๑๓. ฌานสํยุตฺตํ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑๓. ฌานสํยุตฺตํ

๑. สมาธิมูลกสมาปตฺติสุตฺตวณฺณนา

๖๖๒. ฌานสํยุตฺตสฺส ปฐเม สมาธิกุสโลติ ปฐมํ ฌานํ ปญฺจงฺคิกํ ทุติยํ ติวงฺคิกนฺติ เอวํ องฺคววตฺถานกุสโลฯ น สมาธิสฺมิํ สมาปตฺติกุสโลติ จิตฺตํ หาเสตฺวา กลฺลํ กตฺวา ฌานํ สมาปชฺชิตุํ น สโกฺกติฯ อิมินา นเยน เสสปทานิปิ เวทิตพฺพานิฯ

๒-๕๕. สมาธิมูลกฐิติสุตฺตาทิวณฺณนา

๖๖๓-๗๑๖. ทุติยาทีสุ น สมาธิสฺมิํ ฐิติกุสโลติ ฌานํ ฐเปตุํ อกุสโล, สตฺตฎฺฐอจฺฉรามตฺตํ ฌานํ ฐเปตุํ น สโกฺกติฯ น สมาธิสฺมิํ วุฎฺฐานกุสโลติ ฌานโต วุฎฺฐาตุํ อกุสโล, ยถาปริเจฺฉเทน วุฎฺฐาตุํ น สโกฺกติฯ น สมาธิสฺมิํ กลฺลิตกุสโลติ จิตฺตํ หาเสตฺวา กลฺลํ กาตุํ อกุสโลฯ น สมาธิสฺมิํ อารมฺมณกุสโลติ กสิณารมฺมเณสุ อกุสโลฯ น สมาธิสฺมิํ โคจรกุสโลติ กมฺมฎฺฐานโคจเร เจว ภิกฺขาจารโคจเร จ อกุสโลฯ น สมาธิสฺมิํ อภินีหารกุสโลติ กมฺมฎฺฐานํ อภินีหริตุํ อกุสโลฯ น สมาธิสฺมิํ สกฺกจฺจการีติ ฌานํ อเปฺปตุํ สกฺกจฺจการี น โหติฯ น สมาธิสฺมิํ สาตจฺจการีติ ฌานปฺปนาย สตตการี น โหติ, กทาจิเทว กโรติฯ น สมาธิสฺมิํ สปฺปายการีติ สมาธิสฺส สปฺปาเย อุปการกธเมฺม ปูเรตุํ น สโกฺกติฯ ตโต ปรํ สมาปตฺติอาทีหิ ปเทหิ โยเชตฺวา จตุกฺกา วุตฺตาฯ เตสํ อโตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตโพฺพฯ สกลํ ปเนตฺถ ฌานสํยุตฺตํ โลกิยชฺฌานวเสเนว กถิตนฺติฯ

ฌานสํยุตฺตวณฺณนา นิฎฺฐิตาฯ

อิติ สารตฺถปฺปกาสินิยา สํยุตฺตนิกาย-อฎฺฐกถาย

ขนฺธวคฺควณฺณนา นิฎฺฐิตาฯ

สํยุตฺตนิกาย-อฎฺฐกถาย ทุติโย ภาโคฯ