แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน (แบบคำสวดมนต์สำหรับโรงเรียนอนุบาล)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หมายเหตุ: แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนนี้ปรากฏความตามท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓

(๔) แบบคำสวดมนต์สำหรับโรงเรียนอนุบาล

ให้สวดประจำวันดังนี้[แก้ไข]

(รับพร้อมกัน)
พุทฺธํ วนฺทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้า (กราบ)
ธมฺมํ วนฺทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระธรรม (กราบ)
สงฺฆํ วนฺทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์ (กราบ)

สวดวันสุดสัปดาห์[แก้ไข]

(รับพร้อมกัน)
พุทฺธํ วนฺทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้า (กราบ)
ธมฺมํ วนฺทามิ ข้าเพจ้าไหว้พระธรรม (กราบ)
สงฺฆํ วนฺทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์ (กราบ)
(นำ) นโม ตสฺส ภควโต
(รับพร้อมกัน) อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
(นำ) พุทฺธํ
(รับพร้อมกัน) สรณํ คจฺฉามิ.
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ. (กราบ ๓ ครั้ง)

บทสรรเสริญพระบารมี[แก้ไข]

          (นำ) ข้าวรพุทธเจ้า (รับพร้อมกัน) เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญญดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
จงสฤษฏ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจจะถวายชัย ชโย