แถลงการณ์ฉบับที่ 27/2551 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถลงการณ์ ฉบับที่ 27/2551
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง ประกาศชัยชนะของประชาชน

ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้จัดชุมนุมใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 รวม 192 วันนั้น ได้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

2.ขับไล่รัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิด เพื่อนำไปสู่การเมืองใหม่

ตลอดระยะเวลาการชุมนุมต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยถึง 192 วัน เราได้ทำหน้าที่พิทักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คุณูปการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้สำเร็จจนเป็นผลให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยสามารถเดินหน้าพิสูจน์ ความผิดของนักการเมืองได้มาจนถึงวันนี้

ผลจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่า การได้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่วิถีทางของประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการได้มาซึ่งอำนาจด้วยการทุจริตการเลือกตั้ง และเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยนั้น เป็นความถูกต้องชอบธรรมเป็นที่ประจักษ์

จากผลคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นผลทำให้ช่วงระยะเวลานี้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บรรลุเงื่อนไขทั้ง 2 ประการ คือ

1.ได้รับชัยชนะในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เป็นผลสำเร็จ จนทำให้เกิดการยุบพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ทุจริตการเลือกตั้งถึง 3 พรรคการเมือง

2.ได้รับชัยชนะในการขับไล่รัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิดชุดนี้ได้เป็นผลสำเร็จ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอประกาศการได้รับชัยชนะตามวัตถุประสงค์ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็น “ชัยชนะของประชาชน”

เมื่อได้รับชัยชนะตามวัตถุประสงค์แล้ว ประกอบกับเป็นช่วงเวลามหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็ไม่มีความปรารถนาที่จะชุมนุมต่อไปโดยไม่จำเป็น

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงขอประกาศยุติการชุมนุมทั้งที่ทำเนียบรัฐบาล สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2551

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถือว่าในช่วงเวลานี้เป็นสุญญากาศ ไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศตามกฎหมาย จึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายใดก็ตามที่จะเข้าสู่อำนาจในการบริหารประเทศ หาทางออกประเทศ อย่าได้สร้างเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองอีก ขอให้หยุดยั้งอย่าให้มีนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลหุ่นเชิดระบอบทักษิณ ขอให้สะสางความผิดนักการเมืองในระบอบทักษิณ และขอให้ร่วมกับประชาชนสร้างการเมืองใหม่เพื่อปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง

เราขอประกาศเจตนารมณ์นับแต่นี้ต่อไปว่า

1.หากรัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณกลับมาอีก หรือมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย เพื่อฟอกความผิดให้กับคนในระบอบทักษิณ เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง หรือลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็จะกลับมาอีก

2.หลังจากนี้ไป รัฐบาลชุดใดๆ ก็ตามที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน แต่ไม่มีความจริงใจในการปฏิรูปสู่การเมืองใหม่โดยร่วมกับประชาชน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะกลับมาอีกทันทีเช่นกัน

เราขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ และจนกว่าเราจะพบกันอีกเมื่อชาติต้องการ


...............................................
ด้วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551