ไฟล์:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(4,108 × 6,150 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 6.17 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 52 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: San Guo Yin

ไทย: สามก๊กอิ๋น 中文:三國因

 s:th:สามก๊กอิ๋น  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Zui Yue Shan Ren
ไทย: จุ้ยเยฺว่ชานเหริน
中文:醉月山人
image of artwork listed in title parameter on this page
บรรณาธิการ
Unknown authorUnknown author
ผู้แปล
Unknown authorUnknown author
ชื่อเรื่อง
English: San Guo Yin
ไทย: สามก๊กอิ๋น
中文:三國因
โรงพิมพ์
English: Akson Thai Printing House
ไทย: โรงพิมพ์อักษรไทย
คำอธิบาย
English: This book contains a Thai translation of San Guo Yin (三國因; "Cause of the Three Kingdoms"), a Chinese novel by Zui Yue Shan Ren (醉月山人; "Moon-Drunken Mountain-Man"), the penname of a late-Qing scholar who cannot yet be identified. The work was translated into Thai by an unknown person who stated in the preamble of the work that the translation was done on Thursday, the 9th day of the waxing moon of the 6th month of the year 1247 Lesser Era, corresponding to Thursday, 22 April 2428 Buddhist Era (1885 Common Era). It is not known when the translation was first published. This book says that the original copy of the translation was partly impaired. Later in the year 2543 Buddhist Era (2000 Common Era), Thavorn Sikakosol checked the Thai translation against the original Chinese version he had obtained, and fixed all the impaired or erroneously printed parts thereof, resulting in a better version of the translation, which could be found in: Chit Kok Sai Han. (2002). (6th ed.). Bangkok: Fine Arts Department. ISBN 9744175354. (In Thai).
ไทย: หนังสือนี้เป็นคำแปลของนวนิยายจีนเรื่อง สามก๊กอิ๋น (ฮกเกี้ยน) / ซันกั๋วยิน (จีนกลาง) (三國因; "ต้นเค้าสามก๊ก") ผู้แต่งใช้นามปากกา จุ้ยเยฺว่ชานเหริน (醉月山人; "คนภูเขาเมาจันทร์") แต่ตัวจริงเป็นใครไม่ปรากฏ ทราบแต่ว่า เป็นคนปลายราชวงศ์ชิง และผู้แปลเป็นภาษาไทยเป็นใครก็ไม่ปรากฏเช่นกัน มีแต่บอกไว้ตอนต้นว่า แปลเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ จ.ศ. ๑๒๔๗ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๘ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ฉบับที่พิมพ์ในเล่มนี้มีระบุว่า คัดจากต้นฉบับซึ่งชำรุดอยู่บางแห่ง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ถาวร สิกขโกศล ได้ต้นฉบับภาษาจีนมาสอบเทียบ และตรวจแก้ข้อความที่ขาดหายหรือพิมพ์ผิด จึงได้ฉบับที่สมบูรณ์ โดยพิมพ์อยู่ใน ชิดก๊กไซ่ฮั่น. (๒๕๔๕). (พิมพ์ครั้งที่ ๖). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. ISBN 9744175354.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 23 ธันวาคม พ.ศ. 2515
publication_date QS:P577,+1972-12-23T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: สามก๊กอิ๋น. (๒๕๑๕). นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์อักษรไทย. (พิมพ์เป็นบรรณาการผนวกกับเรื่องเม่งเฉียว พงศาวดารจีนแผ่นดินไต้เหมง ในงานพระราชทานเพลิงศพนายชุบ มุนิกานนท์ ท.ม. วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๕).
การอนุญาต
(การใช้ไฟล์นี้ใหม่)

The copyright over this work has expired because the author is not known and at least 50 years have passed since the creation or first publication of the work, according to section 20 of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994 BE).

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน13:46, 3 มีนาคม 2565รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 13:46, 3 มีนาคม 2565หน้า 4,108 × 6,150, 52 (6.17 เมกะไบต์)YURiUploaded a work by {{en|1=Zui Yue Shan Ren}} {{th|1=จุ้ยเยฺว่ชานเหริน}} {{zh|1=醉月山人}} from {{th|1=จุ้ยเยฺว่ชานเหริน. (๒๕๑๕). ''สามก๊กอิ๋น''. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์อักษรไทย. (พิมพ์เป็นบรรณาการผนวกกับเรื่องเม่งเฉียว พงศาวดารจีนแผ่นดินไต้เหมง ในงานพระราชทานเพลิงศพนายชุบ มุนิกานนท์ ท.ม. วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๕).}} with UploadWizard

53 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์