แปลความธรรมบทฉบับชาวบ้าน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้ากระดาษ
 • ธรรมบทของอุบาสกจำเป็น
พระธรรมนั้นๆมีทั้งที่เป็นธรรมขั้นต้น ไปจนธรรมขั้นสูง ซึ่งถือกันว่าเป็นพระพุทธพจน์
แม้พระธรรมบทฉบับภาษาไทย จะไม่มีมากสำนวนเท่าภาษาอังกฤษ แต่ก็มีท่านผู้รู้แปลไว้หลายสำนวน

บทที่ ๑ [ธรรมบท บทที่ ๑-๒]

 • ใจเป็นใหญ่ยิ่งใน สารพัน
 • ทุกสิ่งอันสำเร็จ โดยจินต์
 • หมุนโล้ผันวันผ่าน ผลิผิด แท้หนอ
 • โคเทียมล้อพาสิ้น เสร็จสม ดั่งจริง
 • ..
 • ทุกข์ตามจริงติดตน คนผิด
 • สุขสนิทสมสิ่ง นั่นก็
 • เพราะใจคนมากฤทธิ์ ไฉนเอ่ย
 • เอยมิตรแท้เทียมล้อ ไล่ร้าย รามความ

บทที่ ๒ [ธรรมบท บทที่ ๔-๕]

 • หอกบอกกับกังหัน แววดัก
 • เวรแล้วจักเป็นฝ่าย สายเส้น
 • ถ้าผิดเกิดนัดนัก เป็นนี่ เวร
 • เวรจักก่อรับเว้น รบฉะ ณ ใด
 • ..
 • กังหันบ่ายสายสิญจ์ อินทรีย์
 • หอกบอกมีเมตตา ท่านนั้น
 • แยแสซึ่งหยุดดี เวรว่า สงบ
 • รบฉะร้อยเชี๊ยะสั้น มั่นไว้ แนวธรรม

บทที่ ๓ [ธรรมบท บทที่ ๗-๘]

 • กินไม่รวมเลือกไว้ เร่ร่อน
 • ทานไม่ผ่อนเนรคุณ หุนหัน
 • รวมทั้งคร้านวาดว่อน เสนออวด
 • ต่อร้าวรวดล่มรั้น พรั่นไคร้ ตายยืน
 • ..
 • ขยันขืนฝืนหมั่น เพียรแผ่
 • กร่อนกรวดแด่แน่ทด แทนให้
 • ควบคุมไต้ตีแต่ ตะแลงค่า
 • กลบกล้าศรัทธ์พรั่นไพร้ ใช่แล้ว ยืนยง

บทที่ ๔ [ธรรมบท บทที่ ๙-๑๐]

 • ธวัชวากย์จากโพ้น โน้นแหล่ง
 • ผ้าสามแต่งตรองต้อง ดูหนา
 • ตนเหมาะควรบุญแห่ง ใดคู่
 • วาสน์ฟากดูสู่ฟ้า รบค้า แรงคอย
 • ..
 • ผ้าน้อยผืนพับหนึ่ง ซึ่งจิต
 • ญาณปลั่งปิดจิตปอง กล่องกู้
 • แหล่งโพ้นโน้นใดคิด ใดเล่า
 • สละพอพ้องท่องสู้ หลู่นั้น ควรไฉน

บทที่ ๕ [ธรรมบท บทที่ ๑๑-๑๒]

 • ลาวแพนแปนเป็นเกียรติ ใดแก่
 • เป็นเกียรติแท้หรือหนอ แน่บ้า
 • สารสาระสั่งแซ่ สรรใด
 • ใดจาแพนแช่ช้า ฉ่ำล้ำ คงควร
 • ..
 • แพนจานวลหอมหวล เปล่งปลั่ง
 • นวลจะสั่งจาใด ว่าหรือ
 • วาจาจาบจ้วงคลั่ง โคลงค่อย
 • ว่าสักร้อยค่าซื้อ ชื่อค้า ควรคำ

บทที่ ๖ [ธรรมบท บทที่ ๑๓-๑๔]

 • เรือนจะเรียบร้อยไม่ ใดดี
 • ฝนได้ทีรั่วซึม หยดไหล
 • ใจไม่หัดใดดี ใดดั่ง
 • ดีได้หรือหม่นไหม้ ทุกข์ทั้ง ระทม
 • ..
 • เรือนโรมพินาศพร้อม ตีแต่
 • เรือนแค่แน่เตียงตั่ง ถึงพร้อม
 • ดีใดใจแย่แย่ เถ้าถ่าน ทั้งเมือง
 • น้ำล้อมรูรั่วห้อม หุ่นล้ม ล่มลง


อ้างการยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันท์ จากธรรมบท ห้ามยกอ้างพระพุทธวจนะด้วยฉันท์ โดยธรรมวินัย

 


PD-icon.svg คุณสมบัติตามกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์-ส่วนที่ ๔ เนื่องจากงานนี้เป็นไปตาม
 • (มาตรา ๑๙) ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา ห้าสิบปี ...
 • (มาตรา ๒๐) ผู้สร้างสรรค์ใช้ นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ ห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างงานนั้น ...
 • (มาตรา ๒๑) ภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองาน แพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้ สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น หรือที่โฆษณาเป็นครั้งแรก ...
 • (มาตรา ๒๒) ศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นแต่ถ้าได้มีการโฆษณา ให้ลิขสิทธิ์นั้นมีอายุยี่สิบห้าปีนับตั้งแต่ได้มีการโฆษณา ...
 • (มาตรา ๒๓) งานสร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตาม มาตรา ๑๔ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปี มีอายุตั้งแต่วันที่สร้างผลงาน หรือนับตั้งแต่การมีโฆษณา ...
 • (มาตรา ๒๔) การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙, ๒๐ ,๒๑ ,๒๒ ,๒๓ อันเป็นการเริ่มนับอายุ แห่งการ คุ้มครอง หมายความถึง การนำงานออกทำการโฆษณาโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ ...
 • (มาตรา ๒๕) การนับอายุครบกำหนดความคุ้มครอง กรณีที่ไม่ทราบวันครบกำหนด ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีความคุ้มครองอยู่ต่อไปจนถึง วันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น ...
 • (มาตรา ๒๖) การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ออกทำการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ใน งานนั้น ๆ ...
Flag of Thailand.svg


PD-icon.svg ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ข้าพเจ้าได้มอบผลงานนี้ยกให้เป็นสาธารณสมบัติ

และให้ระบุ “สถานะลิขสิทธิ์” ที่ความเป็นสาธารณสมบัติ
ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองที่มีผลคุ้มครองในความเป็นสาธารณประโยชน์ของผลงาน


PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
 • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
 • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
 • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
 • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
 • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg