ไฟล์:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(4,375 × 5,833 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 24.98 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 82 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Royal Chronicle of the Kingdom of Ayutthaya in the Language of Magadha, and Its Translation

ไทย: พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล

 s:th:พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน  (1734–1812)  wikidata:Q85998382 s:th:ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
 
ชื่ออื่น
Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon; Phonnarat; Somdet Phra Wannarat; Somdet Phra Wannarat of Wat Phra Chettuphon; Wannarat
คำอธิบาย Thai ภิกษุ, chronicler, นักเขียน, นักประวัติศาสตร์ และ high priest
วันเกิด/วันเสียชีวิต 2276 หรือ 2277 แก้ไขที่วิกิสนเทศ circa  แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่สร้างสรรค์งาน
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q85998382
image of artwork listed in title parameter on this page
ผู้แปล
English: Phraya Photchanasunthon (Rueang Atipremanon); dates of birth & date unknown.
ไทย: พระยาพจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท์; วันเกิดวันตายไม่ทราบ)
ชื่อเรื่อง
English: Royal Chronicle of the Kingdom of Ayutthaya in the Language of Magadha, and Its Translation
ไทย: พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
ไทย: โบราณคดีสโมสร
โรงพิมพ์
English: "Thai Printing House at Yotse Bridge"
ไทย: "โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส"
คำอธิบาย
English: # According to the preface written by Prince Damrong Rachanuphap of Siam, president of the Wachirayan Royal Library, the present chronicle was written in the Pali language by Somdet Phra Phonnarat, abbot of Wat Phra Chettuphon, Bangkok, whilst he was still holding the ecclesiastical title of Phra Phimonlatham, and the library obtained a copy of its from the Temple of the Emerald Buddha, Phnom Penh, Cambodia, and had it translated into the Thai language by a nobleman, Phraya Photchanasunthon (Rueang Atipremanon).
  1. A comparative study done by Santi Phakdikham found that most part of this chronicle corresponds to chapter 7 of Sangkhitiyawong ("Chronicle of the Buddhist Councils"), another work by Somdet Phra Phonnarat. Santi Phakdikham believes that the chronicle is actually part of Sangkhitiyawong. — Reference: Santi Phakdikham. (2015). "Phonngan khong somdet phra phonnarat wat phra chettuphon" [Works of Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon]. In Somdet Phonnarat of Wat Phra Chettuphon, Phraratchaphongsawadan chabap somdet phra phonnarat wat phra chettuphon truatsop chamra chak ekkasantuakhian [Royal Chornicle: Version by Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon, checked against original manuscripts] (p. (60)). Bangkok: Amarin Printing & Publishing. ISBN 978-616-92351-0-1. (In Thai).
ไทย:  : ๑. ตามคำนำ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ พงศาวดารนี้ สมเด็จพระพนรัตน์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ แต่งขณะที่ยังมีสมณศักดิ์ว่า พระพิมลธรรม หอพระสมุดวชิรญาณไปได้ต้นฉบับมาจากวัดพระแก้วมรกต พนมเปญ และให้พระยาพจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท์) แปลออกเป็นภาษาไทย
๒. จากการศึกษาเปรียบเทียบ ของ ศานติ ภักดีคำ พบว่า พงศาวดารนี้มีเนื้อความส่วนใหญ่ตรงกับบริเฉทที่ ๗ ของ สังคีติยวงศ์ ผลงานอีกเรื่องของสมเด็จพระพนรัตน์ ที่จริงแล้วจึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ สังคีติยวงศ์ — อ้างอิง: ศานติ ภักดีคำ. (๒๕๕๘). "ผลงานของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน". ใน พนรัตน์ วัดพระเชตุพน, สมเด็จพระ, พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียน (น. (๖๐)). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. ISBN 978-616-92351-0-1.
ภาษา Pali & Thai
เผยแพร่ครั้งแรก 2458 หรือ 2459
publication_date QS:P577,+1916-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: พนรัตน์ วัดพระเชตุพน, สมเด็จพระ. (๒๔๕๙). พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. [นายเชียร บุนนาค ผู้บุตร พิมพ์แจกในงานปลงศพท่านเลื่อม ต,จ. ภรรยาพระยามนตรีสุริยวงษ์ (ชื่น บุนนาค) ม.ส.ม, ท.จ.ว. ฯลฯ ปีมโรง อัฐศก พ.ศ. ๒๔๕๙].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน13:34, 30 ธันวาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 13:34, 30 ธันวาคม 2563หน้า 4,375 × 5,833, 82 (24.98 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1={{w|th:สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน|Somdet Phra Phonnarat}}, Buddhist monk & abbot of {{w|Wat Pho|Wat Phra Chettuphon}}; born in 2277 BE (1734/35 CE); date of death unknown.}} {{th|1=สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (เกิด พ.ศ. ๒๒๗๗)}} from {{th|1=พนรัตน์ วัดพระเชตุพน, สมเด็จพระ. (๒๔๕๙). ''พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล''. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. [นายเชียร บุนนาค ผู้บุตร พิมพ์แจกในงานปลงศพท่านเลื่อม ต,จ. ภรรยาพระยามนตรีสุริยวงษ์ (ชื่น บุนนาค) ม.ส.ม, ท.จ.ว. ฯลฯ ปี...

83 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์