หน้า:Paris Agreement Th.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
คำศัพท์ คำแปลที่ใช้
Secretary-General เลขาธิการ
session สมัย
sinks การดูดซับ
small island developing States ประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
sources แหล่งกําเนิด
special circumstance สถานการณ์พิเศษ
subnational ระดับย่อยของประเทศ
Subsidiary Body for Implementation องค์กรย่อยด้านการดําเนินงาน
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice องค์กรย่อยเพื่อให้คําปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sustainable development การพัฒนาที่ยั่งยืน
technical expert review การทบทวนของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change ที่มีความเปราะบางอย่างยิ่งต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
United Nations Framework Convention on Climate Change กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
United Nations specialized agencies องค์การชํานาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
vice versa ในทางกลับกัน
Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts กลไกระหว่างประเทศวอร์ซอสำหรับการสูญเสียและความเสียหายเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ