แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน (แบบคำสวดมนต์สำหรับนักเรียนก่อนเข้านอน)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หมายเหตุ: แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนนี้ปรากฏความตามท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓

(๓) แบบคำสวดมนต์สำหรับนักเรียนก่อนเข้านอน

(หัวหน้าสวดนำผู้อื่นสวด ตาม)

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา.
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺมํ นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
สงฺฆํ นมามิ. (กราบ)


สวดคำนมัสการและสรรเสริญพระรัตนตรัย[แก้ไข]

(นำ) นโม ตสฺส ภควโต
(รับพร้อมกัน) อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (กราบ)
(นำ) อิติปิ โส
(รับพร้อมกัน) ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ.
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. (กราบ)
(นำ) ส๎วากฺขาโต
(รับพร้อมกัน) ภควตา ธมฺโม
สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. (กราบ)
(นำ) สุปฏิปนฺโน
(รับพร้อมกัน) ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ
อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย
อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ. (กราบ)
(นำ) พาหุํ
(รับพร้อมกัน) สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ
คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ
ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจํ. (กราบ ๓ ครั้ง)