อวตังสกสูตร - คำอ่านภาษาจีน - ผูกที่ ๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

大方廣佛華嚴經

ต้า ฟาง กว่าง ฝอ หัว เหยียน จิง


世主妙嚴品第一之二

ซื่อ จู่ เมี่ยว เยี่ยน ผิ่น ตี้ อี จือ เอ้อร์

爾時如來道場眾海。悉已雲集。無邊品類。周匝遍滿。形色部從。各各差別。

เอ่อร์ สือ หรู ไหล ต้าว ฉ่าง จ้ง ไห่。 ซี อี่ หยุน จี๋。 อู๋ เปียน ผิ่น เล่ย。 โจว ซฺจา เปี้ยน ม่าน。 สิง เส้อ ปู้ ซฺฉง。 เก้อ เก้อ ชา เปี๋ย。

隨所來方。親近世尊。一心瞻仰。此諸眾會。已離一切煩惱心垢及其餘習。

สุย สั่ว ไหล ฟาง。 ชิน จิ้น ซื่อ ซฺจวิน。 อี้ ซิน จาง ย่าง。 ซฺฉื่อ จู จ้ง ฮุ่ย。 อี่ หลี อี๋ เชี้ย ฝาน น่าว ซิน โก้ว จี๋ ฉี หยู สี。

摧重障山。見佛無礙。如是皆以毘盧遮那如來往昔之時。於劫海中修菩薩行。

ซฺชุย จ้ง จ้าง ซาน。 เจี้ยน ฝอ อู๋ ไอ้。 หรู ซื่อ เจีย อี่ ผี หลู เจอ หนาหรู ไหล ว่าง จือ สือ。 หยู เจี๋ย ไห่ จง ซิว ผู ซ่า สิง。

以四攝事而曾攝受。一一佛所。種善根時。皆已善攝。種種方便。教化成熟。

อี่ ซื่อ เซ่อ ซื่อ เอ๋อร์ ซฺเฉิง โซ่ว。 อี อี ฝอ สั่ว。 จ่ง ซ่าน เกิน สือ。 เจีย อี่ ซ่าน เซ่อ จ๋ง จ่ง ฟาง เปี้ยน。 เจี้ยว ฮว่า เฉิง สู。

令其安立一切智道。種無量善。獲眾大福。悉已入於方便願海。所行之行。

ลิ่ง ฉี อัน ลี้ อี๋ เชี้ย จื้อ ต้าว。 จ่ง อู๋ เหลียง ซ่าน。 ฮั่ว จ้ง ต้า ฝู。 ซี อี่ รู่ หยู ฟาง เปี้ยน ย่วน ไห่。 สั่ว สิง จือ สิง。

具足清淨。於出離道。已能善出。常見於佛。分明照了。以勝解力。

จู้ ซฺจู๋ ชิง จิ้ง。 หยู ชู หลี ต้าว。 อี่ เหนิง ซ่าน ชู。 ฉาง เจี้ยน หยู ฝอ。 เฟิน หมิง จ้าว เลี่ยว。 อี่ เซิ่ง เจี่ย ลี้。

入於如來功德大海。得於諸佛解脫之門。遊戲神通。所謂妙焰海大自在天王。

รู่ หยู หรู ไหล กง เต๋อ ต้า ไห่。 เต๋อ หยู จู ฝอ เจี่ย ทัว จือ เหมิน。 โหยว ซี่ เสิน ทง。 สั่ว เว่ย เมี่ยว เหยี่ยน ไห่ ต้า ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน หวาง。

得法界虛空界寂靜方便力解脫門。自在名稱光天王。

เต๋อ ฝ่า เจี้ย ซวี คง เจี้ย จี้ จิ้ง ฟาง เปี้ยน ลี้ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺจื้อ ซฺไจ้ หมิง เชิง กวง เทียน หวาง。

得普觀一切法悉自在解脫門。清淨功德眼天王。

เต๋อ ผู่ กวน อี้ เชี้ย ฝ่า ซี ซฺจื้อ ซฺไจ้ เจี่ย ทัว เหมิน。 ชิง จิ้ง กง เต๋อ เยี่ยน เทียน หวาง。

得知一切法不生不滅不來不去無功用行解脫門。可愛樂大慧天王。

เต๋อ จือ อี๋ เชี้ย ฝ่า ปู้ เซิง ปู้ เมี้ย ปู้ ไหล ปู้ ชวี่ อู๋ กง ย่ง สิง เจี่ย ทัว เหมิน。 เข่อ ไอ้ เล่อ ต้า ฮุ่ย เทียน หวาง。

得現見一切法真實相智慧海解脫門。不動光自在天王。

เต๋อ เซี่ยน เจี้ยน อี้ เชี้ย ฝ่า เจิน สือ เซี่ยง จื้อ ฮุ่ย ไห่ เจี่ย ทัว เหมิน。 ปู้ ต้ง กวง ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน หวาง。

得與眾生無邊安樂大方便定解脫門。妙莊嚴眼天王。

เต๋อ อวี่ จ้ง เซิง อู๋ เปียน อัน เล่อ ต้า ฟาง เปี้ยน ติ้ง เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว จวง เหยียน เหยี่ยน เทียน หวาง。

得令觀寂靜法滅諸癡暗怖解脫門。善思惟光明天王。

เต๋อ ลิ่ง กวน จี้ จิ้ง ฝ่า เมี้ย จู ชือ อ้าน ปู้ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซ่าน ซือ เหวย กวง หมิง เทียน หวาง。

得善入無邊境界不起一切諸有思惟業解脫門。可愛樂大智天王。

เต๋อ ซ่าน รู่ อู๋ เปียน จิ้ง เจี้ย ปู้ ชี่ อี๋ เชี้ย จู โหย่ว ซือ เหวย เย่ เจี่ย ทัว เหมิน。 เข่อ ไอ้ เล่อ ต้า จื้อ เทียน หวาง。

得普往十方說法而不動無所依解脫門。普音莊嚴幢天王。

เต๋อ ผู่ ว่าง สือ ฟาง ซัว ฝ่า เอ๋อร์ ปู้ ต้ง อู๋ สั่ว อี เจี่ย ทัว เหมิน。 ผู่ อิน จวง เหยียน ฉวง เทียน หวาง。

得入佛寂靜境界普現光明解脫門。名稱光善精進天王。

เต๋อ รู่ ฝอ จี้ จิ้ง จิ้ง เจี้ย ผู่ เซี่ยน กวง หมิง เจี่ย ทัว เหมิน。 หมิง เชิง กวง ซ่าน จิง จิ้น เทียน หวาง。

得住自所悟處而以無邊廣大境界為所緣解脫門。

เต๋อ จู้ ซฺจื้อ สั่ว อู้ ชู่ เอ๋อร์ อี่ อู๋ เปียน กวง ต้า จิ้ง เจี้ย เหวย สั่ว หยวน เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時妙焰海天王。承佛威力。普觀一切自在天眾。而說頌言

เอ๋อร์ สือ เมี่ยว เยี่ยน ไห่ เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี้ย ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน จ้ง。 เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 佛身普遍諸大會 充滿法界無窮盡

ฝอ เซิน ผู่ เปี้ยน จู ต้า ฮุ่ย, ชง หมาน ฝ่า เจี้ย อู๋ ฉยฺง จิ้น,

 寂滅無性不可取 為救世間而出現

จี้ เมี๋ย อู๋ ซิ่ง ปู้ เค่อ ชู่, เหวย จิ้ว ซื่อ เจียน เอ๋อร์ ชู เซี่ยน。

 如來法王出世間 能然照世妙法燈

หรู ไหล ฝ่า หวาง ชู ซื่อ เจียน, เหนิง หราน จ้าว ซื่อ เมี่ยว ฝ่า เติง,

 境界無邊亦無盡 此自在名之所證

จิ้ง เจี้ย อู๋ เปียน อี้ อู๋ จิ้น, ซฺฉือ ซฺจื้อ ซฺไจ้ หมิง จือ สั่ว เจิ้ง。

 佛不思議離分別 了相十方無所有

ฝอ ปู้ ซือ อี้ หลี เฟิน เปี้ย, เหลี่ยว เซี่ยง สือ ฟาง อู๋ สั่ว โหย่ว,

 為世廣開清淨道 如是淨眼能觀見

เหวย ซื่อ กว่าง ไค ชิง จิ้ง ต้าว, หรู ซื่อ จิ้ง เหยี่ยน เหนิง กวน เจี้ยน。

 如來智慧無邊際 一切世間莫能測

หรู ไหล จื้อ ฮุ่ย อู๋ เปียน จี้, อี๋ เชี่ย ซื่อ เจียน มั่ว เหนิง ซฺเช่อ,

 永滅眾生癡暗心 大慧入此深安住

หย่ง เมี๋ย จ้ง เซิง ชือ อ้าน ซิน, ต้า ฮุ่ย รู่ ซฺฉื่อ เซิน อัน จู้。

 如來功德不思議 眾生見者煩惱滅

หรู ไหล กง เต๋อ ปู้ ซือ อี้, จ้ง เซิง เจี้ยน เจ่อ ฝาน น่าว เมี้ย,

 普使世間獲安樂 不動自在天能見

ผู่ ซื่อ ซือ เจียน ฮั่ว อัน เล่อ, ปู้ ต้ง ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน เหนิง เจี้ยน。

 眾生癡暗常迷覆 如來為說寂靜法

จ้ง เซิง ชือ อ้าน ฉาง หมี ฟู่, หรู ไหล เหว่ย ซัว จี้ จิ้ง ฝ่า,

 是則照世智慧燈 妙眼能知此方便

ซื่อ ซฺเจ๋อ จ้าว ซื่อ จือ ฮุ่ย เติง, เมี่ยว เหยี่ยน เหนิง จือ ซฉื่อ ฟาง เปี้ยน。

 如來清淨妙色身 普現十方無有比

หรู ไหล ชิง จิ้ง เมี่ยว เส้อ เซิน, ผู่ เซี่ยน สือ ฟาง อู๋ โหย่ว ปี้,

 此身無性無依處 善思惟天所觀察

ซฺฉื่อ เซิน อู๋ ซิ่ง อู๋ อี ฉู่, ซ่าน ซือ เหวย เทียน สั่ว กวน ฉา。

 如來音聲無限礙 堪受化者靡不聞

หรู ไหล อิน เซิง อู๋ เซี่ยน ไอ้, คาน โซ่ว ฮว่า เจ่อ หมี ปู้ เหวิน,

 而佛寂然恒不動 此樂智天之解脫

เอ๋อร์ ฝอ จี้ หราน เหิง ปู๋ ต้ง, ซฺฉื่อ เล่อ จื้อ เทียน จือ เจี่ย ทัว。

 寂靜解脫天人主 十方無處不現前

จี้ จิ้ง เจี่ย ทัว เทียน เหริน จู่, สือ ฟาง อู๋ ฉู่ ปู๋ เซี่ยน เฉียน,

 光明照耀滿世間 此無礙法嚴幢見

กวง หมิง จ้าว เย่า ม่าน ซือ เจียน, ซฺฉื่อ อู๋ ไอ้ ฝ่า เยี่ยน ฉวง เจี้ยน。

 佛於無邊大劫海 為眾生故求菩提

ฝอ หยู อู๋ เปียน ต้า เจี๋ย ไห่, เหวย จ้ง เซิง กู้ ฉิว ผู ถี,

 種種神通化一切 名稱光天悟斯法

จ๋ง จ่ง เสิน ทง ฮว่า อี๋ เชี้ย, หมิง เชิง กวง เทียน อู้ ซือ ฝ่า。


復次可愛樂法光明幢天王。得普觀一切眾生根為說法斷疑解脫門。

ฟู่ ซฺฉื่อ เข่อ ไอ้ เล่อ ฝ่า กวง หมิง ฉวง เทียน หวาง。 เต๋อ ผู่ กวน อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง เกิน เหวย ซัว ฝ่า ต้วน อี๋ เจี่ย ทัว เหมิน。

淨莊嚴海天王。得隨憶念令見佛解脫門。最勝慧光明天王。

จิ้ง จวง เหยียน ไห่ เทียน หวาง。 เต๋อ สุย อี้ เนี่ยน ลิ่ง เจี้ยน ฝอ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺจุ้ย เซิ่ง ฮุ่ย กวง หมิง เทียน หวาง。

得法性平等無所依莊嚴身解脫門。自在智慧幢天王。

เต๋อ ฝ่า ซิ่ง ผิง เติ่ง อู๋ สั่ว อี จวง เหยียน เซิน เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺจื้อ ซฺไจ้ จื้อ ฮุ่ย ฉวง เทียน หวาง。

得了知一切世間法一念中安立不思議莊嚴海解脫門。樂寂靜天王。

เต๋อ เหลี่ยว จือ อี๋ เชี้ย ซื่อ เจียน ฝ่า อี เนี่ยน จง อัน ลี่ ปู้ ซือ อี้ จวง เหยียน ไห่ เจี่ย ทัว เหมิน。 เล่อ จี้ จิ้ง เทียน หวาง。

得於一毛孔現不思議佛剎無障礙解脫門。普智眼天王。

เต๋อ หยู อี หม่า ข่ง เซี่ยน ปู้ ซือ อี้ ฝอ ช่า อู๋ จ้าง ไอ้ เจี่ย ทัว เหมิน。 ผู่ จื้อ เยี่ยน เทียน หวาง。

得入普門觀察法界解脫門。樂旋慧天王。

เต๋อ รู่ ผู่ เหมิน กวน ฉา ฝ่า เจี้ย เจี่ย ทัว เหมิน。 เล่อ เสวียน ฮุ่ย เทียน หวาง。

得為一切眾生種種出現無邊劫常現前解脫門。善種慧光明天王。

เต๋อ เหวย อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง จ๋ง จ่ง ชู เซี่ยน อู๋ เปียน เจี้ย ฉาง เซี่ยน เฉียน เจี่ย ทัว เหมิน。 ซ่าน จ่ง ฮุ่ย กวาง หมิง เทียน หวาง。

得觀一切世間境界入不思議法解脫門。無垢寂靜光天王。

เต๋อ กวน อี๋ เชี้ย ซื่อ เจียน จิ้ง เจี้ย รู่ ปู้ ซือ อี้ ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。 อู๋ โก้ว จี้ จิ้ง กวง เทียน หวาง。

得示一切眾生出要法解脫門。廣大清淨光天王。

เต๋อ ซื่อ อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง ชู เย่า ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。 กว่าง ต้า ชิง จิ้ง กวง เทียน หวาง。

得觀察一切應化眾生令入佛法解脫門。

เต๋อ กวน ฉา อี๋ เชี้ย อิ้ง ฮั่ว จ้ง เซิง ลิ่ง รู่ ฝอ ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時可愛樂法光明幢天王。承佛威力。 普觀一切少廣天無量廣天廣果天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ เข่อ ไอ้ เล่อ ฝ่า กวง หมิง ฉวง เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี้ย เซ่า กว่าง เทียน อู๋ เลี่ยง กว่าง เทียน กว่าง กั่ว เทียน จ้ง เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 諸佛境界不思議 一切眾生莫能測

จู ฝอ จิ้ง เจี้ย ปู้ ซือ อี้, อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง ม่อ เหนิง ซฺเช่อ,

 普令其心生信解 廣大意樂無窮盡

ผู่ ลิ่ง ฉี ซิน เซิง ซิ่น เจี่ย, กว่าง ต้า อี้ เล่อ อู๋ โฉยฺง จิ้น。

 若有眾生堪受法 佛威神力開導彼

รั่ว โหย่ว จ้ง เซิง คาน โซ่ว ฝ่า, ฝอ เวย เสิน ลี่ ไค ต๋าว ปี่,

 令其恒覩佛現前 嚴海天王如是見

ลิ่ง ฉี เหิง ตู่ ฝอ เซี่ยน เฉียน, เหยียน ไห่ เทียน หวาง หรู ซื่อ เจี้ยน。

 一切法性無所依 佛現世間亦如是

อี๋ เชี้ย ฝ่า ซิ่ง อู๋ สั่ว อี, ฝอ เซี่ยน ซื่อ เจียน อี้ หรู ซื่อ,

 普於諸有無依處 此義勝智能觀察

ผู่ หยู จู โหย่ว อู๋ อี ชู่, ซฺฉื่อ อี้ เซิ่ง จื้อ เหนิง กวน ฉา。

 隨諸眾生心所欲 佛神通力皆能現

สุย จู จ้ง เซิง ซิน สั่ว อวี่, ฝอ เสิน ทง ลี่ เจีย เหนิง เซี่ยน,

 各各差別不思議 此智幢王解脫海

เก้อ เก้อ ชา เปี๋ย ปู้ ซือ อี้, ซฺฉื่อ จื้อ ฉวง หวาง เจี่ย ทัว ไห่。

 過去所有諸國土 一毛孔中皆示現

กั้ว ชวี่ สัว โหย่ว จู กว๋อ ทู่. อี เหมา ข่ง จง เจีย ซื่อ เซี่ยน,

 此是諸佛大神通 愛樂寂靜能宣說

ซฺฉื่อ ซื่อ จู ฝอ ต้า เสิน ทง, ไอ้ เล้อ จี้ จิ้ง เหนิง ซวน ซัว。

 一切法門無盡海 同會一法道場中

อี๋ เชี้ย ฝ่า เหมิน อู๋ จิ้น ไห่, ถง ฮุ่ย อี ฝ่า ต้าว ฉ่าง จง,

 如是法性佛所說 智眼能明此方便

หรู ซื่อ ฝ่า ซิ่ง ฝอ สั่ว ซัว, จื้อ เยี่ยน เหนิง หมิง ซฺฉื่อ ฟาง เปี้ยน。

 十方所有諸國土 悉在其中而說法

สือ ฟาง สั่ว โหย่ว จู กว๋อ ทู่, ซี ซฺไจ้ ฉี จง เอ๋อร์ ซัว ฝ่า,

 佛身無去亦無來 愛樂慧旋之境界

ฝอ เซิน อู๋ ชวี่ อี้ อู๋ ไหล, ไอ้ เล่อ ฮุ่ย เสวียน จือ จิ้ง เจี้ย。

 佛觀世法如光影 入彼甚深幽奧處

ฝอ กวน ซื่อ ฝ่า หรู กวง อิ่ง, รู่ ปี่ เซิ่น เซิน โยว อ้าว ชู่,

 說諸法性常寂然 善種思惟能見此

ซัว จู ฝ่า ซิ่ง ฉาง จี้ หราน, ซ่าน จ่ง ซือ เหวย เหนิง เจี้ยน ซฺฉื่อ。

 佛善了知諸境界 隨眾生根雨法雨

ฝอ ซ่าน เหลี่ยว จือ จู จิ้ง เจี้ย, สุย จ้ง เซิง เกิน อวี่ ฝ่า อวี่,

 為啟難思出要門 此寂靜天能悟入

เหวย ฉี หนาน ซือ ชู เย่า เหมิน, ซฺฉื่อ จี้ จิ้ง เทียน เหนิง อู้ รู่。

 世尊恒以大慈悲 利益眾生而出現

ซื่อ ซฺจวิน เหิง อี่ ต้า ซฺฉือ เปย, ลี่ อี้ จ้ง เซิง เอ๋อร์ ชู เซี่ยน,

 等雨法雨充其器 清淨光天能演說

เติ่ง อวี๋ ฝ่า อวี่ ชง ฉี ชี่, ชิง จิ้ง กวง เทียน เหนิง เยี่ยน ซัว。


復次清淨慧名稱天王。得了達一切眾生解脫道方便解脫門。最勝見天王。

ฟู่ ซฺชื่อ ชิง จิ้ง ฮุ่ย หมิง เชิง เทียน หวาง。 เต๋อ เหลี่ยว ต๋า อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง เจี่ย ทัว ต้าว ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน ซฺจุ้ย เซิ่ง เจี้ยน เทียน หวาง。

得隨一切諸天眾所樂如光影普示現解脫門。寂靜德天王。

เต๋อ สุย อี๋ เชี้ย จู เทียน จ้ง สั่ว เล่อ หรู กวง อิ่ง ผู่ ซื่อ เซี่ยน เจี่ย ทัว เหมิน จี้ จิ้ง เต๋อ เทียน หวาง。

得普嚴淨一切佛境界大方便解脫門。須彌音天王。

เต๋อ ผู่ เหยี่ยน จิ้ง อี๋ เชี้ย ฝอ จิ้ง เจี้ย ต้า ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน。 ซวี หมี อิน เทียน หวาง。

得隨諸眾生永流轉生死海解脫門。淨念眼天王。得憶念如來調伏眾生行解脫門。

เต๋อ สุย จู จ้ง เซิง หย่ง หลิว จ่วน เซิง ซื่อ ไห่ เจี่ย ทัว เหมิน。 จิ้ง เนี่ยน เหยี่ยน เทียน หวาง。 เต๋อ อี้ เนี่ยน หรู ไหล เถียว ฝู จ้ง เซิง สิง เจี่ย ทัว เหมิน。

可愛樂普照天王。得普門陀羅尼海所流出解脫門。世間自在主天王。

เข่อ ไอ้ เล่อ ผู่ จ้าว เทียน หวาง。 เต๋อ ผู่ เหมิน ทั๋ว หลัว หนี ไห่ สั่ว หลิว ชู เจี่ย ทัว เหมิน。 ซื่อ เจียน ซฺจื้อ ซฺไจ้ จู่ เทียน หวาง。

得能令眾生值佛生信藏解脫門。光焰自在天王。

เต๋อ เหนิง ลิ่ง จ้ง เซิง จื๋อ ฝอ เซิง ซิ่น ซฺจั้ง เจี่ย ทัว เหมิน。 กวง เยี่ยน ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน หวาง。

得能令一切眾生聞法信喜而出離解脫門。樂思惟法變化天王。

เต๋อ เหนิง ลิ่ง อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง เหวิน ฝ่า ซิ่น ซี่ เอ๋อร์ ชู หลี เจี่ย ทัว เหมิน。 เล่อ ซือ เหวย ฝ่า เปี้ยน ฮั่ว เทียน หวาง。

得入一切菩薩調伏行如虛空無邊無盡解脫門。變化幢天王。

เต๋อ รู่ อี๋ เชี้ย ผู ซ่า เถียว ฝู สิง หรู ซวี คง อู๋ เปียน อู๋ จิ้น เจี่ย ทัว เหมิน。 เปี้ยน ฮั่ว ฉวง เทียน หวาง。

得觀眾生無量煩惱普悲智解脫門。星宿音妙庄严天王,

เต๋อ กวน จ้ง เซิง อู๋ เลี่ยง ฝาน น่าว ผู่ เปย จื้อ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซิง ซิ่ว อิน เมี่ยว จวง เหยียน เทียน หวาง

得放光现佛三轮摄化解脱门

เต๋อ ฟ่าง กวง เซี่ยน ฝอ ซาน หลุน เส้อ ฮั่ว เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時清淨慧名稱天王。承佛威力。普觀一切少淨天無量淨天遍淨天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ ชิง จิ้ง ฮุ่ย หมิง เชิง เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี้ย เซ่า จิ้ง เทียน อู๋ เลี่ยง จิ้ง เทียน เปี้ยน จิ้ง เทียน จ้ง。 เอ้อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 了知法性無礙者 普現十方無量剎

เหลี่ยว จือ ฝ่า ซิ่ง อู๋ ไอ้ เจ่อ, ผู่ เซี่ยน สือ ฟาง อู๋ เลี่ยง ช่า,

 說佛境界不思議 令眾同歸解脫海

ซัว ฝอ จิ้ง เจี้ย ปู้ ซือ อี้, ลิ่ง จ้ง ถง กุย เจี่ย ทัว ไห่。

 如來處世無所依 譬如光影現眾國

หรู ไหล ฉู่ ซื่อ อู๋ สั่ว อี, พี่ หรู กวง อิ่ง เซี่ยน จ้ง กว๋อ,

 法性究竟無生起 此勝見王所入門

ฝ่า ซิ่ง จิว จิ้ง อู๋ เซิง ชี่, ซฺฉื่อ เซิ่ง เจี้ยน หวาง สั่ว รู่ เหมิน。

 無量劫海修方便 普淨十方諸國土

อู๋ เลี่ยง เจี๋ย ไห่ ซิว ฟาง เปี้ยน, ผู่ จิ่ง สือ ฟาง จู กว๋อ ถู่,

 法界如如常不動 寂靜德天之所悟

ฝ่า เจี้ย หรู หรู ฉาง ปู๋ ต้ง, จี้ จิ้ง เต๋อ เทียน จือ สั่ว อู้。

 眾生愚癡所覆障 盲暗恒居生死中

จ้ง เซิง หยู ชือ สั่ว ฟู่ จ้าง, หมาง อ้าน เหิง จู เซิง ซื่อ จง,

 如來示以清淨道 此須彌音之解脫

หรู ไหล ซื่อ อี่ ชิง จิ้ง ต้าว, ซฺฉื่อ ซวี หมี อิน จือ เจี่ย ทัว。

 諸佛所行無上道 一切眾生莫能測

จู ฝอ สั่ว สิง อู๋ ซ่าง ต้าว , อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง ม่อ เหนิง ซฺเช่อ,

 示以種種方便門 淨眼諦觀能悉了

ซื่อ อี่ จ๋ง จ่ง ฟาง เปี้ยน เหมิน, จิ้ง เหยี่ยน ตี้ กวน เหนิง ซี เหลี่ยว。

 如來恒以總持門 譬如剎海微塵數

หรู ไหล เหิง อี่ จ่ง ฉือ เหมิน, พี่ หรู ช่า ไห่ เวย เฉิน ซู่,

 示教眾生遍一切 普照天王此能入

ซื่อ เจี้ยว จ้ง เซิง เปี้ยน อี๋ เชี้ย, ผู่ จ้าว เทียน หวาง ซฺฉื่อ เหนิง รู่。

 如來出世甚難值 無量劫海時一遇

หรู ไหล ชู ซื่อ เซิ่น หนาน จื๋อ, อู๋ เลี่ยง เจี๋ย ไห่ สือ อี อวี้,

 能令眾生生信解 此自在天之所得

เหนิง ลิ่ง จ้ง เซิง เซิง ซิ่น เจี่ย, ซฺฉื่อ ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน จือ สั่ว เต๋อ。

 佛說法性皆無性 甚深廣大不思議

ฝอ ซัว ฝ่า ซิ่ง เจีย อู๋ ซิ่ง, เซิ่น เซิน กว่าง ต้า ปู้ ซือ อี้,

 普使眾生生淨信 光焰天王能善了

ผู่ สื่อ จ้ง เซิง เซิง จิ้ง ซิ่น, กวง เยี่ยน เทียน หวาง เหนิง ซ่าน เหลี่ยว。

 三世如來功德滿 化眾生界不思議

ซาน ซื่อ หรู ไหล กง เต๋อ หม่าน, ฮั่ว จ้ง เซิง เจี้ย ปู้ ซือ อี้,

 於彼思惟生慶悅 如是樂法能開演

หยู ปี่ ซือ เหวย เซิง ชิ่ง เยว่, หรู ซื่อ เล่อ ฝ่า เหนิง ไค เหยี่ยน。

 眾生沒在煩惱海 愚癡見濁甚可怖

จ้ง เซิง ม่อ ซฺไจ้ ฝาน หน่าว ไห่, หยู ชือ เจี้ยน จั๋ว เซิ่น เข่อ ปู้ ,

 大師哀愍令永離 此化幢王所觀境

ต้า ซือ ไอ หมิ่น ลิ่ง หย่ง หลี, ซฺฉื่อ ฮั่ว ฉวง หวาง สั่ว กวน จิ้ง。

 如來恒放大光明 一一光中無量佛

หรู ไหล เหิง ฟ่าง ต้า กวง หมิง, อี อี กวง จง อู๋ เลี่ยง ฝอ,

 各各現化眾生事 此妙音天所入門

เก้อ เก้อ เซี่ยน ฮั่ว จ้ง เซิง ซื่อ, ซฺฉื่อ เมี่ยว อิน เทียน สั่ว รู่ เหมิน。


復次可愛樂光明天王。得恒受寂靜樂而能 降現消滅世間苦解脫門。

ฟู่ ซฺชื่อ เข่อ ไอ้ เล่อ กวง หมิง เทียน หวาง。 เต๋อ เหิง โซ่ว จี้ จิ้ง เล่อ เอ๋อร์ เหนิง เสียง เซี่ยน เซียว เมี่ย ซื่อ เจียน ขู่ เจี่ย ทัว เหมิน。

清淨妙光天王。得大悲心相應海一切眾生喜樂藏解脫門。自在音天王。

ชิง จิ้ง เมี่ยว กวง เทียน หวาง 。 เต๋อ ต้า เปย ซิน เซียง อิ้ง ไห่ อี เชี้ย จ้ง เซิง สี่ เล่อ ซฺจั้ง เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺจื้อ ซฺไจ้ อิน เทียน หวาง。

得一念中普現無邊劫一切眾生福德力解脫門。最勝念智天王。

เต๋อ อี เนี่ยน จง ผู่ เซี่ยน อู๋ เปียน เจี๋ย อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง ฝู เต๋อ ลี่ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺจุ้ย เซิ่ง เนี่ยน จื้อ เทียน หวาง。

得普使成住壞一切世間皆悉如虛空清淨解脫門。可愛樂淨妙音天王。

เต๋อ ผู่ สื่อ เฉิง จู้ ไหว้ อี๋ เชี้ย ซื่อ เจียน เจีย ซี หรู ซวี คง ชิง จิ้ง เจี่ย ทัว เหมิน。 เข่อ ไอ้ เล่อ จิ้ง เมี่ยว อิน เทียน หวาง。

得愛樂信受一切聖人法解脫門。善思惟音天王。

เต๋อ ไอ้ เล่อ ซิ่น โซ่ว อี๋ เชี้ย เซิ่ง เหริน ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。ซ่าน ซือ เหวย อิน เทียน หวาง。

得能經劫住演說一切地義及方便解脫門。演莊嚴音天王。

เต๋อ เหนิง จิง เจี๋ย จู้ เหยี่ยน ซัว อี้ เชี่ย ตี้ อี้ จี๋ ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน。 เหยี่ยน จวง เหยียน อิน เทียน หวาง。

得一切菩薩從兜率天宮沒下生時大供養方便解脫門。甚深光音天王。

เต๋อ อี้ เชี้ย ผู ซ่า ซฺฉง โตว ซ่วย เทียน กง มั่ว เซี่ย เซิง สือ ต้า กง หย่าง ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน。 เซิ่ง เซิง กวง อิน เทียน หวาง。

得觀察無盡神通智慧海解脫門。廣大名稱天王。

เต๋อ กวน ฉา อู๋ จิ้น เสิน ทง จื้อ ฮุ้ย ไห่ เจี่ย ทัว เหมิน。 กว่าง ต้า หมิง เชิง เทียน หวาง。

得一切佛功德海滿足出現世間方便力解脫門。最勝淨光天王。

เต๋อ อี๋ เชี้ย ฝอ กง เต๋อ ไห๋ หม่าน ซฺจู๋ ชู เซี่ยน ซื่อ ฟาง เปี้ยน ลี่ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺจุ้ย เซิ่ง จิ้ง กวง เทียน หวาง。

得如來往昔誓願力發生深信愛樂藏解脫門。

เต๋อ หรู ไหล หว่าง ซี ซื่อ ย่วน ลี่ ฟา เซิง เซิน ซิ่น ไอ้ เล่อ ซฺจั้ง เจี่ย ทัว เหมิน

爾時可愛樂光明天王。承佛威力。普觀一切少光天無量光天極光天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ เข่อ ไอ้ เล่อ กวง หมิง เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี้ย เซ่า กวง เทียน อู๋ เลี่ยง กวง เทียน จี๋ กวง เทียน จ้ง。 เอ่อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 我念如來昔所行 承事供養無邊佛

หว่อ เนี่ยน หรู ไหล ซี สั่ว สิง, เฉิง ซื่อ กง หย่าง อู๋ เปียน ฝอ,

 如本信心清淨業 以佛威神今悉見

หรู เปิ่น ซิ่น ซิน ชิง จิ้ง เย่, อี่ ฝอ เวย เสิน จิน ซี เจี้ยน。

 佛身無相離眾垢 恒住慈悲哀愍地

ฝอ เซิน อู๋ เซี่ยง หลี จ้ง โก้ว, เหิง จู้ ซฺฉือ เปย ไอ หมิ่น ตี้,

 世間憂患悉使除 此是妙光之解脫

ซื่อ เจียน โยว ฮ่วน ซี สื่อ ฉู, ซฺฉื่อ ซื่อ เมี่ยว กวง จือ เจี่ย ทัว。

 佛法廣大無涯際 一切剎海於中現

ฝอ ฝ่า กว่าง ต้า อู๋ หยา จี้, อี๋ เชี้ย ช่า ไห่ หยู จง เซี่ยน,

 如其成壞各不同 自在音天解脫力

หรู ฉี เฉิง ไฮว่ เก้อ ปู้ ถง, ซฺจื้อ ซฺไจ้ อิน เทียน เจี่ย ทัว ลี่。

 佛神通力無與等 普現十方廣大剎

ฝอ เสิน ทง ลี่ อู๋ อวี่ เติ่ง, ผู่ เซี่ยน สือ ฟาง กว่าง ต้า ช่า,

 悉令嚴淨常現前 勝念解脫之方便

ซี ลิ่ง เหยี่ยน จิ้ง ฉาง เซี่ยน เฉียน, เซิ่ง เนี่ยน เจี่ย ทัว จือ ฟาง เปี้ยน。

 如諸剎海微塵數 所有如來咸敬奉

หรู จู ช่า ไห่ เวย เฉิน ซู่, สั่ว โหย่ว หรู ไหล เสียน จิ้ง เฟิ่ง,

 聞法離染不唐捐 此妙音天法門用

เหวิน ฝ่า หลี หร่าน ปู้ ถัง จวน, ซฺฉื่อ เมี่ยว อิน เทียน ฝ่า เหมิน ย่ง。

 佛於無量大劫海 說地方便無倫匹

ฝอ หยู อู๋ เลี่ยง ต้า เจี๋ย ไห่, ซัว ตี้ ฟาง เปี้ยน อู๋ หลุน ผี่,

 所說無邊無有窮 善思音天知此義

สั่ว ซัว อู๋ เปียน อู๋ โหย่ว โฉฺยง, ซ่าน ซือ อิน เทียน จือ ซฺฉื่อ อี้。

 如來神變無量門 一念現於一切處

หรู ไหล เสิน เปี้ยน อู๋ เลี่ยง เหมิน, อี เนี่ยน เซี่ยน หยู อี๋ เชี้ย ชู่,

 降神成道大方便 此莊嚴音之解脫

เจี้ยง เสิน เฉิง ต้าว ต้า ฟาง เปี้ยน, ซฺฉื่อ จวง เหยียน อิน จือ เจี่ย ทัว。

 威力所持能演說 及現諸佛神通事

เวย ลี่ สั่ว ฉือ เหนิง เหยี่ยน ซัว, จี๋ เซี่ยน จู ฝอ เสิน ทง ซื่อ,

 隨其根欲悉令淨 此光音天解脫門

สุย ฉี เกิน อวี่ ซี ลิ่ง จิ้ง, ซฺฉื่อ กวง อิน เทียน เจี่ย ทัว เหมิน。

 如來智慧無邊際 世中無等無所著

หรู ไหล จื้อ ฮุ่ย อู๋ เปียน จี้, ซื่อ จง อู๋ เติ่ง อู๋ สั่ว จั๋ว,

 慈心應物普現前 廣大名天悟斯道

ซฺฉือ ซิน อิ้ง อู้ ผู่ เซี่ยน เฉียน, กว่าง ต้า หมิง เทียน อู้ ซือ ต้าว。

 佛昔修習菩提行 供養十方一切佛

ฝอ ซี ซิว สี ผู ถี สิง, กง หย่าง สือ ฟาง อี๋ เชี้ย ฝอ,

 一一佛所發誓心 最勝光聞大歡喜

อี อี ฝอ สั่ว ฟา ซื่อ ซิน, ซฺจุ้ย เซิ่ง กวง เหวิน ต้า ฮวน สี่。


復次尸棄梵王。得普住十方道場中說法而所行清淨無染著解脫門。

ฟู่ ซฺชื่อ ซือ ชี่ ฟ่าน หวาง。 เต๋อ ผู่ จู้ สือ ฟาง ต้าว ฉ่าง จง ซัว ฝ่า เอ๋อร์ สั่ว สิง ชิง จิ้ง อู๋ หร่าน จั๋ว เจี่ย ทัว เหมิน。

慧光梵王。得使一切眾生入禪三昧住解脫門善思慧光明梵王。

ฮุ่ย กวง ฟ่าน หวาง。 เต๋อ สื่อ อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง รู่ ฉาน ซาน เม่ย จู้ เจี่ย ทัว เหมิน ซ่าน ซือ ฮุ่ย กวง หมิง ฟ่าน หวาง。

得普入一切不思議法解脫門。普雲音梵王。得入諸佛一切音聲海解脫門。

เต๋อ ผู่ รู่ อี๋ เชี่ย ปู้ ซือ อี้ ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。 ผู่ หยุน อิน ฟ่าน หวาง。 เต๋อ รู่ จู ฝอ อี๋ เชี่ย อิน เซิง ไห่ เจี่ย ทัว เหมิน。

觀世言音自在梵王。得能憶念菩薩教化一切眾生方便解脫門。

กวน ซื่อ เหยียน อิน ซฺจื้อ ซฺไจ้ ฟ่าน หวาง。 เต๋อ เหนิง อี้ เนี่ยน ผู ซ่า เจี้ยว ฮว่า อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน。

寂靜光明眼梵王。得現一切世間業報相各差別解脫門。普光明梵王。

จี้ จิ้่ง กวง หมิง เหยี่ยน ฟ่าน หวาง。 เต๋อ เซี่ยน อี๋ เชี่ย ซื่อ เจียน เย่ เป้า เซี่ยง เก้อ ชา เปี๋ย เจี่ย ทัว เหมิน。 ผู่ กวง หมิง ฟ่าน หวาง。

得隨一切眾生品類差別皆現前調伏解脫門。變化音梵王。

เต๋อ สุย อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง ผิ่น เล่ย ชา เปี๋ย เจีย เซี่ยน เฉียน เถียว ผู เจี่ย ทัว เหมิน。 เปี้ยน ฮว่า อิน ฟ่าน หวาง。

得住一切法清淨相寂滅行境界解脫門。光耀眼梵王。

เต๋อ จู้ อี๋ เชี่ย ฝ่า ชิง จิ้ง เซี่ยง จี้ เมี่ย สิง จิ้ง เจี้ย เจี่ย ทัว เหมิน。 กวง เย่า เหยี่ยน ฟ่าน หวาง。

得於一切有無所著無邊際無依止常勤出現解脫門。悅意海音梵王。

เต๋อ หยู อี๋ เชี่ย โหย่ว อู๋ สั่ว จั๋ว อู๋ เปียน จี้ อู๋ อี จื่อ ฉาง ฉิน ชู เซี่ยน เจี่ย ทัว เหมิน。 เยว่ อี้ ไห่ อิน ฟ่าน หวาง。

得常思惟觀察無盡法解脫門。

เต๋อ ฉาง ซือ เหวย กวน ฉา อู๋ จิ้น ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時尸棄大梵王。承佛神力。普觀一切梵身天梵輔天梵眾天大梵天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ ซือ ชี่ ต้า ฟ่าน หวาง。 เฉิง ฝอ เสิน ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี่ย ฟ่าน เซิน เทียน ฟ่าน ฝู่ เทียน ฟ่าน จ้ง เทียน ต้า ฟ่าน จ้ง。 เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 佛身清淨常寂滅 光明照耀遍世間

ฝอ เซิน ชิง จิ้ง ฉาง จี้ เมี่ย, กวง หมิง จ้าว เย่า เปี้ยน ซื่อ เจียน,

 無相無行無影像 譬如空雲如是見

อู๋ เซี่ยง อู๋ สิง อู๋ อิ่ง เซี่ยง, พี่ หรู คง หยุน หรู ซื่อ เจี้ยน。

 佛身如是定境界 一切眾生莫能測

ฝอ เซิน หรู ซื่อ ติ้ง จิ้ง เจี้ย, อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง มั่ว เหนิง ซฺเฉ่อ,

 示彼難思方便門 此慧光王之所悟

ซื่อ ปี่ หนาน ซือ ฟาง เปี้ยน เหมิน, ซฺฉื่อ ฮุ่ย กวง หวาง จือ สั่ว อู้。

 佛剎微塵法門海 一言演說盡無餘

ฝอ ช่า เวย เฉิน ฝ่า เหมิน ไห่, อี เหยียน เหยี่ยน ซัว จิ้น อู๋ หยู,

 如是劫海演不窮 善思慧光之解脫

หรู ซื่อ เจี๋ย ไห่ เหยี่ยน ปู้ โฉย๋ง, ซ่าน ซือ ฮุ่ย กวง จือ เจี่ย ทัว。

 諸佛圓音等世間 眾生隨類各得解

จู ฝอ หยวน อิน เติ่ง ซื่อ เจียน, จ้ง เซิง สุย เล่ย เก้อ เต๋อ เจี่ย,

 而於音聲不分別 普音梵天如是悟

เอ๋อร์ หยู อิน เซิง ปู้ เฟิน เปี้ย, ผู่ อิน ฟ่าน เทียน หรู ซื่อ อู้。

 三世所有諸如來 趣入菩提方便行

ซาน ซื่อ สัว โหย่ว จู หรู ไหล, ฉู รู่ ผู ถี ฟาง เปี้ยน สิง,

 一切皆於佛身現 自在音天之解脫

อี๋ เชี่ย เจีย หยู ฝอ เซิน เซี่ยน, ซฺจื้อ ซฺไจ้ อิน เทียน จือ เจี่ย ทัว。

 一切眾生業差別 隨其因感種種殊

อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง เย่ ชา เปี๋ย, สุย ฉี อิน ก่าน จ๋ง จ่ง ซู,

 世間如是佛皆現 寂靜光天能悟入

ซื่อ เจียน หรู ซื่อ ฝอ เจีย เซี่ยน, จี้ จิ้ง กวง เทียน เหนิง อู้ รู่。

 無量法門皆自在 調伏眾生遍十方

อู๋ เลี่ยง ฝ่า เหมิน เจีย ซฺจื้อ ซฺไจ้, เถียว ฝู จ้ง เซิง เปี้ยน สือ ฟาง,

 亦不於中起分別 此是普光之境界

อี้ ปู้ หยู จง ฉี่ เฟิน เปี๋ย, ซฺฉื่อ ซื่อ ผู่ กวง จือ จิ้ง เจี้ย。

 佛身如空不可盡 無相無礙遍十方

ฝอ เซิน หรู คง ปู้ เข่อ จิ้น, อู๋ เซี่ยง อู๋ ไอ้ เปี้ยน สือ ฟาง,

 所有應現皆如化 變化音王悟斯道

สัว โหย่ว อิ้ง เซี่ยน เจีย หรู ฮั่ว, เปี้ยน ฮั่ว อิน หวาง อู้ ซือ ต้าว。

 如來身相無有邊 智慧音聲亦如是

หรู ไหล เซิน เซี่ยง อู๋ โหย่ว เปียน, จื้อ ฮุ่ย อิน เซิง อี้ หรู ซื่อ,

 處世現形無所著 光耀天王入此門

ฉู่ ซื่อ เซี่ยน สิง อู๋ สั่ว จั๋ว, กวง เย่า เทียน หวาง รู่ ซฺฉื่อ เหมิน。

 法王安處妙法宮 法身光明無不照

ฝ่า หวาง อัน ชู่ เมี่ยว ฝ่า กง, ฝ่า เซิน กวง หมิง อู๋ ปู้ จ้าว,

 法性無比無諸相 此海音王之解脫

ฝ่า ซิ่ง อู๋ ปี่ อู๋ จู เซี่ยง, ซฺฉื่อ ไห่ อิน หวาง จือ เจี่ย ทัว。


復次自在天王。得現前成熟無量眾生自在藏解脫門。善目主天王。

ฟู่ ซฺชื่อ ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน หวาง。 เต๋อ เซี่ยง เฉียน เฉิง สู อู๋ เลี่ยง จ้ง เซิง ซฺจื้อ ซฺไจ้ ซฺจ้าง เจี่ย ทัว เหมิน。 ซ่าน มู่ จู่ เทียน หวาง。

得觀察一切眾生樂令入聖境界樂解脫門。妙寶幢冠天王。

เต๋อ กวน ฉา อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง เล่อ ลิ่ง รู่ เซิ่ง จิ้ง เจี้ย เล่อ เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว เป่า ฉวง ก้วน เทียน หวาง。

得隨諸眾生種種欲解令起行解脫門。勇猛慧天王。

เต๋อ สุย จู จ้ง เซิง จ๋ง จ่ง หยู่ เจี่ย ลิ่ง ฉี่ สิง เจี่ย ทัว เหมิน。 หย่ง เหมิ่ง ฮุ่ย เทียน หวาง。

得普攝為一切眾生所說義解脫門。妙音句天王。

เต่อ ผู่ เซ่อ เว่ย อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง สั่ว ซัว อี้ เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว อิน จู้ เทียน หวาง。

得憶念如來廣大慈增進自所行解脫門。妙光幢天王。

เต๋อ อี้ เนี่ยน หรู ไหล กว่าง ต้า ซฺฉือ ซฺเจิง จิ้น ซฺจื้อ สั่ว สิง เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว กวง ฉวง เทียน หวาง。

得示現大悲門摧滅一切憍慢幢解脫門。寂靜境天王。

เต๋อ ซื่อ เซี่ยน ต้า เปย เหมิน ซฺชุย เมี่ย อี๋ เชี่ย เจียว ม่าน ฉวง เจี่ย ทัว เหมิน。 จี้ จิ้ง จิ้ง เทียน หวาง。

得調伏一切世間瞋害心解脫門。妙輪莊嚴幢天王。

เต๋อ เถียว ฝู อี๋ เชี่ย ซื่อ เจียน เชิน ไห้ ซิน เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว หลุน จวง เหยียน ฉวง เทียน หวาง。

得十方無邊佛隨憶念悉來赴解脫門。華光慧天王。

เต๋อ สือ ฟาง อู๋ เปียน ฝอ สุย อี้ เนี่ยน ซี ไหล ฟู่ เจี่ย ทัว เหมิน。 หัว กวง ฮุ่ย เทียน หวาง。

得隨眾生心念普現成正覺解脫門。因陀羅妙光天王。

เต๋อ สุย จ้ง เซิง ซิน เนี่ยน ผู่ เซี่ยน เฉิง เจิ้ง เจฺวี๋ย เจี่ย ทัว เหมิน。 อิน ถัว หลัว เมี่ยว กวง เทียน หวาง。

得普入一切世間大威力自在法解脫門。

เต๋อ ผู่ รู่ อี๋ เชี่ย ซื่อ เจียน ต้า เวย ลี่ ซฺจื้อ ซฺไจ้ ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時自在天王。承佛威神。普觀一切自在天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย เสิน。 ผู่ กวน อี๋ เชี้ย ซฺจื้อ ซฺไจ้ เทียน จ้ง。 เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน


 佛身周遍等法界 普應眾生悉現前

ฝอ เซิน โจว เปี้ยน เติ๋ง ฝา เจี้ย, ผู่ อิ้ง จ้ง เซิง ซี เซี่ยน เฉียน,

 種種教門常化誘 於法自在能開悟

จ๋ง จ่ง เจี้ยว เหมิน ฉาง หัว โย่ว, หยู ฝ่า ซฺจื้อ ซฺไจ้ เหนิง ไค อู้。

 世間所有種種樂 聖寂滅樂為最勝

ซื่อ เจียน สัว โหย่ว จ๋ง จ่ง เล่อ, เซิ่ง จี้ เมี๋ย เล่อ เหวย ซฺจุ้ย เซิ่ง,

 住於廣大法性中 妙眼天王觀見此

จู้ หยู กว่าง ต้า ฝ่า ซิ่ง จง, เมี่ยว เหยี่ยน เทียน หวาง กวน เจี้ยน ซฺฉื่อ。

 如來出現遍十方 普應群心而說法

หรู ไหล ชู เซี่ยน เปี้ยน สือ ฟาง, ผู่ อิ้ง ฉุน ซิน เอ๋อร์ ซัว ฝ่า,

 一切疑念皆除斷 此妙幢冠解脫門

อี๋ เชี้ย อี๋ เนี่ยน เจีย ฉู ต้วน, ซฺฉื่อ เมี่ยว ฉวง ก้วน เจี่ย ทัว เหมิน。

 諸佛遍世演妙音 無量劫中所說法

จู ฝอ เปี้ยน ซื่อ เหยี่ยน เมี่ยว อิน, อู๋ เลี่ยง เจี๋ย จง สั่ว ซัว ฝ่า,

 能以一言咸說盡 勇猛慧大之解脫

เหนิง อี่ อี เหยียน เสียน ซัว จิ้น, ยง เหมิ่ง ฮุ่ย เทียน จือ เจี่ย ทัว。

 世間所有廣大慈 不及如來一毫分

ซื่อ เจียน สัว โหย่ว กว่าง ต้า ซฺฉือ, ปู้ จี๋ หรู ไหล อี หาว เฟิน,

 佛慈如空不可盡 此妙音天之所得

ฝอ ซฺฉือ หรู คง ปู้ เข่อ จิ้น, ซฺฉื่อ เมี่ยว อิน เทียน จือ สั่ว เต๋อ。

 一切眾生慢高山 十力摧殄悉無餘

อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง ม่าน เกา ซาน, สือ ลี่ ซฺชุย เถี่ยน ซี อู๋ หยู,

 此是如來大悲用 妙光幢王所行道

ซฺฉื่อ ซื่อ หรู ไหล ต้า เปย ย่ง, เมี่ยว กวง ฉวง หวาง สั่ว สิง ต้าว。

 慧光清淨滿世間 若有見者除癡暗

ฮุ่ย กวง ชิง จิ้ง หม่าน ซื่อ เจียน, รั่ว โหย่ว เจี้ยน เจ่อ ฉู ชือ อ้าน,

 令其遠離諸惡道 寂靜天王悟斯法

ลิ่ง ฉี หย่วน หลี จู เอ้อ ต้าว, จี้ จิ้ง เทียน หวาง อู้ ซือ ฝ่า。

 毛孔光明能演說 等眾生數諸佛名

เหมา ข่ง กวง หมิง เหนิง เหยี่ยน ซัว, เติ่ง จ้ง เซิง ซู่ จู ฝอ หมิง,

 隨其所樂悉得聞 此妙輪幢之解脫

สุย ฉี สั่ว เล่อ ซี เต๋อ เหวิน, ซฺฉื่อ เมี่ยว หลุน ฉวง จือ เจี่ย ทัว。

 如來自在不可量 法界虛空悉充滿

หรู ไหล ซฺจื้อ ซฺไจ้ ปู้ เข่อ เลี่ยง, ฝ่า เจี้ย ซวี คง ซี ชง ม่าน,

 一切眾會皆明覩 此解脫門華慧入

อี๋ เชี้ย จ้ง ฮุ่ย เจีย หมิง ตู๋, ซฺฉือ เจี่ย ทัว เหมิน หัว ฮุ่ย รู่。

 無量無邊大劫海 普現十方而說法

อู๋ เลี่ยง อู๋ เปียน ต้า เจี๋ย ไฮ้, ผู่ เซี่ยน สือ ฟาง เอ๋อร์ ซัว ฝ่า,

 未曾見佛有去來 此主光天之所悟

เว่ย ซฺเฉิง เจี้ยน ฝอ โหย่ว ชู่ ไหล, ซฺฉื่อ เมี่ยว กวง เทียน จือ สั่ว อู้。


復次善化天王。得開示一切業變化力解脫門。寂靜音光明天王。

ฟู่ ซฺชื่อ ซ่าน ฮว่า เทียน หวาง。 เต๋อ ไค ซื่อ อี๋ เชีย เย่ เปี้ยน ฮว่า ลี่ เจี่ย ทัว เหมิน。 จี้ จิ้ง อิน กวง หมิง เทียน หวาง。

得捨離一切攀緣解脫門。變化力光明天王。

เต๋อ เส่อ หลี อี๋ เชี้ย พาน หยวน เจี่ย ทัว เหมิน。 เปี้ยน ฮว่า ลี่ กวง หมิง เทียน หวาง。

得普滅一切眾生癡暗心令智慧圓滿解脫門。莊嚴主天王。

เต๋อ ผู่ เมี่ย อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง ชือ อ้าน ซิน หลิง จื้อ ฮุ่ย หยวน หม่าน เจี่ย ทัว เหมิน。 จวง เหยียน จู่ เทียน หวาง。

得示現無邊悅意聲解脫門。念光天王。得了知一切佛無盡福德相解脫門。

เต๋อ ซื่อ เซี่ยน อู๋ เปียน เยว่ อี้ เซิง เจี่ย ทัว เหมิน。 เนี่ยน กวง เทียน หวาง。 เต๋อ เหลี่ยว จือ อี้ เชี้ย ฝอ อู๋ จิ้น ฝู เต๋อ เซี่ยง เจี่ย ทัว เหมิน。

最上雲音天王。得普知過去一切劫成壞次第解脫門。勝光天王。

ซฺจุ้ย ซ่าง หยุน อิน เทียน หวาง。 เต๋อ ผู่ จือ กั้ว ชวี่ อี๋ เชี้ย เจี๋ย เฉิง ไฮว้ ซฺชื่อ ตี้ เจี่ย ทัว เหมิน。 เซิ่ง กวง เทียน หวาง。

得開悟一切眾生智解脫門。妙髻天王。得舒光疾滿十方虛空界解脫門。

เต๋อ ไค อู้ อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง จื้อ เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว จี้ เทียน หวาง。 เต๋อ ซู กวง จี๋ หม่าน สือ ฟาง ซวี คง เจี้ย เจี่ย ทัว เหมิน。

喜慧天王。得一切所作無能壞精進力解脫門。華光髻天王。

ซี่ ฮุ่ย เทียน หวาง。 เต๋อ อี๋ เชี้ย สั่ว ซฺจั้ว อู๋ เหนิง ไฮว้ จิง จิ้น ลี่ เจี่ย ทัว เหมิน。 หัว กวง จี้ เทียน หวาง。

得知一切眾生業所受報解脫門。普見十方天王。

เต๋อ จือ อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง เย่ สั่ว โซ่ว เป้า เจี่ย ทัว เหมิน。 ผู่ เจี้ยน สือ ฟาง เทียน หวาง。

得示現不思議眾生形類差別解脫門。

เต๋อ ซื่อ เซี่ยน ปู้ ซือ อี้ จ้ง เซิง สิง เหลย ชา เปี๋ย เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時善化天王。承佛威力。普觀一切善化天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ ซ่าน ฮั่ว เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี้ย ซ่าน ฮั่ว เทียน จ้ง เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 世間業性不思議 佛為群迷悉開示

ซื่อ เจียน เย่ ซิ่ง ปู้ ซือ อี้, ฝอ เหวย ฉวิน หมี ซี ไค ซื่อ,

 巧說因緣真實理 一切眾生差別業

เฉี่ยว ซัว อิน หยวน เจิน สือ หลี่, อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง ชา เปี๋ย เย่。

 種種觀佛無所有, 十方求覓不可得,

จ๋ง จ่ง กวน ฝอ อู๋ สัว โหย่ว, สือ ฟาง ฉิว มี่ ปู้ เข่อ เต๋อ,

 法身示現無真實, 此法寂音之所見

ฝ่า เซิน ซื่อ เซี่ยน อู๋ เจิน สือ, ซฺฉือ ฝ่า จี้่ อิน จือ สั่ว เจี้ยน。

 佛於劫海修諸行, 為滅世間癡暗惑,

ฝอ หยู เจี๋ย ไห่ ซิว จู สิง, เหวย เมี่ย ซื่อ เจียน ชือ อ้าน ฮั่ว,

 是故清淨最照明, 此是力光心所悟

ซื่อ กู้ ชิง จิ้ง ซฺจุ้ย จ้าว หมิง, ซฺฉื่อ ซื่อ ลี่ กวง ซิน สั่ว อู้。

 世間所有妙音聲, 無有能比如來音,

ซื่อ เจียน สัว โหย่ว เมี่ยว อิน เซิง, อู๋ โหย่ว เหนิง ปี่ หรู ไหล อิน,

 佛以一音遍十方, 入此解脫莊嚴主

ฝอ อี่ อี อิน เปี้ยน สือ ฟาง, รู่ ซฺฉือ เจี่ย ทัว จวง เหยียน จู่。

 世間所有眾福力, 不與如來一相等,

ซื่อ เจียน สัว โหย่ว จ้ง ฝู ลี่, ปู้ อวี่ หรู ไหล อี เซี่ยง เติ่ง,

 如來福德同虛空 此念光天所觀見

หรู ไหล ฝู เต๋อ ถง ซวี คง, ซฺฉื่อ เนี่ยน กวง เทียน สั่ว หวน เจี้ยน。

 三世所有無量劫 如其成敗種種相

ซาน ซื่อ สัว โหย่ว อู๋ เลี่ยง เจี๋ย, หรู ฉี เฉิง ไป้ จ๋ง จ่ง เซี่ยง,

 佛一毛孔皆能現 最上雲音所了知

ฝอ อี เหมา ข่ง เจีย เหนิง เซี่ยน, ซฺจุ้ย ซ่าง หยุน อิน สั่ว เหลี่ยว จือ。

 十方虛空可知量 佛毛孔量不可得

สือ ฟาง ซวี คง เข่อ จือ เลี่ยง, ฝอ เหมา ข่ง เลี่ยง ปู้ เข่อ เต๋อ,

 如是無礙不思議 妙髻天王已能悟

หรู ซื่อ อู๋ ไอ้ ปู้ ซือ อี้, เมี่ยว จี้ เทียน หวาง อี่ เหนิง อู้。

 佛於曩世無量劫 具修廣大波羅蜜

ฝอ หยู หน่าง ซื่อ อู๋ เลี่ยง เจี๋ย, จวี้ ซิว กว่าง ต้า ปัว หลัว มี่,

 勤行精進無厭怠 喜慧能知此法門

ฉิน สิง จิง จิ้น อู๋ เยี่ยน ไต้, สี่ ฮุ่ย เหนิง จือ ซฺฉื่อ ฝ่า เหมิน。

 業性因緣不可思 佛為世間皆演說

เย่ ซิ่ง อิน หยวน ปู้ เข่อ ซือ, ฝอ เหวย ซื่อ เจียน เจีย เหยี่ยน ซัว,

 法性本淨無諸垢 此是華光之入處

ฝ่า ซิ่ง เปิ่น จิ้ง อู๋ จู โก้ว, ซฺฉื่อ ซื่อ หัว กวง จือ รู่ ฉู่。

 汝應觀佛一毛孔 一切眾生悉在中

หรู่ อิ้ง กวน ฝอ อี เหมา ข่ง, อี๋ เชี้ย จ้ง เซิง ซี ซฺไจ้ จง,

 彼亦不來亦不去 此普見王之所了

ปี๋ อี้ ปู้ ไหล อี้ ปู้ ชวี่, ซฺฉือ ผู่ เจี้ยน หวาง จือ สั่ว เหลี่ยว。


復次知足天王。得一切佛出興世圓滿教輪解脫門。喜樂海髻天王。

ฟู่ ซฺชื่อ จือ จู๋ เทียน หวาง。 เต๋อ อี๋ เชี่ย ฝอ ชู ซิ่ง ซื่อ หยวน หม่าน เจี้ยว หลุน เจี่ย ทัว เหมิน。 สี่ เล่อ ไห่ จี้ เทียน หวาง。

得盡虛空界清淨光明身解脫門。最勝功德幢天王。得消滅世間苦淨願海解脫門。

เต๋อ จิ้น ซวี คง เจี้ย ชิง จิ้ง กวง หมิง เซิน เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺจุ้ย เซิ่ง กง เต๋อ ฉวง เทียน หวาง。 เต๋อ เซียว เมี่ย ซื่อ เจียน ขู่ จิ้ง ย่วน ไห เจี่ย ทั่ว เหมิน。

寂靜光天王。得普現身說法解脫門。善目天王。得普淨一切眾生界解脫門。

จี้ จิ้ง กวง เทียน หวาง。 เต๋อ ผู่ เซี่ยน เซิน ซัว ฝ่า เจี่ย ทัว เหมิน。 ซ่าน มู่ เทียน หวาง。 เต๋อ ผู่ จิ้ง อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง เจี้ย เจี่ย ทัว เหมิน。

寶峰月天王。得普化世間常現前無盡藏解脫門。勇健力天王。

เป่า ฟง เยว่ เทียน หวาง。 เต๋อ ผู่ ฮว่า ซื่อ เจียน ฉาง เซี่ยน เฉียน อู๋ จิ้น ซฺจั้ง เจี่ย ทัว เหมิน。 หย่ง เจี้ยน ลี่ เทียน หวาง。

得開示一切佛正覺境界解脫門。金剛妙光天王。

เต๋อ ไค ซื่อ อี๋ เชี่ย ฝอ เจิ้ง เจวี๋ย จิ้ง เจี้ย เจี่ย ทัว เหมิน。 จิน กัง เมี่ยว กวง เทียน หวาง。

得堅固一切眾生菩提心令不可壞解脫門。星宿幢天王。

เต๋อ เจียน กู้ อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง ผู ถี ซิน ลิ่ง ปู้ เข่อ ไฮว่ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซิง ซิ่ว ฉวง เทียน หวาง。

得一切佛出興咸親近觀察調伏眾生方便解脫門。妙莊嚴天王。

เต๋อ อี๋ เชี่ย ฝอ ชู ซิ่ง เสียน ชิน จิ้น กวน ฉา เถียว ฝู จ้ง เซิง ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว จวง เหยียน เทียน หวาง。

得一念悉知眾生心隨機應現解脫門。

เต๋อ อี๋ เนี่ยน ซี จือ จ้ง เซิง ซิน สุย จี อิ้ง เซี่ยน เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時知足天王。承佛威力。普觀一切知足天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ จือ ซฺจู๋ เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี้ย จือ ซฺจู๋ เทียน จ้ง เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 如來廣大遍法界 於諸眾生悉平等

หรู ไหล กว่าง ต้า เปี้ยน ฝ่า เจี้ย, หยู จู จ้ง เซิง ซี ผิง เติ่ง,

 普應群情闡妙門 令入難思清淨法

ผู่ อิ้ง ฉุน ฉิง ฉ่าน เมี่ยว เหมิน, ลิ่ง หรู หนาน ซือ ชิง จิ้ง ฝ่า。

 佛身普現於十方 無著無礙不可取

ฝอ เซิน ผู่ เสียน หยู่ สือ ฟาง, อู๋ จั๋ว อู๋ ไอ้ ปู้ เขอ ฉวี่,

 種種色像世咸見 此喜髻天之所入

จ๋ง จ่ง เส้อ เซี่ยง ซื่อ เสียน เจี้ยน, ซฺฉื่อ สี่ จี้ เทียน จือ สั่ว รู่。

 如來往昔修諸行 清淨大願深如海

หรู ไหล หว่าง ซี ซิว จู สิง, ชิง จิ้ง ต้า ย่วน เซิน หรู ไห่,

 一切佛法皆令滿 勝德能知此方便

อี๋ เชี้ย ฝอ ฝ่า เจีย ลิ่ง หม่าน, เซิ่ง เต๋อ เหนิง จือ ซฺฉื่อ ฟาง เปี้ยน。

 如來法身不思議 如影分形等法界

หรู ไหล ฝ่า เซิน ปู้ ซือ อี้, หรู อิ่ง เฟิน สิง เติ๋ง ฝ่า เจี้ย,

 處處闡明一切法 寂靜光天解脫門

ชู่ ชู่ ฉ่าน หมิง อี๋ เชี้ย ฝ่า, จิ้ จิ้ง กวง เทียน เจี่ย ทัว เหมิน。

 眾生業惑所纏覆 憍慢放逸心馳蕩

จ้ง เซิง เย่ ฮั่ว สั่ว ฉาน ฟู่, เจียว ม่าน ฟ่าง อี้ ซิน ฉือ ต้าง,

 如來為說寂靜法 善目照知心喜慶

หรู ไหล เว่ย ซัว จี้ จิ้ง ฝ่า, ซ่าน มู่ จ้าว จือ ซิน สี่ ชิ่ง。

 一切世間真導師 為救為歸而出現

อี๋ เชี้ย ซื่อ เจียน เจิน ต่าว ซือ, เว่ย จิ้ว เว่ย กุย เอ๋อร์ ชู เซี่ยน,

 普示眾生安樂處 峰月於此能深入

ผู่ ซื่อ จ้ง เซิง อาน เล่อ ฉู่, เฟิง เยว่ หยู ซฺฉื่อ เหนิง เซิน รู่。

 諸佛境界不思議 一切法界皆周遍

จู ฝอ จิ้ง เจี้ย ปู้ ซือ อี้, อี๋ เชี้ย ฝ่า เจี้ย เจีย โจว เปียน,

 入於諸法到彼岸 勇慧見此生歡喜

รู่ หยู จู ฝ่า ต้าว ปี่ อ้าน, หย่ง ฮุ่ย เจี้ยน ซฺฉื่อ เซิง ฮวน สี่。

 若有眾生堪受化 聞佛功德趣菩提

รั่ว โหย่ว จ้ง เซิง คาน โซ่ว ฮั่ว, เหวิน ฝอ กง เต๋อ ชู่ ผู ถี,

 令住福海常清淨 妙光於此能觀察

ลิ่ง จู้ ฝู ไห่ ฉาง ชิง จิ้ง, เมี่ยว กวง หยู ซฺฉื่อ เหนิง กวน ฉ่า。

 十方剎海微塵數 一切佛所皆往集

สือ ฟาง ช่า ไห่ เวย เฉิน ซู่, อี๋ เชี้ย ฝอ สั่ว เจีย หว่าง จี๋,

 恭敬供養聽聞法 此莊嚴幢之所見

กง จิ้ง กง หย่าง ทิง เหวิน ฝา, ซฺฉื่อ จวง เหยียน ฉวง จือ สั่ว เจี้ยน。

 眾生心海不思議 無住無動無依處

จ้ง เซิง ซิน ไห่ ปู้ ซือ อี้, อู๋ จู้ อู๋ ต้ง อู๋ อี ฉู่,

 佛於一念皆明見 妙莊嚴天斯善了

ฝอ หยู อี เนี่ยน เจีย หมิง เจี้ยน, เมี่ยว จวง เหยียน เทียน ซือ ซ่าน เหลี่ยว。


復次時分天王。得發起一切眾生善根令永離憂惱解脫門。妙光天王。

ฟู่ ซ์ชื่อ สือ เฟิน เทียน หวาง。 เต๋อ ฟา ฉี่ อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง ซ่าน เกิน ลิ่ง หย่ง หลี โยว เหนา เจี่ย ทัว เหมิน。 เมี่ยว กวง เทียน หวาง。

得普入一切境界解脫門。無盡慧功德幢天王。

เต๋อ ผู่ รู่ อี๋ เชี่ย จิ้่ง เจี้ย เจี่ย ทัว เหมิน。 อู๋ จิ้น ฮุ่ย กง เต๋อ ฉวง เทียน หวาง。

得滅除一切患大悲輪解脫門。善化端嚴天王。

เต๋อ เมี่ย ฉู อี๋ เชี่ย ฮ่วน ต้า เปย หลุน เจี่ย ทัว เหมิน。 ซ่าน ฮว่า ตวน เหยี่ยน เทียน หวาง。

得了知三世一切眾生心解脫門。總持大光明天王。

เต๋อ เหลี่ยว จือ ซาน ซื่อ อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง ซิน เจี่ย ทัว เหมิน。 ซ์จ่ง ฉือ ต้า กวง หมิง เทียน หวาง。

得陀羅尼門光明憶持一切法無忘失解脫門。不思議慧天王。

เต๋อ ถัว หลัว หนี เหมิง กวง หมิง อี้ ฉี อี๋ เชี่ย ฝ่า อู๋ ว่าง ซือ เจี่ย ทัว เหมิน。 ปู้ ซือ อี้ ฮุ่ย เทียน หวาง。

得善入一切業自性不思議方便解脫門。輪臍天王。

เต๋อ ซ่าน รู่ อี๋ เชี่ย เย่ ซ์จื้อ ซิ่ง ปู้ ซือ อี้ ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน。 หลุน ฉี เทียน หวาง。

得轉法輪成熟眾生方便解脫門。光焰天王。

เต๋อ จ่วน ฝ่า หลุน เฉิง สู จ้ง เซิง ฟาง เปี้ยน เจี่ย ทัว เหมิน。 กวง เยี่ยน เทียน หวาง。

得廣大眼普觀眾生而往調伏解脫門。光照天王。

เต๋อ กว่าง ต้า เหยียน ผู่ กวน จ้ง เซิง เอ๋อร์ หว่าง เถียว ฝู เจี่ย ทัว เหมิน。 กวง เจ้า เทียน หวาง。

得超出一切業障不隨魔所作解脫門。普觀察大名稱天王。

เต๋อ เชา ชู อี๋ เชี่ย เย่ จ้าง ปู้ สุย มั๋ว สั่ว ซ์จั้ว เจี่ย ทัว เหมิน。 ผู่ กวน ฉา ต้า หมิง เชิง เทียน หวาง。

得善誘誨一切諸天眾令受行心清淨解脫門。

เต๋อ ซ่าน โย่ว ฮุ่ย อี๋ เชี่ย จู เทียน จ้ง ลิ่ง โซ่ว สิง ซิน ชิง จิ้ง เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時時分天王。 承佛威力。普觀一切時分天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ สือ เฟิน เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี่ย สือ เฟิน เทียน จ้ง เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 佛於無量久遠劫 已竭世間憂惱海

ฝอ อวี๋ อู๋ เลี่ยง จิ๋ว หย่วน เจี๋ย, อี่ เจี๋ย ซื่อ เจียน โยว เหน่า ไห่,

 廣闢離塵清淨道 永耀眾生智慧燈

กว่าง พี่ หลี เฉิน ชิง จิ้ง ต้าว, หย่ง เหยา จ้ง เซิง จื้อ ฮุ่ย เติง。

 如來法身甚廣大 十方邊際不可得

หรู ไหล ฝ่า เซิน เซิ่น กว่าง ต้า, สือ ฟาง เปียน จี้ ปู้ เข่อ เต๋อ,

 一切方便無限量 妙光明天智能入

อี๋ เชี่ย ฟาง เปี้ยน อู๋ เซี่ยน เลี่ยง, เมี่ยว กวง หมิง เทียน จื้อ เหนิง รู่。

 生老病死憂悲苦 逼迫世間無暫歇

เซิง เหล่า ปิ้ง สื่อ โยว เปย ขู่, ปี พั่ว ซื่อ เจียน อู๋ ซฺจ้าน เซีย,

 大師哀愍誓悉除 無盡慧光能覺了

ต้า ซือ ไอ หมิ่น ซื่อ ซี ฉู , อู๋ จิ้น ฮุ่ย กวง เหนิง เจวี๋ย เหลี่ยว。

 佛如幻智無所礙 於三世法悉明達

ฝอ หรู ฮ่วน จื้อ อู๋ สั่ว ไอ้, อวี๋ ซาน ซื่อ ฝ่า ซี หมิง ต๋า,

 普入眾生心行中 此善化天之境界

ผู่ รู่ จ้ง เซิง ซิน สิง จง, ซฺฉื่อ ซ่าน ฮว่า เทียน จือ จิ้ง เจี้ย。

 總持邊際不可得 辯才大海亦無盡

ซฺจ่ง ฉือ เปียน จี้ ปู้ เข่อ เต๋อ, เปี้ยน ไฉ ต้า ไห่ อี้ อู๋ จิ้น,

 能轉清淨妙法輪 此是大光之解脫

เหนิง จ่วน ชิง จิ้ง เมี่ยว ฝ่า หลุน, ซฺฉื่อ ซื่อ ต้า กวง จือ เจี่ย ทัว。

 業性廣大無窮盡 智慧覺了善開示

เย่ ซิ่ง กว่าง ต้า อู๋ โฉง จิ้น, จื้อ ฮุ่ย เจวี๋ย เหลี่ยว ซ่าน ไค ซื่อ,

 一切方便不思議 如是慧天之所入

อี๋ เชี่ย ฟาง เปี้ยน ปู้ ซือ อี้, หรู ซื่อ ฮุ่ย เทียน จือ สั่ว รู่。

 轉不思議妙法輪 顯示修習菩提道

จ่วน ปู้ ซือ อี้ เมี่ยว ฝ่า หลุน, เสี่ยน ซื่อ ซิว สี ผู ถี ต้าว,

 永滅一切眾生苦 此是輪臍方便地

หย่ง เมี่ย อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง ขู, ซฺฉื่อ ซื่อ หลุน ฉี ฟาง เปี้ยน ตี้。

 如來真身本無二 應物隨形滿世間

หรู ไหล เจิน เซิน เปิ่น อู๋ เอ้อร์, อิ้ง อู้ สุย สิง หม่าน ซื่อ เจียน,

 眾生各見在其前 此是焰天之境界

จ้ง เซิง เก้อ เจี้ยน ซฺไจ้ จี เฉียน, ซฺฉื่อ ซื่อ เยี่ยน เทียน จือ จิ้ง เจี้ย。

 若有眾生一見佛 必使淨除諸業障

รั่ว โหย่ว จ้ง เซิง อี๋ เจี้ยน ฝอ, ปี้ สื่อ จิ้ง ฉู จู เย่ จ้าง,

 離諸魔業永無餘 光照天王所行道

หลี จู มั๋ว เย่ หย่ง อู๋ อวี๋, กวง จ้าว เทียน หวาง สั่ว สิง ต้าว。

 一切眾會廣如海 佛在其中最威耀

อี๋ เชี่ย จ้ง ฮุ่ย กว่าง หรู ไห่, ฝอ ซฺไจ้ ฉี จง ซฺจุ้ย เวย เย่า,

 普雨法雨潤眾生 此解脫門名稱入

ผู อวี๋ ฝา อวี่ รุ่น จ้ง เซิง, ซฺฉื่อ เจี่ย ทัว เหมิน หมิง เชิง รู่。


復次釋迦因陀羅天王。得憶念三世佛出興乃至剎成壞皆明見大歡喜解脫門。

ฟู่ ซฺชื่อ ซื่อ เจียอิน หลัว เทียน หวาง。 เต๋อ อี้ ซาน ซื่อ ฝอ ชูซิ่ง ไหน่ จื้อ ช่า เฉิง ไฮว้ เจีย หมิง เจี้ยน ต้า ฮวน สี่ เจี่ย ทัว เหมิน。

普稱滿音天王。得能令佛色身最清淨廣大世無能比解脫門。慈目寶髻天王。

ผู่ เชิง หม่าน อิน เทียน หวาง。 เต๋อ เหนิง ลิ่ง ฝอ เส้อ เซิน ซฺจุ้ย ชิง จิ้ง กว่าง ต้า ซื่อ อู๋ เหนิง ปี่ เจี่ย ทัว เหมิน。 ซฺฉือ มู่ เป่า จี้ เทียน หวาง。

得慈雲普覆解脫門。寶光幢名稱天王。

เต๋อ ซฺฉือ หยุน ผู่ ฟู่ เจี่ย ทัว เหมิน。 เป่า กวง ฉวง หมิง เชิง เทียน หวาง。

得恒見佛於一切世主前現種種形相威德身解脫門。發生喜樂髻天王。

เต๋อ เหิง เจี้ยน ฝอ อวี๋ อี๋ เชี่ย ซื่อ จู่ เฉียน เซี่ยน จ๋ง จ่ง สิง เซี่ยง เวย เต๋อ เซิน เจี่ย ทัว เหมอน。 ฟา เซิง สี่ เล่อ จี้ เทียน หวาง。

得知一切眾生城邑宮殿從何福業生解脫門。端正念天王。

เต๋อ จือ อี๋ เชี่ย จ้ง เซิง เฉิง อี้ กง เตี้ยน ฉง เหอ ฝู เย่ เซิง เจี่ย ทัว เหมิน。 ตวน เจิ้ง เนี่ยน เทียน หวาง。

得開示諸佛成熟眾生事解脫門。高勝音天王。

เต๋อ ไค ซื่อ จู ฝอ เฉิง สู จ้ง เซิง ซื่อ เจี่ย ทัว เหมิน。 เกา เซิ่ง อิน เทียน หวาง。

得知一切世間成壞劫轉變相解脫門。成就念天王。

เต๋อ จือ อี๋ เชี่ย ซื่อ เจียน เฉิง ไฮว้ เจี๋ย จ่วน เปี้ยน เสียง เจี่ย ทัว เหมิน。 เฉิง จิ้ว เนี่ยน เทียน หวาง。

得憶念當來菩薩調伏眾生行解脫門。淨華光天王。

เต๋อ อี้ เนี่ยน ตาง ไหล ผู ซ่า เถียว ฝู จ้ง เซิง สิง เจี่ย ทัว เหมิน。จิ้ง หัว กวง เทียน หวาง。

得了知一切諸天快樂因解脫門。智日眼天王。

เต๋อ เหลี่ยว จือ อี๋ เชี่ย จู เทียน ไคว่ เล่อ อิน เจี่ย ทัว เหมิน。 จื้อ รื่อ เหยี่ยน เทียน หวาง。

得開示一切諸天子受生善根俾無癡惑解脫門。自在光明天王。

เต๋อ ไค ซื่อ อี๋ เชี่ย จู เทียน จื่อ โซ่ว เซิง เกิน ปี่ อู๋ ชือ ฮั่ว เจี่ย ทัว เหมิน。 จื้อ ซฺไจ้ กวง หมิง เทียน หวาง。

得開悟一切諸天眾令永斷種種疑解脫門。

เต๋อ ไค อู้ อี๋ เชี่ย จู เทียน จ้ง ลิ่ หย่ง ต้วน จ๋ง จ่ง อี๋ เจี่ย ทัว เหมิน。

爾時釋迦因陀羅天王。承佛威力。普觀一切三十三天眾。而說頌言

เอ่อร์ สือ ซื่อ เจีย อิน ถัว หลัว เทียน หวาง。 เฉิง ฝอ เวย ลี่。 ผู่ กวน อี๋ เชี่ย ซาน สือ ซาน เทียน จ้ง เอ๋อร์ ซัว ซ่ง เหยียน。


 我念三世一切佛 所有境界悉平等

หว่อ เนี่ยน ซาน ซื่อ อี๋ เชี่ย ฝอ สัว โหย่ว จิ้ง เจี้ย ซี ผิง เติ่ง

 如其國土壞與成 以佛威神皆得見

หรู ฉี กั๋ว ถู่ ไฮว้ อวี่ เฉิง อี่ ฝอ เวย เสิน เจีย เต๋อ เจี้ยน。

 佛身廣大遍十方 妙色無比利群生

ฝอ เซิน กว่าง ต้า เปี้ยน สือ ฟาง เมี่ยว เส้อ อู๋ ปี่ ลี่ ฉวิน เซิง

 光明照耀靡不及 此道普稱能觀見

กวง หมิง เจ้า เย่า มี๋ ปู้ จี๋ ซฺฉื่อ ต้าว ผู่ เชิง เหนิง กวน เจี้ยน。

 如來方便大慈海 往劫修行極清淨

หรู ไหล ฟาง เปี้ยน ต้า ซฺฉือ ไห หว่าง เจี๋ย ซิว สิง จี๋ ชิง จิ้ง

 化導眾生無有邊 寶髻天王斯悟了

ฮว่า ต่าว จ้ง เซิง อู๋ โหย่ว เปียน เป่า จี้ เทียน หวาง ซือ อู้ เหลี่ยว。

 我念法王功德海 世中最上無與等

หว่อ เนี่ยน ฝ่า หวาง กง เต๋อ ไห่ ซื่อ จง ซฺจุ้ย ซ่าง อู๋ อวี๋ เติ่ง

 發生廣大歡喜心 此寶光天之解脫

ฟา เซิง กว่าง ต้า ฮวน สี่ ซิน ซฺฉือ เป่า กวง เทียน จือ เจี่ย ทัว。

 佛知眾生善業海 種種勝因生大福

ฝอ จือ จ้ง เซิง ซ่าน เย่ ไห่ จ๋ง จ่ง เซิ่ง อิน เซิง ต้า ฝู

 皆令顯現無有餘 此喜髻天之所見

เจีย ลิ่ง เสี่ยน เซี่ยน อู๋ โหย่ว อวี๋ ซฺฉือ สี่ จี้ เทียน จือ สั่ว เจี้ยน。

 諸佛出現於十方 普遍一切世間中

จู ฝอ ชู เซี่ยน อวี๋ สือ ฟาง ผู่ เปี้ยน อี๋ เชี่ย ซื่อ เจียน จง

 觀眾生心示調伏 正念天王悟斯道

กวน จ้ง เซิง ซิน ซื่อ เถียว ฝู เจิ้ง เนี่ยน เทียน หวาง อู้ ซือ ต้าว。

 如來智身廣大眼 世界微塵無不見

หรู ไหล จื้อ เซิน กว่าง ต้า เหยี่ยน ซื่อ เจี้ย เวย เฉิน อู๋ ปู๋ เจี้ยน

 如是普遍於十方 此雲音天之解脫

หรู ซื่อ ผู่ เปี้ยน อวี๋ สือ ฟาง ซฺฉื่อ หยุน อิน เทียน จือ เจี่ย ทัว。

 一切佛子菩提行 如來悉現毛孔中

อี๋ เชี่ย ฝอ จื่อ ผู ถี สิง หรู ไหล ซี เซี่ยน เหมา ข่ง จง

 如其無量皆具足 此念天王所明見

หรู ฉี อู๋ เลี่ยง เจีย จวี้ ซฺจู๋ ซฺฉื่อ เนี่ยน เทียน หวาง สั่ว หมิง เจี้ยน。

 世間所有安樂事 一切皆由佛出生

ซื่อ เจียน สั่ว โหย่ว อาน เล่อ ซื่อ อี๋ เชี่ย เจีย โหยว ฝอ ชู เซิ่ง

 如來功德勝無等 此解脫處華王入

หรู ไหล กง เต๋อ เซิ่ง อู๋ เติ๋ง ซฺฉื่อ เจี่ย ทัว ฉู่ หัว หวาง รู่。

 若念如來少功德 乃至一念心專仰

รั่ว เนี่ยน หรู ไหล เส่า กง เต๋อ ไหน่ จื้อ อี๋ เนี่ยน ซิน จวน หย่าง

 諸惡道怖悉永除 智眼於此能深悟

จู เอ้อ ต้าว ปู้ ซี หย่ง ฉู จื้อ เหยี่ยน อวี๋ ซฺฉื่อ เหนิง เซิน อู้。

 寂滅法中大神通 普應群心靡不周

จี้ เมี่ย ฝ่า จง ต้า เสิน ทง ผู่ อิ้ง ฉวิน ซิน มี๋ ปู้ โจว

 所有疑惑皆令斷 此光明王之所得

สัว โหย่ว อี๋ ฮั่ว เจีย ลิ่ง ต้วน ซฺฉื่อ กวง หมิง หวาง จือ สั่ว เต๋อ。