อัฏฐกนิบาต - วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ - ๔. สติวรรค - ปัตตสูตรที่ ๒

จาก วิกิซอร์ซ

อัฏฐกนิบาต - วรรคที่ไม่สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ - ๔. สติวรรค - ปัตตสูตรที่ ๒

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

ปัตตสูตรที่ ๒
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์หวังอยู่ พึงหงายบาตรแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์ ๘

ประการ องค์ ๘ ประการเป็นไฉน คือ อุบาสกไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุ

ทั้งหลาย ๑ ไม่พยายามเพื่อความฉิบหายแก่ภิกษุทั้งหลาย ๑ ไม่พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่

ภิกษุทั้งหลาย ๑ ไม่ด่าไม่บริภาษภิกษุทั้งหลาย ๑ ไม่ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกจากภิกษุทั้งหลาย

๑ สรรเสริญพระพุทธเจ้า ๑ สรรเสริญพระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ์ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

สงฆ์หวังอยู่ พึงหงายบาตรแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๘