หน้า:Paris Agreement Th.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ภาคีความตกลงนี้

เป็น ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "อนุสัญญา"

เป็นไปตาม ที่ประชุมเดอร์บันเพื่อการยกระดับกำรดำเนินงานซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยข้อตัดสินใจที่ 1/CP.17 ของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สมัยที่ ๑๗

เพื่อให้บรรลุถึง วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา และให้เป็นไปตำมหลักการของอนุสัญญา รวมถึงหลักการของความเป็นธรรม และความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละภาคีตามสถานการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน

ตระหนักถึง ความจำเป็นในการตอบสนองที่มีประสิทธิผลและก้าวหน้าขึ้นต่อภัยคุกคามเร่งด่วนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่

อีกทั้งตระหนักถึง ความต้องการเฉพาะด้านและสถานการณ์พิเศษของภาคีประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะภาคีประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเปราะบำงอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญา

คำนึงอย่างเต็มที่ถึง ความต้องการเฉพาะด้านและสถานการณ์พิเศษของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในด้านเงินทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตระหนักว่า ภาคีอาจได้รับผลกระทบ ไม่เฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ที่นำมำใช้ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

เน้นย้ำ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงาน การตอบสนอง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการเข้าถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรมและการขจัดความยากจน

ตระหนักถึง ความสำคัญพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงทางอาหารและกำจัดความหิวโหย และความเปราะบางอย่างยิ่งของระบบการผลิตอาหารต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำนึงถึง ความจำเป็นของการเปลี่ยนผ่านแรงงานที่เป็นธรรม และการสร้างงานที่มีคุณค่ำและมีคุณภาพตำมลำดับความสำคัญของการพัฒนาซึ่งกำหนดโดยแต่ละประเทศ

รับรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นข้อกังวลร่วมกันของมนุษยชาติ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคีควรเคารพ ส่งเสริม และพิจารณาพันธกรณีที่เกี่ยวข้องของตนในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เด็ก ผู้พิการทุพพลภาพและกลุ่มคนในสถานการณ์เปราะบาง และสิทธิในการพัฒนา รวมถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ การเสริมสิทธิสตรี และความเป็นธรรมระหว่างชนต่างรุ่น

ตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์และการเพิ่มประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสม ของการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกตามทีก่าหนดในอนุสัญญา

รับทราบ ความสำคัญในการประกันความสมบูรณ์ของทุกระบบนิเวศ รวมถึงมหาสมุทร และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับในบางวัฒนธรรมในฐานะพระแม่ธรณี และรับทราบความสำคัญ

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ