หน้า:Paris Agreement Th.pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๓

๑. เพื่อสร้างความไว้ใจและความมั่นใจร่วมกันและเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งกรอบความโปร่งใสที่ยกระดับขึ้นจากเดิมสําหรับการดําเนินงานและการสนับสนุนโดยใหมีความยืดหยุ่นซึ่ง คํานึงถึงศักยภาพที่แตกต่างกันของภาคีและต่อยอดจากประสบการณ์ที่มีร่วมกัน

๒. กรอบความโปร่งใสต้องให้ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อนี้สําหรับภาคีประเทศกําลังพัฒนาที่ต้องการความยืดหยุ่นดังกล่าว โดยเป็นไปตามศักยภาพของภาคี ทั้งนี้ รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางที่กําหนดในวรรค ๑๓ ของข้อนี้ต้องสะท้อนถึงความยืดหยุ่นดังกล่าว

๓. กรอบความโปร่งใสต้องต่อยอดและยกระดับการดําเนินงานด้านความโปร่งใส (transparency arrangements) ภายใต้อนุสัญญา โดยตระหนักถึงสถานการณ์พิเศษของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ ประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และต้องนําไปปฏิบัติในลักษณะที่เอื้ออํานวย ไม่แทรกแซง ไม่มี การลงโทษ ให้ความเคารพต่ออํานาจอธิปไตยของประเทศ และหลีกเลี่ยงการสร้างภาระที่ไม่จําเป็นแก่ภาคี

๔. การดําเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้อนุสัญญา รวมถึงรายงานแห่งชาติ (national Communications) รายงานรายสองปี (biennial reports) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (biennial update reports) การทบทวนและตรวจประเมินระดับนานาชาติ (international assessment and review) และการ วิเคราะห์และหารือระดับนานาชาติ (international Consultation and analysis) จะต้องเป็นส่วนของประสบการณ์ที่นํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และแนวทางภายใต้วรรค ๑๓ ของข้อนี้

๕. ความมุ่งประสงค์ของกรอบความโปร่งใสด้านการดําเนินงาน คือ การให้ความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา ตามที่กําหนดในข้อ ๒ ของอนุสัญญา รวมถึงความชัดเจนและการติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดของแต่ละภาคีตามข้อ ๔ และการดําเนินงานด้านการปรับตัวของภาคีตามข้อ ๗ ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี การจัดลําดับความสําคัญ ความต้องการ และสิ่งที่ยังขาด เพื่อใช้ประกอบการทบทวนสถานการณ์และการดําเนินงานระดับโลกตามข้อ ๑๔

๖. ความมุ่งประสงค์ของกรอบความโปร่งใสด้านการสนับสนุน คือ การให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการให้และรับการสนับสนุนโดยแต่ละภาคีที่เกี่ยวข้อง ในบริบทของการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามข้อ ๔, ๗, ๘, ๑๐ และ ๑๑ และการให้ภาพรวมทั้งหมดเท่าที่จะทําได้ของการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยรวม เพื่อใช้ประกอบการทบทวนสถานการณ์และการดําเนินงานระดับโลกตามข้อ ๑๔

๗. แต่ละภาคีต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้อย่างสม่ําเสมอ

(เอ) รายงานบัญชีของประเทศที่แสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์จากแหล่งกําเนิดและการกําจัดโดยแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้จัดทําโดยใช้ระเบียบวิธีตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ตกลงร่วมกันโดยที่ประชุมรัฐภาคีที่ทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส และ
(บี) ข้อมูลที่จําเป็นในการติดตามความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและการบรรลุการมีส่วน ร่วมที่ประเทศกําหนดของภาคีตามข้อ ๔
คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ