ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๓) - ๒๔๗๑.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(2,187 × 2,916 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 16.83 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 123 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of historical archives, volume 3

ไทย: ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๓

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 3  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง
English: Collection of historical archives, volume 3
ไทย: ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๓
รุ่น 2nd
ผู้พิมพ์โฆษณา
institution QS:P195,Q689721
โรงพิมพ์
English: Nangsuephim Thai Printing House
ไทย: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย
คำอธิบาย
English: This volume consists of the following works:
  1. Preface dated 31 March 2470 BE (1927 CE), by Damrong Rachanuphap (1862–1943 CE), prince of Siam;
  2. Phongsawadan mueang pattani ("Chronicle of the city of Pattani"), composed by a Siamese nobleman, Phraya Suntharanurak (personal name: Chom Na Songkhla; died 2447 BE [1904/05 CE]); year of composition unknown;
  3. Phongsawadan mueang songkhla ("Chronicle of the city of Songkhla"), composed by a Siamese nobleman, Phraya Suntharanurak (personal name: Chom Na Songkhla; died 2447 BE [1904/05 CE]); year of composition unknown;
  4. Phongsawadan mueang nakhon chiang mai, mueang nakhon lampang, mueang lamphunchai ("Chronicle of the cities of Nakhon Chiang Mai, Nakhon Lampang, and Lamphunchai"), composed by a Siamese nobleman, Phraya Si Singhathep (personal name: Run; died 24 November 2446 BE [1903 CE])] by virtue of the royal decree dated 1237 LE (2418 BE, 1875/76 CE) of King Rama V.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. ๒๔๐๕–๒๔๘๖)
๒. พงศาวดารเมืองปัตตานี พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม ณ สงขลา; ? – พ.ศ. ๒๔๔๗) แต่ง ไม่ปรากฏปีที่แต่ง
๓. พงศาวดารเมืองสงขลา พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม ณ สงขลา; ? – พ.ศ. ๒๔๔๗) แต่ง ไม่ปรากฏปีที่แต่ง
๔. พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย พระยาศรีสิงหเทพ (หรุ่น; ? – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖) แต่งตามรับสั่งของรัชกาลที่ ๕ ใน จ.ศ. ๑๒๓๗ (พ.ศ. ๒๔๑๘)
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2470 หรือ 2471
publication_date QS:P577,+1928-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Prachum phongsawadan phak thi sam [Collection of historical archives, volume 3]. (1928). (2nd ed.). Bangkok: Nangsuephim Thai Printing House. [Printed for distribution at the funeral of Luang Chanathikon Anumat (Singto Limpaphan) in the Year of the Dragon, 2471 BE]. (In Thai).
ไทย: ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓. (๒๔๗๑). (พิมพ์ครั้งที่ ๒). พระนคร: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย. [พิมพ์ในงานปลงศพหลวงชนาธิกรณ์อนุมัติ (สิงโต ลิมปพันธุ์) เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน16:17, 14 กันยายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 16:17, 14 กันยายน 2563หน้า 2,187 × 2,916, 123 (16.83 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1=Wachirayan Royal Library (collector)}} {{th|1=หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม)}} from {{en|1=''Prachum phongsawadan phak thi sam'' [Collection of historical archives, volume 3]. (1928). (2nd ed.). Bangkok: Nangsuephim Thai Printing House. [Printed for distribution at the funeral of ''Luang'' Chanathikon Anumat (Singto Limpaphan) in the {{w|Year of the Dragon}}, 2471 {{w|Buddhist Era|BE}} (1928/29 {{w|Common Era|CE}})]. (In Thai).}}...

41 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์