ไฟล์:รายงานการประชุม สผ (๒๔๘๒-๐๘-๒๖).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,752 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 2.33 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 83 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Transcript of the House of Representatives Meeting 9/2482

ไทย: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙/๒๔๘๒

 s:th:รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9/2482  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q31349526
ชื่อเรื่อง
English: Transcript of the House of Representatives Meeting 9/2482
ไทย: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙/๒๔๘๒
ผู้พิมพ์โฆษณา
English: Bureau of Printing, Secretariat of the House of Representatives
ไทย: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โรงพิมพ์
English: Thai Phitthaya Printing House
ไทย: โรงพิมพ์ไทยพิทยา
คำอธิบาย
English: Verbatim transcript of the House of Representatives meeting 9/2482, held on Saturday, 26 August 2482 Buddhist Era (1939 Common Era), at Ananta Samakhom Throne Hall.
Contents
 1. Confirmation of transcripts of the meetings 24–26/2481
 2. Question regarding road building
 3. Question regarding irrigation in Rangsit Field
 4. Question regarding distribution of rice seeds for cultivation
 5. Question regarding castration of hazardous animals for control of their breeding
 6. Question regarding granting of allowances to police officers in rural areas
 7. Question regarding liquor auction
 8. Question regarding public roads & hospitals
 9. Question regarding Nong Han improvement project
 10. Question regarding distribution of instruments of weights and measures
 11. Draft constitution on the name of the country, 2482 BE (1939 CE)
 12. Bill on currency (No. 5), 2482 BE (1939 CE)
 13. Bill amending the Criminal Procedure Code (No. 2), 2482 BE (1939 CE)
ไทย: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙/๒๔๘๒ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
สารบัญ
๑. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔–๒๖/๒๔๘๑
๒. กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างถนน
๓. กระทู้ถาม เรื่อง การชลประทานในท้องทุ่งหลวงรังสิต
๔. กระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายพันธุ์ข้าวปลูก
๕. กระทู้ถาม เรื่อง การควบคุมตอนสัตว์ที่เลวไม่ให้แพร่พันธุ์
๖. กระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ตำรวจในท้องที่กันดาร
๗. กระทู้ถาม เรื่อง การประมูลสุรา
๘. กระทู้ถาม เรื่อง ทางสาธารณะและโรงพยาบาล
๙. กระทู้ถาม เรื่อง โครงการบำรุงหนองหาร
๑๐. กระทู้ถาม เรื่อง การแจกเครื่องชั่ง ตวง วัด
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญขนานนามประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๒
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๒
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2482 หรือ 2483
publication_date QS:P577,+1940-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๔๘๓). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙/๒๔๘๒ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒. สภาผู้แทนราษฎร: พระที่นั่งอนันตสมาคม.
การอนุญาต
(การใช้ไฟล์นี้ใหม่)

The copyright over this work has expired because it is a work originated in Thailand and (1) it is a work created by a juristic person and 50 years have passed since its creation or first publication, according to section 19 of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994 CE), and also (2) it is a work created by commission of or under control of the State and 50 years have passed since its creation or first publication, according to section 23 of the same Act.

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:36, 23 กันยายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:36, 23 กันยายน 2564หน้า 1,239 × 1,752, 83 (2.33 เมกะไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{institution:Secretariat of the House of Representatives of Thailand}} from {{th|1=สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๔๘๒). ''[https://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/384799/9_24820826_wb.pdf รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙/๒๔๘๒ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒]''. สภาผู้แทนราษฎร: พระที่นั่งอนันตสมาคม.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์