ว, ดีกว่าไม่รักษา. ทั้งรักษาหิตเปื่อยก็ได้แล.

ขนานหนึ่ง, เอาขี้ผึ้งหนัก ๖ ส่วน, น้ำมันมะพร้าวหนัก ๑๖ ส่วน, หุงให้ละลาย, แล้วปลงลงไว้แต่ภอเอย็นน่อยหนึ่ง, แล้วเอากำมะถันเหลืองมา หนัก ๕ ส่วน, บดให้เปนจุล, ใส่ลงกวนให้เข้ากับน้ำมันที่ปลงลงไว้แล้ว, เกบไว้สำหรับทาหิตที่เปื่อยตามง่ามมือ, แลท้าว, แลในร่มผ้านั้น, ให้ทาเพลาเมื่อจะนอน ศักเจดแปดวันก็หาย. แต่ว่าตอ้งกินกำมะถันหนักสลึงหนึ่ง, เปนยาภายใน. กินเพลาเอย็นทุกวัน, หายเรว, แลดว้ยตัวมันตาย.

ขนานหนึ่ง, เอาเนยปลาวานหนัก ๔ ส่วน, น้ำมันมะพร้าวหนักส่วนหนึ่ง, ปรอดหนัก ๘ ส่วน, กวนไปให้ปรอดหาย, เข้าอยู่ในขี้ผึ้งแลน้ำมันนั้นจงได้, อย่าให้เหนเม๊ดปรอดเลย. นี้เรียกว่า ขี้ผึ้งเข้าปรอดอย่างก้ลา. ขี้ผึ้งนี้สำหรับรักษาโรคสำหรับบุรุษ. ให้เอาขี้ผึ้งนี้ทาเข้าที่หว่างฃาทั้งสองข้าง, แลทาที่รักแร้ทั้งสองข้าง, ให้ปรอดเข้าในตัวได้แล้วดีนักแล. ให้ทายานี้วันละสองหนเช้าเอย๊น. เมื่อจะทานั้น เอามือถู ๆ ลงให้หนัก ๆ, จึ่งจะดี ดว้ยปราถนาจะให้ปรอดเข้าไปในเนื้อ, จึ่งให้ถูลงให้หนัก จึ่งจะเหนคุณ. ถ้าเงือกเจบเมื่อไรแล้ว, นั้นแล ปรอดเข้าตัว. อนึ่ง ถ้าเปนไข้พิศม์มาแต่ป่า, แพทยาทั้งหลายสิ้นมือแล้ว, จึ่งเอายาขี้ผึ้งนี้, ทาให้ทั่วตัวคนไข้, ให้ปรอดเข้าตัวได้จนเจบเงือก ก็คงเหนคุณแล. อีกอย่างหนึ่ง, ถ้าเปนฝีที่ตับ เอาขี้ผึ้งนี้ทาที่ตรงตับ, แลหว่างฃา แลรักแร้ทั้งสอง, ทายานี้ถูลงให้หนักจนปรอดเข้าตัว, แจบเงือก, หายมามากแล.

ขนานหนึ่ง, เอาขี้ผึ้งเข้าปรอดอย่างก้ลาที่ว่ามาแล้วนั้นหนัก ๒ ส่วน, เอาขี้ผึ้งแฃงหนักส่วนหนึ่ง, เอาน้ำมันมะพร้าวหนัก ๓ ส่วน, หุงน้ำมันกับขี้ผึ้งให้เข้ากันแล้ว, จึ่งปลงลงไว้ให้ขี้ผึ้งม้านเข้าแล้ว, จึ่งเอาขี้ผึ้งเข้าปรอดก้ลานั้น, มาประสมกันเข้า. นี่แลเรียกว่า ขี้ผึ้งเข้าปรอดอย่างออ่น. ขี้ผึ้งนี้ปิดแผลได้หลายอย่าง, คือ แผลคชราดก็ได้, แลปิดแผลเมรงที่เรื้อรังนั้นก็ได้, ปิดฝีมะคำรอ้ยที่ยังไม่แตกก็ได้, ที่แตกแล้วก็ได้, แลปิดแผลโรคสำหรับบุรุษก็ได้. ถ้าจะปิดขี้ผึ้งขนานนี้แล้ว, ก็ให้ล้างชำระแผลเสียดว้ยน้ำซ่าหบู่กอ่น, แล้วฌะแผลดว้ยน้ำท่า, เอาจุลศีรแกว่ง ๆ ลงภอฝาด ๆ, แล้วฌะปากแผลให้สิ้นโทษแล้ว, จึ่งปิดยาขี้ผึ้งนี้เถิด, ให้ฌะแผลทุกวันแล.

Price Current. บาด เฟื้อง บาด เฟื้อง
โซ่รสายเสมอ หาบละ ๑๐ ๑๑
แผ่นทองแดงแลตะปูทองแดง หาบละ ๕๐
ผ้าใบ พับละ ๑๐ ๑๓
ขี้ผึ้ง หาบละ ๕๐ ๕๓
กำญานอย่างกลาง หาบละ ๕๘ ๖๑
หมากแห้ง หาบละ
การะบูนจีน หาบละ ๓๐
เข้าแฟมาแต่ยะกะตรา หาบละ
ฝ้ายดีห่อหนักสองหาบยี่สิบสี่ชั่ง ห่อละ ๒๕ ๒๖
ฝ้ายอื่นมาแต่บำเบ ห่อละ ๑๓ ๒๖
งาช้างใหญ่ หาบละ ๑๖๗ ๑๘๓
งาช้างเลก หาบละ ๑๐๐ ๑๓๓
หนังควายดี หาบละ
ความไท หาบละ
น้ำมันมะพร้าวไท หาบละ ๑๒ ๑๕
พริกไท หาบละ
พริกลอ่น หาบละ ๑๒
พริกเทด หาบละ
เข้าสารดีเกียนหนึ่งหนัก ๔๐ หาบ เกียนละ ๙๗
เข้าอย่างกลาง เกียนละ ๙๒
เข้าอย่างต่ำ เกียนละ ๖๖ ๗๖
น้ำตานซายเมืองไท หาบละ
เกลือเมืองไท เกียนละ ๓๖
ฝางเมืองไท หาบละ
ครั่งเมืองไท หาบละ ๑๑
ตะกั่วเกรียบ หาบละ ๒๒ ๒๕
กระ หาบละ ๖๖๙ ๗๕๓
หวาย หาบละ
เชือกอังกฤษสำหรับกำปั่น หาบละ ๑๓ ๒๐
ปืนคาบสีลากับเหลกแซ่ ลำละ
สมอเหล๊ก หาบละ ๑๐ ๑๑