อรรถกถา สหายสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรรถกถาสหายสูตรที่ ๑๒
ในสหายกสูตรที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
บทว่า จิรรตฺตํ สเมนิกา ได้แก่ เป็นผู้มีลัทธิตั้งอยู่เสมอกัน คู่

เคียงกันแม้ตลอดกาลนาน. ได้ยินว่า บรรพชิตเหล่านั้นได้เที่ยวไปร่วมกัน

ตลอดห้าร้อยชาติ. บทว่า สเมติ เนสํ สทฺธมฺโม ความว่า บัดนี้

ศาสนธรรมนี้ของบรรพชิตเหล่านั้น เทียบเท่ากันเสมอกัน. บทว่า ธมฺเม

พุทฺธปฺปเวทิเต ความว่า ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว

อธิบายว่า ศาสนธรรมย่อมงามด้วยธรรมนั้น. บทว่า สุวินีตา กปฺปิเนน

ความว่า พระอุปัชฌาย์ของตนแนะนำด้วยดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประ-

กาศแล้ว. คำที่เหลือในทุก ๆ บทง่ายทั้งนั้นแล.

จบอรรถกถาสูตรที่ ๑๒
จบอรรถกถาภิกขุสังยุต
จบอรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค

ดูเพิ่ม[แก้ไข]