อารยะตริสกันธะสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อารยะตริสกันธะสูตร (佛說三十五佛名禮懺文)


ที่มา - อารยตริสกันธสูตร (佛說三十五佛名禮懺文) 【出:烏波離所問經】ในส่วนของการเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้า 35 พระองค์ เพื่อเป็นการขอขมากรรม เรียกว่า บทขมากรรมพระพุทธเจ้า 35 พระองค์ (三十五佛忏悔文)


ผู้ปริวรรติ - ปริวรรตจากภาษาสันสกฤตเป็นคำอ่านภาษาจีนโดยพระตรีปิฏกาจารย์สมณะอโมฆวัชระ สมัยราชวงศ์ถัง


1.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 釋迦牟尼佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ซื่อ เจีย โหมว หนี ฝอ

นโม ภควเต ศากฺยมุนเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต ศากยะมุนะเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ศากยมุนีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


2.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 金剛不壞佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ จิน กัง ปู้ ไฮว้ ฝอ

นโม ภควเต วชฺรสาร-ปฺรมรฺทิเน ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต วัชระสาระ-ประมรรทิเน ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า วัชรสาระประมรรทินตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


3.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 寶光佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เป้า กวง ฝอ

นโม ภควเต รตฺน-อรฺจิเส ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต รัตนะ-อรรจิเส ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า รัตนอรรจิสตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


4.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 龍尊王佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ หลง จวิน หวาง ฝอ

นโม ภควเต นาเคศวร-ราชาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต นาเคศะวะระ-ราชายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า นาเคศวรราชาตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


5.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 精進軍佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ จิง จิ้น จวิน ฝอ

นโม ภควเต วีร-เสนาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต วีระ-เสนายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า วีรเสนาตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


6.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 精進佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ จิง จิ้น ฝอ

นโม ภควเต วีร-นนฺทเน ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต วีระ-นันทะเน ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า วีรนันทนะตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


7.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 寶火佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เป๋า ฮั่ว ฝอ

นโม ภควเต รตฺน-อคฺนเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต รัตนะ-อัคนะเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า รัตนอัคนีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


8.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 寶月光佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เป่า เยว่ กวง ฝอ

นโม ภควเต รตฺน-จนฺทฺร-ปฺรภาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต รัตนะ-จันทระ-ประภายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า รัตนจัทนระประภาตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


9.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 現無愚佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เซี่ยน อู๋ หยู ฝอ

นโม ภควเต อโมฆ-ทรฺศิเน ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต อะโมฆะ-ทรรศิเน ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า อโมฆทรรศินตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


10.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 寶月佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เป่า เยว่ ฝอ

นโม ภควเต รตฺน-จนฺทฺราย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต รัตนะ-จันทรายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า รัตนจันทระตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


11.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 無垢佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ อู๋ โก้ว ฝอ

นโม ภควเต นิรฺ-มลาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต นิร-มะลายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า นิรมลตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


12.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 勇施佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ หย่ง ซือ ฝอ

นโม ภควเต ศูร-ทตฺตาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต ศูระ-ทัตตายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ศูรทัตตะตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


13.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 清淨佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ชิง จิ้ง ฝอ

นโม ภควเต พฺราหฺมเณ ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต พราหมะเณ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พราหมณตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


14.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 清淨施佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ชิง จิ้ง ซือ ฝอ

นโม ภควเต พฺรหฺม-ทตฺตาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต พรหมะ-ทัตตายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พรหมทัตตะตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


15.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 娑留那佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ผัว หลิว น่า ฝอ

นโม ภควเต วรุณาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต วะรุณายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า วรุณตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


16.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 水天佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ สุ่ย เทียน ฝอ

นโม ภควเต วรุณ-เทวาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต วะรุณะ-เทวายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า วรุณเทวะตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


17.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 堅德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เจียน เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต ภทฺร-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต ภัทระ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ภัทรศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


18.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 無量掬光佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ อู๋ เลี่ยง จวือ กวง ฝอ

นโม ภควเต อนนฺต-เตชเส ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต อะนันตะ-เตชะเส ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า อนันตเตชสะตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


19.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 旃檀功德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ จัน ถาน กง เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต จนฺทน-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต จันทะนะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า จันทนะศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


20.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 光德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ กวง เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต ปฺรภาส-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต ประภาสะ-ศรีเย ตะถาสคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ประภาสศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


21.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 無憂德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ อู๋ โยว เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต อโศก-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย นะโม ภะคะวะเต อะโศกะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า อโศกศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


22.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 那羅延佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ น่า หลัว เหยียน ฝอ

นโม ภควเต นารายณ-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต นารายะณะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า นารายณศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


23.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 功德華佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ กง เต๋อ หัว ฝอ

นโม ภควเต กุสุม-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต กุสุมะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า กุสุมศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


24.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 清淨光遊戲神通佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ชิง จิ้ง กวง โหยว ซี่ เสิน ทง ฝอ

นโม ภควเต พฺรหฺม-ชฺโยติรฺ-วิกฺรีฑิต-อภิชฺญาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต พรหมะ-ชโยติร-วิกรีฑิตะ-อะภิชญายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พรหมชโยติวิกรีฑิตอภิชญาตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


25.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 蓮華光遊戲神通佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เหลียน หัว หวง โหยว ซี่ เสิน ทง ฝอ

นโม ภควเต ปัทมะ-ชฺโยติรฺ-วิกฺรีฑิต-อภิชฺญาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต ปัทมะ-ชโยติร-วิกรีฑิตะ-อะภิชญายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ปัทมชโยติวิกรีฑิตอภิชญาตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


26.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 財功德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ไฉ กง เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต ธน-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต ธะนะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ธนศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


27.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 德念佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เต๋อ เนี่ยน ฝอ

นโม ภควเต สฺมฤติ-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต สมฤติ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า สมฤติศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


28.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 善名稱功德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ซ่าน หมิง เชิง กง เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต สุ-ปริ-กีรฺติต-นาม-เธย-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต สุ-ปะริ-กีรติตะ-นามะ-เธยะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสุงพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า สุปริกีรตินามไธยศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


29.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 紅焰[帝]幢王佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ หง เยี่ยน (ตี้) ฉวง หวาง ฝอ

นโม ภควเต อินฺทฺร-เกตุ-ธฺวช-ราชาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต อินทระ-เกตุ-ธวะชะ-ราชายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักยังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า อินทรเกตุธวัชราชาตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


30.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 善遊步功德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ซ่าน โหยว ปู้ กง เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต สุ-วิชิต-สํคฺรามาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต สุ-วิชิตะ-สังครามายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า สุวิชิตสังครามตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


31.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 鬥戰勝佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ โต้ว จ้าน เซิ่ง ฝอ

นโม ภควเต สุ-วิกฺรานฺต-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต สุ-วิกรานตะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า สุวิกรานตศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


32.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 善遊步佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ ซ่าน โหยว ปู้ ฝอ

นโม ภควเต วิ-กฺรานฺต-คามิเน ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต วิ-กรานตะ-คามิเน ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า วิกรานตคามินตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


33.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 周匝莊嚴功德佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ โจว จา จวง เหยียน กง เต๋อ ฝอ

นโม ภควเต สมนฺต-อวภาส-วยูห-ศฺรีเย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต สะมันตะ-อะวะภาสะ-วยูหะ-ศรีเย ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า สมันตอวภาสวยูหศรีตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


34.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 寶華遊步佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เป่า หัว โหยว ปู้ ฝอ

นโม ภควเต รตฺน-ปทฺม-วิ-กฺรมิเน ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต รัตนะ-ปัทมะ-วิ-กระมิเน ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า รัตนปัทมวิกรมินตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


35.

南無婆伽梵 如來 應供 正遍知 寶蓮華善住娑羅樹王佛

หนาน หมัว ผัว เจีย ฟ่าน หรู ไหล อิ้ง กง เจิ้ง เปี้ยน จือ เป่า เหลียน หัว ซ่าน จู้ ซัว หลัว ซู่ หวาง ฝอ

นโม ภควเต รตฺน-ปทฺม-สุ-ปฺรติษฺฐิต-ไศเลนฺทฺร-ราชาย ตถาคตาย อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทฺธาย

นะโม ภะคะวะเต รัตนะ-ปัทมะ-สุ-ประติษฐิตะ-ไศเลนทระ-ราชายะ ตะถาคะตายะ อรรหะเต สัมยักสังพุทธายะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า รัตนปัทมสุประติษฐิตะไศเลนทระราชาตถาคต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง