ไฟล์:พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 2,020 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 154.98 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 66 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Abridged royal chronicle of Thon Buri Kingdom

ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป Phraratchaphongsawadan krung thon buri sangkhep

 s:th:พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
Unknown authorUnknown author
ชื่อเรื่อง
English: Abridged royal chronicle of Thon Buri Kingdom
ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป Phraratchaphongsawadan krung thon buri sangkhep
ผู้พิมพ์โฆษณา
ไทย: กรมศิลปากร
โรงพิมพ์
English: Amorn Printing
ไทย: อมรการพิมพ์
คำอธิบาย
English: This book contains a work called Phraratchaphongsawadan krung thon buri sangkhep ("Abridged royal chronicle of Thon Buri Kingdom") or Phraratchaphongsawadan yo nai ho phraratchaphongsanuson ("Abridged royal chronicle within Phraratchaphongsanuson Hall"), being a royal chronicle inscribed on the windows of Phraratchaphongsanuson Hall, a chapel within the Temple of the Emerald Buddha, Bangkok. The hall was created in the reign of King Rama III of Siam (1824–1851), but the chronicle was created and inscribed in the reign of his successor, Rama IV of Siam (1851–1868), according to Kham Bunnak (1813–1870).
Reference: Santi Phakdikham. (2015). "Phraratchaphongsawadan yo nai ho phraratchakrommanuson lae ho phraratchaphongsanuson" [Abridged royal chronicles within Phraratchakrommanuson Hall and Phraratchaphongsanuson Hall]. In Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon, Phraratchaphongsawadan chabap somdet phra phonnarat wat phra chettuphon truatsop chamra chak ekkasan tua-khian [Royal chronicle: Version by His Holiness Phonnarat of Wat Phra Chettuphon, checked against original manuscripts] (pp. 507–513). Bangkok: "Thun Phra Phuttha Yot Fa" Foundation Under His Majesty's Patronage. ISBN 9786169235101. (In Thai).
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป หรือ พระราชพงศาวดารย่อในหอพระราชพงศานุสร เป็นพระราชพงศาวดารซึ่งจารึกอยู่ที่บานหน้าต่างของหอพระราชพงศานุสรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่ตัวพงศาวดารและการจารึกทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ตามที่เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ระบุ
อ้างอิง: ศานติ ภักดีคำ. (๒๕๕๘). "พระราชพงศาวดารย่อในหอพระราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุสร". ใน สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียน (น. ๕๐๗–๕๑๓). กรุงเทพฯ: มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์. ISBN 9786169235101.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2516
publication_date QS:P577,+1973-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Phraratchaphongsawadan krung thon buri sangkhep [Abridged royal chronicle of Thon Buri Kingdom]. (1973). Bangkok: Amorn Printing. (Printed for distribution at the funeral of Nai Wirun Bunyarattaphan, held at the crematorium of Wat Rakhang Khositaram, Arun Ammarin Road, Bangkok, on 27 October 1973). (In Thai).
ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป. (๒๕๑๖). กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์. (พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนายวิรุฬห์ บุณยรัตพันธุ์ ณ เมรุวัดระฆังโฆสิตาราม ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน07:13, 15 พฤษภาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 07:13, 15 พฤษภาคม 2563หน้า 1,239 × 2,020, 66 (154.98 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by to be filled after uploading from {{en|1=''Phraratchaphongsawadan krung thon buri sangkhep'' [Abridged royal chronicle of {{w|Thonburi Kingdom|Thon Buri Kingdom}}]. (1973). Bangkok: Amorn Printing. (Printed for distribution at the funeral of ''Nai'' Wirun Bunyarattaphan, held at the crematorium of {{w|Wat Rakhangkhositaram|Wat Rakhang Khositaram}}, {{w|th:ถนนอรุณอมรินทร์|Arun Ammarin Road}}, Bangkok, on 27 October 1973). (In Thai).}} {{th|1=''พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป'...

14 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์