อธิกรณเภทํ-อฎฺฐกถา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อธิกรณเภทํ

อุโกฺกฎนเภทาทิวณฺณนา

๓๔๐. อธิกรณเภเท อิเม ทส อุโกฺกฎาติ อธิกรณานํ อุโกฺกเฎตฺวา ปุน อธิกรณอุโกฺกเฎน สมถานํ อุโกฺกฎํ ทเสฺสตุํ ‘‘วิวาทาธิกรณํ อุโกฺกเฎโนฺต กติ สมเถ อุโกฺกเฎตี’’ติอาทิมาหฯ ตตฺถ วิวาทาธิกรณํ อุโกฺกเฎโนฺต เทฺว สมเถ อุโกฺกเฎตีติ สมฺมุขาวินยญฺจ เยภุยฺยสิกญฺจ อิเม เทฺว อุโกฺกเฎติ, ปฎิเสเธติ; ปฎิโกฺกสตีติ อโตฺถฯ อนุวาทาธิกรณํ อุโกฺกเฎโนฺต จตฺตาโรติ สมฺมุขาวินยํ, สติวินยํ, อมูฬฺหวินยํ, ตสฺสปาปิยสิกนฺติ อิเม จตฺตาโร สมเถ อุโกฺกเฎติฯ อาปตฺตาธิกรณํ อุโกฺกเฎโนฺต ตโยติ สมฺมุขาวินยํ, ปฎิญฺญาตกรณํ, ติณวตฺถารกนฺติ อิเม ตโย สมเถ อุโกฺกเฎติฯ กิจฺจาธิกรณํ อุโกฺกเฎโนฺต เอกนฺติ สมฺมุขาวินยํ อิมํ เอกํ สมถํ อุโกฺกเฎติฯ

๓๔๑. กติ อุโกฺกฎาติอาทิปุจฺฉานํ วิสฺสชฺชเน ปน ทฺวาทสสุ อุโกฺกเฎสุ อกตํ กมฺมนฺติอาทโย ตาว ตโย อุโกฺกฎา วิเสสโต ทุติเย อนุวาทาธิกรเณ ลพฺภนฺติฯ อนิหตํ กมฺมนฺติอาทโย ตโย ปฐเม วิวาทาธิกรเณ ลพฺภนฺติฯ อวินิจฺฉิตนฺติอาทโย ตโย ตติเย อาปตฺตาธิกรเณ ลพฺภนฺติฯ อวูปสนฺตนฺติอาทโย ตโย จตุเตฺถ กิจฺจาธิกรเณ ลพฺภนฺติ; อปิจ ทฺวาทสาปิ จ เอเกกสฺมิํ อธิกรเณ ลพฺภนฺติเยวฯ

ตตฺถชาตกํ อธิกรณํ อุโกฺกเฎตีติ ยสฺมิํ วิหาเร ‘‘มยฺหํ อิมินา ปโตฺต คหิโต, จีวรํ คหิต’’นฺติอาทินา นเยน ปตฺตจีวราทีนํ อตฺถาย อธิกรณํ อุปฺปนฺนํ โหติ, ตสฺมิํเยว จ นํ วิหาเร อาวาสิกา สนฺนิปติตฺวา ‘‘อลํ อาวุโส’’ติ อตฺตปจฺจตฺถิเก สญฺญาเปตฺวา ปาฬิมุตฺตกวินิจฺฉเยเนว วูปสเมนฺติ, อิทํ ตตฺถชาตกํ อธิกรณํ นามฯ เยนาปิ วินิจฺฉเยน สมิตํ, โสปิ เอโก สมโถเยวฯ อิมํ อุโกฺกเฎนฺตสฺสาปิ ปาจิตฺติยํฯ

ตตฺถชาตกํ วูปสนฺตนฺติ สเจ ปน ตํ อธิกรณํ เนวาสิกา วูปสเมตุํ น สโกฺกนฺติ, อถโญฺญ วินยธโร อาคนฺตฺวา ‘‘กิํ อาวุโส อิมสฺมิํ วิหาเร อุโปสโถ วา ปวารณา วา ฐิตา’’ติ ปุจฺฉติ, เตหิ จ ตสฺมิํ การเณ กถิเต ตํ อธิกรณํ ขนฺธกโต จ ปริวารโต จ สุเตฺตน วินิจฺฉินิตฺวา วูปสเมติ, อิทํ ตตฺถชาตกํ วูปสนฺตํ นาม อธิกรณํฯ เอตํ อุโกฺกเฎนฺตสฺสาปิ ปาจิตฺติยเมวฯ

อนฺตรามเคฺคติ เต อตฺตปจฺจตฺถิกา ‘‘น มยํ เอตสฺส วินิจฺฉเย ติฎฺฐาม, นายํ วินเย กุสโล, อสุกสฺมิํ นาม คาเม วินยธรา เถรา วสนฺติ, ตตฺถ คนฺตฺวา วินิจฺฉินิสฺสามา’’ติ คจฺฉนฺตา อนฺตรามเคฺคเยว การณํ สลฺลเกฺขตฺวา อญฺญมญฺญํ วา สญฺญาเปนฺติ, อเญฺญ วา เต ภิกฺขู นิชฺฌาเปนฺติ, อิทมฺปิ วูปสนฺตเมว โหติฯ เอวํ วูปสนฺตํ อนฺตรามเคฺค อธิกรณํ อุโกฺกเฎติ โย, ตสฺสาปิ ปาจิตฺติยเมวฯ

อนฺตรามเคฺค วูปสนฺตนฺติ น เหว โข ปน อญฺญมญฺญํ สญฺญตฺติยา วา สภาคภิกฺขุนิชฺฌาปเนน วา วูปสนฺตํ โหติ; อปิจ โข ปฎิปถํ อาคจฺฉโนฺต เอโก วินยธโร ทิสฺวา ‘‘กตฺถ อาวุโส คจฺฉถา’’ติ ปุจฺฉิตฺวา ‘‘อสุกํ นาม คามํ, อิมินา นาม การเณนา’’ติ วุเตฺต ‘‘อลํ, อาวุโส, กิํ ตตฺถ คเตนา’’ติ ตเตฺถว ธเมฺมน วินเยน ตํ อธิกรณํ วูปสเมติ, อิทํ อนฺตรามเคฺค วูปสนฺตํ นามฯ เอตํ อุโกฺกเฎนฺตสฺสาปิ ปาจิตฺติยเมวฯ

ตตฺถ คตนฺติ สเจ ปน ‘‘อลํ, อาวุโส, กิํ ตตฺถ คเตนา’’ติ วุจฺจมานาปิ ‘‘มยํ ตเตฺถว คนฺตฺวา วินิจฺฉยํ ปาเปสฺสามา’’ติ วินยธรสฺส วจนํ อนาทิยิตฺวา คจฺฉนฺติเยว, คนฺตฺวา สภาคานํ ภิกฺขูนํ เอตมตฺถํ อาโรเจนฺติฯ สภาคา ภิกฺขู ‘‘อลํ, อาวุโส, สงฺฆสนฺนิปาตํ นาม ครุก’’นฺติ ตเตฺถว นิสีทาเปตฺวา วินิจฺฉินิตฺวา สญฺญาเปนฺติ, อิทมฺปิ วูปสนฺตเมว โหติฯ เอวํ วูปสนฺตํ ตตฺถ คตํ อธิกรณํ อุโกฺกเฎติ โย, ตสฺสาปิ ปาจิตฺติยเมวฯ

ตตฺถ คตํ วูปสนฺตนฺติ น เหว โข ปน สภาคภิกฺขูนํ สญฺญตฺติยา วูปสนฺตํ โหติ; อปิจ โข สงฺฆํ สนฺนิปาเตตฺวา อาโรจิตํ สงฺฆมเชฺฌ วินยธรา วูปสเมนฺติ, อิทํ ตตฺถ คตํ วูปสนฺตํ นามฯ เอตํ อุโกฺกเฎนฺตสฺสาปิ ปาจิตฺติยเมวฯ

สติวินยนฺติ ขีณาสวสฺส ทินฺนํ สติวินยํ อุโกฺกเฎติ, ปาจิตฺติยเมวฯ อุมฺมตฺตกสฺส ทิเนฺน อมูฬฺหวินเย ปาปุสฺสนฺนสฺส ทินฺนาย ตสฺสปาปิยสิกายปิ เอเสว นโยฯ

ติณวตฺถารกํ อุโกฺกเฎตีติ สเงฺฆน ติณวตฺถารกสมเถน วูปสมิเต อธิกรเณ ‘‘อาปตฺติ นาม เอกํ ภิกฺขุํ อุปสงฺกมิตฺวา อุกฺกุฎิกํ นิสีทิตฺวา อญฺชลิํ ปคฺคเหตฺวา เทสิยมานา วุฎฺฐาติ, ยํ ปเนตํ นิทฺทายนฺตสฺสาปิ อาปตฺติวุฎฺฐานํ นาม, เอตํ มยฺหํ น ขมตี’’ติ เอวํ วทโนฺตปิ ติณวตฺถารกํ อุโกฺกเฎติ นาม, ตสฺสาปิ ปาจิตฺติยเมวฯ

ฉนฺทาคติํ คจฺฉโนฺต อธิกรณํ อุโกฺกเฎตีติ วินยธโร หุตฺวา อตฺตโน อุปชฺฌายาทีนํ อตฺถาย ‘‘อธมฺมํ ธโมฺม’’ติอาทีนิ ทีเปตฺวา ปุเพฺพ วินิจฺฉิตํ อธิกรณํ ทฺวาทสสุ อุโกฺกเฎสุ เยน เกนจิ อุโกฺกเฎโนฺต ฉนฺทาคติํ คจฺฉโนฺต อธิกรณํ อุโกฺกเฎติ นามฯ ทฺวีสุ ปน อตฺตปจฺจตฺถิเกสุ เอกสฺมิํ ‘‘อนตฺถํ เม อจรี’’ติอาทินา นเยน สมุปฺปนฺนาฆาโต, ตสฺส ปราชยํ อาโรปนตฺถํ ‘‘อธมฺมํ ธโมฺม’’ติอาทีนิ ทีเปตฺวา ปุเพฺพ วินิจฺฉิตํ อธิกรณํ ทฺวาทสสุ อุโกฺกเฎสุ เยน เกนจิ อุโกฺกเฎโนฺต โทสาคติํ คจฺฉโนฺต อธิกรณํ อุโกฺกเฎติ นามฯ มโนฺท ปน โมมูโห โมมูหตฺตา เอว ‘‘อธมฺมํ ธโมฺม’’ติอาทีนิ ทีเปตฺวา วุตฺตนเยเนว อุโกฺกเฎโนฺต โมหาคติํ คจฺฉโนฺต อธิกรณํ อุโกฺกเฎติ นามฯ สเจ ปน ทฺวีสุ อตฺตปจฺจตฺถิเกสุ เอโก วิสมานิ กายกมฺมาทีนิ คหนมิจฺฉาทิฎฺฐิํ พลวเนฺต จ ปกฺขนฺตริเย อภิญฺญาเต ภิกฺขู นิสฺสิตตฺตา วิสมนิสฺสิโต คหนนิสฺสิโต พลวนิสฺสิโต จ โหติ, ตสฺส ภเยน ‘‘อยํ เม ชีวิตนฺตรายํ วา พฺรหฺมจริยนฺตรายํ วา กเรยฺยา’’ติ ‘‘อธมฺมํ ธโมฺม’’ติอาทีนิ ทีเปตฺวา วุตฺตนเยเนว อุโกฺกเฎโนฺต ภยาคติํ คจฺฉโนฺต อธิกรณํ อุโกฺกเฎติ นามฯ

ตทหุปสมฺปโนฺนติ เอโก สามเณโร พฺยโตฺต โหติ พหุสฺสุโต, โส วินิจฺฉเย ปราชยํ ปตฺวา มงฺกุภูเต ภิกฺขู ทิสฺวา ปุจฺฉติ ‘‘กสฺมา มงฺกุภูตาตฺถา’’ติ? เต ตสฺส ตํ อธิกรณํ อาโรเจนฺติฯ โส เต เอวํ วเทติ ‘‘โหตุ, ภเนฺต, มํ อุปสมฺปาเทถ, อหํ ตํ อธิกรณํ วูปสเมสฺสามี’’ติ ฯ เต ตํ อุปสมฺปาเทนฺติฯ โส ทุติยทิวเส เภริํ ปหริตฺวา สงฺฆํ สนฺนิปาเตติฯ ตโต ภิกฺขูหิ ‘‘เกน สโงฺฆ สนฺนิปาติโต’’ติ วุเตฺต ‘‘มยา’’ติ วทติฯ ‘‘กสฺมา สนฺนิปาติโต’’ติ? ‘‘หิโยฺย อธิกรณํ ทุพฺพินิจฺฉิตํ, ตมหํ วินิจฺฉินิสฺสามี’’ติฯ ‘‘ตฺวํ ปน หิโยฺย กุหิํ คโต’’ติ? ‘‘อนุปสมฺปโนฺนมฺหิ, ภเนฺต, อชฺช ปน อุปสมฺปโนฺนมฺหี’’ติฯ โส วตฺตโพฺพ ‘‘อิทํ อาวุโส ตุมฺหาทิสานํ ภควตา สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ, ‘ตทหุปสมฺปโนฺน อุโกฺกเฎติ, อุโกฺกฎนกํ ปาจิตฺติย’นฺติ, คจฺฉ อาปตฺติํ เทเสหี’’ติฯ อาคนฺตุเกปิ เอเสว นโยฯ

การโกติ เอกํ สเงฺฆน สทฺธิํ อธิกรณํ วินิจฺฉินิตฺวา ปริเวณคตํ ปราชิตา ภิกฺขู วทนฺติ ‘‘กิสฺส, ภเนฺต, ตุเมฺหหิ เอวํ วินิจฺฉิตํ อธิกรณํ, นนุ เอวํ วินิจฺฉินิตพฺพ’’นฺติฯ โส ‘‘กสฺมา ปฐมํเยว เอวํ น วทิตฺถา’’ติ ตํ อธิกรณํ อุโกฺกเฎติฯ เอวํ โย การโก อุโกฺกเฎติ, ตสฺสาปิ อุโกฺกฎนกํ ปาจิตฺติยํฯ ฉนฺททายโกติ เอโก อธิกรณวินิจฺฉเย ฉนฺทํ ทตฺวา สภาเค ภิกฺขู ปราชยํ ปตฺวา อาคเต มงฺกุภูเต ทิสฺวา ‘‘เสฺว ทานิ อหํ วินิจฺฉินิสฺสามี’’ติ สงฺฆํ สนฺนิปาเตตฺวา ‘‘กสฺมา สนฺนิปาเตสี’’ติ วุเตฺต ‘‘หิโยฺย อธิกรณํ ทุพฺพินิจฺฉิตํ, ตมหํ อชฺช วินิจฺฉินิสฺสามี’’ติฯ ‘‘หิโยฺย ปน ตฺวํ กตฺถ คโต’’ติฯ ‘‘ฉนฺทํ ทตฺวา นิสิโนฺนมฺหี’’ติฯ โส วตฺตโพฺพ ‘‘อิทํ อาวุโส ตุมฺหาทิสานํ ภควตา สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ, ‘ฉนฺททายโก อุโกฺกเฎติ, อุโกฺกฎนกํ ปาจิตฺติย’นฺติ, คจฺฉ อาปตฺติํ เทเสหี’’ติฯ

อธิกรณนิทานาทิวณฺณนา

๓๔๒. วิวาทาธิกรณํ กิํนิทานนฺติอาทีสุ กิํ นิทานมสฺสาติ กิํนิทานํฯ โก สมุทโย อสฺสาติ กิํสมุทยํฯ กา ชาติ อสฺสาติ กิํชาติกํฯ โก ปภโว อสฺสาติ กิํปภวํฯ โก สมฺภาโร อสฺสาติ กิํสมฺภารํฯ กิํ สมุฎฺฐานํ อสฺสาติ กิํสมุฎฺฐานํฯ สพฺพาเนตานิ การณเววจนานิเยวฯ

วิวาทนิทานนฺติอาทีสุปิ อฎฺฐารสเภทกรวตฺถุสงฺขาโต วิวาโท นิทานเมตสฺสาติ วิวาทนิทานํฯ วิวาทํ นิสฺสาย อุปฺปชฺชนกวิวาทวเสเนตํ วุตฺตํฯ อนุวาโท นิทานํ อสฺสาติ อนุวาทนิทานํ ฯ อิทมฺปิ อนุวาทํ นิสฺสาย อุปฺปชฺชนกอนุวาทวเสน วุตฺตํฯ อาปตฺติ นิทานํ อสฺสาติ อาปตฺตินิทานํฯ อาปตฺตาธิกรณปจฺจยา จตโสฺส อาปตฺติโย อาปชฺชตีติ เอวํ อาปตฺติํ นิสฺสาย อุปฺปชฺชนกอาปตฺติวเสเนตํ วุตฺตํฯ กิจฺจยํ นิทานมสฺสาติ กิจฺจยนิทานํ; จตุพฺพิธํ สงฺฆกมฺมํ การณมสฺสาติ อโตฺถฯ อุกฺขิตฺตานุวตฺติกาย ภิกฺขุนิยา ยาวตติยํ สมนุภาสนาทีนํ กิจฺจํ นิสฺสาย อุปฺปชฺชนกกิจฺจานํ วเสเนตํ วุตฺตํฯ อยํ จตุนฺนมฺปิ อธิกรณานํ วิสฺสชฺชนปเกฺข เอกปทโยชนาฯ เอเตนานุสาเรน สพฺพปทานิ โยเชตพฺพานิฯ

ทุติยปุจฺฉาย เหตุนิทานนฺติอาทิมฺหิ วิสฺสชฺชเน นวนฺนํ กุสลากุสลาพฺยากตเหตูนํ วเสน เหตุนิทานาทิตา เวทิตพฺพาฯ ตติยปุจฺฉาย วิสฺสชฺชเน พฺยญฺชนมตฺตํ นานํฯ เหตุเยว หิ เอตฺถ ปจฺจโยติ วุโตฺตฯ

๓๔๓. มูลปุจฺฉาย วิสฺสชฺชเน ทฺวาทส มูลานีติ โกธอุปนาหยุคฬกาทีนิ ฉ วิวาทามูลานิ, โลภโทสโมหา ตโย, อโลภาโทสาโมหา ตโยติ อิมานิ อชฺฌตฺตสนฺตานปฺปวตฺตานิ ทฺวาทส มูลานิฯ จุทฺทส มูลานีติ ตาเนว ทฺวาทส กายวาจาหิ สทฺธิํ จุทฺทส โหนฺติฯ ฉ มูลานีติ กายาทีนิ ฉ สมุฎฺฐานานิฯ

สมุฎฺฐานปุจฺฉาย วิสฺสชฺชเน อฎฺฐารส เภทกรวตฺถูนิ สมุฎฺฐานานิ, ตญฺหิ เอเตสุ อฎฺฐารสสุ เภทกรวตฺถูสุ สมุฎฺฐาติ, เอเตหิ วา การณภูเตหิ สมุฎฺฐาติฯ เตนเสฺสตานิ สมุฎฺฐานานิ วุจฺจนฺติฯ เอส นโย สพฺพตฺถฯ

๓๔๔. วิวาทาธิกรณํ อาปตฺตีติอาทิเภเท เอเกน อธิกรเณน กิจฺจาธิกรเณนาติ อิทํ เยน อธิกรเณน สมฺมนฺติ, ตํ ทเสฺสตุํ วุตฺตํ, น ปเนตานิ เอกํสโต กิจฺจาธิกรเณเนว สมฺมนฺติฯ น หิ ปุคฺคลสฺส สนฺติเก เทเสนฺตสฺส กิจฺจาธิกรณํ นาม อตฺถิฯ

น กตเมน สมเถนาติ สาวเสสาปตฺติ วิย น สมฺมติฯ น หิ สกฺกา สา เทเสตุํ, น ตโต วุฎฺฐาย สุทฺธเนฺต ปติฎฺฐาตุํฯ

๓๔๘. วิวาทาธิกรณํ โหติ อนุวาทาธิกรณนฺติอาทิ นโย อุตฺตาโนเยวฯ

๓๔๙. ตโต ปรํ ยตฺถ สติวินโยติอาทิกา สมฺมุขาวินยํ อมุญฺจิตฺวา ฉ ยมกปุจฺฉา วุตฺตา, ตาสํ วิสฺสชฺชเนเนว อโตฺถ ปกาสิโตฯ

๓๕๑. สํสฎฺฐาทิปุจฺฉานํ วิสฺสชฺชเน สํสฎฺฐาติ สติวินยกมฺมวาจากฺขณสฺมิํเยว ทฺวินฺนมฺปิ สมถานํ สิทฺธตฺตา สมฺมุขาวินโยติ วา สติวินโยติ วา อิเม ธมฺมา สํสฎฺฐา, โน วิสํสฎฺฐาฯ ยสฺมา ปน กทลิกฺขเนฺธ ปตฺตวฎฺฎีนํ วิย น สกฺกา เตสํ วินิพฺภุชิตฺวา นานากรณํ ทเสฺสตุํ, เตน วุตฺตํ ‘‘น จ ลพฺภา อิเมสํ ธมฺมานํ วินิพฺภุชิตฺวา วินิพฺภุชิตฺวา นานากรณํ ปญฺญาเปตุ’’นฺติฯ เอส นโย สพฺพตฺถฯ

สตฺตสมถนิทานวณฺณนา

๓๕๒. กิํนิทาโนติ ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเน นิทานํ นิทานมสฺสาติ นิทานนิทาโนฯ ตตฺถ สงฺฆสมฺมุขตา, ธมฺมสมฺมุขตา, วินยสมฺมุขตา, ปุคฺคลสมฺมุขตาติ อิทํ สมฺมุขาวินยสฺส นิทานํฯ สติเวปุลฺลปโตฺต ขีณาสโว ลทฺธุปวาโท สติวินยสฺส นิทานํฯ อุมฺมตฺตโก ภิกฺขุ อมูฬฺหวินยสฺส นิทานํฯ โย จ เทเสติ, ยสฺส จ เทเสติ, อุภินฺนํ สมฺมุขีภาโว ปฎิญฺญาตกรณสฺส นิทานํฯ ภณฺฑนชาตานํ อธิกรณํ วูปสเมตุํ อสกฺกุเณยฺยตา เยภุยฺยสิกาย นิทานํฯ ปาปุสฺสโนฺน ปุคฺคโล ตสฺสปาปิยสิกาย นิทานํฯ ภณฺฑนชาตานํ พหุ อสฺสามณกอชฺฌาจาโร ติณวตฺถารกสฺส นิทานํฯ เหตุปจฺจยวารา วุตฺตนยา เอวฯ

๓๕๓. มูลปุจฺฉาย วิสฺสชฺชนํ อุตฺตานเมวฯ สมุฎฺฐานปุจฺฉาย กิญฺจาปิ ‘‘สตฺตนฺนํ สมถานํ กตเม ฉตฺติํส สมุฎฺฐานา’’ติ วุตฺตํ, สมฺมุขาวินยสฺส ปน กมฺมสงฺคหาภาเวน สมุฎฺฐานาภาวโต ฉนฺนํเยว สมถานํ ฉ สมุฎฺฐานานิ วิภตฺตานิฯ ตตฺถ กมฺมสฺส กิริยาติ ญตฺติ เวทิตพฺพาฯ กรณนฺติ ตสฺสาเยว ญตฺติยา ฐเปตพฺพกาเล ฐปนํฯ อุปคมนนฺติ สยํ อุปคมนํ; อตฺตนาเยว ตสฺส กมฺมสฺส กรณนฺติ อโตฺถฯ อชฺฌุปคมนนฺติ อเชฺฌสนุปคมนํ; อญฺญํ สทฺธิวิหาริกาทิกํ ‘‘อิทํ กมฺมํ กโรหี’’ติ อเชฺฌสนนฺติ อโตฺถฯ อธิวาสนาติ ‘‘รุจฺจติ เม เอตํ, กโรตุ สโงฺฆ’’ติ เอวํ อธิวาสนา; ฉนฺททานนฺติ อโตฺถฯ อปฺปฎิโกฺกสนาติ ‘‘น เมตํ ขมติ, มา เอวํ กโรถา’’ติ อปฺปฎิเสธนาฯ อิติ ฉนฺนํ ฉกฺกานํ วเสน ฉตฺติํส สมุฎฺฐานา เวทิตพฺพาฯ

สตฺตสมถนานาตฺถาทิวณฺณนา

๓๕๔. นานาตฺถปุจฺฉาวิสฺสชฺชนํ อุตฺตานเมวฯ อธิกรณปุจฺฉาวิสฺสชฺชเน อยํ วิวาโท โน อธิกรณนฺติ อยํ มาตาปุตฺตาทีนํ วิวาโท วิรุทฺธวาทตฺตา วิวาโท นาม โหติ, สมเถหิ ปน อธิกรณียตาย อภาวโต อธิกรณํ น โหติฯ อนุวาทาทีสุปิ เอเสว นโยฯ เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติฯ

อธิกรณเภทวณฺณนา นิฎฺฐิตาฯ