อัลกุรอาน (สำนวนแปลอะบูอิสรอฟีล)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


1. ซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ (อารัมภบท)

2. ซูเราะฮฺอัลบะก็อเราะฮฺ (บท โค)

3. ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (บท วงศ์วานแห่งอิมรอน)

4. ซูเราะฮฺอันนิสาอ์ (บท เหล่าสตรี)

5. ซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ (บท สำรับอาหาร)

6. ซูเราะฮฺอัลอันอาม (บท ปศุสัตว์)

7. ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ (บท ยอดกำแพง)

8. ซูเราะฮฺอัลอันฟาล (บท สินเชลย)

9. ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ (บท การสำนึกผิด)

10. ซูเราะฮฺยูนุส (บท นบียูนุส)

11. ซูเราะฮฺฮูด (บท นบีฮูด)

12. ซูเราะฮฺยูสุฟ (บท นบียูสุฟ)

13. ซูเราะฮฺอัรเราะอฺดุ (บท ฟ้าลั่น)

14. ซูเราะฮฺอิบรอฮีม (บท นบีอิบรอฮีม)

15. ซูเราะฮฺอัลหิจญ์รุ (บท นครหิจญ์รุ)

16. ซูเราะฮฺอันนะหฺลิ (บท ผึ้ง)

17. ซูเราะฮฺอัลอิสรออ์ (บท การเดินทางยามราตรี)

18. ซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟิ (บท ถ้ำ)

19. ซูเราะฮฺมัรยัม (บท นางมัรยัม)

20. ซูเราะฮฺฏอฮา (บท ฏอฮา)

21. ซูเราะฮฺอัลอันบิยาอ์ (บท เหล่าศาสดา)

22. ซูเราะฮฺอัลหัจญ์ (บท พิธีฮัจญ์)

23. ซูเราะฮฺอัลมุอ์มินูน (บท ศรัทธาชน)

24. ซูเราะฮฺอันนูร (บท รัศมี)

25. ซูเราะฮฺอัลฟุรกอน (บท มาตรการจำแนกข้อเท็จจริง)

26. ซูเราะฮฺอัชชุอะรออ์ (บท เหล่ากวี)

27. ซูเราะฮฺอันนัมลฺ (บท มด)

28. ซูเราะฮฺอัลก็อศ็อศ (บท พงศาวดาร)

29. ซูเราะฮฺอัลอันกะบูต (บท แมงมุม)

30. ซูเราะฮฺอัรรูม (บท โรมัน)

31. ซูเราะฮฺลุกมาน (บท ลุกมาน)

32. ซูเราะฮฺอัสสัจญ์ดะฮฺ (บท การก้มกราบ)

33. ซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ (บท แนวร่วม)

34. ซูเราะฮฺสะบะอ์ (บท เผ่าสะบะอ์)

35. ซูเราะฮฺฟาฏิร (บท พระผู้ทรงสร้าง)

36. ซูเราะฮฺยาซีน (บท ยาซีน)

37. ซูเราะฮฺอัศศอฟฟาต (บท บรรดาผู้เรียงแถวตามลําดับ)

38. ซูเราะฮฺศอด (บท ศอด)

39. ซูเราะฮฺอัซซุมัร (บท กลุ่ม)

40. ซูเราะฮฺฆอฟิร (บท พระผู้ทรงอภัยในบาป)

41. ซูเราะฮฺฟุศศิลัต (บท ได้รับการอธิบายอย่างละเอียด)

42. ซูเราะฮฺอัชชูรอ (บท การปรึกษาหารือ)

43. ซูเราะฮฺอัซซุครุฟ (บท เครื่องประดับทองคำ)

44. ซูเราะฮฺอัดดุคอน (บท ควัน)

45. ซูเราะฮฺอัลญาษิยะฮฺ (บท ผู้คุกเข่า)

46. ซูเราะฮฺอัลอะหฺกอฟ (บท เมืองอะหฺกอฟ)

47. ซูเราะฮฺมุหัมมัด (บท นบีมุหัมมัด)

48. ซูเราะฮฺอัลฟัตหฺ (บท ชัยชนะ)

49. ซูเราะฮฺอัลหุญุรอต (บท ห้องหับ)

50. ซูเราะฮฺกอฟ (บท กอฟ)

51. ซูเราะฮฺอัซซาริยาต (บท สายลมปลิวพัด)

52. ซูเราะฮฺอัฏฏูรฺ (บท ภูเขาตูรฺ)

53. ซูเราะฮฺอันนัจญ์มฺ (บท ดวงดาว)

54. ซูเราะฮฺอัลก็อมัร (บท ดวงจันทร์)

55. ซูเราะฮฺอัรเราะหฺมาน (บท พระผู้ทรงเมตตายิ่ง)

56. ซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ (บท เหตุการณ์)

57. ซูเราะฮฺอัลหะดีด (บท เหล็ก)

58. ซูเราะฮฺอัลมุญาดิละฮฺ (บท สตรีผู้โต้แย้ง)

59. ซูเราะฮฺอัลหัชรฺ (บท การชุมนุม)

60. ซูเราะฮฺอัลมุมตะหะนะฮฺ (บท สตรีผู้ถูกทดสอบ)

61. ซูเราะฮฺอัศศ็อฟ (บท แถว)

62. ซูเราะฮฺอัลญุมุอะฮฺ (บท วันศุกร์)

63. ชูเราะฮฺอัลมุนาฟิกูน (บท บรรดาผู้สับปลับ)

64. ซูเราะฮฺอัตตะฆอบุน (บท ความสำเร็จ)

65. ซูเราะฮฺอัฎฏ็อลาก (บท การหย่า)

66. ซูเราะฮฺอัตตะหฺรีม (บท การบัญญัติห้าม)

67. ซูเราะฮฺอัลมุลกฺ (บท อำนาจ)

68. ซูเราะฮฺอัลก็อลัม (บท ปากกา)

69. ซูเราะฮฺอัลหากเกาะฮฺ (บท เหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน)

70. ซูเราะฮฺอัลมะอาริจญ์ (บท เหล่าทางขึ้นสู่เบื้องสูง)

71. ซูเราะฮฺนูหฺ (บท นบีนูฮฺ)

72. ซูเราะฮฺอัลญิน (บท ญิน)

73. ซูเราะฮฺอัลมุซซัมมิล (บท ผู้คลุมกาย)

74. ซูเราะฮฺอัลมุดดัษษิร (บท ผู้ห่มกาย)

75. ซูเราะฮฺอัลกิยามะฮฺ (บท การฟื้นคืนชีพ)

76. ซูเราะฮฺอัลอินซาน (บท มนุษย์)

77. ซูเราะฮฺอัลมุรสะลาต (บท สายลม)

78. ซูเราะฮฺอันนะบะอ์ (บท ข่าว)

79. ซูเราะฮฺอันนาซิอาต (บท ผู้ฉุดกระชาก)

80. ซูเราะฮฺอะบะสะ (บท หน้าบึ้ง)

81. ซูเราะฮฺอัตตักวีร (บท การม้วน)

82. ซูเราะฮฺอัลอินฟิฏอร (บท การแตกแยก)

83. ซูเราะฮฺอัลมุฏ็อฟฟิฟีน (บท บรรดาผู้โกงการตวงชั่ง)

84. ซูเราะฮฺอัลอินชิกอก (บท แตกแยกออก)

85. ซูเราะฮฺอัลบุรูจญ์ (บท จักรราศี)

86. ซูเราะฮฺอัฏฏอริก (บท ผู้มาเยือนยามวิกาล)

87. ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา (บท พระผู้ทรงสูงส่งยิ่ง)

88. ซูเราะฮฺอัลฆอชิยะฮฺ (บท ภูมิที่ครอบงํา)

89. ซูเราะฮฺอัลฟัจญ์รฺ (บท รุ่งอรุณ)

90. ซูเราะฮฺอัลบะลัด (บท บ้านเมือง)

91. ซูเราะฮฺอัชชัมสฺ (บท ดวงอาทิตย์)

92. ซูเราะฮฺอัลลัยลฺ (บท ราตรี)

93. ซูเราะฮฺอัฎฎุหา (บท ยามสาย)

94. ซูเราะฮฺอัชชัรหฺ (บท การเปิดหัวอก)

95. ซูเราะฮฺอัตตีน (บท มะเดื่อ)

96. ซูเราะฮฺอัลอะลัก (บท ก้อนเลือด)

97. ซูเราะฮฺอัลก็อดรฺ (บท อานุภาพ)

98. ซูเราะฮฺอัลบัยยินะฮฺ (บท หลักฐานอันชัดแจ้ง)

99. ซูเราะฮฺอัซซัลซะละฮฺ (บท แผ่นดินไหว)

100. ซูเราะฮฺอัลอาดิยาต (บท ม้าที่วิ่ง)

101. ซูเราะฮฺอัลกอริอะฮฺ (บท ที่เคาะตี)

102. ซูเราะฮฺอัตตะกาษุร (บท การสะสมเพิ่มพูน)

103. ซูเราะฮฺอัลอัศรฺ (บท กาลเวลา)

104. ซูเราะฮฺอัลฮุมะซะฮฺ (บท ผู้นินทา)

105. ซูเราะฮฺอัลฟีล (บท ช้าง)

106. ซูเราะฮฺกุรอยชฺ (บท เผ่ากุเรช)

107. ซูเราะฮฺอัลมาอูน (บท อุปกรณ์เครื่องใช้)

108. ซูเราะฮฺอัลเกาษัร (บท ความดีอันมากมาย)

109. ซูเราะฮฺอัลกาฟิรูน (บท บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา)

110. ซูเราะฮฺอัลนัศรฺ (บท ชัยชนะ)

111. ซูเราะฮฺอัลมะสัด (บท เชือกใยอินทผาลัม)

112. ซูเราะฮฺอัลอิคลาศ (บท ความบริสุทธิ์ใจ)

113. ซูเราะฮฺอัลฟะลัก (บท รุ่งอรุณ)

114. ซูเราะฮฺอันนาส (บท มนุษย์)