หน้า:Paris Agreement Th.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๑

๑. การเสริมสร้างศักยภาพภายใต้ความตกลงนี้ ควรยกระดับศักยภาพและความสามารถของภาคีประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะภาคีที่มีศักยภาพน้อยที่สุด อาทิ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศที่มีความเปราะบาง อย่างยิ่งต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะ ขนาดเล็ก เพื่อดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล รวมถึง ในบรรดาสิ่ง ทั้งหลาย (inter alia) การดําเนินการด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก และควรเอื้ออํานวยการ พัฒนา เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเข้าถึงเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate finance) มิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรมและตระหนักรู้ของประชาชน และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและโปร่งใส

๒. การเสริมสร้างศักยภาพ ควรกําหนดโดยประเทศ ขึ้นอยู่และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างความเป็นเจ้าของของภาคี โดยเฉพาะภาคีประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมถึงระดับประเทศ ระดับย่อยของประเทศ (subnational) และระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างศักยภาพ ควรเป็นไปตามบทเรียน รวมถึงบทเรียนจากกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพภายใต้อนุสัญญา และควรเป็นกระบวนการที่ทําซ้ำอย่าง ต่อเนื่องที่มีประสิทธิผล ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วม คาบเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ และตอบสนองต่อบทบาทหญิงชาย

๓. ทุกภาคีควรร่วมมือกันเพื่อยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีประเทศกําลังพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามความตกลงนี้ โดยภาคีประเทศพัฒนาแล้ว ควรยกระดับการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีประเทศกําลังพัฒนา

๔. ทุกภาคีที่ยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีประเทศกําลังพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามความตกลงนี้ รวมถึงผ่านแนวทางในระดับภูมิภาค ทวิภาคีและพหุภาคี ต้องแจ้งการดําเนินงานและมาตรการของการเสริมสร้างศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ ภาคีประเทศกําลังพัฒนา ควรแจ้งความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นของการดําเนินงานด้าน แผน นโยบาย กิจกรรมหรือมาตรการของการเสริมสร้างศักยภาพอย่างสม่ําเสมอ เพื่อปฏิบัติตามความตกลงนี้

๕. กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ ต้องยกระดับผ่านการจัดการเชิงสถาบันที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงนี้ รวมถึงการจัดการเชิงสถาบันที่เหมาะสมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญา ที่ทําหน้าที่ภายใต้ความตกลงนี้ ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ในการประชุมสมัยที่ ๑ พิจารณาและรับรองข้อตัดสินใจต่อการจัดการเชิงสถาบันสําหรับการเสริมสร้างศักยภาพในเบื้องต้น

ข้อ ๑๒

ภาคีต้องร่วมมือในการดําเนินมาตรการตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับการศึกษา การฝึกอบรม การตระหนักรู้ของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตระหนักถึงความสําคัญของขั้นตอนเหล่านี้ต่อการยกระดับการดําเนินงานภายใต้ความตกลงนี้

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ