๑-๑. กุสลตฺติก-เหตุทุกํ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑-๑. กุสลตฺติก-เหตุทุกํ

๑. เหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑. กุสลํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

อกุสลํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

๒. กุสลํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๓. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ , อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ –นอธิปติปจฺจโย

๔. กุสลํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา ฯ (๑)

อกุสลํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๕. นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวาเรปิ ปจฺจยวาเรปิ นิสฺสยวาเรปิ สํสฎฺฐวาเรปิ สมฺปยุตฺตวาเรปิ สพฺพตฺถ ตีณิฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุอารมฺมณปจฺจยาทิ

๖. กุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๗. กุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๘. กุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อกุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อนนฺตรปจฺจยาทิ

๙. กุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อกุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย (๑)

๑๐. กุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

(อญฺญมญฺญนิสฺสยปจฺจยา สหชาตปจฺจยสทิสา)ฯ

อุปนิสฺสยปจฺจยาทิ

๑๑. กุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ (๓)

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๒. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย เทฺว, มเคฺค เทฺว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ปญฺจ, วิคเต ปญฺจ, อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียุทฺธาโร

๑๓. กุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๔. นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารสฺส อนุโลมมฺปิ ปจฺจนียมฺปิ อนุโลมปจฺจนียมฺปิ ปจฺจนียานุโลมมฺปิ คณิตํ, เอวํ คเณตพฺพํฯ)

๒. นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑๕. กุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ กุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ กุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล นเหตุ จ อพฺยากโต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อกุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ อกุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อกุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล นเหตุ จ อพฺยากโต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อพฺยากตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

กุสลํ นเหตุญฺจ อพฺยากตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ นเหตุญฺจ อพฺยากตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

๑๖. กุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๗. เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว, มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุนอารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๘. อพฺยากตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑)

กุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

กุสลํ นเหตุญฺจ อพฺยากตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ นเหตุญฺจ อพฺยากตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๙. นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ ปจฺจยวารมฺปิ นิสฺสยวารมฺปิ สํสฎฺฐวารมฺปิ สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสา วิตฺถาเรตพฺพาฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

อารมฺมณปจฺจยาทิ

๒๐. กุสโล นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๒๑. กุสโล นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส จ อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๒๒. กุสโล นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ…เป.…ฯ

อุปนิสฺสยปจฺจโย

๒๓. กุสโล นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต นเหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

๒๔. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต , ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๒-๑. เวทนาตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๒๕. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๖. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ…เป.… วิปาเก เทฺว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๗. สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๒๘. สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต เหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๙. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา จตฺตาริ, อนนฺตเร ฉ, สมนนฺตเร ฉ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ตีณิ, วิปาเก เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, มเคฺค เทฺว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ฉ, วิคเต ฉ, อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๓๐. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๓๑. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

อารมฺมณปจฺจยาทิ

๓๒. สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๓๓. สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อนนฺตร-อุปนิสฺสยปจฺจยา

๓๔. สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ…เป.…ฯ

๓๕. สุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๓๖. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ปญฺจ, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม อฎฺฐ, วิปาเก ตีณิ , อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๓-๑. วิปากตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๓๗. วิปากํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ วิปาโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

วิปากธมฺมธมฺมํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ วิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๓๘. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อาเสวเน เทฺว, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๓๙. วิปาโก เหตุ ธโมฺม วิปากสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

วิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๔๐. วิปาโก เหตุ ธโมฺม วิปากสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปาโก เหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปาโก เหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

วิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม วิปากสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๔๑. วิปาโก เหตุ ธโมฺม วิปากสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปาโก เหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปาโก เหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย … ตีณิฯ

วิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม เหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๔๒. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ฉ, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน เทฺว, วิปาเก เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทปจฺจยจตุกฺกํ

๔๓. วิปากํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ วิปาโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ วิปากํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ วิปากํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ วิปาโก นเหตุ จ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

วิปากธมฺมธมฺมํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ วิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ วิปากธมฺมธมฺมํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ วิปากธมฺมธมฺมํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ วิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ จ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

วิปากํ นเหตุญฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

วิปากธมฺมธมฺมํ นเหตุญฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๔๔. เหตุยา เตรส, อารมฺมเณ ปญฺจ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต เตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย เตรส , อุปนิสฺสเย ปญฺจ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เตรส, วิปาเก นว, อาหาเร เตรส…เป.… สมฺปยุเตฺต ปญฺจ…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุ-นอารมฺมณปจฺจยา

๔๕. วิปากํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ วิปาโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา… นวฯ

วิปากํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๔๖. นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ทฺวาทส, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๔๗. วิปาโก นเหตุ ธโมฺม วิปากสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปาโก นเหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิปาโก นเหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

วิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๔๘. วิปาโก นเหตุ ธโมฺม วิปากสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

วิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม วิปากสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๔๙. วิปาโก นเหตุ ธโมฺม วิปากสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

วิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม วิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

เนววิปากนวิปากธมฺมธโมฺม นเหตุ ธโมฺม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๕๐. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต เอกาทส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม นว, วิปาเก ตีณิ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา โสฬส, นอารมฺมเณ โสฬส (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๔-๑. อุปาทินฺนตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๕๑. อุปาทินฺนุปาทานิยํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อนุปาทินฺนุปาทานิยํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อนุปาทินฺนอนุปาทานิยํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๕๒. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา เทฺว…เป.… วิปาเก เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ…เป.… นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํฯ สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๕๓. อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๕๔. อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อนุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๕๕. อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนนฺตร-อุปนิสฺสยปจฺจยา

๕๖. อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.…ฯ (๒)

๕๗. อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อนุปาทินฺนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย เหตุ ธโมฺม อนุปาทินฺนอนุปาทานิยสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๕๘. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ปญฺจ, อธิปติยา จตฺตาริ, อนนฺตเร ฉ, สมนนฺตเร ฉ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน เทฺว, วิปาเก เทฺว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทปจฺจยจตุกฺกํ

๕๙. อุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ จ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อนุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อนุปาทินฺนอนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ จ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุญฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อนุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุญฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

๖๐. อุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อนุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อนุปาทินฺนอนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๖๑. เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ปญฺจ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม นว, วิปาเก นว…เป.… อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ – นเหตุปจฺจโย

๖๒. อุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อนุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑)

อุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุญฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิยํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๖๓. นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๕-๑. สํกิลิฎฺฐตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๖๔. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๖๕. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ) (สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุอารมฺมณปจฺจยาทิ

๖๖. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๖๗. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๖๘. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

๖๙. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ฉ…เป.…ฯ

สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก เหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

๗๐. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ, อนนฺตเร ฉ, สมนนฺตเร ฉ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย อฎฺฐ, อาเสวเน ตีณิ, วิปาเก เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทปจฺจยจตุกฺกํ

๗๑. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ จ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุญฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุญฺจ อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

๗๒. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๗๓. เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก ปญฺจ, อาหาเร นว…เป.… อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ –นเหตุปจฺจโย

๗๔. อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ฉ, นปุเรชาเต สตฺต…เป.… นกเมฺม ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

อารมฺมณ-อธิปติปจฺจยา

๗๕. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

๗๖. สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม สํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐสํกิเลสิกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิโก นเหตุ ธโมฺม อสํกิลิฎฺฐอสํกิเลสิกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๗๗. อารมฺมเณ ฉ, อธิปติยา อฎฺฐ, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย อฎฺฐ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก จตฺตาริ, อาหาเร สตฺต…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา จุทฺทส, นอารมฺมเณ จุทฺทส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๖-๑. วิตกฺกตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๗๘. สวิตกฺกสวิจารํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อวิตกฺกวิจารมตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อวิตกฺกอวิจารํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๗๙. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา สหชาตวารมฺปิ… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๘๐. สวิตกฺกสวิจาโร เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อวิตกฺกวิจารมโตฺต เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๘๑. สวิตกฺกสวิจาโร เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สวิตกฺกสวิจาโร เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อวิตกฺกวิจารมโตฺต เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

๘๒. สวิตกฺกสวิจาโร เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อวิตกฺกวิจารมโตฺต เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

๘๓. สวิตกฺกสวิจาโร เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อวิตกฺกวิจารมโตฺต เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย … ตีณิฯ

อวิตกฺกอวิจาโร เหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ…เป.…ฯ

สวิตกฺกสวิจาโร เหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… นว (สํขิตฺตํ)ฯ

๘๔. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ฉ, อธิปติยา ปญฺจ, อนนฺตเร นว, สมนนฺตเร นว, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ปญฺจ, วิปาเก ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํฯ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๘๕. สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เอกํ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เทฺว)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (ตีณิ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (จตฺตาริ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ปญฺจ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ฉ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (สตฺต)ฯ

๘๖. อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เอกํ)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เทฺว)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (ตีณิ)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (จตฺตาริ)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ปญฺจ)ฯ

๘๗. อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เอกํ)ฯ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เทฺว)ฯ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (ตีณิ)ฯ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (จตฺตาริ)ฯ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ปญฺจ)ฯ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ฉ)ฯ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (สตฺต)ฯ

๘๘. สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เอกํ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เทฺว)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (ตีณิ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (จตฺตาริ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ปญฺจ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ฉ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (สตฺต)ฯ

๘๙. อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เอกํ)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เทฺว)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (ตีณิ)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (จตฺตาริ)ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ปญฺจ)ฯ

๙๐. สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เอกํ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เทฺว)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ตีณิ)ฯ

๙๑. สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เอกํ)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (เทฺว)ฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา (ตีณิ)ฯ

อารมฺมณปจฺจโย

๙๒. สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อารมฺมณปจฺจยา… ตีณิฯ

อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… จตฺตาริฯ

อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… ปญฺจฯ

สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… ตีณิฯ

อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… จตฺตาริฯ

สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… เอกํฯ

สวิตกฺกสวิจารํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกวิจารมตฺตํ นเหตุญฺจ อวิตกฺกอวิจารํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

๙๓. เหตุยา สตฺตติํส, อารมฺมเณ เอกวีส, อธิปติยา เตวีส, อนนฺตเร เอกวีส, สหชาเต สตฺตติํส, อญฺญมเญฺญ อฎฺฐวีส, นิสฺสเย สตฺตติํส, อุปนิสฺสเย เอกวีส, ปุเรชาเต เอกาทส, อาเสวเน เอกาทส, กเมฺม สตฺตติํส, วิปาเก อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มเคฺค สตฺตติํส, สมฺปยุเตฺต เอกวีส, วิปฺปยุเตฺต สตฺตติํส…เป.… อวิคเต สตฺตติํส, (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เตตฺติํส, นอารมฺมเณ สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จุทฺทส (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

อารมฺมณปจฺจโย

๙๔. สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริ ฯ

๙๕. อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

๙๖. อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส จ อวิตกฺกอวิจารสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

๙๗. อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา อวิตกฺกอวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

๙๘. สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา อวิตกฺกอวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส จ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

อธิปติปจฺจโย

๙๙. สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… สตฺตฯ

อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ ธโมฺม อวิตกฺกอวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ อวิตกฺกอวิจาโร นเหตุ จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ จ อวิตกฺกวิจารมโตฺต นเหตุ จ ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อนนฺตรปจฺจยาทิ

๑๐๐. สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.… สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

สวิตกฺกสวิจาโร นเหตุ ธโมฺม สวิตกฺกสวิจารสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๐๑. อารมฺมเณ เอกวีส, อธิปติยา เตวีส, อนนฺตเร ปญฺจวีส, สมนนฺตเร ปญฺจวีส, สหชาเต ติํส, อญฺญมเญฺญ อฎฺฐวีส, นิสฺสเย ติํส, อุปนิสฺสเย ปญฺจวีส, ปุเรชาเต ปญฺจ, ปจฺฉาชาเต ปญฺจ, อาเสวเน เอกวีส, กเมฺม เอกาทส, วิปาเก เอกวีส, อาหาเร เอกาทส…เป.… อวิคเต ติํส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ปญฺจติํส, นอารมฺมเณ ปญฺจติํส, นอธิปติยา ปญฺจติํส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา เอกวีส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกวีส (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗-๑. ปีติตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๑๐๒. ปีติสหคตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

สุขสหคตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สุขสหคโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อุเปกฺขาสหคตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เอกํฯ

ปีติสหคตํ เหตุญฺจ สุขสหคตํ เหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๐๓. เหตุยา ทส, อารมฺมเณ ทส…เป.… อวิคเต ทส (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ทส, นปุเรชาเต ทส, นปจฺฉาชาเต ทส, นอาเสวเน ทส, นวิปาเก ทส, นวิปฺปยุเตฺต ทส (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุอารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๐๔. ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

สุขสหคโต เหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อุเปกฺขาสหคโต เหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… เอกํฯ

ปีติสหคโต เหตุ จ สุขสหคโต เหตุ จ ธมฺมา ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๑๐๕. ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส จ สุขสหคตสฺส เหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

สุขสหคโต เหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขสหคโต เหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส จ สุขสหคตสฺส เหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

อุเปกฺขาสหคโต เหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุเปกฺขาสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุเปกฺขาสหคโต เหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุเปกฺขาสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส จ สุขสหคตสฺส เหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

ปีติสหคโต เหตุ จ สุขสหคโต เหตุ จ ธมฺมา ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

ปีติสหคโต เหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

๑๐๖. เหตุยา ทส, อารมฺมเณ โสฬส, อธิปติยา โสฬส, อนนฺตเร โสฬส, สมนนฺตเร โสฬส, สหชาเต ทส, อญฺญมเญฺญ ทส, นิสฺสเย ทส, อุปนิสฺสเย โสฬส…เป.… วิปาเก ทส…เป.… อวิคเต ทส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา โสฬส, นอารมฺมเณ โสฬส (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ทส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ โสฬส (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑๐๗. ปีติสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ปีติสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ปีติสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ จ สุขสหคโต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

สุขสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สุขสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สุขสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ จ สุขสหคโต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อุเปกฺขาสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต นเหตุธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ปีติสหคตํ นเหตุญฺจ สุขสหคตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ปีติสหคตํ นเหตุญฺจ สุขสหคตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ปีติสหคตํ นเหตุญฺจ สุขสหคตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ จ สุขสหคโต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

๑๐๘. ปีติสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… ตีณิฯ

สุขสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… ตีณิฯ

อุเปกฺขาสหคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อุเปกฺขาสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… เอกํฯ

ปีติสหคตํ นเหตุญฺจ สุขสหคตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๐๙. เหตุยา ทส, อารมฺมเณ ทส, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร ทส…เป.… อวิคเต ทส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ทส, นอธิปติยา ทส (สํขิตฺตํฯ สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

อารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๑๐. ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส จ สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๔)

สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส จ สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๔)

อุเปกฺขาสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุเปกฺขาสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุเปกฺขาสหคโต นเหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุเปกฺขาสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส จ สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๔)

ปีติสหคโต นเหตุ จ สุขสหคโต นเหตุ จ ธมฺมา ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

๑๑๑. ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

อุเปกฺขาสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

ปีติสหคโต นเหตุ จ สุขสหคโต นเหตุ จ ธมฺมา ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

๑๑๒. ปีติสหคโต นเหตุ ธโมฺม ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

สุขสหคโต นเหตุ ธโมฺม สุขสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

อุเปกฺขาสหคโต นเหตุ ธโมฺม อุเปกฺขาสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริฯ

ปีติสหคโต นเหตุ จ สุขสหคโต นเหตุ จ ธมฺมา ปีติสหคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๑๓. อารมฺมเณ โสฬส, อธิปติยา โสฬส, สหชาเต ทส, อญฺญมเญฺญ ทส, นิสฺสเย ทส, อุปนิสฺสเย โสฬส, อาหาเร ทส…เป.… อวิคเต ทส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา โสฬส, นอารมฺมเณ โสฬส, นอธิปติยา โสฬส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา โสฬส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ โสฬส (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๘-๑. ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๑๑๔. ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ภาวนาย ปหาตพฺพํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ภาวนาย ปหาตโพฺพ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๑๕. เหตุยา ตีณิ (สพฺพตฺถ ตีณิ), วิปาเก เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํฯ สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

๑๑๖. ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ เหตุ ธโมฺม ทสฺสเนน ปหาตพฺพสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ เหตุ ธโมฺม ทสฺสเนน ปหาตพฺพสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๑๗. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ อฎฺฐ, อธิปติยา ฉ, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย อฎฺฐ, อาเสวเน ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, มเคฺค เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑๑๘. ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นเหตุ จ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ จ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๑๙. เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว…เป.… อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุ-นอารมฺมณปจฺจยา

๑๒๐. เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ

ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา ฯ (๑)

ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๒๑. นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ ปจฺจยวารมฺปิ นิสฺสยวารมฺปิ สํสฎฺฐวารมฺปิ สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๑๒๒. ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม ทสฺสเนน ปหาตพฺพสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

ภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม ภาวนาย ปหาตพฺพสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๒๓. อารมฺมเณ อฎฺฐ, อธิปติยา ทส…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา จุทฺทส, นอารมฺมเณ จุทฺทส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๙-๑. ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๒๔. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๒๕. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํฯ สหชาตวารมฺปิ …เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

๑๒๖. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก เหตุ ธโมฺม ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ อฎฺฐ, อธิปติยา ฉ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๒๗. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ

นเหตุปจฺจโย

๑๒๘. เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๒๙. นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อารมฺมณปจฺจโย

๑๓๐. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๓๑. อารมฺมเณ อฎฺฐ, อธิปติยา ทส…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา จุทฺทส, นอารมฺมเณ จุทฺทส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๐-๑. อาจยคามิตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๓๒. อาจยคามิํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาจยคามี เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อปจยคามิํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อปจยคามี เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

เนวาจยคามินาปจยคามิํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๓๓. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ (สพฺพตฺถ ตีณิ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นอาเสวเน เทฺว, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุอารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๓๔. อาจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อปจยคามี เหตุ ธโมฺม อปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เนวาจยคามินาปจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อาจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อาจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อปจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

เนวาจยคามินาปจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวาจยคามินาปจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

๑๓๕. อาจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณาธิปติ, สหชาตาธิปติฯ (๑)

อปจยคามี เหตุ ธโมฺม อปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตาธิปติ…ฯ อปจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณาธิปติ…ฯ (๓)

เนวาจยคามินาปจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวาจยคามินาปจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

๑๓๖. อาจยคามี เหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อาจยคามี เหตุ ธโมฺม อปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อาจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อปจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เนวาจยคามินาปจยคามี เหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๓๗. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ฉ, อธิปติยา ฉ, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย อฎฺฐ, อาเสวเน ตีณิ, วิปาเก เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑๓๘. อาจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อาจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อาจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาจยคามี นเหตุ จ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อปจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อปจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ อปจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อปจยคามี นเหตุ จ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

เนวาจยคามินาปจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อาจยคามิํ นเหตุญฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อปจยคามิํ นเหตุญฺจ เนวาจยคามินาปจยคามิํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

๑๓๙. อาจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อปจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

เนวาจยคามินาปจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว…เป.… อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุ-นอารมฺมณปจฺจยา

๑๔๐. เนวาจยคามินาปจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑)

อาจยคามิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๔๑. นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ฉ…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๑๔๒. อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๑๔๓. อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อปจยคามิสฺส นเหตุสฺส จ เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๔)

๑๔๔. เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม อปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อปจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม เนวาจยคามินาปจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวาจยคามินาปจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)…เป.…ฯ

อาจยคามี นเหตุ ธโมฺม อาจยคามิสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๔๕. อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร ฉ สมนนฺตเร ฉ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๑-๑. เสกฺขตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๔๖. เสกฺขํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เสโกฺข เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อเสกฺขํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อเสโกฺข เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

เนวเสกฺขนาเสกฺขํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวเสกฺขนาเสโกฺข เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๔๗. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๔๘. เสโกฺข เหตุ ธโมฺม เสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อเสโกฺข เหตุ ธโมฺม อเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เนวเสกฺขนาเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๑๔๙. เสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เนวเสกฺขนาเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๑๕๐. เสโกฺข เหตุ ธโมฺม เสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อเสโกฺข เหตุ ธโมฺม อเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

เนวเสกฺขนาเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๑๕๑. เสโกฺข เหตุ ธโมฺม เสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เสโกฺข เหตุ ธโมฺม อเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อเสโกฺข เหตุ ธโมฺม อเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

เนวเสกฺขนาเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวเสกฺขนาเสโกฺข เหตุ ธโมฺม เสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวเสกฺขนาเสโกฺข เหตุ ธโมฺม อเสกฺขสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

๑๕๒. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ปญฺจ, อนนฺตเร อฎฺฐ, สมนนฺตเร อฎฺฐ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย อฎฺฐ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑๕๓. เสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เสโกฺข นเหตุ จ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อเสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

เนวเสกฺขนาเสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

เสกฺขํ นเหตุญฺจ เนวเสกฺขนาเสกฺขํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อเสกฺขํ นเหตุญฺจ เนวเสกฺขนาเสกฺขํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

๑๕๔. เสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อเสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

เนวเสกฺขนาเสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว…เป.… อาเสวเน เทฺว…เป.… อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ

นเหตุปจฺจโย

๑๕๕. เนวเสกฺขนาเสกฺขํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๑๕๖. เสโกฺข นเหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม เสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อเสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

เสโกฺข นเหตุ ธโมฺม เสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม อเสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

เนวเสกฺขนาเสโกฺข นเหตุ ธโมฺม เนวเสกฺขนาเสกฺขสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๕๗. อารมฺมเณ ปญฺจ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร อฎฺฐ, สมนนฺตเร อฎฺฐ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย อฎฺฐ…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา จุทฺทส, นอารมฺมเณ จุทฺทส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๑-๑. ปริตฺตตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๑๕๘. ปริตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

มหคฺคตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อปฺปมาณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุอารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๕๙. ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม อปฺปมาณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

๑๖๐. ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม อปฺปมาณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม อปฺปมาณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหคฺคโต เหตุ ธโมฺม อปฺปมาณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม อปฺปมาณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาโณ เหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

ปริโตฺต เหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๖๑. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ฉ, อธิปติยา ปญฺจ, อนนฺตเร นว, สมนนฺตเร นว, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ , นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๖๒. ปริตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

มหคฺคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มหคฺคโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มหคฺคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มหคฺคตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ จ มหคฺคโต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อปฺปมาณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อปฺปมาโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อปฺปมาณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อปฺปมาณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ จ อปฺปมาโณ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

ปริตฺตํ นเหตุญฺจ มหคฺคตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

ปริตฺตํ นเหตุญฺจ อปฺปมาณํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๖๓. เหตุยา เตรส, อารมฺมเณ ปญฺจ, อธิปติยา นว…เป.… วิคเต ปญฺจ, อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ

นเหตุปจฺจโย

๑๖๔. ปริตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ทส…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๑๖๕. ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

มหคฺคโต นเหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหคฺคโต นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อปฺปมาโณ นเหตุ ธโมฺม อปฺปมาณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาโณ นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาโณ นเหตุ ธโมฺม มหคฺคตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

ปริโตฺต นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๖๖. อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร นว, สมนนฺตเร นว, สหชาเต เอกาทส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๓-๑. ปริตฺตารมฺมณตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๖๗. ปริตฺตารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

มหคฺคตารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มหคฺคตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อปฺปมาณารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อปฺปมาณารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ …เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑๖๘. ปริตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

มหคฺคตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม มหคฺคตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อปฺปมาณารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อปฺปมาณารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

ปริตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปริตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม มหคฺคตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

มหคฺคตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม มหคฺคตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหคฺคตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อปฺปมาณารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อปฺปมาณารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาณารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาณารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม มหคฺคตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

๑๖๙. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร นว, สมนนฺตเร นว, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๗๐. ปริตฺตารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๗๑. ปริตฺตารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปริตฺตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อารมฺมณ-อธิปติปจฺจยา

๑๗๒. ปริตฺตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปริตฺตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มหคฺคตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

มหคฺคตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มหคฺคตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหคฺคตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อปฺปมาณารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อปฺปมาณารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาณารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อปฺปมาณารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มหคฺคตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

ปริตฺตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม ปริตฺตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๗๓. อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร นว, สมนนฺตเร นว, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๔-๑. หีนตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๗๔. หีนํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ หีโน เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มชฺฌิมํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มชฺฌิโม เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ ปณีตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปณีโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

๑๗๕. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๑๗๖. หีโน เหตุ ธโมฺม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ (๑)

มชฺฌิโม เหตุ ธโมฺม มชฺฌิมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

ปณีโต เหตุ ธโมฺม ปณีตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

หีโน เหตุ ธโมฺม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ หีโน เหตุ ธโมฺม มชฺฌิมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

มชฺฌิโม เหตุ ธโมฺม มชฺฌิมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มชฺฌิโม เหตุ ธโมฺม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

ปณีโต เหตุ ธโมฺม มชฺฌิมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๑๗๗. หีโน เหตุ ธโมฺม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

มชฺฌิโม เหตุ ธโมฺม มชฺฌิมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มชฺฌิโม เหตุ ธโมฺม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

ปณีโต เหตุ ธโมฺม ปณีตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปณีโต เหตุ ธโมฺม มชฺฌิมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

หีโน เหตุ ธโมฺม หีนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

มชฺฌิโม เหตุ ธโมฺม มชฺฌิมสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺวฯ

ปณีโต เหตุ ธโมฺม ปณีตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๗๘. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ…เป. … อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ อฎฺฐ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

เหตุปจฺจโย

๑๗๙. หีนํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ หีโน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

(ยถา สํกิลิฎฺฐตฺติกเหตุทุกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๕-๑. มิจฺฉตฺตนิยตตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๘๐. มิจฺฉตฺตนิยตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มิจฺฉตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อนิยตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิยโต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๘๑. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ…เป.… วิปาเก เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ …เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๘๒. มิจฺฉตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

มิจฺฉตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนิยโต เหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนนฺตรปจฺจยาทิ

๑๘๓. มิจฺฉตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต เหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต เหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๑๘๔. มิจฺฉตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มิจฺฉตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สมฺมตฺตนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อนิยโต เหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต เหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต เหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

๑๘๕. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ จตฺตาริ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ…เป.… อุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๘๖. มิจฺฉตฺตนิยตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มิจฺฉตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

สมฺมตฺตนิยตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สมฺมตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สมฺมตฺตนิยตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สมฺมตฺตนิยตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สมฺมตฺตนิยโต นเหตุ จ อนิยโต นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

อนิยตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

มิจฺฉตฺตนิยตํ นเหตุญฺจ อนิยตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยตํ นเหตุญฺจ อนิยตํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๑๘๗. เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว…เป.… วิปาเก เอกํ…เป.… อวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ

นเหตุปจฺจโย

๑๘๘. อนิยตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อารมฺมณ-อธิปติ-อนนฺตรปจฺจยา

๑๘๙. มิจฺฉตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๑๙๐. มิจฺฉตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

สมฺมตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สมฺมตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สมฺมตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส จ อนิยตสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

มิจฺฉตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

สมฺมตฺตนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนิยโต นเหตุ ธโมฺม อนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม มิจฺฉตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนิยโต นเหตุ ธโมฺม สมฺมตฺตนิยตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

๑๙๑. อารมฺมเณ ปญฺจ, อธิปติยา อฎฺฐ, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… อวิคเต เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เตรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา เตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๖-๑. มคฺคารมฺมณตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๙๒. มคฺคารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

มคฺคเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

มคฺคาธิปติํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคาธิปติ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ปญฺจฯ

มคฺคารมฺมณํ เหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ เหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

มคฺคเหตุกํ เหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ เหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๙๓. เหตุยา สตฺตรส…เป.… อวิคเต สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา สตฺตรส, นปุเรชาเต สตฺตรส…เป.… นอาเสวเน นว, นวิปาเก สตฺตรส, นวิปฺปยุเตฺต สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยาทิ

๑๙๔. มคฺคารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก เหตุ ธโมฺม มคฺคเหตุกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคาธิปติ เหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

มคฺคารมฺมโณ เหตุ จ มคฺคาธิปติ เหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก เหตุ จ มคฺคาธิปติ เหตุ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก เหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก เหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก เหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส เหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

มคฺคาธิปติ เหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก เหตุ จ มคฺคาธิปติ เหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๑๙๕. มคฺคารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก เหตุ ธโมฺม มคฺคเหตุกสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

มคฺคาธิปติ เหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

มคฺคารมฺมโณ เหตุ จ มคฺคาธิปติ เหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก เหตุ จ มคฺคาธิปติ เหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

มคฺคารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคาธิปติ เหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคารมฺมโณ เหตุ จ มคฺคาธิปติ เหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๙๖. เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา เอกวีส, อนนฺตเร นว, สมนนฺตเร นว, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺตรส, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย เอกวีส…เป.… อวิคเต สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เอกวีส, นอารมฺมเณ สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๑๙๗. มคฺคารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

มคฺคเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

มคฺคาธิปติ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคาธิปติํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคาธิปติํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคาธิปติํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคาธิปติํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๕)

มคฺคารมฺมณํ นเหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคารมฺมณํ นเหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคารมฺมณํ นเหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓)

มคฺคเหตุกํ นเหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคเหตุกํ นเหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคาธิปติํ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ มคฺคเหตุกํ นเหตุญฺจ มคฺคาธิปติํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคเหตุโก นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

๑๙๘. เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺตรส…เป.… อวิคเต สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ

นเหตุปจฺจโย

๑๙๙. มคฺคารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา สตฺตรส, นปุเรชาเต สตฺตรส, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน นว, นวิปาเก สตฺตรส, นวิปฺปยุเตฺต สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

อารมฺมณปจฺจยาทิ

๒๐๐. มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

มคฺคเหตุโก นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

๒๐๑. มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคเหตุกสฺส นเหตุสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๕)

มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

มคฺคารมฺมโณ นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ ฯ

มคฺคเหตุโก นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

อนนฺตร-อุปนิสฺสยปจฺจยา

๒๐๒. มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส จ มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส จ ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

มคฺคารมฺมโณ นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ…เป.…ฯ

๒๐๓. มคฺคารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก นเหตุ ธโมฺม มคฺคเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

มคฺคาธิปติ นเหตุ ธโมฺม มคฺคาธิปติสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจฯ

มคฺคารมฺมโณ นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา มคฺคารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

มคฺคเหตุโก นเหตุ จ มคฺคาธิปติ นเหตุ จ ธมฺมา มคฺคเหตุกสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๐๔. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา เอกวีส, อนนฺตเร นว, สมนนฺตเร นว, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺตรส, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย เอกวีส…เป.… อวิคเต สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เอกวีส, นอารมฺมเณ สตฺตรส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๗-๑. อุปฺปนฺนตฺติก-เหตุทุกํ

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจยาทิ

๒๐๕. อุปฺปโนฺน เหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – อุปฺปนฺนา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ เหตูนํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย; ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.…ฯ (๑)

อนุปฺปโนฺน เหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – อนุปฺปนฺนา เหตู เจโตปริยญาณสฺส อนาคตํสญาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุปฺปาที เหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – อุปฺปาที เหตู เจโตปริยญาณสฺส อนาคตํสญาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อุปฺปโนฺน เหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย… นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย… อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย… มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย… สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย… อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.… อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

๒๐๖. เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เทฺว, อธิปติยา ตีณิ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เทฺว…เป.… อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

อารมฺมณปจฺจยาทิ

๒๐๗. อุปฺปโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนุปฺปโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อุปฺปาที นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๒๐๘. อุปฺปโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนุปฺปโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อุปฺปาที นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อุปฺปโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย… นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อนุปฺปโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อุปฺปาที นเหตุ ธโมฺม อุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๐๙. อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย ตีณิ…เป.… อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๘-๑. อตีตตฺติก-เหตุทุกํ

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

๒๑๐. ปจฺจุปฺปโนฺน เหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อตีโต เหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนาคโต เหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒) (สํขิตฺตํฯ)

๒๑๑. เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เทฺว, อธิปติยา ตีณิ…เป.… สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เทฺว…เป.… วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปทํ

อารมฺมณปจฺจโย

๒๑๒. อตีโต นเหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนาคโต นเหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

ปจฺจุปฺปโนฺน นเหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๑๓. อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ…เป.… สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย ตีณิ…เป.… อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ…เป.… อินฺทฺริเย เอกํ, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๑๙-๑. อตีตารมฺมณตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๑๔. อตีตารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อตีตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อนาคตารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนาคตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๑๕. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๑๖. อตีตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อตีตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนาคตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อนาคตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อตีตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อตีตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อตีตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อนาคตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อตีตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อนาคตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อนาคตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๑๗. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ฉ, สมนนฺตเร ฉ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๑๘. อตีตารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อตีตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อนาคตารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนาคตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๑๙. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อารมฺมณปจฺจโย

๒๒๐. อตีตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อตีตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อนาคตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อนาคตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๒๑. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๒๐-๑. อชฺฌตฺตตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๒๒. อชฺฌตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อชฺฌโตฺต เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

พหิทฺธา เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ พหิทฺธา เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๒๓. เหตุยา เทฺว, อารมฺมเณ เทฺว…เป.… อวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุอารมฺมณปจฺจยาทิ

๒๒๔. อชฺฌโตฺต เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

พหิทฺธา เหตุ ธโมฺม พหิทฺธา เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อชฺฌโตฺต เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อชฺฌโตฺต เหตุ ธโมฺม พหิทฺธา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

พหิทฺธา เหตุ ธโมฺม พหิทฺธา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ พหิทฺธา เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

๒๒๕. อชฺฌโตฺต เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

พหิทฺธา เหตุ ธโมฺม พหิทฺธา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อชฺฌโตฺต เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

พหิทฺธา เหตุ ธโมฺม พหิทฺธา เหตุสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๒๖. เหตุยา เทฺว, อารมฺมเณ จตฺตาริ, อธิปติยา เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… อวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๒๗. อชฺฌตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อชฺฌโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

พหิทฺธา นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ พหิทฺธา นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๒๘. เหตุยา เทฺว, อารมฺมเณ เทฺว…เป.… อวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา เทฺว…เป.… นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อารมฺมณปจฺจโย

๒๒๙. อชฺฌโตฺต นเหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อชฺฌโตฺต นเหตุ ธโมฺม พหิทฺธา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

พหิทฺธา นเหตุ ธโมฺม พหิทฺธา นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ พหิทฺธา นเหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒) (สํขิตฺตํฯ)

๒๓๐. อารมฺมเณ จตฺตาริ, อธิปติยา จตฺตาริ, อนนฺตเร เทฺว …เป.… อุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… อวิคเต ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ฉ, นอารมฺมเณ ฉ (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๒๑-๑. อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๓๑. อชฺฌตฺตารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อชฺฌตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

พหิทฺธารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๓๒. เหตุยา เทฺว, อารมฺมเณ เทฺว…เป.… อวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๓๓. อชฺฌตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

พหิทฺธารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม พหิทฺธารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อชฺฌตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อชฺฌตฺตารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม พหิทฺธารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

พหิทฺธารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม พหิทฺธารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ พหิทฺธารมฺมโณ เหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒) (สํขิตฺตํฯ)

๒๓๔. เหตุยา เทฺว, อารมฺมเณ จตฺตาริ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… อวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๓๕. อชฺฌตฺตารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อชฺฌตฺตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

พหิทฺธารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ พหิทฺธารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา เทฺว, อารมฺมเณ เทฺว…เป.… อวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อารมฺมณปจฺจโย

๒๓๖. อชฺฌตฺตารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อชฺฌตฺตารมฺมณสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมเณ จตฺตาริ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… อวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๒๒-๑. สนิทสฺสนสปฺปฎิฆตฺติก-เหตุทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

๒๓๗. อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

๒๓๘. อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ เหตุ ธโมฺม อนิทสฺสนอปฺปฎิฆสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ เหตุ ธโมฺม อนิทสฺสนอปฺปฎิฆสฺส เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํ (สพฺพตฺถ เอกํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุปทํ

๑-๖. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๓๙. อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา… สตฺตฯ

๒๔๐. อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา… สตฺตฯ

๒๔๑. อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ อนิทสฺสนสปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ จ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา… สตฺตฯ

อนิทสฺสนอปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๔๒. เหตุยา เอกวีส, อารมฺมเณ เอกํ, อธิปติยา เอกวีส…เป.… อวิคเต เอกวีส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เอกวีส, นอารมฺมเณ เอกวีส…เป.… โนวิคเต เอกวีสฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกวีส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๔๓. สนิทสฺสนสปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อนิทสฺสนอปฺปฎิฆสฺส นเหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกวีส…เป.… อวิคเต ปญฺจวีส (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ปญฺจวีส, นอารมฺมเณ เอกวีส (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

สนิทสฺสนสปฺปฎิฆตฺติกเหตุทุกํ นิฎฺฐิตํฯ

๑-๒. กุสลตฺติก-สเหตุกทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๔๔. กุสลํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล สเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล สเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต สเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๔๕. เหตุยา ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๔๖. กุสโล สเหตุโก ธโมฺม กุสลสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล สเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต สเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล สเหตุโก ธโมฺม กุสลสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล สเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล สเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล สเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ (๓)

อพฺยากโต สเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ (๓)

กุสโล สเหตุโก ธโมฺม กุสลสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๔๗. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อเหตุกปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุอารมฺมณปจฺจยา

๒๔๘. อกุสลํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ อเหตุกญฺจ อพฺยากตํ อเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๔๙. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ เอกํ, อธิปติยา เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

ปจฺจนียํ

นเหตุ-นอารมฺมณปจฺจยา

อพฺยากตํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ อเหตุกญฺจ อพฺยากตํ อเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๕๐. นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยาทิ

๒๕๑. อกุสโล อเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล อเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล อเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล อเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล อเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต อเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.…ฯ (๒)

อกุสโล อเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๕๒. เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑-๓. กุสลตฺติก-เหตุสมฺปยุตฺตทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๕๓. กุสลํ เหตุสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๕๔. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๕๕. กุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อกุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อพฺยากโต เหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๕๖. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุวิปฺปยุตฺตปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๕๗. อกุสลํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุวิปฺปยุตฺตญฺจ อพฺยากตํ เหตุวิปฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๕๘. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ เอกํ, อธิปติยา เอกํ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุ-นอารมฺมณปจฺจยา

๒๕๙. อพฺยากตํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุวิปฺปยุตฺตญฺจ อพฺยากตํ เหตุวิปฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๖๐. นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

เหตุ-อารมฺมณ-อนนฺตรปจฺจยา

๒๖๑. อกุสโล เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ อกุสโล เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากโต เหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุวิปฺปยุตฺตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒) (สํขิตฺตํฯ)

๒๖๒. เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… อวิคเต จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑-๔. กุสลตฺติก-เหตุสเหตุกทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๖๓. กุสลํ เหตุเญฺจว สเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุเญฺจว สเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุเญฺจว สเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา ฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๖๔. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

เหตุ-อารมฺมณ-อธิปติปจฺจยา

๒๖๕. กุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อพฺยากโต เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

กุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อกุสโล เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต เหตุ เจว สเหตุโก จ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส เจว สเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๖๖. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต ตีณิ…เป.… อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

สเหตุกนเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๖๗. กุสลํ สเหตุกเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล สเหตุโก เจว น จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ สเหตุกเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล สเหตุโก เจว น จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ สเหตุกเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต สเหตุโก เจว น จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๖๘. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ…เป.… นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

อารมฺมณปจฺจโย

๒๖๙. กุสโล สเหตุโก เจว น จ เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส สเหตุกสฺส เจว น จ เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อกุสโล สเหตุโก เจว น จ เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส สเหตุกสฺส เจว น จ เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อพฺยากโต สเหตุโก เจว น จ เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส สเหตุกสฺส เจว น จ เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๗๐. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ…เป.… สหชาเต ตีณิ…เป.… อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑-๕. กุสลตฺติก-เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๗๑. กุสลํ เหตุเญฺจว เหตุสมฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล เหตุ เจว เหตุสมฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุเญฺจว เหตุสมฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล เหตุ เจว เหตุสมฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุเญฺจว เหตุสมฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุ เจว เหตุสมฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๗๒. เหตุยา ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๒๗๓. กุสโล เหตุ เจว เหตุสมฺปยุโตฺต จ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส เจว เหตุสมฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล เหตุ เจว เหตุสมฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสฺส เจว เหตุสมฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต เหตุ เจว เหตุสมฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสฺส เจว เหตุสมฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล เหตุ เจว เหตุสมฺปยุโตฺต จ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสฺส เจว เหตุสมฺปยุตฺตสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๗๔. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุสมฺปยุตฺตนเหตุปทํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๗๕. กุสลํ เหตุสมฺปยุตฺตเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต เจว น จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ เหตุสมฺปยุตฺตเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต เจว น จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ เหตุสมฺปยุตฺตเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต เหตุสมฺปยุโตฺต เจว น จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๗๖. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิฯ

นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

อารมฺมณปจฺจโย

๒๗๗. กุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต เจว น จ เหตุ ธโมฺม กุสลสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส เจว น จ เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อกุสโล เหตุสมฺปยุโตฺต เจว น จ เหตุ ธโมฺม อกุสลสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส เจว น จ เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อพฺยากโต เหตุสมฺปยุโตฺต เจว น จ เหตุ ธโมฺม อพฺยากตสฺส เหตุสมฺปยุตฺตสฺส เจว น จ เหตุสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๗๘. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ…เป.… สหชาเต ตีณิ…เป.… อุปนิสฺสเย นว…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑-๖. กุสลตฺติก-นเหตุสเหตุกทุกํ

๑-๗. ปฎิจฺจวาราทิ

ปจฺจยจตุกฺกํ

เหตุปจฺจโย

๒๗๙. กุสลํ นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑) (สํขิตฺตํฯ)

๒๘๐. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอธิปติยา ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

อารมฺมณปจฺจโย

๒๘๑. กุสโล นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม กุสลสฺส นเหตุสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อกุสโล นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม อกุสลสฺส นเหตุสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิฯ

อพฺยากโต นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส สเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

๒๘๒. อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ปญฺจ…เป.… สหชาเต อญฺญมเญฺญ นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร…เป.… สมฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นเหตุอเหตุกปทํ

เหตุปจฺจโย

๒๘๓. อพฺยากตํ นเหตุํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต นเหตุ อเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

๒๘๔. อพฺยากโต นเหตุ อเหตุโก ธโมฺม อพฺยากตสฺส นเหตุสฺส อเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (สํขิตฺตํ)ฯ

อารมฺมเณ เอกํ, อธิปติยา เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

(ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

เหตุโคจฺฉกํ นิฎฺฐิตํฯ