หน้า:Paris Agreement Th.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
(เอ) จัดตั้งองค์กรย่อยดังกล่าว ตามที่เห็นว่าจําเป็นในการปฏิบัติตามความตกลงนี้ และ
(บี) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ดังกล่าว ตามที่อาจกําหนดเพื่อการปฏิบัติตามความตกลงนี้

๕. ระเบียบข้อบังคับของที่ประชุมรัฐภาคีและกฎระเบียบทางการเงินที่ใช้บังคับภายใต้อนุสัญญาต้องนํามาใช้บังคับภายใต้ความตกลงนี้โดยอนุโลม เว้นแต่ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสอาจตัดสินใจเป็นอย่างอื่นโดยฉันทามติ

๖. ให้สํานักเลขาธิการจัดการประชุมสมัยแรกของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสพร้อมกับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาที่จัดครั้งแรก หลังจากวันที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ การประชุมสามัญสมัยต่อไปของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสต้องจัดขึ้น พร้อมกับการประชุมสามัญของที่ประชุมรัฐภาคี เว้นแต่ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสตัดสินใจเป็นอย่างอื่น

๗. การประชุมสมัยวิสามัญของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสต้องจัดขึ้นในเวลาอื่นตามที่ที่ประชุมภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมภาคีของความตกลงปารีสอาจเห็นว่าจําเป็น หรือโดย การร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของภาคีใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขว่าการร้องขอนั้นได้รับการสนับสนุนจากภาคีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของภาคี ภายในหกเดือนที่มีคําร้องขอซึ่งสํานักเลขาธิการได้แจ้งถึงภาคีอื่น ๆ

๘. สหประชาชาติและองค์การชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศตลอดจนรัฐสมาชิกใดขององค์การเหล่านั้น หรือผู้สังเกตการณ์ในองค์การเหล่านั้นที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญา อาจมีผู้แทนเข้าร่วมในสมัยประชุมต่าง ๆ ของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ องค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ว่าในระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ ที่เป็นของรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นของรัฐบาลซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงนี้ และได้แจ้งแก่ สํานักเลขาธิการถึงความประสงค์ของตนที่จะมีผู้แทนในฐานะผู้สังเกตการณ์ในสมัยประชุมของที่ประชุมรัฐ ภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส เว้นแต่มีภาคีอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามของภาคีที่เข้า ประชุมคัดค้าน การรับและการเข้าร่วมประชุมของผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบข้อบังคับ ตามที่กําหนดในวรรค ๕ ของข้อนี้

ข้อ ๑๗

๑. ให้สํานักเลขาธิการที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อ ๘ ของอนุสัญญาทําหน้าที่เป็นสํานักเลขาธิการของความตกลงนี้

๒. ข้อ ๘ วรรค ๒ ของอนุสัญญาในเรื่องหน้าที่ของสํานักเลขาธิการ และข้อ ๘ วรรค ๓ ของอนุสัญญาในเรื่องการจัดการต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที่ของสํานักเลขาธิการ ต้องนํามาใช้บังคับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม นอกจากนี้ สํานักเลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ความตกลงนี้และที่ที่ประชุมรัฐภาคี ซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตก ลงปารีสได้มอบหมาย

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ