อินโดเนเซีย รายา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อินโดเนเซีย รายา (ภาษาอินโดนีเซีย, สะกดอย่างเก่า: Indonesia Raja, สะกดอย่างปัจจุบัน: Indonesia Raya) เป็นชื่อของเพลงชาติประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประพันธ์โดย วาเก รูดอล์ฟ ซูปราตมัน ปรากฎการใช้ครั้งแรกในฐานะเพลงประจำพรรคชาตินิยมอินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ต่อมาจึงใช้เป็นเพลงชาติอินโดนิเซียหลังประกาศเอกราชจากเนเธอร์แลนด์สำเร็จในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)

เนื้อร้อง (ภาษาอินโดนีเซีย)[แก้ไข]

รูปการสะกดคำอย่างปัจจุบัน รูปการสะกดคำอย่างเก่า

"Indonesia Raya"

บทที่ 1 (เนื้อร้องฉบับทางการ)
Indonesia, tanah airku,
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.
Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru,
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya!

(ขับร้องประสานเสียง)
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka
Tanahku, neg'riku yang kucinta.
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka
Hiduplah Indonesia Raya! (* ซ้ำ)

บทที่ 2
Indonesia tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya.
Disanalah aku berada
Untuk s'lama-lamanya.
Indonesia tanah pusaka,
P'saka kita semuanya.
Marilah kita mendoa,
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, rakyatnya, semuanya.
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya!

(ขับร้องประสานเสียง)

บทที่ 3
Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti.
Di sanalah aku berdiri,
Jaga ibu sejati.
Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi.
Marilah kita berjanji,
"Indonesia abadi!"

S'lamatlah Rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya.
Majulah negrinya,
Majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya!

(ขับร้องประสานเสียง)

"Indonesia Raja"

บทที่ 1 (เนื้อร้องฉบับทางการ)
Indonesia, tanah airkoe,
Tanah toempah darahkoe.
Disanalah akoe berdiri,
Djadi pandoe iboekoe.
Indonesia, kebangsaankoe,
Bangsa dan tanah airkoe.
Marilah kita berseroe,
"Indonesia bersatoe!"

Hidoeplah tanahkoe,
Hidoeplah neg'rikoe,
Bangsakoe, ra'jatkoe, sem'wanja.
Bangoenlah djiwanja,
Bangoenlah badannja
Oentoek Indonesia Raja!

(ขับร้องประสานเสียง)
Indonesia Raja,
Merdeka, merdeka
Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta.
Indonesia Raja,
Merdeka, merdeka
Hidoeplah Indonesia Raja! (* ซ้ำ)

บทที่ 2
Indonesia tanah jang moelia,
Tanah kita jang kaja.
Disanalah akoe berdiri,
Oentoek s'lama-lamanja.
Indonesia tanah poesaka,
P'saka kita semoeanja.
Marilah kita mendoa,
"Indonesia bahagia!"

Soeboerlah tanahn'ja,
Soeboerlah djiwanja,
Bangsanja, ra'jatnja, sem'wanja.
Sadarlah hatinja,
Sadarlah boedinja
Oentoek Indonesia Raja!

(ขับร้องประสานเสียง)

บทที่ 3
Indonesia, tanah jang soetji,
Tanah kita jang sakti.
Di sanalah akoe berdiri,
'ndjaga iboe sedjati.
Indonesia, tanah berseri,
Tanah jang akoe sajangi.
Marilah kita berdjandji,
"Indonesia abadi!"

S'lamatlah Ra'jatnja,
S'lamatlah poet'ranja,
Poelaunja, laoetnja, sem'wanja.
Madjoelah neg'rinja,
Madjoelah pandoenja
Oentoek Indonesia Raja!

(ขับร้องประสานเสียง)

งานนี้เป็น deemed not to be infringement of copyright in Indonesia since it is a:

  1. publication and/or reproduction of the symbol of the state and the national anthem in accordance with their original nature; or
  2. publication and/or reproduction of anything which is published by and/or behalf of the Government of Indonesia and the copyright is not declared to be reserved.

Copy, distribute and transmit the work
No Derivative Works This work still copyrighted. No modification allowed. Use original text only. See Article 14 Paragraph a and b of Copyright Act of Republic of Indonesia for more details.