แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน (แบบสวดมนต์ประจำตัวก่อนนอนสำหรับนักเรียน)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หมายเหตุ: แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนนี้ปรากฏความตามท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓

(๕) แบบสวดมนต์ประจำตัวก่อนนอนสำหรับนักเรียน

สวดอย่างพิศดาร[แก้ไข]

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา.
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺมํ นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
สงฺฆํ นมามิ. (กราบ)
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (กราบ)
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ.
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก
ปจจฺตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิติ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ
อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย
อนุตตฺรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ. (กราบ)
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ ธมฺโม เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ

สวดอย่างย่อ[แก้ไข]

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา.
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺมํ นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
สงฺฆํ นมามิ. (กราบ)
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (กราบ)
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ ธมฺโม เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ

คำแปลคาถา นตฺถิ เม[แก้ไข]

  • สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยสัจวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าฯ
  • สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยสัจวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าฯ
  • สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยสัจวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าฯ