อนุโลมติกปัฏฐาน - กุสลัตติกะ - สัมปยุตตวาร - อัพยากตธรรม ประกอบกับอัพยากตธรรม

จาก วิกิซอร์ซ

อนุโลมติกปัฏฐาน - กุสลัตติกะ - สัมปยุตตวาร - อัพยากตธรรม ประกอบกับอัพยากตธรรม

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

[๔๗๗] อัพยากตธรรม ประกอบกับอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ ประกอบกับขันธ์ ๑ ที่เป็นอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เกิดขึ้น

ขันธ์ ๑ ประกอบกับขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๓ ประกอบกับขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ

ขันธ์ ๓ ประกอบขันธ์ ๑ ที่เป็นอัพยากตวิบาก เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ ประกอบกับขันธ์ ๓ เกิดขึ้น

ขันธ์ ๒ ประกอบกับขันธ์ ๒ เกิดขึ้น

[๔๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓
ในอธิปติปัจจัย มี " ๓
ในอนันตรปัจจัย มี " ๓
ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓
ในสหชาตปัจจัย มี " ๓
ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓
ในนิสสยปัจจัย มี " ๓
ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓
ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓
ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓
ในกัมมปัจจัย มี " ๓
ในวิปากปัจจัย มี " ๑
ในอาหารปัจจัย มีวาระ ๓
ในอินทริยปัจจัย มี " ๓
ในฌานปัจจัย มี " ๓
ในมัคคปัจจัย มี " ๓
ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓
ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
ในอัตถิปัจจัย มี " ๓
ในนัตถิปัจจัย มี " ๓
ในวิคตปัจจัย มี " ๓
ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
อนุโลม จบ
[๔๗๙] อกุศลธรรม ประกอบกับอกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่

เหตุปัจจัย

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ประกอบกับขันธ์ ที่สหรคต

ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เกิดขึ้น

[๔๘๐] อัพยากตธรรม ประกอบกับอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัย

ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ ๓ ประกอบกับขันธ์ ๑ ที่เป็นอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา ซึ่งเป็น

อเหตุกะ เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ ประกอบกับขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ ประกอบกับขันธ์ ๒ เกิดขึ้น

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ ประกอบกับขันธ์ ๑ ที่เป็นอัพยากตวิบาก เกิดขึ้น ขันธ์ ๑

ประกอบกับ ขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ ประกอบกับขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ฯลฯ

[๔๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓
" ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓
" ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓
" อาเสวนปัจจัย มี " ๓
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๓
" วิปากปัจจัย มี " ๓
" ฌานปัจจัย มี " ๑
" มัคคปัจจัย มี " ๑
" วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
ปัจจนียะ จบ
[๔๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓
" ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
" อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
" กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
" วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
" วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
อนุโลมปัจจนียะ จบ
[๔๘๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒
ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอุปปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑
ในอาหารปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอินทริยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในฌานปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในวิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ปัจจนียานุโลม จบ
สัมปยุตตวาร จบ
ข้อความในสัมปยุตตวาร เหมือนกับข้อความในสังสัฏฐวาร
ข้อความในสังสัฏฐวาร เหมือนกับข้อความในสัมปยุตตวาร