แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน (แบบคำสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์ตอนเลิกเรียน)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หมายเหตุ: แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนนี้ปรากฏความตามท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓

(๒) แบบคำสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์ ตอนเลิกเรียน

(หัวหน้าสวดนำ ผู้อื่นสวดตาม)

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา.
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺมํ นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
สงฺฆํ นมามิ. (กราบ)

สวดบทนมัสการ[แก้ไข]

(นำ) นโม ตสฺส ภควโต
(รับพร้อมกัน) อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (กราบ)

๑. ถ้ายืนให้น้อมศีรษะนมัสการ ถ้านั่งกับพื้นให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

สวดบทพระพุทธคุณ[แก้ไข]

(นำ) อิติปิ โส (รับพร้อมกัน) ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. (กราบ)

       (สวดทำนองสรภัญญะ)
    (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ
      (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
   ตัดมูลเกลศมาร    บ่มิหม่น มิหมองมัว
   หนึ่งในพระทัยท่าน   ก็เบิกบาน คือดอกบัว
   ราคี บ่ พันพัว     สุวคนธกำจร
   องค์ใดประกอบด้วย   พระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากร
   มละโอฆะกันดาร    ชี้ทางบรรเทาทุกข์      
   และชี้สุขเกษมสานต์   ชี้ทางพระนฤพาน
   อันพ้นโศกวิโยคภัย   พร้อมเบ็ญจพิธจัก
   ษุจรัสวิมลใส      เห็นเหตุ ที่ใกล้ไกล
  ก็เจนจบประจักษ์จริง    กำจัดในน้ำใจหยาบ
  สันดานบาปแห่งชายหญิง  สัตว์โลกได้พึ่งพิง
  มละบาปบำเพ็ญบุญ    ข้าขอประณตน้อม   
  ศิระเกล้าบังคมคุณ     สัมพุทธการุญ ญ ภาพนั้นนิรันดรฯ 
            (กราบ)

สวดบทพระธรรมคุณ[แก้ไข]

(นำ) สฺวากฺขาโต
(รับพร้อมกัน) ภควตา ธัมโม
สันทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญฺญููหิติ. (กราบ)
(สวดทำนองสรภัญญะ)
          (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
          แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมนท์
          ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
          สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
          อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
          คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
          ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

สวดบทพระสังฆคุณ[แก้ไข]

(นำ) สุปฏิปนฺโน
(รับพร้อมกัน) ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ
อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย
อนุตตฺรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ. (กราบ)
(สวดทำนองสรภัญญะ)
          (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
          เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
          โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
          เหินห่างจากข้าศึกปอง บ่ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
          เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
          สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
          ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน
          ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัตศัย
          จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ (กราบ)

สวดบทเคารพคุณมารดาบิดา[แก้ไข]

          (นำ) อนนฺตคุณสมฺปนนา (รับพร้อมกัน) ชเนตฺติชนกา อุโภ
มยฺหํ มาตาปิตูนํว ปาเท วนฺทามิ สาทรํ
(สวดทำนองสรภัญญะ)
          (นำ) ข้าขอนบชนกคุณ (รับพร้อมกัน) ชนนีเป็นเค้ามูล
ผู้กอบนุกูลพูน ผดุงจวบเจริญวัย
          ฟูมฟักทะนุถนอม บ่ บำราศนิราไกล
แสนยากเท่าไรไร บ่ คิดยากลำบากกาย
          ตรากทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย
ปกป้องซึ่งอันตราย จนได้รอดเป็นกายา
          เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา
ใหญ่พื้นพสุนธรา ก็ บ่ เทียบ บ่ เทียมทัน
          เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณานันต์
แท้บูชไนยอัน อุดมเลิศประเสริฐคุณฯ (กราบ)

สวดบทเคารพครูอาจารย์[แก้ไข]

          (นำ) ปาเจราจริยา โหนฺติ (รับพร้อมกัน) คุณุตฺตรานุสาสกา
ปญฺญาวุฑฺฒิ กเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํํ
(สวดทำนองสรภัญญะ)
          (นำ) อนึ่งข้าคำนับน้อม (รับพร้อมกัน) ต่อพระครูผู้การุญ
โอบเอื้อและเจือจุน อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
          ยัง บ่ ทราบก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอรรถให้ชัดเจน
          จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ่ เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลาดและแหลมคม
          ขจัดเขลาบรรเทาโม- หะจิตมึดที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ์ ก็สว่างกระจ่างใจ
          คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชมฯ (กราบ)

สวดชยสิทธิคาถา[แก้ไข]

(นำ) พาหุํ
(รับพร้อมกัน) สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ
คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ
ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจํ.
(สวดทำนองสรภัญญะ)
          (นำ) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท (รับพร้อมกัน) ธะวิสุทธศาสดา
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา- ธิ ณ โพธิบัลลังก์
          ขุนมารสหัสสะพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขะละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
          แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราญ
รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา
          หวังเพื่อผจญวะระมุนิน- ทะสุชินะราชา
พระปราบพหลพยุหะมา- ระมะเลืองมะลายสูญ
          ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมละไพบูลย์
ทานาทิธรรมะวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม
          ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา และนมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร
          ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชเทียมมาร
ขอไทยพจญพิชิตตะผลาญ อริแม้นมุนินทรฯ

(กราบ ๓ ครั้ง)

บทสรรเสริญพระบารมี[แก้ไข]

          (นำ) ข้าวรพุทธเจ้า (รับพร้อมกัน) เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญญดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
จงสฤษฏ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจจะถวายชัย ชโย