หน้า:Paris Agreement Th.pdf/18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๘

๑. ให้องค์กรย่อยเพื่อให้คําปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์กรย่อยด้านการดําเนินงานที่จัดตั้งโดยข้อ ๙ และ ๑๐ ของอนุสัญญา ทําหน้าที่เป็นองค์กรย่อยเพื่อให้คําปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและองค์กรย่อยด้านการดําเนินงานของความตกลงนี้ ตามลําดับ บทบัญญัติต่าง ๆ ของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสององค์กรย่อยนี้ต้องนํามาใช้บังคับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม การประชุมสมัยต่าง ๆ ขององค์กรย่อยเพื่อให้คําปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์กรย่อยด้านการดําเนินงานของความตกลงนี้ต้องจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมขององค์กรย่อยเพื่อให้คําปรึกษาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์กรย่อยด้านการดําเนินงานของอนุสัญญาตามลําดับ

๒. ภาคีของอนุสัญญาที่ไม่ได้เป็นภาคีของความตกลงนี้อาจเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ ของการประชุมสมัยใด ๆ ขององค์กรย่อย เมื่อองค์กรย่อยต่าง ๆ ทําหน้าที่เป็นองค์กรย่อย ของความตกลงนี้ ข้อตัดสินใจต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงนี้ต้องกระทําโดยภาคีที่เป็นภาคีของความตกลงนี้ เท่านั้น

๓. เมื่อองค์กรย่อยที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อ ๙ และ ๑๐ ของอนุสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ของตนในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับความตกลงนี้ สมาชิกใด ๆ ของสํานักงานขององค์กรย่อยเหล่านั้นที่ทําหน้าที่เป็นผู้แทนของภาคีของ อนุสัญญา แต่ในขณะนั้นมิได้เป็นภาคีของความตกลงนี้ ต้องถูกแทนโดยสมาชิกเพิ่มเติมที่ได้รับการเลือกตั้ง โดยและจากบรรดาภาคีของความตกลงนี้

ข้อ ๑๙

๑. ให้องค์กรย่อยต่าง ๆ หรือสถาบันอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดตั้งโดยหรืออยู่ภายใต้อนุสัญญา นอกเหนือจากองค์กรย่อยหรือสถาบันต่าง ๆ ที่อ้างถึงในความตกลงนี้ ทําหน้าที่ให้กับความตกลงนี้ตามข้อตัดสินใจของที่ประชุม รัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสต้องกําหนดหน้าที่ต่าง ๆ ที่จะให้องค์กรย่อยหรือสถาบันดังกล่าวนั้นปฏิบัติ

๒. ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสอาจให้แนวทางเพิ่มเติมต่อองค์กรย่อยและสถาบันดังกล่าวนั้น

ข้อ ๒๐

๑. ความตกลงนี้ต้องเปิดให้ลงนาม และต้องได้รับการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือความเห็นชอบจากรัฐต่าง ๆ และองค์การร่วมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เป็นภาคีอนุสัญญา ความตกลงนี้ต้องเปิดให้ลงนาม ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) หลังจากนั้น ความตกลงนี้ต้องเปิดให้ภาคยานุวัตินับจากวันที่ถัด จากวันที่ปิดการลงนาม ทั้งนี้ สัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารต้องส่งมอบไว้ที่ผู้เก็บรักษา

๒. องค์การร่วมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใด ๆ ที่เป็นภาคีความตกลงนี้ โดยไม่มีรัฐสมาชิกขององค์การเป็นภาคีความตกลงนี้ ต้องผูกพันตามพันธกรณีทั้งปวงภายใต้ความตกลงนี้ ในกรณีที่องค์การร่วมทางเศรษฐกิจ 

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ