๑๓. เตรสกนิปาโต - ชาตกปาฬิ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑๓. เตรสกนิปาโต


๔๗๔. อมฺพชาตกํ (๑)


๑.

อหาสิ [อาหาสิ (?)] เม อมฺพผลานิ ปุเพฺพ, อณูนิ ถูลานิ จ พฺรหฺมจาริ;

เตเหว มเนฺตหิ น ทานิ ตุยฺหํ, ทุมปฺผลา ปาตุภวนฺติ พฺรเหฺมฯ


๒.

นกฺขตฺตโยคํ ปฎิมานยามิ, ขณํ มุหุตฺตญฺจ มเนฺต น ปสฺสํ [ขณํ มุหุตฺตํ น มํ โตสยนฺติ (สี. ปี.)];

นกฺขตฺตโยคญฺจ ขณญฺจ ลทฺธา, อทฺธาหริสฺสมฺพผลํ [อถาหริสฺสมฺพผลํ (สี. ปี.)] ปหูตํฯ


๓.

นกฺขตฺตโยคํ น ปุเร อภาณิ, ขณํ มุหุตฺตํ น ปุเร อสํสิ;

สยํ หรี [อถาหรี (สี. สฺยา. ปี.)] อมฺพผลํ ปหูตํ, วเณฺณน คเนฺธน รเสนุเปตํฯ


๔.

มนฺตาภิชเปฺปน ปุเร หิ [ปุร’สฺส (สี. ปี.), ปุเรปิ (สฺยา.)] ตุยฺหํ, ทุมปฺผลา ปาตุภวนฺติ พฺรเหฺม;

สฺวาชฺช น ปาเรสิ ชปฺปมฺปิ มนฺตํ [ชปมฺปิ มเนฺต (สี. ปี.)], อยํ โส โก นาม ตวชฺช ธโมฺมฯ


๕.

จณฺฑาลปุโตฺต มม สมฺปทาสิ, ธเมฺมน มเนฺต ปกติญฺจ สํสิ;

มา จสฺสุ เม ปุจฺฉิโต นามโคตฺตํ, คุยฺหิโตฺถ อตฺถํ [มา ตํ (สี. สฺยา. ปี.)] วิชเหยฺย มโนฺต [วิชเหยฺยุมนฺตา (สฺยา.)]ฯ


๖.

โสหํ ชนิเนฺทน ชนมฺหิ ปุโฎฺฐ, มกฺขาภิภูโต อลิกํ อภาณิํ;

‘‘มนฺตา อิเม พฺราหฺมณสฺสา’’ติ มิจฺฉา, ปหีนมโนฺต กปโณ รุทามิฯ


๗.

เอรณฺฑา ปุจิมนฺทา วา, อถ วา ปาลิภทฺทกา;

มธุํ มธุตฺถิโก วิเนฺท, โส หิ ตสฺส ทุมุตฺตโมฯ


๘.

ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา, สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา;

ยมฺหา ธมฺมํ วิชาเนยฺย, โส หิ ตสฺส นรุตฺตโมฯ


๙.

อิมสฺส ทณฺฑญฺจ วธญฺจ ทตฺวา, คเล คเหตฺวา ขลยาถ [พลยาถ (สฺยา.), คลยาถ (ก.)] ชมฺมํ;

โย อุตฺตมตฺถํ กสิเรน ลทฺธํ, มานาติมาเนน วินาสยิตฺถฯ


๑๐.

ยถา สมํ มญฺญมาโน ปเตยฺย, โสพฺภํ คุหํ นรกํ ปูติปาทํ;

รชฺชูติ วา อกฺกเม กณฺหสปฺปํ, อโนฺธ ยถา โชติมธิฎฺฐเหยฺย;

เอวมฺปิ มํ ตฺวํ ขลิตํ สปญฺญ [สปญฺญา (ปี.)], ปหีนมนฺตสฺส ปุนปฺปทาหิ [ปุน สมฺปทาหิ (สฺยา.), ปุนปฺปสีท (สี. ปี.)]ฯ


๑๑.

ธเมฺมน มนฺตํ [มเนฺต (สี. สฺยา. ปี.)] ตว สมฺปทาสิํ, ตุวมฺปิ ธเมฺมน [ตฺวมฺปิ ธเมฺมเนว (ก.)] ปริคฺคเหสิ;

ปกติมฺปิ เต อตฺตมโน อสํสิํ, ธเมฺม ฐิตํ ตํ [ปติฎฺฐํ (ก.)] น ชเหยฺย มโนฺตฯ


๑๒.

โย พาล มนฺตํ [พลมนฺตํ (ก.)] กสิเรน ลทฺธํ, ยํ ทุลฺลภํ อชฺช มนุสฺสโลเก;

กิญฺจาปิ ลทฺธา ชีวิตุํ อปฺปปโญฺญ [กิจฺฉา ลทฺธํ ชีวิกํ อปฺปปโญฺญ (สี. สฺยา.), กจฺฉาปิ ลทฺธา ชีวิกํ อปฺปญฺญ (ปี.)], วินาสยี อลิกํ ภาสมาโนฯ


๑๓.

พาลสฺส มูฬฺหสฺส อกตญฺญุโน จ, มุสา ภณนฺตสฺส อสญฺญตสฺส;

มเนฺต มยํ ตาทิสเก น เทม, กุโต มนฺตา คจฺฉ น มยฺห รุจฺจสีติฯ

อมฺพชาตกํ ปฐมํฯ


๔๗๕. ผนฺทนชาตกํ (๒)


๑๔.

กุฐาริหโตฺถ [กุธาริหโตฺถ (ก.)] ปุริโส, วนโมคยฺห ติฎฺฐสิ;

ปุโฎฺฐ เม สมฺม อกฺขาหิ, กิํ ทารุํ เฉตุมิจฺฉสิฯ


๑๕.

อิโสฺส [อิโส (สี.), อีโส (สฺยา. ปี.)] วนานิ จรสิ, สมานิ วิสมานิ จ;

ปุโฎฺฐ เม สมฺม อกฺขาหิ, กิํ ทารุํ เนมิยา ทฬฺหํฯ


๑๖.

เนว สาโล น ขทิโร, นาสฺสกโณฺณ กุโต ธโว;

รุโกฺข จ [รุโกฺขว (สี. ปี.)] ผนฺทโน นาม, ตํ ทารุํ เนมิยา ทฬฺหํฯ


๑๗.

กีทิสานิสฺส ปตฺตานิ, ขโนฺธ วา ปน กีทิโส;

ปุโฎฺฐ เม สมฺม อกฺขาหิ, ยถา ชาเนมุ ผนฺทนํฯ


๑๘.

ยสฺส สาขา ปลมฺพนฺติ, นมนฺติ น จ ภญฺชเร;

โส รุโกฺข ผนฺทโน นาม, ยสฺส มูเล อหํ ฐิโตฯ


๑๙.

อรานํ จกฺกนาภีนํ, อีสาเนมิรถสฺส จ;

สพฺพสฺส เต กมฺมนิโย, อยํ เหสฺสติ ผนฺทโนฯ


๒๐.

อิติ ผนฺทนรุโกฺขปิ, ตาวเท อชฺฌภาสถ;

มยฺหมฺปิ วจนํ อตฺถิ, ภารทฺวาช สุโณหิ เมฯ


๒๑.

อิสฺสสฺส [อิมสฺส (ก. สี. ก.)] อุปกฺขนฺธมฺหา [อุปขนฺธมฺหา (ก. สี. ปี. ก.)], อุกฺกจฺจ จตุรงฺคุลํ;

เตน เนมิํ ปสาเรสิ [ปริหเรสิ (สี. ปี.)], เอวํ ทฬฺหตรํ สิยาฯ


๒๒.

อิติ ผนฺทนรุโกฺขปิ, เวรํ อเปฺปสิ ตาวเท;

ชาตานญฺจ อชาตานํ, อิสฺสานํ ทุกฺขมาวหิฯ


๒๓.

อิเจฺจวํ [อิเจฺจว (สี. ปี.)] ผนฺทโน อิสฺสํ, อิโสฺส จ ปน ผนฺทนํ;

อญฺญมญฺญํ วิวาเทน, อญฺญมญฺญมฆาตยุํฯ


๒๔.

เอวเมว มนุสฺสานํ, วิวาโท ยตฺถ ชายติ;

มยูรนจฺจํ นจฺจนฺติ, ยถา เต อิสฺสผนฺทนาฯ


๒๕.

ตํ โว วทามิ ภทฺทํ โว [ภทฺทเนฺต (ก.)], ยาวเนฺตตฺถ สมาคตา;

สโมฺมทถ มา วิวทถ [มาวิวทิตฺถ (สี. สฺยา. ปี.)], มา โหถ อิสฺสผนฺทนาฯ


๒๖.

สามคฺคิเมว [สามคฺยเมว (สฺยา. ก.)] สิเกฺขถ, พุเทฺธเหตํ ปสํสิตํ;

สามคฺคิรโต ธมฺมโฎฺฐ, โยคเกฺขมา น ธํสตีติฯ

ผนฺทนชาตกํ ทุติยํฯ


๔๗๖. ชวนหํสชาตกํ (๓)


๒๗.

อิเธว หํส นิปต, ปิยํ เม ตว ทสฺสนํ;

อิสฺสโรสิ อนุปฺปโตฺต, ยมิธตฺถิ ปเวทยฯ


๒๘.

สวเนน เอกสฺส ปิยา ภวนฺติ, ทิสฺวา ปเนกสฺส วิเยติ [วิเนติ (สฺยา.), วิเหติ (ปี.), วิเคติ (ก. อฎฺฐ.)] ฉโนฺท;

ทิสฺวา จ สุตฺวา จ ปิยา ภวนฺติ, กจฺจินฺนุ เม ปียสิ [ปิยฺยสิ (สี. ปี.)] ทสฺสเนนฯ


๒๙.

สวเนน ปิโย เมสิ, ภิโยฺย จาคมฺม ทสฺสนํ;

เอวํ ปิยทสฺสโน เม [เอวํ ปิยทสฺสโน สมาโน (สี. สฺยา. ปี.)], วส หํส มมนฺติเก [มม สนฺติเก (สี. สฺยา. ปี.)]ฯ


๓๐.

วเสยฺยาม ตวาคาเร, นิจฺจํ สกฺกตปูชิตา;

มโตฺต จ เอกทา วเชฺช [วชฺชา (สี. ปี.)], ‘‘หํสราชํ ปจนฺตุ เม’’ฯ


๓๑.

ธิรตฺถุ ตํ มชฺชปานํ, ยํ เม ปิยตรํ ตยา;

น จาปิ มชฺชํ ปิสฺสามิ [ปิวิสฺสามิ (สฺยา.), ปายามิ (สี. ปี.)], ยาว เม วจฺฉสี ฆเรฯ


๓๒.

สุวิชานํ สิงฺคาลานํ, สกุณานญฺจ [สกุนฺตานญฺจ (สี. สฺยา. ปี.)] วสฺสิตํ;

มนุสฺสวสฺสิตํ ราช, ทุพฺพิชานตรํ ตโตฯ


๓๓.

อปิ เจ มญฺญตี โปโส, ญาติ มิโตฺต สขาติ วา;

โย ปุเพฺพ สุมโน หุตฺวา, ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโสฯ


๓๔.

ยสฺมิํ มโน นิวิสติ, อวิทูเร สหาปิ โส;

สนฺติเกปิ หิ โส ทูเร, ยสฺมิํ นาวิสเต [ยสฺมา วิวสเต (สี. สฺยา. ปี.)] มโนฯ


๓๕.

อโนฺตปิ โส โหติ ปสนฺนจิโตฺต, ปารํ สมุทฺทสฺส ปสนฺนจิโตฺต;

อโนฺตปิ โส โหติ ปทุฎฺฐจิโตฺต, ปารํ สมุทฺทสฺส ปทุฎฺฐจิโตฺตฯ


๓๖.

สํวสนฺตา วิวสนฺติ, เย ทิสา เต รเถสภ;

อารา สโนฺต สํวสนฺติ, มนสา รฎฺฐวฑฺฒนฯ


๓๗.

อติจิรํ นิวาเสน, ปิโย ภวติ อปฺปิโย;

อามนฺต โข ตํ คจฺฉาม [คจฺฉามิ (สฺยา.)], ปุรา เต โหม อปฺปิยา [โหมิ อปฺปิโย (สฺยา.)]ฯ


๓๘.

เอวํ เจ ยาจมานานํ, อญฺชลิํ นาวพุชฺฌสิ;

ปริจารกานํ สตํ [สนฺตานํ (สี. สฺยา.), สตฺตานํ (ปี.)], วจนํ น กโรสิ โน;

เอวํ ตํ อภิยาจาม, ปุน กยิราสิ ปริยายํฯ


๓๙.

เอวํ เจ โน วิหรตํ, อนฺตราโย น เหสฺสติ;

ตุยฺหญฺจาปิ [วาปิ (สฺยา. ปี. ก.)] มหาราช, มยฺหญฺจ [วา (พหูสุ)] รฎฺฐวฑฺฒน;

อเปฺปว นาม ปเสฺสมุ [ปเสฺสม (สี. สฺยา. ปี.)], อโหรตานมจฺจเยติฯ

ชวนหํสชาตกํ ตติยํฯ


๔๗๗. จูฬนารทชาตกํ (๔)


๔๐.

น เต กฎฺฐานิ ภินฺนานิ, น เต อุทกมาภตํ;

อคฺคีปิ เต น หาปิโต [หาสิโต (สี. สฺยา.)], กิํ นุ มโนฺทว ฌายสิฯ


๔๑.

น อุสฺสเห วเน วตฺถุํ, กสฺสปามนฺตยามิ ตํ;

ทุโกฺข วาโส อรญฺญสฺมิํ, รฎฺฐํ อิจฺฉามิ คนฺตเวฯ


๔๒.

ยถา อหํ อิโต คนฺตฺวา, ยสฺมิํ ชนปเท วสํ;

อาจารํ พฺรเหฺม [พฺรหฺมํ (ก.)] สิเกฺขยฺยํ, ตํ ธมฺมํ อนุสาส มํฯ


๔๓.

สเจ อรญฺญํ หิตฺวาน, วนมูลผลานิ จ;

รเฎฺฐ โรจยเส วาสํ, ตํ ธมฺมํ นิสาเมหิ เมฯ


๔๔.

วิสํ มา ปฎิเสวิโตฺถ [ปฎิเสวิตฺถ (สฺยา. ก.)], ปปาตํ ปริวชฺชย;

ปเงฺก จ มา วิสีทิโตฺถ [ปโงฺก จ มา วิสิยิโตฺถ (ก.)], ยโตฺต จาสีวิเส จเรฯ


๔๕.

กิํ นุ วิสํ ปปาโต วา, ปโงฺก วา พฺรหฺมจารินํ;

กํ ตฺวํ อาสีวิสํ พฺรูสิ, ตํ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต;


๔๖.

อาสโว ตาต โลกสฺมิํ, สุรา นาม ปวุจฺจติ;

มนุโญฺญ [มนุญฺญา (สี. สฺยา. ปี.)] สุรภี วคฺคุ, สาทุ [มธุ (สี. สฺยา.)] ขุทฺทรสูปโม [รสูปมา (สี. สฺยา. ปี.)];

วิสํ ตทาหุ อริยา เส, พฺรหฺมจริยสฺส นารทฯ


๔๗.

อิตฺถิโย ตาต โลกสฺมิํ, ปมตฺตํ ปมเถนฺติ ตา;

หรนฺติ ยุวิโน จิตฺตํ, ตูลํ ภฎฺฐํว มาลุโต;

ปปาโต เอโส อกฺขาโต, พฺรหฺมจริยสฺส นารทฯ


๔๘.

ลาโภ สิโลโก สกฺกาโร, ปูชา ปรกุเลสุ จ;

ปโงฺก เอโส จ [เอโสว (สี. สฺยา. ปี.)] อกฺขาโต, พฺรหฺมจริยสฺส นารทฯ


๔๙.

สสตฺถา [มหนฺตา (สฺยา. ก.)] ตาต ราชาโน, อาวสนฺติ มหิํ อิมํ;

เต ตาทิเส มนุสฺสิเนฺท, มหเนฺต ตาต นารทฯ


๕๐.

อิสฺสรานํ อธิปตีนํ, น เตสํ ปาทโต จเร;

อาสีวิโสติ [อาสีวิโส โส (สี. ปี.)] อกฺขาโต, พฺรหฺมจริยสฺส นารทฯ


๕๑.

ภตฺตโตฺถ ภตฺตกาเล จ [ยํ (สี. ปี.)], ยํ เคหมุปสงฺกเม;

ยเทตฺถ กุสลํ ชญฺญา, ตตฺถ ฆาเสสนํ จเรฯ


๕๒.

ปวิสิตฺวา ปรกุลํ, ปานตฺถํ [ปานโตฺถ (สฺยา. ปี.)] โภชนาย วา;

มิตํ ขาเท มิตํ ภุเญฺช, น จ รูเป มนํ กเรฯ


๕๓.

โคฎฺฐํ มชฺชํ กิราฎญฺจ [กิราสญฺจ (สี. สฺยา.), กิราสํ วา (ปี.)], สภา นิกิรณานิ จ;

อารกา ปริวเชฺชหิ, ยานีว วิสมํ ปถนฺติฯ

จูฬนารทชาตกํ จตุตฺถํฯ


๔๗๘. ทูตชาตกํ (๕)


๕๔.

ทูเต เต พฺรเหฺม [ทูเต พฺราหฺมณ (ก.)] ปาเหสิํ, คงฺคาตีรสฺมิ ฌายโต;

เตสํ ปุโฎฺฐ น พฺยากาสิ, ทุกฺขํ คุยฺหมตํ [คุยฺหํ มตํ (สี.), ตุยฺหํ มตํ (สฺยา. ก.)] นุ เตฯ


๕๕.

สเจ เต ทุกฺขมุปฺปเชฺช, กาสีนํ รฎฺฐวฑฺฒน;

มา โข นํ ตสฺส อกฺขาหิ, โย ตํ ทุกฺขา น โมจเยฯ


๕๖.

โย ตสฺส [โย จ ตถา (ปี.)] ทุกฺขชาตสฺส, เอกงฺคมปิ ภาคโส [เอกนฺตมปิ ภาสโต (สี. ปี.)];

วิปฺปโมเจยฺย ธเมฺมน, กามํ ตสฺส ปเวทย [ปเวทเย (สี.)]ฯ


๕๗.

สุวิชานํ สิงฺคาลานํ, สกุณานญฺจ วสฺสิตํ;

มนุสฺสวสฺสิตํ ราช, ทุพฺพิชานตรํ ตโตฯ


๕๘.

อปิ เจ มญฺญตี โปโส, ญาติ มิโตฺต สขาติ วา;

โย ปุเพฺพ สุมโน หุตฺวา, ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโสฯ


๕๙.

โย อตฺตโน ทุกฺขมนานุปุโฎฺฐ, ปเวทเย ชนฺตุ อกาลรูเป;

อานนฺทิโน ตสฺส ภวนฺติมิตฺตา [ภวนฺต’มิตฺตา (สี. ปี.)], หิเตสิโน ตสฺส ทุขี ภวนฺติฯ


๖๐.

กาลญฺจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺส, เมธาวีนํ เอกมนํ วิทิตฺวา;

อเกฺขยฺย ติพฺพานิ [ติปฺปานิ (สี. สฺยา. ปี.)] ปรสฺส ธีโร, สณฺหํ คิรํ อตฺถวติํ ปมุเญฺจฯ


๖๑.

สเจ จ ชญฺญา อวิสยฺหมตฺตโน, น เต หิ มยฺหํ [นายํ นีติ มยฺห (สี. ปี.)] สุขาคมาย;

เอโกว ติพฺพานิ สเหยฺย ธีโร, สจฺจํ หิโรตฺตปฺปมเปกฺขมาโนฯ


๖๒.

อหํ รฎฺฐานิ วิจรโนฺต, นิคเม ราชธานิโย;

ภิกฺขมาโน มหาราช, อาจริยสฺส ธนตฺถิโกฯ


๖๓.

คหปตี ราชปุริเส, มหาสาเล จ พฺราหฺมเณ;

อลตฺถํ สตฺต นิกฺขานิ, สุวณฺณสฺส ชนาธิป;

เต เม นฎฺฐา มหาราช, ตสฺมา โสจามหํ ภุสํฯ


๖๔.

ปุริสา เต มหาราช, มนสานุวิจินฺติตา;

นาลํ ทุกฺขา ปโมเจตุํ, ตสฺมา เตสํ น พฺยาหริํฯ


๖๕.

ตฺวญฺจ โข เม มหาราช, มนสานุวิจินฺติโต;

อลํ ทุกฺขา ปโมเจตุํ, ตสฺมา ตุยฺหํ ปเวทยิํฯ


๖๖.

ตสฺสาทาสิ ปสนฺนโตฺต, กาสีนํ รฎฺฐวฑฺฒโน;

ชาตรูปมเย นิเกฺข, สุวณฺณสฺส จตุทฺทสาติฯ

ทูตชาตกํ ปญฺจมํฯ


๔๗๙. กาลิงฺคโพธิชาตกํ (๖)


๖๗.

ราชา กาลิโงฺค จกฺกวตฺติ, ธเมฺมน ปถวิมนุสาสํ [มนุสาสิ (สฺยา. ก.)];

อคมา [อคมาสิ (สฺยา. ก.)] โพธิสมีปํ, นาเคน มหานุภาเวนฯ


๖๘.

กาลิโงฺค ภารทฺวาโช จ, ราชานํ กาลิงฺคํ สมณโกลญฺญํ;

จกฺกํ วตฺตยโต ปริคฺคเหตฺวา [ปริเณตฺวา (ปี.)], ปญฺชลี อิทมโวจฯ


๖๙.

ปโจฺจโรห มหาราช, ภูมิภาโค ยถา สมณุคฺคโต [สมนุคีโต (สี. สฺยา. ปี.)];

อิธ อนธิวรา พุทฺธา, อภิสมฺพุทฺธา วิโรจนฺติฯ


๗๐.

ปทกฺขิณโต อาวฎฺฎา, ติณลตา อสฺมิํ ภูมิภาคสฺมิํ;

ปถวิยา นาภิยํ [ปุถุวิยา อยํ (สี.), ปฐวิยา อยํ (สฺยา.), ปุถวิยา’ยํ (ปี.)] มโณฺฑ, อิติ โน สุตํ มเนฺต มหาราช [สุตํ มหาราช (สี. สฺยา. ปี.)]ฯ


๗๑.

สาครปริยนฺตาย, เมทินิยา สพฺพภูตธรณิยา;

ปถวิยา อยํ มโณฺฑ, โอโรหิตฺวา นโม กโรหิฯ


๗๒.

เย เต ภวนฺติ นาคา จ, อภิชาตา จ กุญฺชรา;

เอตฺตาวตา ปเทสํ เต, นาคา เนว มุปยนฺติฯ


๗๓.

อภิชาโต นาโค [อภิชาโต เต นาโค (สี. ปี. อฎฺฐ.)] กามํ, เปเสหิ กุญฺชรํ ทนฺติํ;

เอตฺตาวตา ปเทโส [ปเทโส จ (สฺยา. ก.)], สกฺกา [น สกฺกา (สฺยา.)] นาเคน มุปคนฺตุํฯ


๗๔.

ตํ สุตฺวา ราชา กาลิโงฺค, เวยฺยญฺชนิกวโจ นิสาเมตฺวา;

สเมฺปเสสิ นาคํ ญสฺสาม, มยํ ยถิมสฺสิทํ [ยถา อิทํ (สี. สฺยา. ปี.)] วจนํฯ


๗๕.

สเมฺปสิโต จ รญฺญา, นาโค โกโญฺจว อภินทิตฺวาน;

ปฎิสกฺกิตฺวา [ปฎิโอสกฺกิตฺวา (ก.)] นิสีทิ, ครุํว ภารํ อสหมาโนฯ


๗๖.

กาลิงฺคภารทฺวาโช, นาคํ ขีณายุกํ วิทิตฺวาน;

ราชานํ กาลิงฺคํ, ตรมาโน อชฺฌภาสิตฺถ;

อญฺญํ สงฺกม นาคํ, นาโค ขีณายุโก มหาราชฯ


๗๗.

ตํ สุตฺวา กาลิโงฺค, ตรมาโน สงฺกมี นาคํ;

สงฺกเนฺตว รเญฺญ, นาโค ตเตฺถว ปติ [ปติโต (ก.)] ภุมฺยา;

เวยฺยญฺชนิกวโจ, ยถา ตถา อหุ นาโคฯ


๗๘.

กาลิโงฺค ราชา กาลิงฺคํ, พฺราหฺมณํ เอตทโวจ;

ตฺวเมว อสิ สมฺพุโทฺธ, สพฺพญฺญู สพฺพทสฺสาวีฯ


๗๙.

ตํ อนธิวาเสโนฺต กาลิงฺคํ [กาลิโงฺค (สี. สฺยา. ปี.)], พฺราหฺมโณ อิทมโวจ;

เวยฺยญฺชนิกา หิ มยํ, พุทฺธา สพฺพญฺญุโน มหาราชฯ


๘๐.

สพฺพญฺญู สพฺพวิทู จ, พุทฺธา น ลกฺขเณน ชานนฺติ;

อาคมพลสา [อาคมปุริสา (ปี.)] หิ มยํ, พุทฺธา สพฺพํ ปชานนฺติฯ


๘๑.

มหยิตฺวา สโมฺพธิํ [มหายิตฺวาน สโมฺพธิํ (สี. ปี.), ปหํสิตฺวาน สโมฺพธิํ (สฺยา.), มมายิตฺวาน ตํ โพธิํ (ก.)], นานาตุริเยหิ วชฺชมาเนหิ;

มาลาวิเลปนํ อภิหริตฺวา [มาลาคนฺธวิเลปนํ อาหริตฺวา (สี. ปี.); ปาการปริเกฺขปํ กาเรสิ; อถ ราชา ปายาสิ (สี. สฺยา. ปี.)] อถ ราชา มนุปายาสิ [ปาการปริเกฺขปํ กาเรสิ; อถ ราชา ปายาสิ (สี. สฺยา. ปี.)]ฯ


๘๒.

สฎฺฐิ วาหสหสฺสานิ, ปุปฺผานํ สนฺนิปาตยิ;

ปูเชสิ ราชา กาลิโงฺค, โพธิมณฺฑมนุตฺตรนฺติ [วรุตฺตเมติ (สี.)]ฯ

กาลิงฺคโพธิชาตกํ ฉฎฺฐํฯ


๔๘๐. อกิตฺติชาตกํ (๗)


๘๓.

อกิตฺติํ [อกตฺติํ (ก.)] ทิสฺวา สมฺมนฺตํ, สโกฺก ภูตปตี พฺรวิ;

กิํ ปตฺถยํ มหาพฺรเหฺม, เอโก สมฺมสิ ฆมฺมนิฯ


๘๔.

ทุโกฺข ปุนพฺภโว สกฺก, สรีรสฺส จ เภทนํ;

สโมฺมหมรณํ ทุกฺขํ, ตสฺมา สมฺมามิ วาสวฯ


๘๕.

เอตสฺมิํ เต สุลปิเต, ปติรูเป สุภาสิเต;

วรํ กสฺสป เต ทมฺมิ, ยํ กิญฺจิ มนสิจฺฉสิฯ


๘๖.

วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

เยน ปุเตฺต จ ทาเร จ, ธนธญฺญํ ปิยานิ จ;

ลทฺธา นรา น [ลทฺธา นญฺญานิ (ก.)] ตปฺปนฺติ, โส โลโภ น มยี วเสฯ


๘๗.

เอตสฺมิํ เต สุลปิเต, ปติรูเป สุภาสิเต;

วรํ กสฺสป เต ทมฺมิ, ยํ กิญฺจิ มนสิจฺฉสิฯ


๘๘.

วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

เขตฺตํ วตฺถุํ หิรญฺญญฺจ, ควสฺสํ ทาสโปริสํ;

เยน ชาเตน ชียนฺติ, โส โทโส น มยี วเสฯ


๘๙.

เอตสฺมิํ เต สุลปิเต, ปติรูเป สุภาสิเต;

วรํ กสฺสป เต ทมฺมิ, ยํ กิญฺจิ มนสิจฺฉสิฯ


๙๐.

วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

พาลํ น ปเสฺส น สุเณ, น จ พาเลน สํวเส;

พาเลนลฺลาป [พาเลนา’ลาป (?)] สลฺลาปํ, น กเร น จ โรจเยฯ


๙๑.

กิํ นุ เต อกรํ พาโล, วท กสฺสป การณํ;

เกน กสฺสป พาลสฺส, ทสฺสนํ นาภิกงฺขสิฯ


๙๒.

อนยํ นยติ ทุเมฺมโธ, อธุรายํ นิยุญฺชติ;

ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ, สมฺมา วุโตฺต ปกุปฺปติ;

วินยํ โส น ชานาติ, สาธุ ตสฺส อทสฺสนํฯ


๙๓.

เอตสฺมิํ เต สุลปิเต, ปติรูเป สุภาสิเต;

วรํ กสฺสป เต ทมฺมิ, ยํ กิญฺจิ มนสิจฺฉสิฯ


๙๔.

วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

ธีรํ ปเสฺส สุเณ ธีรํ, ธีเรน สห สํวเส;

ธีเรนลฺลาปสลฺลาปํ, ตํ กเร ตญฺจ โรจเยฯ


๙๕.

กิํ นุ เต อกรํ ธีโร, วท กสฺสป การณํ;

เกน กสฺสป ธีรสฺส, ทสฺสนํ อภิกงฺขสิฯ


๙๖.

นยํ นยติ เมธาวี, อธุรายํ น ยุญฺชติ;

สุนโย เสยฺยโส โหติ, สมฺมา วุโตฺต น กุปฺปติ;

วินยํ โส ปชานาติ, สาธุ เตน สมาคโมฯ


๙๗.

เอตสฺมิํ เต สุลปิเต, ปติรูเป สุภาสิเต;

วรํ กสฺสป เต ทมฺมิ, ยํ กิญฺจิ มนสิจฺฉสิฯ


๙๘.

วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

ตโต รตฺยา วิวสาเน [วิวสเน (สี. สฺยา. ปี.)], สูริยุคฺคมนํ [สุริยสฺสุคฺคมนํ (สี. สฺยา. ปี.)] ปติ;

ทิพฺพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุํ, สีลวโนฺต จ ยาจกาฯ


๙๙.

ททโต เม [ททโต จ เม (ปี.)] น ขีเยถ, ทตฺวา นานุตเปยฺยหํ;

ททํ จิตฺตํ ปสาเทยฺยํ, เอตํ สกฺก วรํ วเรฯ


๑๐๐.

เอตสฺมิํ เต สุลปิเต, ปติรูเป สุภาสิเต;

วรํ กสฺสป เต ทมฺมิ, ยํ กิญฺจิ มนสิจฺฉสิฯ


๑๐๑.

วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

น มํ ปุน อุเปยฺยาสิ, เอตํ สกฺก วรํ วเรฯ


๑๐๒.

พหูหิ วตจริยาหิ [วตฺตจริยาหิ (สี. สฺยา. ก.)], นรา จ อถ นาริโย;

ทสฺสนํ อภิกงฺขนฺติ, กิํ นุ เม ทสฺสเน ภยํฯ


๑๐๓.

ตํ ตาทิสํ เทววณฺณํ [เทววณฺณิํ (ปี.)], สพฺพกามสมิทฺธินํ;

ทิสฺวา ตโป ปมเชฺชยฺย [ทิสฺวา ตโป ปมเชฺชยฺยํ (สี. สฺยา. ปี.), ทิสฺวานหํ ปมเชฺชยฺยํ (จริยาปิฎกฎฺฐกถา)], เอตํ เต ทสฺสเน ภยนฺติฯ

อกิตฺติชาตกํ สตฺตมํฯ


๔๘๑. ตกฺการิยชาตกํ (๘)


๑๐๔.

อหเมว ทุพฺภาสิตํ ภาสิ พาโล, เภโกวรเญฺญ อหิมวฺหายมาโน [มวฺหยาโน (สี. ปี.)];

ตกฺการิเย โสพฺภมิมํ [โสพฺภมฺหิ อหํ (ก.)] ปตามิ, น กิเรว สาธุ อติเวลภาณี [สาธูตฺยติเวลภาณี (ก.)]ฯ


๑๐๕.

ปโปฺปติ มโจฺจ อติเวลภาณี, พนฺธํ วธํ โสกปริทฺทวญฺจ;

อตฺตานเมว ครหาสิ เอตฺถ, อาเจร ยํ ตํ นิขณนฺติ โสเพฺภฯ


๑๐๖.

กิเมวหํ ตุณฺฑิลมนุปุจฺฉิํ, กเรยฺย สํ [กเรยฺยาสํ (สฺยา.), กเรยฺย ส (ก.), ภเรยฺย สํ (?)] ภาตรํ กาฬิกายํ [กาฬิกาย (สฺยา. ก.)];

นโคฺควหํ [นโคฺคจ’หํ (?)] วตฺถยุคญฺจ ชีโน, อยมฺปิ อโตฺถ พหุตาทิโสวฯ


๑๐๗.

โย ยุชฺฌมานานมยุชฺฌมาโน [ยุชฺฌมาเนน อยุชฺฌมาโน (ก.)], เมณฺฑนฺตรํ อจฺจุปตี กุลิโงฺค;

โส ปิํสิโต เมณฺฑสิเรหิ ตตฺถ, อยมฺปิ อโตฺถ พหุตาทิโสวฯ


๑๐๘.

จตุโร ชนา โปตฺถกมคฺคเหสุํ, เอกญฺจ โปสํ อนุรกฺขมานา;

สเพฺพว เต ภินฺนสิรา สยิํสุ, อยมฺปิ อโตฺถ พหุตาทิโสวฯ


๑๐๙.

อชา ยถา เวฬุคุมฺพสฺมิํ พทฺธา [พนฺธํ (สฺยา. ก.)], อวกฺขิปนฺตี อสิมชฺฌคจฺฉิ;

เตเนว ตสฺสา คลกาวกนฺตํ [คลยา วิกนฺตุํ (ก.), คลกํ วิกนฺตา (สฺยา.)], อยมฺปิ อโตฺถ พหุตาทิโสวฯ


๑๑๐.

อิเม น เทวา น คนฺธพฺพปุตฺตา, มิคา อิเม อตฺถวสํ คตา เม [อตฺถวสาภตา อิเม (สี. สฺยา. ปี.)];

เอกญฺจ นํ สายมาเส ปจนฺตุ, เอกํ ปุนปฺปาตราเส [เอกญฺจ นํ ปาตราเส (ก. สี. ปี.)] ปจนฺตุฯ


๑๑๑.

สตํ สหสฺสานิ ทุภาสิตานิ, กลมฺปิ นาคฺฆนฺติ สุภาสิตสฺส;

ทุพฺภาสิตํ สงฺกมาโน กิเลโส [กิลิสฺสติ (?)], ตสฺมา ตุณฺหี กิมฺปุริสา [กิํปุริโส (สี. สฺยา.)] น พาลฺยาฯ


๑๑๒.

ยา เมสา พฺยาหาสิ [พฺยากาสิ (สี. สฺยา. ปี.)] ปมุญฺจเถตํ, คิริญฺจ นํ [คิริํ วรํ (ก.)] หิมวนฺตํ นยนฺตุ;

อิมญฺจ โข เทนฺตุ มหานสาย, ปาโตว นํ ปาตราเส ปจนฺตุฯ


๑๑๓.

ปชฺชุนฺนนาถา ปสโว, ปสุนาถา อยํ ปชา;

ตฺวํ นาโถสิ [ตฺวํ-นาโถ’สฺมิ (สี. สฺยา. ปี.)] มหาราช, นาโถหํ ภริยาย เม [อมฺห-นาถา มม ภริยา (ก. สี. สฺยา.)];

ทฺวินฺนมญฺญตรํ ญตฺวา, มุโตฺต คเจฺฉยฺย ปพฺพตํฯ


๑๑๔.

น เว นินฺทา สุปริวชฺชเยถ [สุปริวชฺชยาถ (สฺยา.)], นานา ชนา เสวิตพฺพา ชนินฺท;

เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํ, เตเนว อโญฺญ ลภเต นินฺทิตารํฯ


๑๑๕.

สโพฺพ โลโก ปริจิโตฺต อติจิโตฺต [ปรจิเตฺตน อติจิโตฺต (สี. สฺยา.), ปรจิเตฺตน อจิโตฺต (สี. อฎฺฐ.)], สโพฺพ โลโก จิตฺตวา สมฺหิ จิเตฺต;

ปเจฺจกจิตฺตา ปุถุ สพฺพสตฺตา, กสฺสีธ จิตฺตสฺส วเส น วเตฺตฯ


๑๑๖.

ตุณฺหี อหู กิมฺปุริโส สภริโย [อภาณี (ก.)], โย ทานิ พฺยาหาสิ ภยสฺส ภีโต;

โส ทานิ มุโตฺต สุขิโต อโรโค, วาจากิเรวตฺตวตี นรานนฺติฯ

ตกฺการิยชาตกํ อฎฺฐมํฯ


๔๘๒. รุรุมิคราชชาตกํ (๙)


๑๑๗.

ตสฺส [กสฺส (สี. ปี.)] คามวรํ ทมฺมิ, นาริโย จ อลงฺกตา;

โย [โก (สี. สฺยา. ปี.)] เมตํ มิคมกฺขาติ [มกฺขาสิ (สฺยา. ก.)], มิคานํ มิคมุตฺตมํฯ


๑๑๘.

มยฺหํ คามวรํ เทหิ, นาริโย จ อลงฺกตา;

อหํ เต มิคมกฺขิสฺสํ, มิคานํ มิคมุตฺตมํฯ


๑๑๙.

เอตสฺมิํ วนสณฺฑสฺมิํ, อมฺพา สาลา จ ปุปฺผิตา;

อินฺทโคปกสญฺฉนฺนา , เอเตฺถโส ติฎฺฐเต มิโคฯ


๑๒๐.

ธนุํ อเทฺวชฺฌํ [อเทชฺฌํ (สี. ปี.), สรชฺชํ (ก.)] กตฺวาน, อุสุํ สนฺนยฺหุปาคมิ [สนฺธายุปาคมิ (สี. ปี.)];

มิโค จ ทิสฺวา ราชานํ, ทูรโต อชฺฌภาสถฯ


๑๒๑.

อาคเมหิ มหาราช, มา มํ วิชฺฌิ รเถสภ;

โก นุ เต อิทมกฺขาสิ, เอเตฺถโส ติฎฺฐเต มิโคฯ


๑๒๒.

เอส ปาปจโร โปโส, สมฺม ติฎฺฐติ อารกา;

โสยํ [โส หิ (สี. สฺยา. ปี.)] เม อิทมกฺขาสิ, เอเตฺถโส ติฎฺฐเต มิโคฯ


๑๒๓.

สจฺจํ กิเรว มาหํสุ, นรา เอกจฺจิยา อิธ;

กฎฺฐํ นิปฺลวิตํ เสโยฺย, น เตฺวเวกจฺจิ โย นโรฯ


๑๒๔.

กิํ นุ รุรุ ครหสิ มิคานํ, กิํ ปกฺขีนํ กิํ ปน มานุสานํ;

ภยญฺหิ มํ วินฺทตินปฺปรูปํ, สุตฺวาน ตํ มานุสิํ ภาสมานํฯ


๑๒๕.

ยมุทฺธริํ วาหเน วุยฺหมานํ, มโหทเก สลิเล สีฆโสเต;

ตโตนิทานํ ภยมาคตํ มม, ทุโกฺข หเว ราช อสพฺภิ สงฺคโมฯ


๑๒๖.

โสหํ จตุปฺปตฺตมิมํ วิหงฺคมํ, ตนุจฺฉิทํ หทเย โอสฺสชามิ;

หนามิ ตํ มิตฺตทุพฺภิํ อกิจฺจการิํ [หนามิ มิตฺตทฺทุ’มกิจฺจการิํ (สี. ปี.)], โย ตาทิสํ กมฺมกตํ น ชาเนฯ


๑๒๗.

ธีรสฺส พาลสฺส หเว ชนินฺท, สโนฺต วธํ นปฺปสํสนฺติ ชาตุ;

กามํ ฆรํ คจฺฉตุ ปาปธโมฺม, ยญฺจสฺส ภฎฺฐํ ตเทตสฺส เทหิ;

อหญฺจ เต กามกโร ภวามิฯ


๑๒๘.

อทฺธา รุรุ อญฺญตโร สตํ โส [สตํ’เส (สี.)], โย ทุพฺภโต [ทุพฺภิโน (สฺยา.), ทูภโต (ปี.)] มานุสสฺส น ทุพฺภิ;

กามํ ฆรํ คจฺฉตุ ปาปธโมฺม, ยญฺจสฺส ภฎฺฐํ ตเทตสฺส ทมฺมิ;

อหญฺจ เต กามจารํ ททามิฯ


๑๒๙.

สุวิชานํ สิงฺคาลานํ, สกุณานญฺจวสฺสิตํ;

มนุสฺสวสฺสิตํ ราช, ทุพฺพิชานตรํ ตโตฯ


๑๓๐.

อปิ เจ มญฺญตี โปโส, ญาติ มิโตฺต สขาติ วา;

โย ปุเพฺพ สุมโน หุตฺวา, ปจฺฉา สมฺปชฺชเต ทิโสฯ


๑๓๑.

สมาคตา ชานปทา, เนคมา จ สมาคตา;

มิคา สสฺสานิ ขาทนฺติ, ตํ เทโว ปฎิเสธตุฯ


๑๓๒.

กามํ ชนปโท มาสิ, รฎฺฐญฺจาปิ วินสฺสตุ;

น เตฺววาหํ รุรุํ ทุเพฺภ, ทตฺวา อภยทกฺขิณํฯ


๑๓๓.

มา เม ชนปโท อาสิ [มา มํ ชนปโท อหุ (สฺยา.)], รฎฺฐญฺจาปิ วินสฺสตุ;

น เตฺววาหํ [น เตฺวว (ก. สี. ก.)] มิคราชสฺส, วรํ ทตฺวา มุสา ภเณติฯ

รุรุมิคราชชาตกํ นวมํฯ


๔๘๓. สรภมิคชาตกํ (๑๐)


๑๓๔.

อาสีเสเถว [อาสิํเสเถว (สี. สฺยา. ปี.)] ปุริโส, น นิพฺพิเนฺทยฺย ปณฺฑิโต;

ปสฺสามิ โวหํ อตฺตานํ, ยถา อิจฺฉิํ ตถา อหุฯ


๑๓๕.

อาสีเสเถว ปุริโส, น นิพฺพิเนฺทยฺย ปณฺฑิโต;

ปสฺสามิ โวหํ อตฺตานํ, อุทกา ถลมุพฺภตํฯ


๑๓๖.

วายเมเถว ปุริโส, น นิพฺพิเนฺทยฺย ปณฺฑิโต;

ปสฺสามิ โวหํ อตฺตานํ, ยถา อิจฺฉิํ ตถา อหุฯ


๑๓๗.

วายเมเถว ปุริโส, น นิพฺพิเนฺทยฺย ปณฺฑิโต;

ปสฺสามิ โวหํ อตฺตานํ, อุทกา ถลมุพฺภตํฯ


๑๓๘.

ทุกฺขูปนีโตปิ นโร สปโญฺญ, อาสํ น ฉิเนฺทยฺย สุขาคมาย;

พหู หิ ผสฺสา อหิตา หิตา จ, อวิตกฺกิตา มจฺจมุปพฺพชนฺติ [มจฺจุมุปพฺพชนฺติ (ก. สี. ปี.), มจฺจุมุปปชฺชนฺติ (สฺยา. ก.) เอตฺถ ‘‘อวิตกฺกิตาปิ ผโสฺส มจฺจํ ชนํ อุปคจฺฉนฺตี’’ติ อโตฺถ]ฯ


๑๓๙.

อจินฺติตมฺปิ ภวติ, จินฺติตมฺปิ วินสฺสติ;

น หิ จินฺตามยา โภคา, อิตฺถิยา ปุริสสฺส วาฯ


๑๔๐.

สรภํ คิริทุคฺคสฺมิํ, ยํ ตฺวํ อนุสรี ปุเร;

อลีนจิตฺตสฺส ตุวํ, วิกฺกนฺตมนุชีวสิ [ตว, วิกฺกนฺตํ ชีวิตํ ลภิ (ก.)]ฯ


๑๔๑.

โย ตํ วิทุคฺคา นรกา สมุทฺธริ, สิลาย โยคฺคํ สรโภ กริตฺวา;

ทุกฺขูปนีตํ มจฺจุมุขา ปโมจยิ, อลีนจิตฺตํ ตํ มิคํ [ตเมว (สฺยา. ก.)] วเทสิฯ


๑๔๒.

กิํ ตฺวํ นุ [ตุวนฺนุ (สี. ปี.)] ตเตฺถว ตทา อโหสิ, อุทาหุ เต โกจิ นํ [ตํ (ก.)] เอตทกฺขา;

วิวฎฺฎจฺฉโทฺท นุสิ สพฺพทสฺสี, ญาณํ นุ เต พฺราหฺมณ ภิํสรูปํฯ


๑๔๓.

น เจวหํ ตตฺถ ตทา อโหสิํ, น จาปิ เม โกจิ นํ [ตํ (ก.)] เอตทกฺขา;

คาถาปทานญฺจ สุภาสิตานํ, อตฺถํ ตทาเนนฺติ ชนินฺท ธีราฯ


๑๔๔.

อาทาย ปตฺติํ [ปตฺตํ (สฺยา.), ปฎฺฎิํ (ก.)] ปรวิริยฆาติํ, จาเป สรํ กิํ วิจิกิจฺฉเส ตุวํ;

นุโนฺน [นุโณฺณ (ก. สี. สฺยา.), ตุโณฺณ (ก.)] สโร สรภํ หนฺตุ ขิปฺปํ, อนฺนญฺหิ เอตํ วรปญฺญ รโญฺญฯ


๑๔๕.

อทฺธา ปชานามิ อหมฺปิ เอตํ, อนฺนํ มิโค พฺราหฺมณ ขตฺติยสฺส;

ปุเพฺพ กตญฺจ [ปุเพฺพ จ กตํ (ก.)] อปจายมาโน, ตสฺมา มิคํ สรภํ โน หนามิฯ


๑๔๖.

เนโส มิโค มหาราช, อสุเรโส ทิสมฺปติ;

เอตํ หนฺตฺวา มนุสฺสินฺท, ภวสฺสุ อมราธิโปฯ


๑๔๗.

สเจ จ ราชา [ราช (สี. สฺยา. ปี.)] วิจิกิจฺฉเส ตุวํ, หนฺตุํ มิคํ สรภํ สหายกํ [สหายกํ เม (สี. ปี.)];

สปุตฺตทาโร นรวีรเสฎฺฐ [นรวิริยเสฎฺฐ (สี. ปี.)], คนฺตฺวา [คนฺตา (สี. ปี. อฎฺฐ.)] ตุวํ เวตรณิํ ยมสฺสฯ


๑๔๘.

กามํ อหํ ชานปทา จ สเพฺพ, ปุตฺตา จ ทารา จ สหายสงฺฆา;

คเจฺฉมุ ตํ เวตรณิํ ยมสฺส, น เตฺวว หโญฺญ มม ปาณโท โย [ปาณท’สฺส (สี. สฺยา. ปี.)]ฯ


๑๔๙.

อยํ มิโค กิจฺฉคตสฺส มยฺหํ, เอกสฺส กตฺตา วิวนสฺมิ โฆเร;

ตํ ตาทิสํ ปุพฺพกิจฺจํ สรโนฺต, ชานํ มหาพฺรเหฺม กถํ หเนยฺยํฯ


๑๕๐.

มิตฺตาภิราธี จิรเมว ชีว, รชฺชํ อิมํ ธมฺมคุเณ [รชฺชมฺปิมํ จสฺส คเณ (ก.)] ปสาส;

นารีคเณหิ ปริจาริยโนฺต, โมทสฺสุ รเฎฺฐ ติทิเวว วาสโวฯ


๑๕๑.

อโกฺกธโน นิจฺจปสนฺนจิโตฺต, สพฺพาติถี ยาจโยโค ภวิตฺวา [ปาหุนเก กริตฺวา (สฺยา.), ยาจโยโค วิทิตฺวา (ก.)];

ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาวํ, อนินฺทิโต สคฺคมุเปหิ ฐานนฺติฯ

สรภมิคชาตกํ ทสมํฯ


เตรสกนิปาตํ นิฎฺฐิตํฯ


ตสฺสุทฺทานํ –


วรอมฺพ กุฐาริ สหํสวโร, อถรญฺญสฺมิํ ทูตกปญฺจมโก;

อถ โพธิ อกิตฺติ สุตกฺกรินา, อถ รุรุมิเคนปโร สรโภติฯ