๑. กุสลตฺติกํ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑. กุสลตฺติกํ

๑. ปฎิจฺจวาโร

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๑. วิภงฺควาโร

อนุโลมํ – เหตุปจฺจโย

๕๓. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ ฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อารมฺมณปจฺจโย

๕๔. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธาฯ (๑)

อธิปติปจฺจโย

๕๕. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อธิปติปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อธิปติปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ , เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อนนฺตร-สมนนฺตรปจฺจยา

๕๖. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อนนฺตรปจฺจยา… สมนนฺตรปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธาฯ (อนนฺตรมฺปิ สมนนฺตรมฺปิ อารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

สหชาตปจฺจโย

๕๗. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ สหชาตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ สหชาตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํ; อาหารสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํ; อุตุสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํ; อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อญฺญมญฺญปจฺจโย

๕๘. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อญฺญมญฺญปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อญฺญมญฺญปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อญฺญมญฺญปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา วตฺถุ จ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ วตฺถุ จ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา วตฺถุ จ; ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตาฯ (๑)

นิสฺสยปจฺจโย

๕๙. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นิสฺสยปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ…ฯ (นิสฺสยปจฺจยํ สหชาตปจฺจยสทิสํฯ)

อุปนิสฺสยปจฺจโย

๖๐. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อุปนิสฺสยปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ…ฯ (อุปนิสฺสยปจฺจยํ อารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

ปุเรชาตปจฺจโย

๖๑. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อาเสวนปจฺจโย

๖๒. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

กมฺมปจฺจโย

๖๓. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ…เป.… ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.… เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

วิปากปจฺจโย

๖๔. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปากปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา; ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

อาหารปจฺจโย

๖๕. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ…เป.… ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.… เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; อาหารสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํฯ

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ…เป.…ฯ

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ

อินฺทฺริยปจฺจโย

๖๖. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อินฺทฺริยปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ…เป.… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ…เป.…ฯ (อินฺทฺริยปจฺจยํ กมฺมปจฺจยสทิสํฯ)

ฌาน-มคฺคปจฺจยา

๖๗. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ฌานปจฺจยา… มคฺคปจฺจยาฯ (ฌานปจฺจยมฺปิ มคฺคปจฺจยมฺปิ เหตุปจฺจยสทิสํฯ)

สมฺปยุตฺตปจฺจโย

๖๘. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สมฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ…ฯ (สมฺปยุตฺตปจฺจยํ อารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจโย

๖๙. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา; วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๓)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํฯ ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กฎตฺตารูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธาฯ ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ วตฺถุ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๑)

อตฺถิปจฺจโย

๗๐. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อตฺถิปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธาฯ

(สงฺขิตํฯ อตฺถิปจฺจยํ สหชาตปจฺจยสทิสํฯ)

นตฺถิ-วิคตปจฺจยา

๗๑. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นตฺถิปจฺจยา… วิคตปจฺจยาฯ (นตฺถิปจฺจยมฺปิ วิคตปจฺจยมฺปิ อารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

อวิคตปจฺจโย

๗๒. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อวิคตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธาฯ (อวิคตปจฺจยํ สหชาตปจฺจยสทิสํ)ฯ

(อิเม เตวีสติปจฺจยา สชฺฌายเนฺตน วิตฺถาเรตพฺพาฯ)

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๗๓. เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว, มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นวฯ

คณนา เหตุมูลกา

ทุกํ

๗๔. เหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว, มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นวฯ

ติกํ

๗๕. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ อนนฺตเร ตีณิ สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ , อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิ…เป.…ฯ

ทฺวาทสกํ

๗๖. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กเมฺม ตีณิ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิ…เป.…ฯ

พาวีสกํ

๗๗. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคเต ตีณิ…เป.…ฯ

เตรสกํ

๗๘. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ , มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

พาวีสกํ

๗๙. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคเต เอกํฯ

คณนา เหตุมูลกาฯ

อารมฺมณาทิทุกานิ

(อารมฺมเณ ฐิเตน สพฺพตฺถ ตีเณว ปญฺหาฯ)

๘๐. อารมฺมณปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ…เป.…ฯ

อธิปติปจฺจยา เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต นว…เป.…ฯ

อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา เหตุยา ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิ…เป.…ฯ

สหชาตปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

อญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุยา ตีณิ…เป.…ฯ

นิสฺสยปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

อุปนิสฺสยปจฺจยา เหตุยา ตีณิ…เป.…ฯ

ปุเรชาตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ…เป.…ฯ

อาเสวนทุกํ

๘๑. อาเสวนปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ (อาเสวนมูลเก วิปากํ นตฺถิฯ)

กมฺมทุกํ

๘๒. กมฺมปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

วิปากทุกํ

๘๓. วิปากปจฺจยา เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เอกํ, อธิปติยา เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ , อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (วิปากมูลเก อาเสวนํ นตฺถิฯ)

อาหาราทิทุกานิ

๘๔. อาหารปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

ฌานปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

มคฺคปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

สมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ…เป.…ฯ

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

อตฺถิปจฺจยา เหตุยา นว…เป.…ฯ

นตฺถิปจฺจยา เหตุยา ตีณิ…เป.…ฯ

วิคตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ…เป.…ฯ

อวิคตทุกํ

๘๕. อวิคตปจฺจยา เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ; อธิปติยา นว…เป.… นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิฯ

(เอเกกํ ปจฺจยํ มูลกํ กาตูน สชฺฌายเนฺตน คเณตพฺพาติฯ)

อนุโลมํฯ

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๑. วิภงฺควาโร

ปจฺจนียํ – นเหตุปจฺจโย

๘๖. อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ ปฎิจฺจ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ ; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

นอารมฺมณปจฺจโย

๘๗. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา – วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากเต ขเนฺธ ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ; ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

นอธิปติปจฺจโย

๘๘. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ นอธิปติปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํฯ ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธาฯ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ … อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

นอนนฺตร-นสมนนฺตรปจฺจยา

๘๙. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอนนฺตรปจฺจยา… นสมนนฺตรปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (นอนนฺตรปจฺจยมฺปิ นสมนนฺตรปจฺจยมฺปิ นอารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

นอญฺญมญฺญปจฺจโย

๙๐. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอญฺญมญฺญปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอญฺญมญฺญปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอญฺญมญฺญปจฺจยา – วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากเต ขเนฺธ ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ; มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิเร มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํ; อาหารสมุฎฺฐาเน มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํ ; อุตุสมุฎฺฐาเน มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํ; อสญฺญสตฺตานํ มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ น อญฺญมญฺญปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอญฺญมญฺญปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

นอุปนิสฺสยปจฺจโย

๙๑. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอุปนิสฺสยปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (นอุปนิสฺสยปจฺจยํ นอารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

นปุเรชาตปจฺจโย

๙๒. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา – อรูเป กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๒)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา – อรูเป อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๒)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา – อรูเป วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา, วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํฯ ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธาฯ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปุเรชาตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

นปจฺฉาชาต-นอาเสวนปจฺจยา

๙๓. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ…เป.…ฯ

กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอาเสวนปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ…เป.…ฯ (นปจฺฉาชาตปจฺจยมฺปิ นอาเสวนปจฺจยมฺปิ นอธิปติปจฺจยสทิสํฯ)

นกมฺมปจฺจโย

๙๔. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ กุสลา เจตนาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ อกุสลา เจตนาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ ปฎิจฺจ กิริยาพฺยากตา เจตนา; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํฯ (๑)

นวิปากปจฺจโย

๙๕. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ ; เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ

นอาหารปจฺจโย

๙๖. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอาหารปจฺจยา – พาหิรํ … อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

นอินฺทฺริยปจฺจโย

๙๗. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอินฺทฺริยปจฺจยา – พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ อุปาทารูปํ; อสญฺญสตฺตานํ มหาภูเต ปฎิจฺจ รูปชีวิตินฺทฺริยํฯ (๑)

นฌานปจฺจโย

๙๘. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา – ปญฺจวิญฺญาณสหคตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา; ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

นมคฺคปจฺจโย

๙๙. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นมคฺคปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํฯ ขเนฺธ ปฎิจฺจ วตฺถุ, วตฺถุํ ปฎิจฺจ ขนฺธาฯ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฎิจฺจ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปฎิจฺจ เทฺว มหาภูตา; มหาภูเต ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

นสมฺปยุตฺตปจฺจโย

๑๐๐. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นสมฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

นวิปฺปยุตฺตปจฺจโย

๑๐๑. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อรูเป กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อรูเป อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อรูเป วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฎิจฺจ ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปฎิจฺจ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปฎิจฺจ เทฺว ขนฺธา; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปฎิจฺจ ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปฎิจฺจ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

โนนตฺถิ-โนวิคตปจฺจยา

๑๐๒. กุสลํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ โนนตฺถิปจฺจยา… โนวิคตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปฎิจฺจ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๑๐๓. นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

นเหตุทุกํ

๑๐๔. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

๑๐๕. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, น อนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

วีสกํ

๑๐๖. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคเต เอกํฯ

นเหตุมูลกํฯ

นอารมฺมณทุกํ

๑๐๗. นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

๑๐๘. นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตเร เอกํ…เป.… โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นอธิปติทุกํ

๑๐๙. นอธิปติปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๑๐. นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ , นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๑๑๑. นธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอนนฺตเร เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นอนนฺตราทิทุกานิ

๑๑๒. นอนนฺตรปจฺจยา … นสมนนฺตรปจฺจยา… นอญฺญมญฺญปจฺจยา… นอุปนิสฺสยปจฺจยา…ฯ (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

นปุเรชาตทุกํ

๑๑๓. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๑๔. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๑๑๕. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นปจฺฉาชาต-นอาเสวนทุกานิ

๑๑๖. นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๑๗. นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๑๑๘. นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นกมฺมทุกํ

๑๑๙. นกมฺมปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ , นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ , นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

๑๒๐. นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นวิปากทุกํ

๑๒๑. นวิปากปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๒๒. นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๑๒๓. นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นอาหาราทิทุกานิ

๑๒๔. นอาหารปจฺจยา …เป.… นอินฺทฺริยปจฺจยา…เป.… นฌานปจฺจยา…เป.… นมคฺคปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นสมฺปยุตฺตทุกํ

๑๒๕. นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํ) โนวิคเต ปญฺจฯ

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๑๒๖. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, น อารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร เอกํ, น อินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

๑๒๗. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๑๒๘. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

โนนตฺถิ-โนวิคตทุกานิ

๑๒๙. โนนตฺถิปจฺจยา … โนวิคตปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ , นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา ปญฺจฯ

ติกํ

๑๓๐. โนวิคตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ…เป.…ฯ

ปจฺจนียํ

๓. ปจฺจยานุโลมปจฺจนียํ

เหตุทุกํ

๑๓๑. เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๓๒. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

จตุกฺกํ

๑๓๓. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.…ฯ

เอกาทสกํ

๑๓๔. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

ทฺวาทสกํ (สาเสวนํ)

๑๓๕. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ…เป.…ฯ

เตวีสกํ (สาเสวนํ)

๑๓๖. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

เตรสกํ (สวิปากํ)

๑๓๗. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ…เป.…ฯ

เตวีสกํ (สวิปากํ)

๑๓๘. เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

เหตุมูลกํฯ

อารมฺมณทุกํ

๑๓๙. อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

๑๔๐. อารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

อารมฺมณมูลกํฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อธิปติทุกํ

๑๔๑. อธิปติปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว , นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

๑๔๒. อธิปติปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.…ฯ

อนนฺตร-สมนนฺตรทุกานิ

(อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา ยถา อารมฺมณปจฺจยา, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพาฯ)

สหชาตทุกํ

๑๔๓. สหชาตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, น ฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๔๔. สหชาตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ , นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๔๕. สหชาตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อญฺญมญฺญทุกํ

๑๔๖. อญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

๑๔๗. อญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๑๔๘. อญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นิสฺสย-อุปนิสฺสยทุกานิ

๑๔๙. นิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจฯ

(นิสฺสยปจฺจยา ยถา สหชาตมูลกํฯ อุปนิสฺสยปจฺจยา ยถา อารมฺมณมูลกํฯ)

ปุเรชาตทุกํ

๑๕๐. ปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, น ปจฺฉาชาเต ตีณิ, น อาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํฯ

ติกํ

๑๕๑. ปุเรชาตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อาเสวนทุกํ

๑๕๒. อาเสวนปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

๑๕๓. อาเสวนปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

กมฺมทุกํ

๑๕๔. กมฺมปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๕๕. กมฺมปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๕๖. กมฺมปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

วิปากทุกํ

๑๕๗. วิปากปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

๑๕๘. วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๑๕๙. วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํฯ

ปญฺจกํ

๑๖๐. วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ…เป.…ฯ

เตวีสกํ

๑๖๑. วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

อาหารทุกํ

๑๖๒. อาหารปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, น อธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๖๓. อาหารปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๖๔. อาหารปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อินฺทฺริยทุกํ

๑๖๕. อินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๖๖. อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๖๗. อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

ฌานทุกํ

๑๖๘. ฌานปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๖๙. ฌานปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๗๐. ฌานปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

มคฺคทุกํ

๑๗๑. มคฺคปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ปญฺจ , นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๗๒. มคฺคปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๗๓. มคฺคปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

สมฺปยุตฺตทุกํ

๑๗๔. สมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

๑๗๕. สมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

วิปฺปยุตฺตทุกํ

๑๗๖. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ , นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๗๗. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๗๘. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

ปญฺจกํ

๑๗๙. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ…เป.…ฯ

ทฺวาทสกํ

๑๘๐. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

เตวีสกํ (สาเสวนํ)

๑๘๑. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

จุทฺทสกํ (สวิปากํ)

๑๘๒. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

เตวีสกํ (สวิปากํ)

๑๘๓. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

อตฺถิทุกํ

๑๘๔. อตฺถิปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ , นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๘๕. อตฺถิปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

๑๘๖. อตฺถิปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นตฺถิ-วิคตทุกานิ

๑๘๗. นตฺถิปจฺจยา …เป.… วิคตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา อารมฺมณมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อวิคตทุกํ

๑๘๘. อวิคตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๘๙. อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อนุโลมปจฺจนียคณนาฯ

๔. ปจฺจยปจฺจนียานุโลมํ

นเหตุทุกํ

๑๙๐. นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, ปุเรชาเต เทฺว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว , ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

ติกํ

๑๙๑. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

สตฺตกํ

๑๙๒. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) …เป.…ฯ

เอกาทสกํ

๑๙๓. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยาฯ

(ยาวาเสวนา สพฺพํ สทิสํ, นกเมฺม คณิเต ปญฺจ ปญฺหา โหนฺติฯ)

ทฺวาทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

จุทฺทสกํ

๑๙๔. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

เอกวีสกํ

๑๙๕. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

นอารมฺมณทุกํ

๑๙๖. นอารมฺมณปจฺจยา เหตุยา ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย ปญฺจ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ปญฺจ, อินฺทฺริเย ปญฺจ, ฌาเน ปญฺจ, มเคฺค ปญฺจ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๑๙๗. นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นอธิปติทุกํ

๑๙๘. นอธิปติปจฺจยา เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว, มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นวฯ

ติกํ

๑๙๙. นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว , ปุเรชาเต เทฺว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

๒๐๐. นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอนนฺตราทิทุกานิ

๒๐๑. นอนนฺตรปจฺจยา… นสมนนฺตรปจฺจยา… นอญฺญมญฺญ-ปจฺจยา… นอุปนิสฺสยปจฺจยา เหตุยา ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย ปญฺจ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ปญฺจ, อินฺทฺริเย ปญฺจ, ฌาเน ปญฺจ, มเคฺค ปญฺจ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๒๐๒. นอุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นปุเรชาตทุกํ

๒๐๓. นปุเรชาตปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ตีณิ , สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต สตฺตฯ

ติกํ

๒๐๔. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

๒๐๕. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ , อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นปจฺฉาชาตทุกํ

๒๐๖. นปจฺฉาชาตปจฺจยา เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว, มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นวฯ

ติกํ

๒๐๗. นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, ปุเรชาเต เทฺว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

๒๐๘. นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอาเสวนทุกํ

๒๐๙. นอาเสวนปจฺจยา เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว, มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นวฯ

ติกํ

๒๑๐. นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, ปุเรชาเต เทฺว, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

๒๑๑. นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ , นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นกมฺมทุกํ

๒๑๒. นกมฺมปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

ติกํ

๒๑๓. นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, อาเสวเน เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๒๑๔. นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นวิปากทุกํ

๒๑๕. นวิปากปจฺจยา เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว , มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นวฯ

ติกํ

๒๑๖. นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, ปุเรชาเต เทฺว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

๒๑๗. นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอาหารทุกํ

๒๑๘. นอาหารปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอินฺทฺริยทุกํ

๒๑๙. นอินฺทฺริยปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นฌานทุกํ

๒๒๐. นฌานปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ , นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นมคฺคติกํ

๒๒๑. นมคฺคปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

๒๒๒. นมคฺคปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นสมฺปยุตฺตทุกํ

๒๒๓. นสมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย ปญฺจ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ปญฺจ, อินฺทฺริเย ปญฺจ, ฌาเน ปญฺจ, มเคฺค ปญฺจ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๒๒๔. นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๒๒๕. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

ติกํ

๒๒๖. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

๒๒๗. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

โนนตฺถิ-โนวิคตทุกานิ

๒๒๘. โนนตฺถิปจฺจยา… โนวิคตปจฺจยา เหตุยา ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย ปญฺจ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ปญฺจ, อินฺทฺริเย ปญฺจ, ฌาเน ปญฺจ, มเคฺค ปญฺจ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

๒๒๙. โนวิคตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ , กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

๒๓๐. โนวิคตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ , อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

เตรสกํ

๒๓๑. โนวิคตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

ปนฺนรสกํ

๒๓๒. โนวิคตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

เอกวีสกํ

๒๓๓. โนวิคตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

ปจฺจนียานุโลมํฯ

ปฎิจฺจวาโรฯ

๒. สหชาตวาโร

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๑. วิภงฺควาโร

เหตุปจฺจโย

๒๓๔. กุสลํ ธมฺมํ สหชาโต กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ สหชาโต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ สหชาตํ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลํ ธมฺมํ สหชาโต กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

๒๓๕. อกุสลํ ธมฺมํ สหชาโต อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ สหชาโต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ สหชาตํ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลํ ธมฺมํ สหชาโต อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

๒๓๖. อพฺยากตํ ธมฺมํ สหชาโต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ สหชาตํ วตฺถุ, วตฺถุํ สหชาตา ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ สหชาตา ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต สหชาตํ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต สหชาตา เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต สหชาตํ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

๒๓๗. กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ สหชาโต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ สหชาตํ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ สหชาโต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ สหชาตํ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๑)

(ยถา ปฎิจฺจวาเร เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๒๓๘. เหตุยา นว, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา นว, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม นว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร นว, อินฺทฺริเย นว, ฌาเน นว, มเคฺค นว, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต นว, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต นวฯ

อนุโลมํ

(ยถา ปฎิจฺจวารคณนา, เอวํ คเณตพฺพํฯ)

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๑. วิภงฺควาโร

นเหตุปจฺจโย

๒๓๙. อกุสลํ ธมฺมํ สหชาโต อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ สหชาโต วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ สหชาโต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สหชาตา ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ สหชาโต เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ สหชาตา เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ขเนฺธ สหชาตํ วตฺถุ, วตฺถุํ สหชาตา ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ สหชาตา ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต สหชาตํ เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต สหชาตา เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต สหชาตํ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ สหชาตา ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต สหชาตํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ (๑)

(ยถา ปฎิจฺจวาเร, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๒๔๐. นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ปจฺจนียํฯ

๓. ปจฺจยานุโลมปจฺจนียํ

๒๔๑. เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

อนุโลมปจฺจนียํฯ

๔. ปจฺจยปจฺจนียานุโลมํ

๒๔๒. นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, ปุเรชาเต เทฺว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

ปจฺจนียานุโลมํฯ

สหชาตวาโรฯ

(ปฎิจฺจตฺตํ นาม สหชาตตฺตํ, สหชาตตฺตํ นาม ปฎิจฺจตฺตํฯ)

๓. ปจฺจยวาโร

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๑. วิภงฺควาโร

เหตุปจฺจโย

๒๔๓. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

๒๔๔. อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

๒๔๕. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ ; ขเนฺธ ปจฺจยา วตฺถุ, วตฺถุํ ปจฺจยา ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปจฺจยา เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต ปจฺจยา เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ (๒)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธาฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธา, มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๔)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธา, มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๕)

๒๔๖. กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ฯ กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๓)

๒๔๗. อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ , เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๓)

อารมฺมณปจฺจโย

๒๔๘. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

๒๔๙. อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

๒๕๐. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา; วตฺถุํ ปจฺจยา ขนฺธา; จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ, โสตายตนํ ปจฺจยา โสตวิญฺญาณํ , ฆานายตนํ ปจฺจยา ฆานวิญฺญาณํ, ชิวฺหายตนํ ปจฺจยา ชิวฺหาวิญฺญาณํ, กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ (๒)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธาฯ (๓)

๒๕๑. กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

๒๕๒. อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อธิปติปจฺจโย

๒๕๓. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ อุปาทารูปํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อธิปติปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ

(ยถา เหตุปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อนนฺตร-สมนนฺตรปจฺจยา

๒๕๔. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อนนฺตรปจฺจยา… สมนนฺตรปจฺจยาฯ

(ยถา อารมฺมณปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

สหชาตปจฺจโย

๒๕๕. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.… เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ, จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สหชาตปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ

(ยถา เหตุปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อญฺญมญฺญปจฺจโย

๒๕๖. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อญฺญมญฺญปจฺจยา… เอกํฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อญฺญมญฺญปจฺจยา… เอกํฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อญฺญมญฺญปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา วตฺถุ จ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา วตฺถุ จ, ขเนฺธ ปจฺจยา วตฺถุ, วตฺถุํ ปจฺจยา ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา…เป.… เทฺว มหาภูเต ปจฺจยา เทฺว มหาภูตา; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา…เป.… เทฺว มหาภูเต ปจฺจยา เทฺว มหาภูตา, จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อญฺญมญฺญปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ

(ยถา อารมฺมณปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นิสฺสยปจฺจโย

๒๕๗. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นิสฺสยปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธาฯ

(ยถา สหชาตปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อุปนิสฺสยปจฺจโย

๒๕๘. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อุปนิสฺสยปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยาฯ (อารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

ปุเรชาตปจฺจโย

๒๕๙. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยาฯ กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธาฯ วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยา, จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา, วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธา, วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธา, วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๓)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อาเสวนปจฺจโย

๒๖๐. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา…เป.…ฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา…เป.…ฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ ปจฺจยา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธาฯ

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา…เป.…ฯ

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.…ฯ

กมฺมปจฺจโย

๒๖๑. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา…เป.… ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.… เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ, จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธา…เป.…ฯ (๕)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม…เป.… อพฺยากโต ธโมฺม…เป.… กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ กมฺมปจฺจยา…เป.…ฯ

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม…เป.… อพฺยากโต ธโมฺม…เป.… อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ กมฺมปจฺจยา, อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา…เป.… อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ

วิปากปจฺจโย

๒๖๒. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปากปจฺจยาฯ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา…เป.… ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.… เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อาหารปจฺจโย

๒๖๓. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา…เป.… ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.… อาหารสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ…เป.… จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ (ปริปุณฺณํฯ)

อินฺทฺริยปจฺจโย

๒๖๔. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อินฺทฺริยปจฺจยา…เป.… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

(อินฺทฺริยปจฺจยา ยถา กมฺมปจฺจยา, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

ฌาน-มคฺคปจฺจยา

๒๖๕. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ฌานปจฺจยา…เป.… มคฺคปจฺจยาฯ

(ฌานปจฺจยาปิ มคฺคปจฺจยาปิ ยถา เหตุปจฺจยา, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

สมฺปยุตฺตปจฺจโย

๒๖๖. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ สมฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (อารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจโย

๒๖๗. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ, ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๓)

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ, ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, กฎตฺตารูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, ขเนฺธ ปจฺจยา วตฺถุ, วตฺถุํ ปจฺจยา ขนฺธา, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา , วตฺถุ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา; เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา; จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ; วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา, วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธา, วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๒)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธา, วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธา, มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๔)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา ขนฺธา, มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๕)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๓)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ, ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขนฺธา, อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ, ขนฺธา วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา, จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ ขเนฺธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (๓)

อตฺถิปจฺจยาทิ

๒๖๘. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อตฺถิปจฺจยา…เป.… (อตฺถิปจฺจยา สหชาตปจฺจยสทิสํ กาตพฺพํฯ นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยสทิสํ, อวิคตปจฺจยา สหชาตปจฺจยสทิสํฯ)

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๒๖๙. เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺตรส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, อาเสวเน สตฺต, กเมฺม สตฺตรส, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺตรส, อินฺทฺริเย สตฺตรส, ฌาเน สตฺตรส, มเคฺค สตฺตรส, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺตรส, อตฺถิยา สตฺตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺตรสฯ

เหตุทุกํ

๒๗๐. เหตุปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺตรส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺตรส…เป.… อวิคเต สตฺตรสฯ

ติกํ

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต, (สพฺพตฺถ สตฺต) วิปาเก เอกํ, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

ทฺวาทสกํ (สาเสวนํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กเมฺม สตฺต, อาหาเร สตฺต…เป.… อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

พาวีสกํ (สาเสวนํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… วิคตปจฺจยา อวิคเต สตฺตฯ

เตรสกํ (สวิปากํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหาเร เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํฯ

พาวีสกํ (สวิปากํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… วิคตปจฺจยา อวิคเต เอกํฯ เหตุมูลกํฯ

อารมฺมณทุกํ

๒๗๑. อารมฺมณปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อธิปติยา สตฺต…เป.… (อารมฺมณมูลกํ ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อธิปติทุกํ

๒๗๒. อธิปติปจฺจยา เหตุยา สตฺตรส…เป.…ฯ

อนนฺตร-สมนนฺตรทุกานิ

๒๗๓. อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา เหตุยา สตฺต…เป.…ฯ

สหชาตาทิทุกานิ

๒๗๔. สหชาตปจฺจยา…เป.… อญฺญมญฺญปจฺจยา… นิสฺสยปจฺจยา… อุปนิสฺสยปจฺจยา… ปุเรชาตปจฺจยา…เป.…ฯ

อาเสวนปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, กเมฺม สตฺต, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺต, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

กมฺม-วิปากทุกานิ

๒๗๕. กมฺมปจฺจยา …เป.… วิปากปจฺจยา เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เอกํ, อธิปติยา เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

อาหาราทิทุกานิ

๒๗๖. อาหารปจฺจยา…เป.… อินฺทฺริยปจฺจยา… ฌานปจฺจยา… มคฺคปจฺจยา… สมฺปยุตฺตปจฺจยา… วิปฺปยุตฺตปจฺจยา… อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา… วิคตปจฺจยา…เป.…ฯ

อวิคตปจฺจยา เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺต…เป.… วิคเต สตฺตฯ

ปจฺจยวาเร อนุโลมํฯ

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๑. วิภงฺควาโร

นเหตุปจฺจโย

๒๗๗. อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ น เหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ ปจฺจยา วตฺถุ, วตฺถุํ ปจฺจยา ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ … อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ … อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํฯ จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ; วตฺถุํ ปจฺจยา อเหตุกา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๒)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

นอารมฺมณปจฺจโย

๒๗๘. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอารมฺมณปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ

(ยถา ปฎิจฺจวาเร นอารมฺมณปจฺจยา, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นอธิปติปจฺจโย

๒๗๙. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา…เป.… ปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.… (อพฺยากตํ ปริปุณฺณํ กาตพฺพํ)ฯ พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํ, วตฺถุํ ปจฺจยา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา, วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธา…เป.…ฯ

(ยถา อนุโลเม สหชาตปจฺจยํ, เอวํ คเณตพฺพํฯ)

นอนนฺตราทิปจฺจยา

๒๘๐. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอนนฺตรปจฺจยา… นสมนนฺตรปจฺจยา… นอญฺญมญฺญปจฺจยา… นอุปนิสฺสยปจฺจยา… นปุเรชาตปจฺจยาฯ

(ยถา ปฎิจฺจวาเร, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นปจฺฉาชาตาทิปจฺจยา

๒๘๑. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา… นอาเสวนปจฺจยา…เป.… จกฺขายตนํ ปจฺจยา…เป.… (นปจฺฉาชาตปจฺจยมฺปิ นอาเสวนปจฺจยมฺปิ ปริปุณฺณํ, สตฺตรสฯ)

(ยถา อนุโลเม สหชาตปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นกมฺมปจฺจโย

๒๘๒. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา กุสลา เจตนาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา อกุสลา เจตนาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา, กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ ปจฺจยา กิริยาพฺยากตา เจตนา; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา…เป.… อุปาทารูปํ, วตฺถุํ ปจฺจยา กิริยาพฺยากตา เจตนาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา เจตนาฯ (๒)

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา อกุสลา เจตนาฯ (๓)

กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา กุสลา เจตนาฯ (๑)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ ปจฺจยา อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ ปจฺจยา อกุสลา เจตนาฯ (๑)

นวิปากปจฺจโย

๒๘๓. กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อกุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา… ตีณิฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปจฺจยา ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ ปจฺจยา เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ปจฺจยา ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต ปจฺจยา กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ, วตฺถุํ ปจฺจยา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – วตฺถุํ ปจฺจยา กุสลา ขนฺธาฯ

(วิปากํ ฐเปตฺวา สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นอาหาราทิปจฺจยา

๒๘๔. อพฺยากตํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอาหารปจฺจยา… นอินฺทฺริยปจฺจยา… นฌานปจฺจยา…เป.… จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํฯ (น ฌาเน อิทํ นานากรณํฯ) นมคฺคปจฺจยา… จกฺขายตนํ ปจฺจยา จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ ปจฺจยา กายวิญฺญาณํฯ วตฺถุํ ปจฺจยา อเหตุกวิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ (นมเคฺค อิทํ นานากรณํฯ)

(อวเสสํ ยถา ปฎิจฺจวาเร ปจฺจนียํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นสมฺปยุตฺตาทิปจฺจยา

๒๘๕. นสมฺปยุตฺตปจฺจยา … นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา… โนนตฺถิปจฺจยา… กุสลํ ธมฺมํ ปจฺจยา อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ โนวิคตปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ ปจฺจยา จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ

(ยถา ปฎิจฺจวาเร, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๒๘๖. นเหตุยา จตฺตาริ, น อารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

นเหตุทุกํ

๒๘๗. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา จตฺตาริ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นอารมฺมณทุกํ

๒๘๘. นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ , นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นอธิปติทุกํ

๒๘๙. นอธิปติปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ , นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอนนฺตเร เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) …เป.…ฯ

นอนนฺตราทิทุกานิ

๒๙๐. นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํ)ฯ

นปุเรชาตทุกํ

๒๙๑. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นปจฺฉาชาต-นอาเสวนทุกานิ

๒๙๒. นปจฺฉาชาตปจฺจยา…เป.… นอาเสวนปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา จตฺตาริ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นกเมฺม เอกํ , นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นกมฺมทุกํ

๒๙๓. นกมฺมปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นวิปากทุกํ

๒๙๔. นวิปากปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา จตฺตาริ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

นอาหาราทิทุกานิ

๒๙๕. นอาหารปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ) โนวิคเต เอกํฯ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ)ฯ

นฌานปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ)ฯ

นมคฺคปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ)ฯ

นสมฺปยุตฺตปจฺจยา (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํ)ฯ

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๒๙๖. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ)ฯ

โนนตฺถิปจฺจยา… โนวิคตปจฺจยาฯ (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

ปจฺจยวาเร ปจฺจนียํฯ

๓. ปจฺจยานุโลมปจฺจนียํ

เหตุทุกํ

๒๙๗. เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส , นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา สตฺต, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.…ฯ

เอกาทสกํ

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตฯ

ทฺวาทสกํ (สาเสวนํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต…เป.…ฯ

เตวีสกํ (สาเสวนํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา อินฺทฺริยปจฺจยา ฌานปจฺจยา มคฺคปจฺจยา สมฺปยุตฺตปจฺจยา วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อตฺถิปจฺจยา นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต, นวิปาเก สตฺตฯ

เตรสกํ (สวิปากํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

เตวีสกํ (สวิปากํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

อารมฺมณทุกํ

๒๙๘. อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอธิปติยา สตฺต, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

อารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา สตฺต, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

(ยถา เหตุมูลกํ, เอวํ คเณตพฺพํฯ)

อธิปติทุกํ

๒๙๙. อธิปติปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส , นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

อธิปติปจฺจยา เหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

อนนฺตรปจฺจยา… สมนนฺตรปจฺจยาฯ

(ยถา อารมฺมณมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

สหชาตทุกํ

๓๐๐. สหชาตปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

สหชาตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, (สํขิตฺตํ) นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

สหชาตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

อญฺญมญฺญทุกํ

๓๐๑. อญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

อญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต ตีณิ , นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

อญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา สตฺตฯ (สํขิตฺตํฯ)

นิสฺสยทุกํ

๓๐๒. นิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริฯ (นิสฺสยปจฺจยา ยถา สหชาตปจฺจยาฯ)

อุปนิสฺสยทุกํ

๓๐๓. อุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริฯ (อุปนิสฺสยปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

ปุเรชาตทุกํ

๓๐๔. ปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอธิปติยา สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต , นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํฯ

ปุเรชาตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.…ฯ

อาเสวนทุกํ

๓๐๕. อาเสวนปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอธิปติยา สตฺต, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

อาเสวนปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา สตฺต, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

จตุกฺกํ

๓๐๖. อาเสวนปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา สตฺตฯ (สํขิตฺตํฯ)

เตวีสกํ

อาเสวนปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต, นวิปาเก สตฺตฯ

กมฺมทุกํ

๓๐๗. กมฺมปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นวิปาเก สตฺตรส, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

กมฺมปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ…เป.… นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ (สํขิตฺตํฯ)

วิปากทุกํ

๓๐๘. วิปากปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ติกํ

วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ , นอาเสวเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

ทฺวาทสกํ

วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ…เป.…ฯ

เตวีสกํ

วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

อาหารทุกํ

๓๐๙. อาหารปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

อาหารปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ…เป.… นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ (สํขิตฺตํฯ)

อินฺทฺริยทุกํ

๓๑๐. อินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ…เป.… นวิปาเก สตฺตรส, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

ฌานทุกํ

๓๑๑. ฌานปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ…เป.… นวิปาเก สตฺตรส, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, ฌานปจฺจยา เหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

มคฺคทุกํ

๓๑๒. มคฺคปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ปญฺจ…เป.… นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

มคฺคปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจฯ (สํขิตฺตํฯ)

สมฺปยุตฺตปจฺจยา (อารมฺมณปจฺจยสทิสํ)ฯ

วิปฺปยุตฺตทุกํ

๓๑๓. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

จตุกฺกํ

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา สตฺต, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตฯ

ปญฺจกํ

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต…เป.…ฯ

เตรสกํ (สาเสวนํ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตฯ

เตวีสกํ (สาเสวนํ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต สตฺต, นวิปาเก สตฺตฯ

จุทฺทสกํ (สวิปากํ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ) ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

เตวีสกํ (สวิปากํ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํ) อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

อตฺถิปจฺจยา… (สหชาตปจฺจยสทิสํ)ฯ

นตฺถิปจฺจยา วิคตปจฺจยา… (อารมฺมณปจฺจยสทิสํ)ฯ

อวิคตปจฺจยา… (สหชาตปจฺจยสทิสํ)ฯ

ปจฺจยวาเร อนุโลมปจฺจนียํฯ

๔. ปจฺจยปจฺจนียานุโลมํ

นเหตุทุกํ

๓๑๔. นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต จตฺตาริ, อญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นิสฺสเย จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ, ปุเรชาเต จตฺตาริ, อาเสวเน จตฺตาริ, กเมฺม จตฺตาริ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร จตฺตาริ, อินฺทฺริเย จตฺตาริ, ฌาเน จตฺตาริ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, วิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, อตฺถิยา จตฺตาริ, นตฺถิยา จตฺตาริ, วิคเต จตฺตาริ, อวิคเต จตฺตาริฯ

ติกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

สตฺตกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

ทฺวาทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

จุทฺทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

เอกวีสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา…เป.… โนวิคตปจฺจยา สหชาเต เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

นอารมฺมณทุกํ

๓๑๕. นอารมฺมณปจฺจยา เหตุยา ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย ปญฺจ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ปญฺจ, อินฺทฺริเย ปญฺจ, ฌาเน ปญฺจ, มเคฺค ปญฺจ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอธิปติทุกํ

๓๑๖. นอธิปติปจฺจยา เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, อาเสวเน สตฺต, กเมฺม สตฺตรส, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺตรส, อินฺทฺริเย สตฺตรส, ฌาเน สตฺตรส, มเคฺค สตฺตรส, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺตรส, อตฺถิยา สตฺตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺตรสฯ

ติกํ

นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต จตฺตาริ, อญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นิสฺสเย จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ, ปุเรชาเต จตฺตาริ, อาเสวเน จตฺตาริ, กเมฺม จตฺตาริ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร จตฺตาริ, อินฺทฺริเย จตฺตาริ, ฌาเน จตฺตาริ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, วิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, อตฺถิยา จตฺตาริ, นตฺถิยา จตฺตาริ, วิคเต จตฺตาริ, อวิคเต จตฺตาริฯ

จตุกฺกํ

นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอนนฺตราทิทุกานิ

๓๑๗. นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยาฯ (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํฯ)

นปุเรชาตทุกํ

๓๑๘. นปุเรชาตปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต สตฺตฯ

ติกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นปจฺฉาชาตทุกํ

๓๑๙. นปจฺฉาชาตปจฺจยา เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺตรส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, อาเสวเน สตฺต, กเมฺม สตฺตรส, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺตรส, อินฺทฺริเย สตฺตรส, ฌาเน สตฺตรส, มเคฺค สตฺตรส, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺตรส, อตฺถิยา สตฺตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺตรสฯ

ติกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต จตฺตาริ, อญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นิสฺสเย จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ, ปุเรชาเต จตฺตาริ, อาเสวเน จตฺตาริ, กเมฺม จตฺตาริ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร จตฺตาริ, อินฺทฺริเย จตฺตาริ, ฌาเน จตฺตาริ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, วิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, อตฺถิยา จตฺตาริ, นตฺถิยา จตฺตาริ, วิคเต จตฺตาริ, อวิคเต จตฺตาริฯ

จตุกฺกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอาเสวนทุกํ

๓๒๐. นอาเสวนปจฺจยา เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺตรส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, กเมฺม สตฺตรส, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺตรส, อินฺทฺริเย สตฺตรส, ฌาเน สตฺตรส, มเคฺค สตฺตรส, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺตรส, อตฺถิยา สตฺตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺตรสฯ

ติกํ

นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต จตฺตาริ, อญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นิสฺสเย จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ, ปุเรชาเต จตฺตาริ, กเมฺม จตฺตาริ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร จตฺตาริ, อินฺทฺริเย จตฺตาริ, ฌาเน จตฺตาริ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, วิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, อตฺถิยา จตฺตาริ, นตฺถิยา จตฺตาริ, วิคเต จตฺตาริ, อวิคเต จตฺตาริฯ

จตุกฺกํ

นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นกมฺมทุกํ

๓๒๑. นกมฺมปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, อาเสวเน สตฺต, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺต, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ

ติกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, อาเสวเน เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

จตุกฺกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นวิปากทุกํ

๓๒๒. นวิปากปจฺจยา เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺตรส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, อาเสวเน สตฺต, กเมฺม สตฺตรส, อาหาเร สตฺตรส, อินฺทฺริเย สตฺตรส, ฌาเน สตฺตรส, มเคฺค สตฺตรส, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺตรส, อตฺถิยา สตฺตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺตรสฯ

ติกํ

นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต จตฺตาริ, อญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นิสฺสเย จตฺตาริ , อุปนิสฺสเย จตฺตาริ, ปุเรชาเต จตฺตาริ, อาเสวเน จตฺตาริ, กเมฺม จตฺตาริ, อาหาเร จตฺตาริ, อินฺทฺริเย จตฺตาริ, ฌาเน จตฺตาริ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, วิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, อตฺถิยา จตฺตาริ, นตฺถิยา จตฺตาริ, วิคเต จตฺตาริ, อวิคเต จตฺตาริฯ

จตุกฺกํ

นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอาหารทุกํ

๓๒๓. นอาหารปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ ฯ (สํขิตฺตํฯ)

นอินฺทฺริยทุกํ

๓๒๔. นอินฺทฺริยปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นฌานทุกํ

๓๒๕. นฌานปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นฌานปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นมคฺคทุกํ

๓๒๖. นมคฺคปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นมคฺคปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นสมฺปยุตฺตทุกํ

๓๒๗. นสมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ปญฺจ, อธิปติยา ปญฺจ, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย ปญฺจ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ปญฺจ, อินฺทฺริเย ปญฺจ, ฌาเน ปญฺจ, มเคฺค ปญฺจ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ

ติกํ

นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา สหชาเต เอกํ…เป.… อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๓๒๘. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

ติกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, อาเสวเน เอกํ กเมฺม เทฺว, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

โนนตฺถิปจฺจยา… โนวิคตปจฺจยา (นอารมฺมณปจฺจยสทิสํ)ฯ

ปจฺจยวาเร ปจฺจนียานุโลมํฯ

ปจฺจยวาโรฯ

๔. นิสฺสยวาโร

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๑. วิภงฺควาโร

เหตุปจฺจโย

๓๒๙. กุสลํ ธมฺมํ นิสฺสาย กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ นิสฺสาย เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธาฯ กุสลํ ธมฺมํ นิสฺสาย อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลํ ธมฺมํ นิสฺสาย กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ กุสลํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ นิสฺสาย เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

๓๓๐. อกุสลํ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ นิสฺสาย อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลํ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํฯ (๓)

๓๓๑. อพฺยากตํ ธมฺมํ นิสฺสาย อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ นิสฺสาย เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ, ตโย ขเนฺธ นิสฺสาย เอโก ขโนฺธ กฎตฺตา จ รูปํ, เทฺว ขเนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ นิสฺสาย วตฺถุ, วตฺถุํ นิสฺสาย ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ นิสฺสาย ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต นิสฺสาย เอกํ มหาภูตํ, เทฺว มหาภูเต นิสฺสาย เทฺว มหาภูตา, มหาภูเต นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; วตฺถุํ นิสฺสาย วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ นิสฺสาย กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ นิสฺสาย กุสลา ขนฺธาฯ (๒)

อพฺยากตํ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ นิสฺสาย อกุสลา ขนฺธาฯ (๓)

อพฺยากตํ ธมฺมํ นิสฺสาย กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ นิสฺสาย กุสลา ขนฺธา, มหาภูเต นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๔)

อพฺยากตํ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – วตฺถุํ นิสฺสาย อกุสลา ขนฺธา, มหาภูเต นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๕)

๓๓๒. กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ นิสฺสาย กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธาฯ กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ นิสฺสาย อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ กุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ นิสฺสาย กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา, กุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๓)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา …เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ นิสฺสาย อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธญฺจ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา, อกุสเล ขเนฺธ จ มหาภูเต จ นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํฯ (๓)

(ยถา ปจฺจยวาเร, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๓๓๓. เหตุยา สตฺตรส, อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺตรส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต สตฺตรส, อญฺญมเญฺญ สตฺต, นิสฺสเย สตฺตรส, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต สตฺต, อาเสวเน สตฺต, กเมฺม สตฺตรส, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺตรส, อินฺทฺริเย สตฺตรส, ฌาเน สตฺตรส, มเคฺค สตฺตรส, สมฺปยุเตฺต สตฺต, วิปฺปยุเตฺต สตฺตรส, อตฺถิยา สตฺตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺตรสฯ

(ยถา ปจฺจยวาเร, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นิสฺสยวาเร อนุโลมํฯ

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๑. วิภงฺควาโร

นเหตุปจฺจโย

๓๓๔. อกุสลํ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ นิสฺสาย วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ นิสฺสาย อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, ตโย ขเนฺธ นิสฺสาย เอโก ขโนฺธ จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ, เทฺว ขนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานญฺจ รูปํ; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ นิสฺสาย ตโย ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ…เป.… เทฺว ขเนฺธ นิสฺสาย เทฺว ขนฺธา กฎตฺตา จ รูปํ; ขเนฺธ นิสฺสาย วตฺถุ, วตฺถุํ นิสฺสาย ขนฺธา; เอกํ มหาภูตํ นิสฺสาย ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต นิสฺสาย จิตฺตสมุฎฺฐานํ รูปํ กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ นิสฺสาย ตโย มหาภูตา…เป.… มหาภูเต นิสฺสาย กฎตฺตารูปํ อุปาทารูปํ; จกฺขายตนํ นิสฺสาย จกฺขุวิญฺญาณํ…เป.… กายายตนํ นิสฺสาย กายวิญฺญาณํ; วตฺถุํ นิสฺสาย อเหตุกา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วตฺถุํ นิสฺสาย วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๒)

อกุสลญฺจ อพฺยากตญฺจ ธมฺมํ นิสฺสาย อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ จ วตฺถุญฺจ นิสฺสาย วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

(ยถา ปจฺจยวาเร, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๓๓๕. นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ , นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

นิสฺสยวาเร ปจฺจนียํฯ

๓. ปจฺจยานุโลมปจฺจนียํ

เหตุทุกํ

๓๓๖. เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา สตฺตรส, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺตรส, นอาเสวเน สตฺตรส, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺตรส, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ (สํขิตฺตํฯ)

นิสฺสยวาเร อนุโลมปจฺจนียํฯ

๔. ปจฺจยปจฺจนียานุโลมํ

นเหตุทุกํ

๓๓๗. นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ, อนนฺตเร จตฺตาริ, สมนนฺตเร จตฺตาริ, สหชาเต จตฺตาริ, อญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นิสฺสเย จตฺตาริ, อุปนิสฺสเย จตฺตาริ, ปุเรชาเต จตฺตาริ, อาเสวเน จตฺตาริ, กเมฺม จตฺตาริ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร จตฺตาริ, อินฺทฺริเย จตฺตาริ, ฌาเน จตฺตาริ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, วิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, อตฺถิยา จตฺตาริ, นตฺถิยา จตฺตาริ, วิคเต จตฺตาริ, อวิคเต จตฺตาริฯ (สํขิตฺตํฯ)

นิสฺสยวาเร ปจฺจนียานุโลมํฯ

(ปจฺจยตฺตํ นาม นิสฺสยตฺตํ, นิสฺสยตฺตํ นาม ปจฺจยตฺตํฯ)

นิสฺสยวาโรฯ

๕. สํสฎฺฐวาโร

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๑. วิภงฺควาโร

เหตุปจฺจโย

๓๓๘. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธา; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อารมฺมณาทิปจฺจยา

๓๓๙. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อารมฺมณปจฺจยา… อธิปติปจฺจยา… (อธิปติ ปฎิสนฺธิกฺขเณ นตฺถิฯ) อนนฺตรปจฺจยา… สมนนฺตรปจฺจยา… สหชาตปจฺจยา… อญฺญมญฺญปจฺจยา… นิสฺสยปจฺจยา… อุปนิสฺสยปจฺจยาฯ (สพฺพานิ ปทานิ เหตุมูลกสทิสานิ)ฯ

ปุเรชาตปจฺจโย

๓๔๐. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธา, วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธา; วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ ปุเรชาตปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธา; วตฺถุํ ปุเรชาตปจฺจยาฯ (๑)

อาเสวนปจฺจโย

๓๔๑. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ…เป.… อกุสลํ ธมฺมํ…เป.… อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาเสวนปจฺจยา – กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา…เป.…ฯ

กมฺมปจฺจโย

๓๔๒. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ กมฺมปจฺจยา…เป.… อกุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ…เป.… อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ…เป.…ฯ

วิปากปจฺจโย

๓๔๓. อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปากปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ…เป.…ฯ

อาหาราทิปจฺจยา

๓๔๔. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อาหารปจฺจยา… อินฺทฺริยปจฺจยา … ฌานปจฺจยา… มคฺคปจฺจยา… สมฺปยุตฺตปจฺจยาฯ (อิมานิ ปทานิ เหตุปจฺจยสทิสานิฯ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจโย

๓๔๕. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธา; วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ

อกุสลํ ธมฺมํ…เป.… วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ

อพฺยากตํ ธมฺมํ…เป.… วตฺถุํ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาฯ

อตฺถิอาทิปจฺจยา

๓๔๖. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ อตฺถิปจฺจยา… นตฺถิปจฺจยา… วิคตปจฺจยา… อวิคตปจฺจยา (เหตุปจฺจยสทิสํ)ฯ

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๓๔๗. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

เหตุทุกํ

๓๔๘. เหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิฯ (เหตุมูลกํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อาเสวนทุกํ

๓๔๙. อาเสวนปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

วิปากทุกํ

๓๕๐. วิปากปจฺจยา เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ เอกํ, อธิปติยา เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

สํสฎฺฐวาเร อนุโลมํฯ

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๑. วิภงฺควาโร

นเหตุปจฺจโย

๓๕๑. อกุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ สํสโฎฺฐ วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธา; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สํสโฎฺฐ เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

นอธิปติอาทิปจฺจยา

๓๕๒. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นอธิปติปจฺจยา… นปุเรชาตปจฺจยา – อรูเป [อารุเปฺป (สพฺพตฺถ)] กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ อกุสลํ ธมฺมํ…เป.… อพฺยากตํ ธมฺมํ…เป.…ฯ

นปจฺฉาชาต-นอาเสวนปจฺจยา

๓๕๓. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นปจฺฉาชาตปจฺจยา… ตีณิฯ นอาเสวนปจฺจยา… ตีณิฯ

นกมฺมปจฺจโย

๓๕๔. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยาฯ กุสเล ขเนฺธ สํสฎฺฐา กุสลา เจตนาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยาฯ อกุสเล ขเนฺธ สํสฎฺฐา อกุสลา เจตนาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นกมฺมปจฺจยาฯ กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ สํสฎฺฐา กิริยาพฺยากตา เจตนาฯ (๑)

นวิปากปจฺจโย

๓๕๕. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ…เป.… อกุสลํ ธมฺมํ…เป.… อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปากปจฺจยา – กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํฯ

(สํสฎฺฐวาเร ปจฺจนียวิภเงฺค นกเมฺม จ นวิปาเก จ ปฎิสนฺธิ นตฺถิ; อวเสเสสุ สพฺพตฺถ อตฺถิฯ)

นฌานปจฺจโย

๓๕๖. อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นฌานปจฺจยา – ปญฺจวิญฺญาณสหคตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

นมคฺคปจฺจโย

๓๕๗. อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นมคฺคปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธา; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ…เป.…ฯ (๑)

นวิปฺปยุตฺตปจฺจโย

๓๕๘. กุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อรูเป กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อกุสลํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อรูเป อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

อพฺยากตํ ธมฺมํ สํสโฎฺฐ อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา – อรูเป วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สํสฎฺฐา ตโย ขนฺธา…เป.… เทฺว ขเนฺธ สํสฎฺฐา เทฺว ขนฺธาฯ (นวิปฺปยุเตฺต ปฎิสนฺธิ นตฺถิฯ) (๑)

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๓๕๙. นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, น อาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

นเหตุทุกํ

๓๖๐. นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺวฯ

ติกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺวฯ

จตุกฺกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว…เป.…ฯ

ฉกฺกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺวฯ

สตฺตกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปาเก เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ…เป.…ฯ

นวกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นวิปฺปยุเตฺต เอกํฯ

นอธิปติทุกํ

๓๖๑. นอธิปติปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺวฯ (สํขิตฺตํฯ)

นปุเรชาตทุกํ

๓๖๒. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺวฯ (สํขิตฺตํฯ)

นปจฺฉาชาต-นอาเสวนทุกานิ

๓๖๓. นปจฺฉาชาตปจฺจยา …เป.… นอาเสวนปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺวฯ (สํขิตฺตํฯ)

นกมฺมทุกํ

๓๖๔. นกมฺมปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นวิปากทุกํ

๓๖๕. นวิปากปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.…ฯ

สตฺตกํ

นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกเมฺม เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺวฯ (สํขิตฺตํฯ)

นฌานทุกํ

๓๖๖. นฌานปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ…เป.…ฯ

ฉกฺกํ

นฌานปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นมเคฺค เอกํฯ

นมคฺคทุกํ

๓๖๗. นมคฺคปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นฌาเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๓๖๘. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นมเคฺค เอกํฯ

ติกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เทฺว, นมเคฺค เอกํ…เป.…ฯ

นวกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นมเคฺค เอกํฯ

ปจฺจนียํฯ

๓. ปจฺจยานุโลมปจฺจนียํ

เหตุทุกํ

๓๖๙. เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

จตุกฺกํ

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ…เป.…ฯ

เอกาทสกํ

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสยปจฺจยา ปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

ทฺวาทสกํ (สาเสวนํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ…เป.…ฯ

เตวีสกํ (สาเสวนํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

เตรสกํ (สวิปากํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

เตวีสกํ (สวิปากํ)

เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

อารมฺมณทุกํ

๓๗๐. อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

อารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

อธิปติทุกํ

๓๗๑. อธิปติปจฺจยา นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกาทิ

อธิปติปจฺจยา เหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

อนนฺตราทิทุกานิ

๓๗๒. อนนฺตรปจฺจยา… สมนนฺตรปจฺจยา… สหชาตปจฺจยา… อญฺญมญฺญปจฺจยา… นิสฺสยปจฺจยา… อุปนิสฺสยปจฺจยาฯ

(ยถา อารมฺมณมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

ปุเรชาตทุกํ

๓๗๓. ปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํฯ

ติกํ

ปุเรชาตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

อาเสวนทุกํ

๓๗๔. อาเสวนปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

อาเสวนปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

กมฺมทุกํ

๓๗๕. กมฺมปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

กมฺมปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

วิปากทุกํ

๓๗๖. วิปากปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํฯ

ติกํ

วิปากปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา เอกํฯ (สํขิตฺตํฯ)

อาหารทุกํ

๓๗๗. อาหารปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

อาหารปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

อินฺทฺริยทุกํ

๓๗๘. อินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

ฌานทุกํ

๓๗๙. ฌานปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

ฌานปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

มคฺคทุกํ

๓๘๐. มคฺคปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

มคฺคปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

สมฺปยุตฺตทุกํ

๓๘๑. สมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ

ติกํ

สมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

วิปฺปยุตฺตทุกํ

๓๘๒. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํฯ

ติกํ

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

จตุกฺกํ

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ…เป.…ฯ

ทฺวาทสกํ

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ…เป.…ฯ

เตวีสกํ (สาเสวนํ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา อาเสวนปจฺจยา กมฺมปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นวิปาเก ตีณิฯ

เตวีสกํ (สวิปากํ)

วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุปจฺจยา…เป.… ปุเรชาตปจฺจยา กมฺมปจฺจยา วิปากปจฺจยา อาหารปจฺจยา…เป.… อวิคตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํฯ

อตฺถิอาทิทุกาทิ

๓๘๓. อตฺถิปจฺจยา … นตฺถิปจฺจยา… วิคตปจฺจยา… อวิคตปจฺจยา…ฯ

(ยถา อารมฺมณมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อนุโลมปจฺจนียํฯ

๔. ปจฺจยปจฺจนียานุโลมํ

นเหตุทุกํ

๓๘๔. นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, ปุเรชาเต เทฺว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

ติกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว…เป.… อวิคเต เทฺว, (สพฺพตฺถ เทฺว)ฯ

จตุกฺกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

สตฺตกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ , นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ, (สพฺพตฺถ เอกํ)…เป.…ฯ

ทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ , สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (นวิปากํ นมคฺคํ นวิปฺปยุตฺตํ นกมฺมปจฺจยสทิสํฯ)

นอธิปติทุกํ

๓๘๕. นอธิปติปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อวิคเต ตีณิฯ

ติกํ

นอธิปติปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว…เป.… อวิคเต เทฺวฯ (นอธิปติมูลกํ นเหตุมฺหิ ฐิเตน นเหตุมูลกสทิสํ กาตพฺพํฯ)

นปุเรชาตทุกํ

๓๘๖. นปุเรชาตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ…เป.… อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํฯ

(สพฺพานิ ปทานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ, อิมานิ อลิขิเตสุ ปเทสุ ตีณิ ปญฺหาฯ นปุเรชาตมูลเก นเหตุยา ฐิเตน อาเสวเน จ มเคฺค จ เอโก ปโญฺห กาตโพฺพ, อวเสสานิ นเหตุปจฺจยสทิสานิฯ นปจฺฉาชาตปจฺจยา ปริปุณฺณํ นอธิปติปจฺจยสทิสํฯ)

นกมฺมทุกํ

๓๘๗. นกมฺมปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ , สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

ติกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, อาเสวเน เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

ปญฺจกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

(อวเสสานิ ปทานิ เอเตนุปาเยน วิตฺถาเรตพฺพานิฯ สํขิตฺตํฯ)

นวิปากทุกํ

๓๘๘. นวิปากปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, (สํขิตฺตํฯ ปริปุณฺณํฯ) อวิคเต ตีณิฯ

ปญฺจกํ

นวิปากปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ

(นวิปากมูลเก อิทํ นานากรณํ, อวเสสานิ ยถา นเหตุมูลกํฯ)

นฌานทุกํ

๓๘๙. นฌานปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

สตฺตกํ

นฌานปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

นมคฺคทุกํ

๓๙๐. นมคฺคปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ , วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

ปญฺจกํ

นมคฺคปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

ฉกฺกาทิ

นมคฺคปจฺจยา นเหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๓๙๑. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

ติกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, อาเสวเน เอกํ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

นวกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา (นอาเสวนปจฺจยมูลกมฺปิ นเหตุมูลกสทิสํฯ) นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา (อิมานิ ตีณิ มูลานิ เอกสทิสานิ) อารมฺมเณ เอกํ, อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, อุปนิสฺสเย เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

ปจฺจนียานุโลมํฯ

สํสฎฺฐวาโรฯ

๖. สมฺปยุตฺตวาโร

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๑. วิภงฺควาโร

เหตุปจฺจโย

๓๙๒. กุสลํ ธมฺมํ สมฺปยุโตฺต กุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – กุสลํ เอกํ ขนฺธํ สมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สมฺปยุโตฺต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

๓๙๓. อกุสลํ ธมฺมํ สมฺปยุโตฺต อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – อกุสลํ เอกํ ขนฺธํ สมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สมฺปยุโตฺต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธาฯ (๑)

๓๙๔. อพฺยากตํ ธมฺมํ สมฺปยุโตฺต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา – วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สมฺปยุโตฺต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธา; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สมฺปยุโตฺต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธาฯ (สํขิตฺตํฯ) (๑)

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๓๙๕. เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

อนุโลมํฯ

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๑. วิภงฺควาโร

นเหตุปจฺจโย

๓๙๖. อกุสลํ ธมฺมํ สมฺปยุโตฺต อกุสโล ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – วิจิกิจฺฉาสหคเต อุทฺธจฺจสหคเต ขเนฺธ สมฺปยุโตฺต วิจิกิจฺฉาสหคโต อุทฺธจฺจสหคโต โมโหฯ (๑)

๓๙๗. อพฺยากตํ ธมฺมํ สมฺปยุโตฺต อพฺยากโต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา – อเหตุกํ วิปากาพฺยากตํ กิริยาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สมฺปยุโตฺต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธา; อเหตุกปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ สมฺปยุตฺตา ตโย ขนฺธา, ตโย ขเนฺธ สมฺปยุโตฺต เอโก ขโนฺธ, เทฺว ขเนฺธ สมฺปยุตฺตา เทฺว ขนฺธาฯ (สํขิตฺตํฯ) (๑)

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๓๙๘. นเหตุยา เทฺว, นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

ปจฺจนียํฯ

๓. ปจฺจยานุโลมปจฺจนียํ

เหตุทุกํ

๓๙๙. เหตุปจฺจยา นอธิปติยา ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

อนุโลมปจฺจนียํฯ

๔. ปจฺจยปจฺจนียานุโลมํ

นเหตุทุกํ

๔๐๐. นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว, อนนฺตเร เทฺว, สมนนฺตเร เทฺว, สหชาเต เทฺว, อญฺญมเญฺญ เทฺว, นิสฺสเย เทฺว, อุปนิสฺสเย เทฺว, ปุเรชาเต เทฺว, อาเสวเน เทฺว, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ , อาหาเร เทฺว, อินฺทฺริเย เทฺว, ฌาเน เทฺว, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เทฺว, อตฺถิยา เทฺว, นตฺถิยา เทฺว, วิคเต เทฺว, อวิคเต เทฺวฯ (สํขิตฺตํฯ)

ปจฺจนียานุโลมํฯ

สมฺปยุตฺตวาโรฯ

(สํสฎฺฐตฺตํ นาม สมฺปยุตฺตตฺตํ, สมฺปยุตฺตตฺตํ นาม สํสฎฺฐตฺตํฯ)

๗. ปญฺหาวาโร

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๑. วิภงฺควาโร

เหตุปจฺจโย

๔๐๑. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา เหตู จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๔๐๒. อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา เหตู จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๔๐๓. อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย; ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อารมฺมณปจฺจโย

๔๐๔. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺมํ กตฺวา ตํ ปจฺจเวกฺขติ, ปุเพฺพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ, ฌานา วุฎฺฐหิตฺวา ฌานํ ปจฺจเวกฺขติ, เสกฺขา โคตฺรภุํ ปจฺจเวกฺขนฺติ, โวทานํ ปจฺจเวกฺขนฺติ, เสกฺขา มคฺคา วุฎฺฐหิตฺวา มคฺคํ ปจฺจเวกฺขนฺติ, เสกฺขา วา ปุถุชฺชนา วา กุสลํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ, เจโตปริยญาเณน กุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺตํ ชานนฺติฯ อากาสานญฺจายตนกุสลํ วิญฺญาณญฺจายตนกุสลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อากิญฺจญฺญายตนกุสลํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนกุสลสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสลา ขนฺธา อิทฺธิวิธญาณสฺส เจโตปริยญาณสฺส ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส ยถากมฺมูปคญาณสฺส อนาคตํสญาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๔๐๕. กุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺมํ กตฺวา ตํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ ปุเพฺพ สุจิณฺณานิ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ ฌานา วุฎฺฐหิตฺวา ฌานํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติฯ ฌาเน ปริหีเน วิปฺปฎิสาริสฺส โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ (๒)

๔๐๖. กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – อรหา มคฺคา วุฎฺฐหิตฺวา มคฺคํ ปจฺจเวกฺขติ; ปุเพฺพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ; กุสลํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปฺปสฺสติ; เจโตปริยญาเณน กุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺตํ ชานาติฯ เสกฺขา วา ปุถุชฺชนา วา กุสลํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ, กุสเล นิรุเทฺธ วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติฯ กุสลํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติ, อกุสเล นิรุเทฺธ วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติฯ อากาสานญฺจายตนกุสลํ วิญฺญาณญฺจายตนวิปากสฺส จ, กิริยสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อากิญฺจญฺญายตนกุสลํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนวิปากสฺส จ, กิริยสฺส จ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสลา ขนฺธา เจโตปริยญาณสฺส, ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส, ยถากมฺมูปคญาณสฺส, อนาคตํสญาณสฺส, อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๔๐๗. อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – ราคํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติ ฯ ทิฎฺฐิํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ วิจิกิจฺฉํ อารพฺภ วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ อุทฺธจฺจํ อารพฺภ อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ โทมนสฺสํ อารพฺภ โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติฯ (๑)

๔๐๘. อกุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – เสกฺขา ปหีเน กิเลเส [ปหีนกิเลเส (สฺยา.)] ปจฺจเวกฺขนฺติ, วิกฺขมฺภิเต กิเลเส [วิกฺขมฺภิตกิเลเส (สฺยา.)] ปจฺจเวกฺขนฺติ, ปุเพฺพ สมุทาจิเณฺณ กิเลเส ชานนฺติ, เสกฺขา วา ปุถุชฺชนา วา อกุสลํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ, เจโตปริยญาเณน อกุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺตํ ชานนฺติฯ อกุสลา ขนฺธา เจโตปริยญาณสฺส, ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส, ยถากมฺมูปคญาณสฺส อนาคตํสญาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

๔๐๙. อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – อรหา ปหีเน กิเลเส ปจฺจเวกฺขติ, ปุเพฺพ สมุทาจิเณฺณ กิเลเส ชานาติ, อกุสลํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ, เจโตปริยญาเณน อกุสลจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺตํ ชานาติ, เสกฺขา วา ปุถุชฺชนา วา อกุสลํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ , กุสเล นิรุเทฺธ วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติฯ อกุสลํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ อกุสเล นิรุเทฺธ วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติฯ อกุสลา ขนฺธา เจโตปริยญาณสฺส ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส ยถากมฺมูปคญาณสฺส อนาคตํสญาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๔๑๐. อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – อรหา ผลํ ปจฺจเวกฺขติ, นิพฺพานํ ปจฺจเวกฺขติฯ นิพฺพานํ ผลสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อรหา จกฺขุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติฯ โสตํ… ฆานํ… ชิวฺหํ… กายํ… รูเป… สเทฺท… คเนฺธ… รเส… โผฎฺฐเพฺพ… วตฺถุํ… วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ, ทิเพฺพน จกฺขุนา รูปํ ปสฺสติ, ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺทํ สุณาติ, เจโตปริยญาเณน วิปากาพฺยากตกิริยาพฺยากตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺตํ ชานาติฯ อากาสานญฺจายตนกิริยํ วิญฺญาณญฺจายตนกิริยสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อากิญฺจญฺญายตนกิริยํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณสฺส… คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณสฺส… รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส … โผฎฺฐพฺพายตนํ กายวิญฺญาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อพฺยากตา ขนฺธา อิทฺธิวิธญาณสฺส, เจโตปริยญาณสฺส, ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส, อนาคตํสญาณสฺส, อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๔๑๑. อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – เสกฺขา ผลํ ปจฺจเวกฺขนฺติ, นิพฺพานํ ปจฺจเวกฺขนฺติฯ นิพฺพานํ โคตฺรภุสฺส โวทานสฺส มคฺคสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เสกฺขา วา ปุถุชฺชนา วา จกฺขุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปฺปสฺสนฺติฯ โสตํ… ฆานํ… ชิวฺหํ… กายํ… รูเป… สเทฺท… คเนฺธ… รเส… โผฎฺฐเพฺพ… วตฺถุํ… วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ, ทิเพฺพน จกฺขุนา รูปํ ปสฺสนฺติ, ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺทํ สุณนฺติ, เจโตปริยญาเณน วิปากาพฺยากตกิริยาพฺยากตจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺตํ ชานนฺติฯ อพฺยากตา ขนฺธา อิทฺธิวิธญาณสฺส เจโตปริยญาณสฺส ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส อนาคตํสญาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

๔๑๒. อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย – จกฺขุํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ โสตํ… ฆานํ… ชิวฺหํ… กายํ… รูเป… สเทฺท… คเนฺธ… รเส… โผฎฺฐเพฺพ… วตฺถุํ… วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ (๓)

อธิปติปจฺจโย

๔๑๓. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมณาธิปติ, สหชาตาธิปติฯ อารมฺมณาธิปติ – ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺมํ กตฺวา, ตํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, ปุเพฺพ สุจิณฺณานิ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, ฌานา วุฎฺฐหิตฺวา ฌานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติฯ เสกฺขา โคตฺรภุํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ, โวทานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติฯ เสกฺขา มคฺคา วุฎฺฐหิตฺวา มคฺคํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติฯ สหชาตาธิปติ – กุสลาธิปติ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

๔๑๔. กุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมณาธิปติ – ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺมํ กตฺวา, ตํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, ปุเพฺพ สุจิณฺณานิ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ ฌานา วุฎฺฐหิตฺวา ฌานํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมณาธิปติ, สหชาตาธิปติ ฯ อารมฺมณาธิปติ – อรหา มคฺคา วุฎฺฐหิตฺวา มคฺคํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติฯ สหชาตาธิปติ – กุสลาธิปติ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สหชาตาธิปติ – กุสลาธิปติ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๔)

๔๑๕. อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมณาธิปติ, สหชาตาธิปติฯ อารมฺมณาธิปติ – ราคํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ ทิฎฺฐิํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ สหชาตาธิปติ – อกุสลาธิปติ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สหชาตาธิปติ – อกุสลาธิปติ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อธิปติ ปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สหชาตาธิปติ – อกุสลาธิปติ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๔๑๖. อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมณาธิปติ, สหชาตาธิปติฯ อารมฺมณาธิปติ – อรหา ผลํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, นิพฺพานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติฯ นิพฺพานํ ผลสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สหชาตาธิปติ – วิปากาพฺยากตกิริยาพฺยากตาธิปติ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมณาธิปติ – เสกฺขา ผลํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ, นิพฺพานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติฯ นิพฺพานํ โคตฺรภุสฺส, โวทานสฺส, มคฺคสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมณาธิปติ – จกฺขุํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ โสตํ… ฆานํ… ชิวฺหํ… กายํ… รูเป… สเทฺท… คเนฺธ… รเส… โผฎฺฐเพฺพ… วตฺถุํ… วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ; ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ (๓)

อนนฺตรปจฺจโย

๔๑๗. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา กุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ขนฺธานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนุโลมํ โคตฺรภุสฺส… อนุโลมํ โวทานสฺส… โคตฺรภุ มคฺคสฺส… โวทานํ มคฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสลํ วุฎฺฐานสฺส… มโคฺค ผลสฺส… อนุโลมํ เสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา… นิโรธา วุฎฺฐหนฺตสฺส เนวสญฺญานาสญฺญายตนกุสลํ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา อกุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ขนฺธานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสลํ วุฎฺฐานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ วิปากาพฺยากตานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ภวงฺคํ อาวชฺชนาย… กิริยํ วุฎฺฐานสฺส… อรหโต อนุโลมํ ผลสมาปตฺติยา… นิโรธา วุฎฺฐหนฺตสฺส เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยํ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – อาวชฺชนา กุสลานํ ขนฺธานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – อาวชฺชนา อกุสลานํ ขนฺธานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

สมนนฺตรปจฺจโย

๔๑๘. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา กุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ขนฺธานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนุโลมํ โคตฺรภุสฺส… อนุโลมํ โวทานสฺส… โคตฺรภุ มคฺคสฺส… โวทานํ มคฺคสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสลํ วุฎฺฐานสฺส… มโคฺค ผลสฺส… อนุโลมํ เสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา… นิโรธา วุฎฺฐหนฺตสฺส เนวสญฺญานาสญฺญายตนกุสลํ ผลสมาปตฺติยา สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา อกุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ขนฺธานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลํ วุฎฺฐานสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ วิปากาพฺยากตานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ภวงฺคํ อาวชฺชนาย… กิริยํ วุฎฺฐานสฺส… อรหโต อนุโลมํ ผลสมาปตฺติยา… นิโรธา วุฎฺฐหนฺตสฺส เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยํ ผลสมาปตฺติยา สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – อาวชฺชนา กุสลานํ ขนฺธานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย – อาวชฺชนา อกุสลานํ ขนฺธานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

สหชาตปจฺจโย

๔๑๙. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากโต กิริยาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส กฎตฺตา จ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ ขนฺธานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ กฎตฺตารูปานํ อุปาทารูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ พาหิรํ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา อุปาทารูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อาหารสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา อุปาทารูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุตุสมุฎฺฐานํ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา อุปาทารูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา กฎตฺตารูปานํ อุปาทารูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อญฺญมญฺญปจฺจโย

๔๒๐. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากโต กิริยาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ วตฺถุสฺส จ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส วตฺถุสฺส จ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ วตฺถุสฺส จ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ ขนฺธานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.… เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

นิสฺสยปจฺจโย

๔๒๑. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากโต กิริยาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส กฎตฺตา จ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ, กฎตฺตารูปานํ, อุปาทารูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย; พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา กฎตฺตารูปานํ, อุปาทารูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โสตายตนํ…เป.… ฆานายตนํ…เป.… ชิวฺหายตนํ …เป.… กายายตนํ กายวิญฺญาณสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ วิปากาพฺยากตานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – วตฺถุ กุสลานํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – วตฺถุ อกุสลานํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๔๒๒. กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา กุสลสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา จ วตฺถุ จ เอกสฺส ขนฺธสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อกุสลสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา จ วตฺถุ จ เอกสฺส ขนฺธสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อุปนิสฺสยปจฺจโย

๔๒๓. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณูปนิสฺสโย, อนนฺตรูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อารมฺมณูปนิสฺสโย – ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺมํ กตฺวา, ตํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, ปุเพฺพ สุจิณฺณานิ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, ฌานา วุฎฺฐหิตฺวา ฌานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, เสกฺขา โคตฺรภุํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ, โวทานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ, เสกฺขา มคฺคา วุฎฺฐหิตฺวา มคฺคํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติฯ

อนนฺตรูปนิสฺสโย – ปุริมา ปุริมา กุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ขนฺธานํ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนุโลมํ โคตฺรภุสฺส… อนุโลมํ โวทานสฺส… โคตฺรภุ มคฺคสฺส… โวทานํ มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปกตูปนิสฺสโย – สทฺธํ อุปนิสฺสาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ สีลํ…เป.… สุตํ…เป.… จาคํ…เป.… ปญฺญํ อุปนิสฺสย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ สทฺธา… สีลํ… สุตํ… จาโค… ปญฺญา … สทฺธาย… สีลสฺส… สุตสฺส… จาคสฺส… ปญฺญาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปฐมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมํ ปฐมสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทุติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมํ ทุติยสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตติยสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมํ ตติยสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ปริกมฺมํ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อากาสานญฺจายตนสฺส ปริกมฺมํ อากาสานญฺจายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิญฺญาณญฺจายตนสฺส ปริกมฺมํ วิญฺญาณญฺจายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อากิญฺจญฺญายตนสฺส ปริกมฺมํ อากิญฺจญฺญายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เนวสญฺญานาสญฺญายตนสฺส ปริกมฺมํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฐมํ ฌานํ ทุติยสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทุติยํ ฌานํ ตติยสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตติยํ ฌานํ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ จตุตฺถํ ฌานํ อากาสานญฺจายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อากาสานญฺจายตนํ วิญฺญาณญฺจายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วิญฺญาณญฺจายตนํ อากิญฺจญฺญายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อากิญฺจญฺญายตนํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส ปริกมฺมํ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทิพฺพาย โสตธาตุยา ปริกมฺมํ ทิพฺพาย โสตธาตุยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อิทฺธิวิธญาณสฺส ปริกมฺมํ อิทฺธิวิธญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ เจโตปริยญาณสฺส ปริกมฺมํ เจโตปริยญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส ปริกมฺมํ ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ยถากมฺมูปคญาณสฺส ปริกมฺมํ ยถากมฺมูปคญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนาคตํสญาณสฺส ปริกมฺมํ อนาคตํสญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทิพฺพจกฺขุ ทิพฺพาย โสตธาตุยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทิพฺพโสตธาตุ อิทฺธิวิธญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อิทฺธิวิธญาณํ เจโตปริยญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เจโตปริยญาณํ ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปุเพฺพนิวาสานุสฺสติญาณํ ยถากมฺมูปคญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ยถากมฺมูปคญาณํ อนาคตํสญาณสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฐมสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺมํ ปฐมสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทุติยสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺมํ ทุติยสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตติยสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺมํ ตติยสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส ปริกมฺมํ จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฐโม มโคฺค ทุติยสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ทุติโย มโคฺค ตติยสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตติโย มโคฺค จตุตฺถสฺส มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เสกฺขา มคฺคํ อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺนํ สมาปตฺติํ อุปฺปาเทนฺติ, อุปฺปนฺนํ สมาปชฺชนฺติ, สงฺขาเร อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติฯ มโคฺค เสกฺขานํ อตฺถปฺปฎิสมฺภิทาย , ธมฺมปฺปฎิสมฺภิทาย, นิรุตฺติปฺปฎิสมฺภิทาย, ปฎิภานปฺปฎิสมฺภิทาย, ฐานาฐานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อารมฺมณูปนิสฺสโย – ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺมํ กตฺวา ตํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ ปุเพฺพ สุจิณฺณานิ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ ฌานา วุฎฺฐหิตฺวา ฌานํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ

ปกตูปนิสฺสโย – สทฺธํ อุปนิสฺสาย มานํ ชเปฺปติ, ทิฎฺฐิํ คณฺหาติฯ สีลํ…เป.… สุตํ…เป.… จาคํ…เป.… ปญฺญํ อุปนิสฺสาย มานํ ชเปฺปติ, ทิฎฺฐิํ คณฺหาติฯ สทฺธา… สีลํ… สุตํ… จาโค… ปญฺญา ราคสฺส… โทสสฺส… โมหสฺส… มานสฺส… ทิฎฺฐิยา… ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณูปนิสฺสโย, อนนฺตรูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อารมฺมณูปนิสฺสโย – อรหา มคฺคา วุฎฺฐหิตฺวา มคฺคํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติฯ

อนนฺตรูปนิสฺสโย – กุสลํ วุฎฺฐานสฺส… มโคฺค ผลสฺส… อนุโลมํ เสกฺขาย ผลสมาปตฺติยา… นิโรธา วุฎฺฐหนฺตสฺส เนวสญฺญานาสญฺญายตนกุสลํ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปกตูปนิสฺสโย – สทฺธํ อุปนิสฺสาย อตฺตานํ อาตาเปติ ปริตาเปติ, ปริยิฎฺฐิมูลกํ ทุกฺขํ ปจฺจนุโภติฯ สีลํ…เป.… สุตํ…เป.… จาคํ…เป.… ปญฺญํ อุปนิสฺสาย อตฺตานํ อาตาเปติ ปริตาเปติ, ปริยิฎฺฐิมูลกํ ทุกฺขํ ปจฺจนุโภติฯ สทฺธา… สีลํ… สุตํ… จาโค… ปญฺญา กายิกสฺส สุขสฺส… กายิกสฺส ทุกฺขสฺส… ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสลํ กมฺมํ วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อรหา มคฺคํ อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺนํ กิริยสมาปตฺติํ อุปฺปาเทติ, อุปฺปนฺนํ สมาปชฺชติ, สงฺขาเร อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติฯ มโคฺค อรหโต อตฺถปฺปฎิสมฺภิทาย, ธมฺมปฺปฎิสมฺภิทาย, นิรุตฺติปฺปฎิสมฺภิทาย, ปฎิภานปฺปฎิสมฺภิทาย, ฐานาฐานโกสลฺลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มโคฺค ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณูปนิสฺสโย, อนนฺตรูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อารมฺมณูปนิสฺสโย – ราคํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ ทิฎฺฐิํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ

อนนฺตรูปนิสฺสโย – ปุริมา ปุริมา อกุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ขนฺธานํ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปกตูปนิสฺสโย – ราคํ อุปนิสฺสาย ปาณํ หนติ, อทินฺนํ อาทิยติ, มุสา ภณติ, ปิสุณํ ภณติ, ผรุสํ ภณติ, สมฺผํ ปลปติ, สนฺธิํ ฉินฺทติ, นิโลฺลปํ หรติ, เอกาคาริกํ กโรติ, ปริปเนฺถ ติฎฺฐติ, ปรทารํ คจฺฉติ, คามฆาตํ กโรติ, นิคมฆาตํ กโรติ, มาตรํ ชีวิตา โวโรเปติ, ปิตรํ ชีวิตา โวโรเปติ, อรหนฺตํ ชีวิตา โวโรเปติ, ทุเฎฺฐน จิเตฺตน ตถาคตสฺส โลหิตํ อุปฺปาเทติ, สงฺฆํ ภินฺทติฯ โทสํ อุปนิสฺสาย…เป.… โมหํ อุปนิสฺสาย…เป.… มานํ อุปนิสฺสาย…เป.… ทิฎฺฐิํ อุปนิสฺสาย…เป.… ปตฺถนํ อุปนิสฺสาย ปาณํ หนติ…เป.… สงฺฆํ ภินฺทติฯ ราโค… โทโส… โมโห… มาโน… ทิฎฺฐิ… ปตฺถนา ราคสฺส… โทสสฺส… โมหสฺส… มานสฺส… ทิฎฺฐิยา… ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปาณาติปาโต ปาณาติปาตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปาณาติปาโต อทินฺนาทานสฺส…เป.… กาเมสุมิจฺฉาจารสฺส…เป.… มุสาวาทสฺส…เป.… ปิสุณาย วาจาย…เป.… ผรุสาย วาจาย…เป.… สมฺผปฺปลาปสฺส…เป.… อภิชฺฌาย…เป.… พฺยาปาทสฺส…เป.… มิจฺฉาทิฎฺฐิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อทินฺนาทานํ อทินฺนาทานสฺส… กาเมสุมิจฺฉาจารสฺส… มุสาวาทสฺส… (สํขิตฺตํ) มิจฺฉาทิฎฺฐิยา… ปาณาติปาตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (จกฺกํ พนฺธิตพฺพํฯ) กาเมสุมิจฺฉาจาโร…เป.… มุสาวาโท…เป.… ปิสุณวาจา…เป.… ผรุสวาจา…เป.… สมฺผปฺปลาโป…เป.… อภิชฺฌา…เป.… พฺยาปาโท…เป.… มิจฺฉาทิฎฺฐิ มิจฺฉาทิฎฺฐิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มิจฺฉาทิฎฺฐิ ปาณาติปาตสฺส… อทินฺนาทานสฺส… กาเมสุมิจฺฉาจารสฺส… มุสาวาทสฺส… ปิสุณาย วาจาย… ผรุสาย วาจาย… สมฺผปฺปลาปสฺส… อภิชฺฌาย… พฺยาปาทสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มาตุฆาติกมฺมํ มาตุฆาติกมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มาตุฆาติกมฺมํ ปิตุฆาติกมฺมสฺส อุปนิสฺสย…เป.… อรหนฺตฆาติกมฺมสฺส… รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส… สงฺฆเภทกมฺมสฺส… นิยตมิจฺฉาทิฎฺฐิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปิตุฆาติกมฺมํ ปิตุฆาติกมฺมสฺส… อรหนฺตฆาติกมฺมสฺส… รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส… สงฺฆเภทกมฺมสฺส… นิยตมิจฺฉาทิฎฺฐิยา… มาตุฆาติกมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อรหนฺตฆาติกมฺมํ อรหนฺตฆาติกมฺมสฺส… รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส…เป.… รุหิรุปฺปาทกมฺมํ รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส…เป.… สงฺฆเภทกมฺมํ สงฺฆเภทกมฺมสฺส…เป.… นิยตมิจฺฉาทิฎฺฐิ นิยตมิจฺฉาทิฎฺฐิยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ นิยตมิจฺฉาทิฎฺฐิ มาตุฆาติกมฺมสฺส อุปนิสฺสย…เป.… อรหนฺตฆาติกมฺมสฺส… รุหิรุปฺปาทกมฺมสฺส… สงฺฆเภทกมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (จกฺกํ กาตพฺพํฯ) (๑)

อกุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปกตูปนิสฺสโย – ราคํ อุปนิสฺสาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ โทสํ…เป.… โมหํ…เป.… มานํ…เป.… ทิฎฺฐิํ…เป.… ปตฺถนํ อุปนิสฺสาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ ราโค… โทโส… โมโห… มาโน… ทิฎฺฐิ… ปตฺถนา สทฺธาย… สีลสฺส… สุตสฺส… จาคสฺส … ปญฺญาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปาณํ หนฺตฺวา ตสฺส ปฎิฆาตตฺถาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ อทินฺนํ อาทิยิตฺวา…เป.… มุสา ภณิตฺวา…เป.… ปิสุณํ ภณิตฺวา…เป.… ผรุสํ ภณิตฺวา…เป.… สมฺผํ ปลปิตฺวา…เป.… สนฺธิํ ฉินฺทิตฺวา…เป.… นิโลฺลปํ หริตฺวา…เป.… เอกาคาริกํ กริตฺวา…เป.… ปริปเนฺถ ฐตฺวา…เป.… ปรทารํ คนฺตฺวา…เป.… คามฆาตํ กริตฺวา…เป.… นิคมฆาตํ กริตฺวา ตสฺส ปฎิฆาตตฺถาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ มาตรํ ชีวิตา โวโรเปตฺวา ตสฺส ปฎิฆาตตฺถาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติฯ ปิตรํ ชีวิตา โวโรเปตฺวา…เป.… อรหนฺตํ ชีวิตา โวโรเปตฺวา…เป.… ทุเฎฺฐน จิเตฺตน ตถาคตสฺส โลหิตํ อุปฺปาเทตฺวา…เป.… สงฺฆํ ภินฺทิตฺวา ตสฺส ปฎิฆาตตฺถาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อนนฺตรูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อนนฺตรูปนิสฺสโย – อกุสลํ วุฎฺฐานสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปกตูปนิสฺสโย – ราคํ อุปนิสฺสาย อตฺตานํ อาตาเปติ ปริตาเปติ, ปริยิฎฺฐิมูลกํ ทุกฺขํ ปจฺจนุโภติฯ โทสํ…เป.… โมหํ…เป.… มานํ …เป.… ทิฎฺฐิํ…เป.… ปตฺถนํ อุปนิสฺสาย อตฺตานํ อาตาเปติ ปริตาเปติ, ปริยิฎฺฐิมูลกํ ทุกฺขํ ปจฺจนุโภติฯ ราโค… โทโส … โมโห… มาโน… ทิฎฺฐิ… ปตฺถนา กายิกสฺส สุขสฺส… กายิกสฺส ทุกฺขสฺส… ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อกุสลํ กมฺมํ วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณูปนิสฺสโย, อนนฺตรูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อารมฺมณูปนิสฺสโย – อรหา ผลํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, นิพฺพานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ, นิพฺพานํ ผลสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อนนฺตรูปนิสฺสโย – ปุริมา ปุริมา วิปากาพฺยากตา, กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ วิปากาพฺยากตานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ภวงฺคํ อาวชฺชนาย… กิริยํ วุฎฺฐานสฺส… อรหโต อนุโลมํ ผลสมาปตฺติยา… นิโรธา วุฎฺฐหนฺตสฺส เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยํ ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปกตูปนิสฺสโย – กายิกํ สุขํ กายิกสฺส สุขสฺส, กายิกสฺส ทุกฺขสฺส, ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กายิกํ ทุกฺขํ กายิกสฺส สุขสฺส, กายิกสฺส ทุกฺขสฺส, ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อุตุ กายิกสฺส สุขสฺส, กายิกสฺส ทุกฺขสฺส, ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โภชนํ กายิกสฺส สุขสฺส, กายิกสฺส ทุกฺขสฺส, ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เสนาสนํ กายิกสฺส สุขสฺส, กายิกสฺส ทุกฺขสฺส, ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กายิกํ สุขํ… กายิกํ ทุกฺขํ… อุตุ… โภชนํ… เสนาสนํ กายิกสฺส สุขสฺส, กายิกสฺส ทุกฺขสฺส, ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ผลสมาปตฺติ กายิกสฺส สุขสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อรหา กายิกํ สุขํ อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺนํ กิริยสมาปตฺติํ อุปฺปาเทติ, อุปฺปนฺนํ สมาปชฺชติ, สงฺขาเร อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติฯ กายิกํ ทุกฺขํ… อุตุํ… โภชนํ … เสนาสนํ อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺนํ กิริยสมาปตฺติํ อุปฺปาเทติ, อุปฺปนฺนํ สมาปชฺชติ, สงฺขาเร อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณูปนิสฺสโย, อนนฺตรูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อารมฺมณูปนิสฺสโย – เสกฺขา ผลํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ, นิพฺพานํ ครุํ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติฯ นิพฺพานํ โคตฺรภุสฺส… โวทานสฺส… มคฺคสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อนนฺตรูปนิสฺสโย – อาวชฺชนา กุสลานํ ขนฺธานํ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปกตูปนิสฺสโย – กายิกํ สุขํ อุปนิสฺสาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ กายิกํ ทุกฺขํ… อุตุํ… โภชนํ… เสนาสนํ อุปนิสฺสาย ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ, อุโปสถกมฺมํ กโรติ, ฌานํ อุปฺปาเทติ, วิปสฺสนํ อุปฺปาเทติ, มคฺคํ อุปฺปาเทติ, อภิญฺญํ อุปฺปาเทติ, สมาปตฺติํ อุปฺปาเทติฯ กายิกํ สุขํ… กายิกํ ทุกฺขํ… อุตุ… โภชนํ… เสนาสนํ สทฺธาย… สีลสฺส… สุตสฺส… จาคสฺส… ปญฺญาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณูปนิสฺสโย, อนนฺตรูปนิสฺสโย, ปกตูปนิสฺสโยฯ

อารมฺมณูปนิสฺสโย – จกฺขุํ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ โสตํ…เป.… ฆานํ…เป.… ชิวฺหํ…เป.… กายํ…เป.… รูเป…เป.… สเทฺท…เป.… คเนฺธ…เป.… รเส…เป.… โผฎฺฐเพฺพ…เป.… วตฺถุํ…เป.… วิปากาพฺยากเต กิริยาพฺยากเต ขเนฺธ ครุํ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ ครุํ กตฺวา ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติฯ

อนนฺตรูปนิสฺสโย – อาวชฺชนา อกุสลานํ ขนฺธานํ อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปกตูปนิสฺสโย – กายิกํ สุขํ อุปนิสฺสาย ปาณํ หนติ, อทินฺนํ อาทิยติ, มุสา ภณติ, ปิสุณํ ภณติ, ผรุสํ ภณติ, สมฺผํ ปลปติ, สนฺธิํ ฉินฺทติ, นิโลฺลปํ หรติ, เอกาคาริกํ กโรติ, ปริปเนฺถ ติฎฺฐติ, ปรทารํ คจฺฉติ, คามฆาตํ กโรติ, นิคมฆาตํ กโรติ, มาตรํ ชีวิตา โวโรเปติ, ปิตรํ ชีวิตา โวโรเปติ, อรหนฺตํ ชีวิตา โวโรเปติ, ทุเฎฺฐน จิเตฺตน ตถาคตสฺส โลหิตํ อุปฺปาเทติ, สงฺฆํ ภินฺทติฯ

กายิกํ ทุกฺขํ…เป.… อุตุํ…เป.… โภชนํ…เป.… เสนาสนํ อุปนิสฺสาย ปาณํ หนติ… (สํขิตฺตํฯ) สงฺฆํ ภินฺทติฯ

กายิกํ สุขํ… กายิกํ ทุกฺขํ… อุตุ… โภชนํ… เสนาสนํ ราคสฺส… โทสสฺส… โมหสฺส… มานสฺส… ทิฎฺฐิยา… ปตฺถนาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

ปุเรชาตปจฺจโย

๔๒๔. อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณปุเรชาตํ, วตฺถุปุเรชาตํฯ

อารมฺมณปุเรชาตํ – อรหา จกฺขุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติฯ โสตํ…เป.… ฆานํ…เป.… ชิวฺหํ…เป.… กายํ…เป.… รูเป…เป.… สเทฺท…เป.… คเนฺธ…เป.… รเส…เป.… โผฎฺฐเพฺพ…เป.… วตฺถุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ, ทิเพฺพน จกฺขุนา รูปํ ปสฺสติ, ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺทํ สุณาติฯ รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณสฺส…เป.… คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณสฺส…เป.… รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส…เป.… โผฎฺฐพฺพายตนํ กายวิญฺญาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

วตฺถุปุเรชาตํ – จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โสตายตนํ โสตวิญฺญาณสฺส …เป.… ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณสฺส…เป.… ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส…เป.… กายายตนํ กายวิญฺญาณสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ วิปากาพฺยากตานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณปุเรชาตํ, วตฺถุปุเรชาตํฯ

อารมฺมณปุเรชาตํ – เสกฺขา วา ปุถุชฺชนา วา จกฺขุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติฯ โสตํ…เป.… ฆานํ…เป.… ชิวฺหํ…เป.… กายํ…เป.… รูเป…เป.… สเทฺท…เป.… คเนฺธ…เป.… รเส…เป.… โผฎฺฐเพฺพ…เป.… วตฺถุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติฯ ทิเพฺพน จกฺขุนา รูปํ ปสฺสนฺติฯ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺทํ สุณนฺติฯ

วตฺถุปุเรชาตํ – วตฺถุ กุสลานํ ขนฺธานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – อารมฺมณปุเรชาตํ, วตฺถุปุเรชาตํฯ อารมฺมณปุเรชาตํ – จกฺขุํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ โสตํ…เป.… ฆานํ…เป.… ชิวฺหํ…เป.… กายํ…เป.… รูเป…เป.… สเทฺท…เป.… คเนฺธ…เป.… รเส…เป.… โผฎฺฐเพฺพ…เป.… วตฺถุํ อสฺสาเทติ อภินนฺทติ, ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ…เป.… โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ

วตฺถุปุเรชาตํ – วตฺถุ อกุสลานํ ขนฺธานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

ปจฺฉาชาตปจฺจโย

๔๒๕. กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – ปจฺฉาชาตา กุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – ปจฺฉาชาตา อกุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย – ปจฺฉาชาตา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อาเสวนปจฺจโย

๔๒๖. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา กุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ขนฺธานํ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อนุโลมํ โคตฺรภุสฺส… อนุโลมํ โวทานสฺส… โคตฺรภุ มคฺคสฺส… โวทานํ มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา อกุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อกุสลานํ ขนฺธานํ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กมฺมปจฺจโย

๔๒๗. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา เจตนา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตา, นานากฺขณิกา [นานาขณิกา (ก.)]ฯ สหชาตา – กุสลา เจตนา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

นานากฺขณิกา – กุสลา เจตนา วิปากานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา เจตนา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา เจตนา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตา, นานากฺขณิกาฯ สหชาตา – อกุสลา เจตนา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ นานากฺขณิกา – อกุสลา เจตนา วิปากานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา เจตนา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา เจตนา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ, จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตา เจตนา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เจตนา วตฺถุสฺส กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

วิปากปจฺจโย

๔๒๘. อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส กฎตฺตา จ รูปานํ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อาหารปจฺจโย

๔๒๙. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา อาหารา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา อาหารา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา อาหารา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา อาหารา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา อาหารา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา อาหารา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา อาหารา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตา อาหารา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กพฬีกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อินฺทฺริยปจฺจโย

๔๓๐. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา อินฺทฺริยา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา อินฺทฺริยา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ จกฺขุนฺทฺริยํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โสตินฺทฺริยํ โสตวิญฺญาณสฺส …เป.… ฆานินฺทฺริยํ ฆานวิญฺญาณสฺส…เป.… ชิวฺหินฺทฺริยํ ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส…เป.… กายินฺทฺริยํ กายวิญฺญาณสฺส อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ รูปชีวิตินฺทฺริยํ กฎตฺตารูปานํ อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

ฌานปจฺจโย

๔๓๑. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลานิ ฌานงฺคานิ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลานิ ฌานงฺคานิ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากตานิ กิริยาพฺยากตานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

มคฺคปจฺจโย

๔๓๒. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลานิ มคฺคงฺคานิ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสลานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลานิ มคฺคงฺคานิ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสลานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากตานิ กิริยาพฺยากตานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตานิ มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

สมฺปยุตฺตปจฺจโย

๔๓๓. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – วิปากาพฺยากโต กิริยาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

วิปฺปยุตฺตปจฺจโย

๔๓๔. กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํฯ สหชาตา – กุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – กุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํฯ สหชาตา – อกุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – อกุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปุเรชาตํ, ปจฺฉาชาตํฯ สหชาตา – วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตา ขนฺธา กฎตฺตารูปานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ ขนฺธานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปุเรชาตํ – จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โสตายตนํ โสตวิญฺญาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กายายตนํ กายวิญฺญาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ วิปากาพฺยากตานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุเรชาตํ วตฺถุ กุสลานํ ขนฺธานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุเรชาตํ วตฺถุ อกุสลานํ ขนฺธานํ วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อตฺถิปจฺจโย

๔๓๕. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํฯ สหชาตา – กุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – กุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํฯ สหชาตา – อกุสลา ขนฺธา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – อกุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – อกุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปุเรชาตํ, ปจฺฉาชาตํ, อาหารํ, อินฺทฺริยํฯ สหชาโต – วิปากาพฺยากโต กิริยาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ จิตฺตสมุฎฺฐานานญฺจ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปฎิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากโต เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส กฎตฺตา จ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ กฎตฺตา จ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ กฎตฺตารูปานํ อุปาทารูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ พาหิรํ… อาหารสมุฎฺฐานํ… อุตุสมุฎฺฐานํ… อสญฺญสตฺตานํ เอกํ มหาภูตํ ติณฺณนฺนํ มหาภูตานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย มหาภูตา เอกสฺส มหาภูตสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว มหาภูตา ทฺวินฺนํ มหาภูตานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ มหาภูตา กฎตฺตารูปานํ อุปาทารูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

ปุเรชาตํ – อรหา จกฺขุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ… โสตํ…เป.… ฆานํ…เป.… ชิวฺหํ…เป.… กายํ…เป.… รูเป…เป.… สเทฺท…เป.… คเนฺธ…เป.… รเส…เป.… โผฎฺฐเพฺพ …เป.… วตฺถุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ, ทิเพฺพน จกฺขุนา รูปํ ปสฺสติ; ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺทํ สุณาติฯ รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ สทฺทายตนํ…เป.… โผฎฺฐพฺพายตนํ กายวิญฺญาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โสตายตนํ โสตวิญฺญาณสฺส…เป.… ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณสฺส…เป.… ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณสฺส…เป.… กายายตนํ กายวิญฺญาณสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ วตฺถุ วิปากาพฺยากตานํ กิริยาพฺยากตานํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ กพฬีกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ รูปชีวิตินฺทฺริยํ กฎตฺตารูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปุเรชาตํ เสกฺขา วา ปุถุชฺชนา วา จกฺขุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ… โสตํ…เป.… ฆานํ…เป.… ชิวฺหํ…เป.… กายํ…เป.… รูเป…เป.… สเทฺท…เป.… คเนฺธ…เป.… รเส…เป.… โผฎฺฐเพฺพ…เป.… วตฺถุํ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺติ, ทิเพฺพน จกฺขุนา รูปํ ปสฺสนฺติ, ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺทํ สุณนฺติฯ วตฺถุ กุสลานํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุเรชาตํ จกฺขุํ อสฺสาเทติ, อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ, ทิฎฺฐิ อุปฺปชฺชติ, วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุทฺธจฺจํ อุปฺปชฺชติ, โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ โสตํ…เป.… ฆานํ…เป.… ชิวฺหํ…เป.… กายํ…เป.… รูเป…เป.… สเทฺท…เป.… คเนฺธ…เป.… รเส…เป.… โผฎฺฐเพฺพ…เป.… วตฺถุํ อสฺสาเทติ, อภินนฺทติ; ตํ อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชติ…เป.… โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชติฯ วตฺถุ อกุสลานํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา กุสลสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปุเรชาตํ ฯ สหชาโต – กุสโล เอโก ขโนฺธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.… เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํ, อาหารํ, อินฺทฺริยํฯ สหชาตา – กุสลา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – กุสลา ขนฺธา จ กพฬีกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา กุสลา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยญฺจ กฎตฺตารูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปุเรชาตํฯ สหชาโต – อกุสโล เอโก ขโนฺธ จ วตฺถุ จ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ตโย ขนฺธา จ วตฺถุ จ เอกสฺส ขนฺธสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา จ วตฺถุ จ ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํ, อาหารํ, อินฺทฺริยํฯ สหชาตา – อกุสลา ขนฺธา จ มหาภูตา จ จิตฺตสมุฎฺฐานานํ รูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – อกุสลา ขนฺธา จ กพฬีกาโร อาหาโร จ อิมสฺส กายสฺส อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ ปจฺฉาชาตา – อกุสลา ขนฺธา จ รูปชีวิตินฺทฺริยญฺจ กฎตฺตารูปานํ อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๒)

นตฺถิปจฺจโย

๔๓๖. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา กุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ขนฺธานํ นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (สํขิตฺตํ)

(ยถา อนนฺตรปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

วิคตปจฺจโย

๔๓๗. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย – ปุริมา ปุริมา กุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ขนฺธานํ วิคตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (สํขิตฺตํ)

(ยถา อนนฺตรปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

อวิคตปจฺจโย

๔๓๘. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย – กุสโล เอโก ขโนฺธ ติณฺณนฺนํ ขนฺธานํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺนํ ขนฺธานํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (สํขิตฺตํ)

(ยถา อตฺถิปจฺจยํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

ปญฺหาวารสฺส วิภโงฺคฯ

๑. ปจฺจยานุโลมํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๔๓๙. เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรสฯ

เหตุสภาคํ

๔๔๐. เหตุปจฺจยา อธิปติยา จตฺตาริ, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย จตฺตาริ, มเคฺค จตฺตาริ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ (๑๑)

เหตุสามญฺญฆฎนา (๙)

๔๔๑. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริยมคฺคฆฎนา (๙)

๔๔๒. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ เหตุ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺควิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ (อวิปากํ – ๔)

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อินฺทฺริย-มคฺคฆฎนา (๖)

๔๔๓. เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ เหตาธิปติสหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ เหตาธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ ฯ เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

เหตุมูลกํฯ

อารมฺมณสภาคํ

๔๔๔. อารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ (๗)

อารมฺมณฆฎนา (๕)

๔๔๕. อารมฺมณาธิปติ-อุปนิสฺสยนฺติ สตฺตฯ อารมฺมณ-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อารมฺมณาธิปติอุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสยอุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (๕)

อารมฺมณมูลกํฯ

อธิปติสภาคํ

๔๔๖. อธิปติปจฺจยา เหตุยา จตฺตาริ, อารมฺมเณ สตฺต, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย อฎฺฐ, อุปนิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, อตฺถิยา อฎฺฐ, อวิคเต อฎฺฐฯ (๑๕)

อธิปติมิสฺสกฆฎนา (๓)

๔๔๗. อธิปติ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ อฎฺฐฯ อธิปติ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ อฎฺฐฯ อธิปติ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๓)

๔๔๘. อธิปติ-อารมฺมณูปนิสฺสยนฺติ สตฺตฯ อธิปติอารมฺมณูปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติ-อารมฺมณ-นิสฺสยอุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ

สหชาตฉนฺทาธิปติฆฎนา (๖)

๔๔๙. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อธิปติ-สหชาตนิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติ-สหชาตนิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

จิตฺตาธิปติฆฎนา (๖)

๔๕๐. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อธิปติสหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติสหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

วีริยาธิปติฆฎนา (๖)

๔๕๑. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อธิปติสหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติสหชาต-นิสฺสย -วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

วีมํสาธิปติฆฎนา (๖)

๔๕๒. อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ อธิปติ-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติเหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อธิปติมูลกํฯ

อนนฺตรสภาคํ

๔๕๓. อนนฺตรปจฺจยา สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย สตฺต, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เอกํ, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺตฯ (๖)

อนนฺตรฆฎนา (๓)

๔๕๔. อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ สตฺตฯ อนนฺตรสมนนฺตร-อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิฯ อนนฺตร-สมนนฺตรอุปนิสฺสย-กมฺม-นตฺถิ-วิคตนฺติ เอกํฯ

อนนฺตรมูลกํฯ

สมนนฺตรสภาคํ

๔๕๕. สมนนฺตรปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย สตฺต, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เอกํ, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺตฯ (๖)

สมนนฺตรฆฎนา (๓)

๔๕๖. สมนนฺตร-อนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ สตฺตฯ สมนนฺตรอนนฺตร-อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิฯ สมนนฺตร-อนนฺตรอุปนิสฺสย-กมฺม-นตฺถิ-วิคตนฺติ เอกํฯ

สมนนฺตรมูลกํฯ

สหชาตสภาคํ

๔๕๗. สหชาตปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา นว, อวิคเต นวฯ (๑๔)

สหชาตฆฎนา (๑๐)

๔๕๘. สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นวฯ สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (อวิปากํ – ๕)

สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สหชาตมูลกํฯ

อญฺญมญฺญสภาคํ

๔๕๙. อญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ (๑๔)

อญฺญมญฺญฆฎนา (๖)

๔๖๐. อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อญฺญมญฺญ-สหชาตนิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อญฺญมญฺญ -สหชาต-นิสฺสยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (อวิปากํ – ๓)

อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อญฺญมญฺญ-สหชาตนิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสยวิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อญฺญมญฺญมูลกํฯ

นิสฺสยสภาคํ

๔๖๑. นิสฺสยปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา อฎฺฐ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, อวิคเต เตรสฯ (๑๗)

นิสฺสยมิสฺสกฆฎนา (๖)

๔๖๒. นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เตรสฯ นิสฺสย-อธิปติ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ อฎฺฐฯ นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ปญฺจฯ นิสฺสยอธิปติ-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๔)

๔๖๓. นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ นิสฺสย-อารมฺมณปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ นิสฺสย-อารมฺมณาธิปติ-อุปนิสฺสยปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๑๐)

๔๖๔. นิสฺสย-สหชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นวฯ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญอตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ นิสฺสย-สหชาต-วิปฺปยุตฺต -อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (อวิปากํ – ๕)

นิสฺสย-สหชาต-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญวิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-วิปาก-สมฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ นิสฺสย-สหชาต-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

นิสฺสยมูลกํฯ

อุปนิสฺสยสภาคํ

๔๖๕. อุปนิสฺสยปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, นิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต เอกํ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เอกํฯ (๑๓)

อุปนิสฺสยฆฎนา (๗)

๔๖๖. อุปนิสฺสย-อารมฺมณาธิปตีติ สตฺตฯ อุปนิสฺสย-อารมฺมณาธิปติปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อุปนิสฺสย-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-ปุเรชาตวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อุปนิสฺสย-อนนฺตร-สมนนฺตร-นตฺถิ-วิคตนฺติ สตฺตฯ อุปนิสฺสย-อนนฺตร-สมนนฺตร-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิฯ อุปนิสฺสย-กมฺมนฺติ เทฺวฯ อุปนิสฺสย-อนนฺตร-สมนนฺตร-กมฺม-นตฺถิ-วิคตนฺติ เอกํฯ

อุปนิสฺสยมูลกํฯ

ปุเรชาตสภาคํ

๔๖๗. ปุเรชาตปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา เอกํ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ (๘)

ปุเรชาตฆฎนา (๗)

๔๖๘. ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ปุเรชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ปุเรชาต-อารมฺมณ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ปุเรชาต-อารมฺมณ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ปุเรชาต-อารมฺมณาธิปติ-อุปนิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ปุเรชาต-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ปุเรชาตนิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ

ปุเรชาตมูลกํฯ

ปจฺฉาชาตสภาคํ

๔๖๙. ปจฺฉาชาตปจฺจยา วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ (๓)

ปจฺฉาชาตฆฎนา (๑)

๔๗๐. ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ

ปจฺฉาชาตมูลกํฯ

อาเสวนสภาคํ

๔๗๑. อาเสวนปจฺจยา อนนฺตเร ตีณิ, สมนนฺตเร ตีณิ, อุปนิสฺสเย ตีณิ, นตฺถิยา ตีณิ, วิคเต ตีณิฯ (๕)

อาเสวนฆฎนา (๑)

๔๗๒. อาเสวน-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ ตีณิฯ

อาเสวนมูลกํฯ

กมฺมสภาคํ

๔๗๓. กมฺมปจฺจยา อนนฺตเร เอกํ, สมนนฺตเร เอกํ, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย เทฺว, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา เอกํ, วิคเต เอกํ, อวิคเต สตฺตฯ (๑๔)

กมฺมปกิณฺณกฆฎนา (๒)

๔๗๔. กมฺม-อุปนิสฺสยนฺติ เทฺวฯ กมฺม-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย -นตฺถิ-วิคตนฺติ เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๙)

๔๗๕. กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ กมฺม-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยอาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ กมฺม-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหารวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหารวิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

กมฺมมูลกํฯ

วิปากสภาคํ

๔๗๖. วิปากปจฺจยา เหตุยา เอกํ, อธิปติยา เอกํ, สหชาเต เอกํ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย เอกํ, กเมฺม เอกํ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, ฌาเน เอกํ, มเคฺค เอกํ, สมฺปยุเตฺต เอกํ, วิปฺปยุเตฺต เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ (๑๔)

วิปากฆฎนา (๕)

๔๗๗. วิปาก-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ วิปาก-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ วิปาก-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ วิปาก-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ วิปาก-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ

วิปากมูลกํฯ

อาหารสภาคํ

๔๗๘. อาหารปจฺจยา อธิปติยา สตฺต, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ (๑๑)

อาหารมิสฺสกฆฎนา (๑)

๔๗๙. อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ

สหชาตสามญฺญฆฎนา (๙)

๔๘๐. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อาหาร-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหารสหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สกมฺมฆฎนา (๙)

๔๘๑. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อาหาร-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-กมฺม-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-กมฺม-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปากวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย -กมฺม-วิปากวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๔๘๒. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อาหาร-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อินฺทฺริยฆฎนา (๖)

๔๘๓. อาหาราธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อาหาราธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อาหาราธิปติสหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อาหาราธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาราธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อาหาราธิปติสหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อาหารมูลกํฯ

อินฺทฺริยสภาคํ

๔๘๔. อินฺทฺริยปจฺจยา เหตุยา จตฺตาริ, อธิปติยา สตฺต, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, ปุเรชาเต เอกํ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ (๑)

อินฺทฺริยมิสฺสกฆฎนา (๓)

๔๘๕. อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริย-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริย-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๑)

๔๘๖. อินฺทฺริย-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ

สหชาต-สามญฺญฆฎนา (๙)

๔๘๗. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สมคฺคฆฎนา (๙)

๔๘๘. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย -วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺควิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สฌานฆฎนา (๙)

๔๘๙. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสยวิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สฌาน-มคฺคฆฎนา (๙)

๔๙๐. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-ฌาน-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌานมคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย -สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาตนิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาหารฆฎนา (๙)

๔๙๑. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสยอาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปากอาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อาหารฆฎนา (๖)

๔๙๒. อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาตนิสฺสย-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

สาธิปติ-มคฺคฆฎนา (๖)

๔๙๓. อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริยาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริยาธิปติสหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

สเหตุ-มคฺคฆฎนา (๙)

๔๙๔. อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ อินฺทฺริยเหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาตนิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสยวิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สเหตุ-อธิปติ-มคฺคฆฎนา (๖)

๔๙๕. อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ อินฺทฺริยเหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ อินฺทฺริย-เหตาธิปติสหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริยเหตาธิปติ-สหชาต -อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริยมูลกํฯ

ฌานสภาคํ

๔๙๖. ฌานปจฺจยา สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ (๑๐)

สามญฺญฆฎนา (๙)

๔๙๗. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสยวิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๔๙๘. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ ฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํ ฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สมคฺคฆฎนา (๙)

๔๙๙. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยมคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺควิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริย-มคฺคฆฎนา (๙)

๕๐๐. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺควิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน -สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

ฌานมูลกํฯ

มคฺคสภาคํ

๕๐๑. มคฺคปจฺจยา เหตุยา จตฺตาริ, อธิปติยา สตฺต, สหชาเต สตฺต, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย สตฺต, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ (๑๒)

มคฺคสามญฺญฆฎนา (๙)

๕๐๒. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๕๐๓. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ มคฺค-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต -นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สฌานฆฎนา (๙)

๕๐๔. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ มคฺค-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-ฌานวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปากฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริย-ฌานฆฎนา (๙)

๕๐๕. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ มคฺค-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยอินฺทฺริย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺตอตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค -สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปากอินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิอวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อินฺทฺริยฆฎนา (๖)

๕๐๖. มคฺคาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ สตฺตฯ มคฺคาธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ มคฺคาธิปติ-สหชาตนิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

มคฺคาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺคาธิปติสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺคาธิปติสหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

สเหตุ-อินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๕๐๗. มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ มคฺค-เหตุสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ มคฺค-เหตุ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-เหตุสหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-เหตุ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-เหตุ-สหชาตนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺค-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สเหตาธิปติ-อินฺทฺริยฆฎนา (๖)

๕๐๘. มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ มคฺคเหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ มคฺคเหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺคเหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ มคฺคเหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

มคฺคมูลกํฯ

สมฺปยุตฺตสภาคํ

๕๐๙. สมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อธิปติยา ตีณิ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ (๑๓)

สมฺปยุตฺตฆฎนา (๒)

๕๑๐. สมฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ (อวิปากํ – ๑)

สมฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๑)

สมฺปยุตฺตมูลกํฯ

วิปฺปยุตฺตสภาคํ

๕๑๑. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา จตฺตาริ, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย ปญฺจ, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ (๑๗)

วิปฺปยุตฺตมิสฺสกฆฎนา (๔)

๕๑๒. วิปฺปยุตฺต -อตฺถิ-อวิคตนฺติ ปญฺจฯ วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ปญฺจฯ วิปฺปยุตฺตาธิปติ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๕)

๕๑๓. วิปฺปยุตฺต-ปจฺฉาชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-ปุเรชาตอตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ วิปฺปยุตฺต-อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ วิปฺปยุตฺต-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ วิปฺปยุตฺตนิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๔)

๕๑๔. วิปฺปยุตฺต-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ วิปฺปยุตฺต-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (อวิปากํ – ๒)

วิปฺปยุตฺต-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ วิปฺปยุตฺต-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๒)

วิปฺปยุตฺตมูลกํฯ

อตฺถิสภาคํ

๕๑๕. อตฺถิปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา อฎฺฐ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อวิคเต เตรสฯ (๑๘)

อตฺถิมิสฺสกฆฎนา (๑๑)

๕๑๖. อตฺถิ-อวิคตนฺติ เตรสฯ อตฺถิ-นิสฺสย-อวิคตนฺติ เตรสฯ อตฺถิ-อธิปติ-อวิคตนฺติ อฎฺฐฯ อตฺถิ-อธิปติ-นิสฺสย-อวิคตนฺติ อฎฺฐฯ อตฺถิอาหาร-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อตฺถิ-อินฺทฺริย-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อตฺถิ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อวิคตนฺติ สตฺตฯ อตฺถิ-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ปญฺจฯ อตฺถิ -นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ปญฺจฯ อตฺถิ-อธิปติ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ จตฺตาริฯ อตฺถิ-นิสฺสย-อินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๘)

๕๑๗. อตฺถิ-ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-ปุเรชาต-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-อารมฺมณปุเรชาต-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺตํ-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-อารมฺมณาธิปติ-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อวิคตนฺติ เอกํฯ อตฺถิ-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสยอุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอกํฯ อตฺถิ-นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺตอวิคตนฺติ เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๑๐)

๕๑๘. อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-อวิคตนฺติ นวฯ อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ ตีณิฯ อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอกํฯ (อวิปากํ – ๕)

อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อวิคตนฺติ เอกํฯ อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปาก-อวิคตนฺติ เอกํฯ อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอกํฯ อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอกํฯ อตฺถิ-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

อตฺถิมูลกํฯ

นตฺถิสภาคํ

๕๑๙. นตฺถิปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย สตฺต, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เอกํ, วิคเต สตฺตฯ (๖)

นตฺถิฆฎนา (๓)

๕๒๐. นตฺถิ-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-วิคตนฺติ สตฺตฯ นตฺถิ-อนนฺตร-สมนนฺตรอุปนิสฺสย-อาเสวน-วิคตนฺติ ตีณิฯ นตฺถิ-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-กมฺม-วิคตนฺติ เอกํฯ

นตฺถิมูลกํฯ

วิคตสภาคํ

๕๒๑. วิคตปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย สตฺต, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เอกํ, นตฺถิยา สตฺตฯ (๖)

วิคตฆฎนา (๓)

๕๒๒. วิคต-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถีติ สตฺตฯ วิคต-อนนฺตรสมนนฺตร-อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถีติ ตีณิฯ วิคต-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสยกมฺม-นตฺถีติ เอกํฯ

วิคตมูลกํฯ

อวิคตสภาคํ

๕๒๓. อวิคตปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ ตีณิ, อธิปติยา อฎฺฐ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย เอกํ, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรสฯ (๑๘)

อวิคตมิสฺสกฆฎนา (๑๑)

๕๒๔. อวิคต-อตฺถีติ เตรสฯ อวิคต-นิสฺสย-อตฺถีติ เตรสฯ อวิคต-อธิปติ-อตฺถีติ อฎฺฐฯ อวิคตาธิปติ-นิสฺสย-อตฺถีติ อฎฺฐฯ อวิคต อาหาร-อตฺถีติ สตฺตฯ อวิคต-อินฺทฺริย-อตฺถีติ สตฺตฯ อวิคต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถีติ สตฺตฯ อวิคต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ปญฺจฯ อวิคต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ปญฺจฯ อวิคตอธิปติ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ จตฺตาริฯ อวิคต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๘)

๕๒๕. อวิคต-ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคต-ปุเรชาต-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคต-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคต-อารมฺมณ-ปุเรชาต-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคต-อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคตอารมฺมณาธิปติอุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถีติ เอกํฯ อวิคต-อารมฺมณาธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสยปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอกํฯ อวิคต-นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๑๐)

๕๒๖. อวิคต-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถีติ นวฯ อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคต-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ ตีณิฯ อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอกํฯ (อวิปากํ – ๕)

อวิคต-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถีติ เอกํฯ อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-วิปาก-อตฺถีติ เอกํฯ อวิคต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอกํฯ อวิคต-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอกํฯ อวิคต-สหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถีติ เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

อวิคตมูลกํฯ

ปญฺหาวารสฺส อนุโลมคณนาฯ

(๒) ปจฺจนียุทฺธาโร

๕๒๗. กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

กุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

กุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

กุสโล ธโมฺม กุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๔)

๕๒๘. อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อกุสโล ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อกุสโล ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อกุสโล ธโมฺม อกุสลสฺส จ อพฺยากตสฺส จ ธมฺมสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๔)

๕๒๙. อพฺยากโต ธโมฺม อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย… อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย… อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อพฺยากโต ธโมฺม กุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

อพฺยากโต ธโมฺม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย… อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย… ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

๕๓๐. กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา กุสลสฺส ธมฺมสฺส สหชาตํ, ปุเรชาตํฯ

กุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํ, อาหารํ, อินฺทฺริยํฯ (๒)

๕๓๑. อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อกุสลสฺส ธมฺมสฺส สหชาตํ, ปุเรชาตํฯ

อกุสโล จ อพฺยากโต จ ธมฺมา อพฺยากตสฺส ธมฺมสฺส สหชาตํ, ปจฺฉาชาตํ, อาหารํ, อินฺทฺริยํฯ (๒)

ปญฺหาวารสฺส ปจฺจนียุทฺธาโรฯ

๒. ปจฺจยปจฺจนียํ

๒. สงฺขฺยาวาโร

สุทฺธํ

๕๓๒. นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส, นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย ปนฺนรส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส , นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นวฯ

นเหตุทุกํ

๕๓๓. นเหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ ปนฺนรส, นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย ปนฺนรส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส , นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นวฯ

ติกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ฉกฺกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นวฯ

สตฺตกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นวฯ

อฎฺฐกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นวฯ

นวกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, น ฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นวฯ

ทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ปญฺจ , นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, โนอวิคเต เทฺวฯ

เอกาทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, โนอวิคเต เทฺวฯ

ทฺวาทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา…เป.… นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิ, โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

จุทฺทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

สตฺตรสกํ (สาหารํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

เอกวีสกํ (สาหารํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นอาหารปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคเต เอกํฯ

โสฬสกํ (สอินฺทฺริยํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เอกวีสกํ (สอินฺทฺริยํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคเต เอกํฯ

นเหตุมูลกํฯ

นอารมฺมณทุกํ

๕๓๔. นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส, นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โน อวิคเต นว…เป.…ฯ

สตฺตกํ

นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส , นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส , นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นอารมฺมณมูลกํฯ

นอธิปตฺยาทิ

๕๓๕. นอธิปติปจฺจยา… นอนนฺตรปจฺจยา… นสมนนฺตรปจฺจยา… (ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

นสหชาตทุกํ

๕๓๖. นสหชาตปจฺจยา นเหตุยา เอกาทส, นอารมฺมเณ เอกาทส, นอธิปติยา เอกาทส, นอนนฺตเร เอกาทส, นสมนนฺตเร เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย เอกาทส, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นสหชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกาทส, นอนนฺตเร เอกาทส, นสมนนฺตเร เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส , นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นวฯ

นสหชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (สํขิตฺตํ)ฯ

นสหชาตมูลกํฯ

นอญฺญมญฺญทุกํ

๕๓๗. นอญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุยา เอกาทส, นอารมฺมเณ เอกาทส, นอธิปติยา เอกาทส, นอนนฺตเร เอกาทส, นสมนนฺตเร เอกาทส, นสหชาเต เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย เอกาทส, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต เอกาทส, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นอญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกาทส, นอนนฺตเร เอกาทส, นสมนนฺตเร เอกาทส, นสหชาเต เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต เอกาทส, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นอญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว (สํขิตฺตํ)ฯ

นอญฺญมญฺญมูลกํฯ

นนิสฺสยทุกํ

๕๓๘. นนิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา เอกาทส, นอารมฺมเณ เอกาทส, นอธิปติยา เอกาทส, นอนนฺตเร เอกาทส, นสมนนฺตเร เอกาทส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นอุปนิสฺสเย เอกาทส, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เอกาทส, นอนนฺตเร เอกาทส, นสมนนฺตเร เอกาทส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ทสกํ

นนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, โนอวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นนิสฺสยมูลกํฯ

นอุปนิสฺสยทุกํ

๕๓๙. นอุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นอุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส, นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรส, โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นอุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมเญฺญ สตฺต , นนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺต, โนอวิคเต เทฺวฯ

นวกํ

นอุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺต, โนอวิคเต เทฺวฯ

ทสกํ

นอุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ , นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, โนอวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นอุปนิสฺสยมูลกํฯ

นปุเรชาตทุกํ

๕๔๐. นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา เตรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส , นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย นว, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส, นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส , นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส , นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ทสกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร เอกาทส, นอินฺทฺริเย เอกาทส, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นวฯ

เอกาทสกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ , นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, โนอวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นปุเรชาตมูลกํฯ

นปจฺฉาชาตทุกํ

๕๔๑. นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส, นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต นว, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย ปนฺนรส, นปุเรชาเต เตรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต นว, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต เตรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นกเมฺม ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส, นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมเญฺญ นว , นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต นว, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นว, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ทสกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต นว, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นว, โนอวิคเต นวฯ

เอกาทสกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิ, โนอวิคเต เทฺว (สํขิตฺตํ)ฯ

นปจฺฉาชาตมูลกํฯ

นอาเสวนปจฺจยา… (ยถา นเหตุปจฺจยา, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

นกมฺมทุกํ

๕๔๒. นกมฺมปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส, นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย ปนฺนรส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส, นอาเสวเน ปนฺนรส, นวิปาเก ปนฺนรส, นอาหาเร ปนฺนรส, นอินฺทฺริเย ปนฺนรส , นฌาเน ปนฺนรส, นมเคฺค ปนฺนรส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา ปนฺนรส, โนวิคเต ปนฺนรส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ปนฺนรส…เป.… นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต เตรส, นปจฺฉาชาเต ปนฺนรส…เป.… โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ทสกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส…เป.… โนอวิคเต นวฯ

เอกาทสกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา ปญฺจ , โนวิคเต ปญฺจ…เป.…ฯ

เตรสกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวเน เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นวิปากปจฺจยา… (ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

นอาหารทุกํ

๕๔๓. นอาหารปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส, นอธิปติยา ปนฺนรส, นอนนฺตเร ปนฺนรส, นสมนนฺตเร ปนฺนรส, นสหชาเต เอกาทส, นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย ปนฺนรส, นปุเรชาเต เตรส…เป.… โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ปนฺนรส…เป.… นอุปนิสฺสเย เตรส…เป.… โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส , นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ทสกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นวฯ

เอกาทสกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจ, โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

เตรสกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย เทฺว , นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิ, โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

ปนฺนรสกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปาเก เอกํ, นฌาเน เอกํ , นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

อฎฺฐารสกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอินฺทฺริยทุกํ

๕๔๔. นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส, นอารมฺมเณ ปนฺนรส…เป.… โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา ปนฺนรส…เป.… นอุปนิสฺสเย เตรส…เป.… โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมเญฺญ เอกาทส, นนิสฺสเย เอกาทส, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต เอกาทส, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร นว, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ทสกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต เอกาทส , นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน เอกาทส, นกเมฺม เอกาทส, นวิปาเก เอกาทส, นอาหาเร นว, นฌาเน เอกาทส, นมเคฺค เอกาทส, นสมฺปยุเตฺต เอกาทส, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา เอกาทส, โนวิคเต เอกาทส, โนอวิคเต นวฯ

เอกาทสกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ปญฺจ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ตีณิ (กาตพฺพํ)ฯ

เตรสกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิ, โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

ปนฺนรสกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปาเก เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

เอกวีสกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นฌานปจฺจยา… นมคฺคปจฺจยา…ฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ) นสมฺปยุตฺตปจฺจยา…ฯ

(ยถา นอญฺญมญฺญมูลกํ เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๕๔๕. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นสหชาเต นว, นอญฺญมเญฺญ นว, นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย นว, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นว, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นสหชาเต นว, นอญฺญมเญฺญ นว, นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นว, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

ทสกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต นว…เป.… โนอวิคเต นวฯ

เอกาทสกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต ตีณิ , นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิ, โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

อฎฺฐารสกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌาเน เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

โนอตฺถิทุกํ

๕๔๖. โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นสหชาเต นว, นอญฺญมเญฺญ นว, นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย นว, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต นว, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นว, โนอวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติยา นว…เป.… นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย เทฺว…เป.…ฯ

ทสกํ

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต นว…เป.… โนอวิคเต นวฯ

เอกาทสกํ

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นอินฺทฺริเย เทฺว, นฌาเน เทฺว, นมเคฺค เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺว, โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

สตฺตรสกํ

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นอาเสวนปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌาเน เทฺว…เป.… โนอวิคเต เทฺว…เป.…ฯ

เอกวีสกํ

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา…เป.… นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺว, โนอวิคเต เทฺวฯ

เตวีสกํ (สอุปนิสฺสยํ)

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… โนวิคตปจฺจยา โนอวิคเต เทฺวฯ

เตวีสกํ (สกมฺมํ)

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นกมฺมปจฺจยา…เป.… โนวิคตปจฺจยา โนอวิคเต นวฯ

โนนตฺถิทุกํ

๕๔๗. โนนตฺถิปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส (สํขิตฺตํ)ฯ โนนตฺถิยา จ, โนวิคเต จ (นเหตุปจฺจยสทิสํ)ฯ

โนวิคตทุกํ

๕๔๘. โนวิคตปจฺจยา นเหตุยา ปนฺนรส (สํขิตฺตํ)ฯ

โนอวิคตทุกํ

๕๔๙. โนอวิคตปจฺจยา นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว…เป.… โนวิคเต นวฯ

โนอวิคตปจฺจยา… (โนอตฺถิปจฺจยสทิสํ)ฯ

ปญฺหาวารสฺส ปจฺจนียคณนาฯ

๓. ปจฺจยานุโลมปจฺจนียํ

เหตุทุกํ

๕๕๐. เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ (๑๙)

เหตุสามญฺญฆฎนา (๙)

๕๕๑. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต , นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

เหตุ -สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ , นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริย-มคฺคฆฎนา (๙)

๕๕๒. เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ จตฺตาริ, นอธิปติยา จตฺตาริ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ, นปุเรชาเต จตฺตาริ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ (อวิปากํ – ๔)

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อินฺทฺริย-มคฺคฆฎนา (๖)

๕๕๓. เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ จตฺตาริ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ, นปุเรชาเต จตฺตาริ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว , นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว , นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ

เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

เหตาธิปติ -สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

เหตุมูลกํฯ

อารมฺมณทุกํ

๕๕๔. อารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นสหชาเต นว, นอญฺญมเญฺญ นว, นนิสฺสเย นว, นอุปนิสฺสเย นว, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว , นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต นว, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นว, โนอวิคเต นวฯ (๒๓)

อารมฺมณฆฎนา (๕)

๕๕๕. อารมฺมณ-อธิปติ-อุปนิสฺสยนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺตํ, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ

อารมฺมณ -ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อารมฺมณ-อธิปติ-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อารมฺมณ-อธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ , นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อารมฺมณมูลกํฯ

อธิปติทุกํ

๕๕๖. อธิปติปจฺจยา นเหตุยา ทส, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร ทส, นสมนนฺตเร ทส, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ อฎฺฐ, นนิสฺสเย สตฺต, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต ทส, นปจฺฉาชาเต ทส, นอาเสวเน ทส, นกเมฺม ทส, นวิปาเก ทส, นอาหาเร ทส, นอินฺทฺริเย ทส, นฌาเน ทส, นมเคฺค ทส, นสมฺปยุเตฺต อฎฺฐ, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนนตฺถิยา ทส, โนวิคเต ทส, โน อวิคเต สตฺตฯ (๒๓)

อธิปติมิสฺสกฆฎนา (๓)

๕๕๗. อธิปติ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร อฎฺฐ, นสมนนฺตเร อฎฺฐ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต อฎฺฐ, นอาเสวเน อฎฺฐ, นกเมฺม อฎฺฐ, นวิปาเก อฎฺฐ, นอาหาเร อฎฺฐ, นอินฺทฺริเย อฎฺฐ, นฌาเน อฎฺฐ, นมเคฺค อฎฺฐ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, นวิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, โนนตฺถิยา อฎฺฐ, โนวิคเต อฎฺฐฯ

อธิปติ -นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร อฎฺฐ, นสมนนฺตเร อฎฺฐ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต อฎฺฐ, นอาเสวเน อฎฺฐ, นกเมฺม อฎฺฐ, นวิปาเก อฎฺฐ, นอาหาเร อฎฺฐ, นอินฺทฺริเย อฎฺฐ, นฌาเน อฎฺฐ, นมเคฺค อฎฺฐ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา อฎฺฐ, โนวิคเต อฎฺฐฯ

อธิปติ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร จตฺตาริ, นอินฺทฺริเย จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นมเคฺค จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๓)

๕๕๘. อธิปติ-อารมฺมณ-อุปนิสฺสยนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ

อธิปติ-อารมฺมณ-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-อารมฺมณ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาต-ฉนฺทาธิปติฆฎนา (๖)

๕๕๙. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต , นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ , นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ , นปจฺฉาชาเต เอกํ , นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

จิตฺตาธิปติฆฎนา (๖)

๕๖๐. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ , โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

วีริยาธิปติฆฎนา (๖)

๕๖๑. อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ , นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

วีมํสาธิปติฆฎนา (๖)

๕๖๒. อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ จตฺตาริ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ, นปุเรชาเต จตฺตาริ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ , นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อธิปติ-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อธิปติมูลกํฯ

อนนฺตรทุกํ

๕๖๓. อนนฺตรปจฺจยา นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ (๑๙)

อนนฺตรฆฎนา (๓)

๕๖๔. อนนฺตร -สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ

อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา ตีณิ, โนอวิคเต ตีณิฯ

อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-กมฺม-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนอตฺถิยา เอกํ, โนอวิคเต เอกํฯ

อนนฺตรมูลกํฯ

สมนนฺตรทุกํ

๕๖๕. สมนนฺตรปจฺจยา นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ (๑๙)

สมนนฺตรฆฎนา (๓)

๕๖๖. สมนนฺตร-อนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต , นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ

สมนนฺตร-อนนฺตร-อุปนิสฺสย-อาเสวน-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา ตีณิ, โนอวิคเต ตีณิฯ

สมนนฺตร-อนนฺตร-อุปนิสฺสย-กมฺม-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ , นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนอตฺถิยา เอกํ, โนอวิคเต เอกํฯ

สมนนฺตรมูลกํฯ

สหชาตทุกํ

๕๖๗. สหชาตปจฺจยา นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย นว, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นวฯ (๒๐)

สหชาตฆฎนา (๑๐)

๕๖๘. สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย นว…เป.… นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นวฯ

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (อวิปากํ – ๕)

สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, น-อารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สหชาตมูลกํฯ

อญฺญมญฺญทุกํ

๕๖๙. อญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ , โนวิคเต ตีณิฯ (๑๙)

อญฺญมญฺญฆฎนา (๖)

๕๗๐. อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (อวิปากํ – ๓)

อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ , นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อญฺญมญฺญ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อญฺญมญฺญมูลกํฯ

นิสฺสยทุกํ

๕๗๑. นิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา เตรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต ตีณิ , นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส, นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรสฯ (๒๑)

นิสฺสยมิสฺสกฆฎนา (๖)

๕๗๒. นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เตรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา เตรส , นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต นว, น ปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส, นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรสฯ

นิสฺสย-อธิปติ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร อฎฺฐ, นสมนนฺตเร อฎฺฐ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต อฎฺฐ, นอาเสวเน อฎฺฐ, นกเมฺม อฎฺฐ, นวิปาเก อฎฺฐ, นอาหาเร อฎฺฐ, นอินฺทฺริเย อฎฺฐ, นฌาเน อฎฺฐ, นมเคฺค อฎฺฐ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา อฎฺฐ, โนวิคเต อฎฺฐฯ

นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต , นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

นิสฺสย-อธิปติ-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ , นอาหาเร จตฺตาริ, นอินฺทฺริเย จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นมเคฺค จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๔)

๕๗๓. นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นํอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

นิสฺสย-อารมฺมณ-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

นิสฺสย-อารมฺมณ-อธิปติ-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ , นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๑๐)

๕๗๔. นิสฺสย-สหชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย นว, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นวฯ

นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

นิสฺสย -สหชาต-อญฺญมญฺญ-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

นิสฺสย-สหชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (อวิปากํ – ๕)

นิสฺสย-สหชาต-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ , นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

นิสฺสย-สหชาต-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

นิสฺสย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

นิสฺสยมูลกํฯ

อุปนิสฺสยทุกํ

๕๗๕. อุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นสหชาเต นว, นอญฺญมเญฺญ นว, นนิสฺสเย นว, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต นว, นวิปฺปยุเตฺต นว, โนอตฺถิยา นว, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นว, โนอวิคเต นวฯ (๒๓)

อุปนิสฺสยฆฎนา (๗)

๕๗๖. อุปนิสฺสย-อารมฺมณ-อธิปตีติ นเหตุยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต , นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ

อุปนิสฺสย-อารมฺมณ-อธิปติ-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อุปนิสฺสย-อารมฺมณ-อธิปติ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อุปนิสฺสย-อนนฺตร-สมนนฺตร-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต สตฺต , นวิปฺปยุเตฺต สตฺต, โนอตฺถิยา สตฺต, โนอวิคเต สตฺตฯ

อุปนิสฺสย-อนนฺตร-สมนนฺตร-อาเสวน-อตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา ตีณิ, โนอวิคเต ตีณิฯ

อุปนิสฺสย-กมฺมนฺติ นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ เทฺว, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นสหชาเต เทฺว, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นอินฺทฺริเย เทฺว, นฌาเน เทฺว, นมเคฺค เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺว, โนอวิคเต เทฺวฯ

อุปนิสฺสย-อนนฺตร-สมนนฺตร-กมฺม-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนอตฺถิยา เอกํ, โนอวิคเต เอกํฯ

อุปนิสฺสยมูลกํฯ

ปุเรชาตทุกํ

๕๗๗. ปุเรชาตปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (๒๑)

ปุเรชาตฆฎนา (๗)

๕๗๘. ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปุเรชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปุเรชาต-อารมฺมณ-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปุเรชาต-อารมฺมณ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ , นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ , นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปุเรชาต-อารมฺมณ-อธิปติ-อุปนิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ปุเรชาต-อารมฺมณ-อธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ , นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ปุเรชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

ปุเรชาตมูลกํฯ

ปจฺฉาชาตทุกํ

๕๗๙. ปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ , นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (๒๐)

ปจฺฉาชาตฆฎนา (๑)

๕๘๐. ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปจฺฉาชาตมูลกํฯ

อาเสวนทุกํ

๕๘๑. อาเสวนปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา ตีณิ, โนอวิคเต ตีณิฯ (๑๘)

อาเสวนฆฎนา (๑)

๕๘๒. อาเสวน-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ , นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนอตฺถิยา ตีณิ, โนอวิคเต ตีณิฯ

อาเสวนมูลกํฯ

กมฺมทุกํ

๕๘๓. กมฺมปจฺจยา นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เทฺว, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ , นนิสฺสเย เทฺว, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร เทฺว, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺต, โนอวิคเต เทฺวฯ (๒๓)

กมฺมปกิณฺณกฆฎนา (๒)

๕๘๔. กมฺม-อุปนิสฺสยนฺติ นเหตุยา เทฺว, นอารมฺมเณ เทฺว, นอธิปติยา เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นสหชาเต เทฺว, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นอินฺทฺริเย เทฺว, นฌาเน เทฺว, นมเคฺค เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนอตฺถิยา เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺว, โนอวิคเต เทฺวฯ

กมฺม-อนนฺตร-สมนนฺตร-อุปนิสฺสย-นตฺถิ-วิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนอตฺถิยา เอกํ, โนอวิคเต เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๙)

๕๘๕. กมฺม -สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ , นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ , นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ , นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

กมฺม-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

กมฺม-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

กมฺมมูลกํฯ

วิปากทุกํ

๕๘๖. วิปากปจฺจยา นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (๑๙)

วิปากฆฎนา (๕)

๕๘๗. วิปาก-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

วิปาก-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ , นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

วิปาก-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

วิปาก -สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

วิปาก-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

วิปากมูลกํฯ

อาหารทุกํ

๕๘๘. อาหารปจฺจยา นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต , นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ (๒๑)

อาหารมิสฺสกฆฎนา (๑)

๕๘๙. อาหาร -อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

สหชาตสามญฺญฆฎนา (๙)

๕๙๐. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต , นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ , นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สกมฺมฆฎนา (๙)

๕๙๑. อาหาร -สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ , นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ , นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ , นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ , นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-กมฺม-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๕๙๒. อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อาหาร -สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ , นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ , นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ , นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ , โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อินฺทฺริยฆฎนา

๕๙๓. อาหาร-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อาหาร-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อาหาร-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ , นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อาหาร-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อาหาร-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ , นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อาหารมูลกํฯ

อินฺทฺริยทุกํ

๕๙๔. อินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ (๒๑)

อินฺทฺริยมิสฺสกฆฎนา (๓)

๕๙๕. อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ , นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๑)

๕๙๖. อินฺทฺริย-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาตสามญฺญฆฎนา (๙)

๕๙๗. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ , นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ , นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สมคฺคฆฎนา (๙)

๕๙๘. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํ ฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สฌานฆฎนา (๙)

๕๙๙. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สฌาน-มคฺคฆฎนา (๙)

๖๐๐. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นอุปนิสฺสเย ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย -สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาหารฆฎนา (๙)

๖๐๑. อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํ ฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อาหารฆฎนา (๖)

๖๐๒. อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อาหาร-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

สาธิปติ-มคฺคฆฎนา (๖)

๖๐๓. อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

สเหตุ-มคฺคฆฎนา (๙)

๖๐๔. อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ จตฺตาริ…เป.… นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว…เป.… โนวิคเต เทฺวฯ

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว…เป.… โนวิคเต เทฺวฯ (อวิปากํ – ๔)

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สเหตาธิปติ-มคฺคฆฎนา (๖)

๖๐๕. อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ จตฺตาริ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ, นปุเรชาเต จตฺตาริ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว, นอนนฺตเร เทฺว, นสมนนฺตเร เทฺว, นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย เทฺว, นปุเรชาเต เทฺว, นปจฺฉาชาเต เทฺว, นอาเสวเน เทฺว, นกเมฺม เทฺว, นวิปาเก เทฺว, นอาหาเร เทฺว, นฌาเน เทฺว, นสมฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อินฺทฺริย-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

อินฺทฺริยมูลกํฯ

ฌานทุกํ

๖๐๖. ฌานปจฺจยา นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ (๑๙)

ฌานสามญฺญฆฎนา (๙)

๖๐๗. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๖๐๘. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ …เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สมคฺคฆฎนา (๙)

๖๐๙. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริย-มคฺคฆฎนา (๙)

๖๑๐. ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย -มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

ฌาน-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-มคฺค-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

ฌานมูลกํฯ

มคฺคทุกํ

๖๑๑. มคฺคปจฺจยา นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ (๑๙)

มคฺคสามญฺญฆฎนา (๙)

๖๑๒. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ , นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๖๑๓. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สฌานฆฎนา (๙)

๖๑๔. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สอินฺทฺริย-ฌานฆฎนา (๙)

๖๑๕. มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ -นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-ฌาน-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สาธิปติ-อินฺทฺริยฆฎนา (๖)

๖๑๖. มคฺค-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต…เป.… นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต…เป.… นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

มคฺค-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

มคฺค-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๓)

มคฺค-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-อธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-อธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

สเหตุ-อินฺทฺริยฆฎนา (๙)

๖๑๗. มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ จตฺตาริ…เป.… นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

มคฺค-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว…เป.… นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา เทฺว, โนวิคเต เทฺวฯ

มคฺค-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญนิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว…เป.… โนวิคเต เทฺวฯ

มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว…เป.… โนวิคเต เทฺวฯ (อวิปากํ – ๔)

มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปากํ-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-เหตุ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-เหตุ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

สเหตาธิปติ-อินฺทฺริยฆฎนา (๖)

๖๑๘. มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ จตฺตาริ…เป.… นอญฺญมเญฺญ เทฺว, นอุปนิสฺสเย จตฺตาริ…เป.… นสมฺปยุเตฺต เทฺว, นวิปฺปยุเตฺต เทฺว, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว …เป.… โนวิคเต เทฺวฯ

มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เทฺว…เป.… โนวิคเต เทฺวฯ (อวิปากํ – ๓)

มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ น อารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-สมฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ

มคฺค-เหตาธิปติ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๓)

มคฺคมูลกํฯ

สมฺปยุตฺตทุกํ

๖๑๙. สมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ (๑๘)

สมฺปยุตฺตฆฎนา (๒)

๖๒๐. สมฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ (อวิปากํ – ๑)

สมฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ…เป.… โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๑)

สมฺปยุตฺตมูลกํฯ

วิปฺปยุตฺตทุกํ

๖๒๑. วิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นสหชาเต ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ (๒๑)

วิปฺปยุตฺตมิสฺสกฆฎนา (๔)

๖๒๒. วิปฺปยุตฺต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นสหชาเต ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ , นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

วิปฺปยุตฺต-อธิปติ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร จตฺตาริ, นอินฺทฺริเย จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นมเคฺค จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ , นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๕)

๖๒๓. วิปฺปยุตฺต-ปจฺฉาชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

วิปฺปยุตฺต-อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

วิปฺปยุตฺต-อารมฺมณ-อธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

วิปฺปยุตฺต-นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ , นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๔)

๖๒๔. วิปฺปยุตฺต-สหชาต-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

วิปฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (อวิปากํ – ๒)

วิปฺปยุตฺต-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

วิปฺปยุตฺต-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อตฺถิ-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๒)

วิปฺปยุตฺตมูลกํฯ

อตฺถิทุกํ

๖๒๕. อตฺถิปจฺจยา นเหตุยา เตรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส, นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรสฯ (๒๒)

อตฺถิมิสฺสกฆฎนา (๑๑)

๖๒๖. อตฺถิ -อวิคตนฺติ นเหตุยา เตรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต สตฺต, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นนิสฺสเย สตฺต, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส, นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรสฯ

อตฺถิ-นิสฺสย-อวิคตนฺติ นเหตุยา เตรส, นอารมฺมเณ เตรส, นอธิปติยา เตรส, นอนนฺตเร เตรส, นสมนนฺตเร เตรส, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ สตฺต, นอุปนิสฺสเย เตรส, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต เตรส, นอาเสวเน เตรส, นกเมฺม เตรส, นวิปาเก เตรส, นอาหาเร เตรส, นอินฺทฺริเย เตรส, นฌาเน เตรส, นมเคฺค เตรส, นสมฺปยุเตฺต สตฺต, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา เตรส, โนวิคเต เตรสฯ

อตฺถิ-อธิปติ-อวิคตนฺติ นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร อฎฺฐ, นสมนนฺตเร อฎฺฐ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต อฎฺฐ, นอาเสวเน อฎฺฐ, นกเมฺม อฎฺฐ, นวิปาเก อฎฺฐ, นอาหาเร อฎฺฐ, นอินฺทฺริเย อฎฺฐ, นฌาเน อฎฺฐ, นมเคฺค อฎฺฐ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, นวิปฺปยุเตฺต จตฺตาริ, โนนตฺถิยา อฎฺฐ , โนวิคเต อฎฺฐฯ

อตฺถิ-อธิปติ-นิสฺสย-อวิคตนฺติ นเหตุยา อฎฺฐ, นอารมฺมเณ สตฺต, นอนนฺตเร อฎฺฐ, นสมนนฺตเร อฎฺฐ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต อฎฺฐ, นอาเสวเน อฎฺฐ, นกเมฺม อฎฺฐ, นวิปาเก อฎฺฐ, นอาหาเร อฎฺฐ, นอินฺทฺริเย อฎฺฐ, นฌาเน อฎฺฐ, นมเคฺค อฎฺฐ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา อฎฺฐ, โนวิคเต อฎฺฐฯ

อตฺถิ-อาหาร-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอินฺทฺริเย สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อตฺถิ-อินฺทฺริย-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย เอกํ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อตฺถิ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-อวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต, นอารมฺมเณ สตฺต, นอธิปติยา สตฺต, นอนนฺตเร สตฺต, นสมนนฺตเร สตฺต, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย สตฺต, นปุเรชาเต สตฺต, นปจฺฉาชาเต สตฺต, นอาเสวเน สตฺต, นกเมฺม สตฺต, นวิปาเก สตฺต, นอาหาเร สตฺต, นฌาเน สตฺต, นมเคฺค สตฺต, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา สตฺต, โนวิคเต สตฺตฯ

อตฺถิ-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นสหชาเต ปญฺจ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

อตฺถิ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ปญฺจ, นอารมฺมเณ ปญฺจ, นอธิปติยา ปญฺจ, นอนนฺตเร ปญฺจ, นสมนนฺตเร ปญฺจ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย ปญฺจ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ปญฺจ, นอาเสวเน ปญฺจ, นกเมฺม ปญฺจ, นวิปาเก ปญฺจ, นอาหาเร ปญฺจ, นอินฺทฺริเย ปญฺจ, นฌาเน ปญฺจ, นมเคฺค ปญฺจ, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, โนนตฺถิยา ปญฺจ, โนวิคเต ปญฺจฯ

อตฺถิ-อธิปติ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา จตฺตาริ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอนนฺตเร จตฺตาริ, นสมนนฺตเร จตฺตาริ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ จตฺตาริ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต จตฺตาริ, นอาเสวเน จตฺตาริ, นกเมฺม จตฺตาริ, นวิปาเก จตฺตาริ, นอาหาเร จตฺตาริ, นอินฺทฺริเย จตฺตาริ, นฌาเน จตฺตาริ, นมเคฺค จตฺตาริ, นสมฺปยุเตฺต จตฺตาริ, โนนตฺถิยา จตฺตาริ, โนวิคเต จตฺตาริฯ

อตฺถิ-นิสฺสย-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

ปกิณฺณกฆฎนา (๘)

๖๒๗. อตฺถิ-ปจฺฉาชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ , นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ-ปุเรชาต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ , นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ-อารมฺมณ-ปุเรชาต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นนิสฺสเย ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ -อารมฺมณ-นิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นสหชาเต ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ-อารมฺมณ-อธิปติ-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ , นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อตฺถิ-อารมฺมณ-อธิปติ-นิสฺสย-อุปนิสฺสย-ปุเรชาต-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อตฺถิ-นิสฺสย-ปุเรชาต-อินฺทฺริย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นสหชาเต เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

สหชาตฆฎนา (๑๐)

๖๒๘. อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-อวิคตนฺติ นเหตุยา นว, นอารมฺมเณ นว, นอธิปติยา นว, นอนนฺตเร นว, นสมนนฺตเร นว, นอญฺญมเญฺญ ปญฺจ, นอุปนิสฺสเย นว, นปุเรชาเต นว, นปจฺฉาชาเต นว, นอาเสวเน นว, นกเมฺม นว, นวิปาเก นว, นอาหาเร นว, นอินฺทฺริเย นว, นฌาเน นว, นมเคฺค นว, นสมฺปยุเตฺต ปญฺจ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา นว, โนวิคเต นวฯ

อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-สมฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นวิปฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ, นอารมฺมเณ ตีณิ, นอธิปติยา ตีณิ, นอนนฺตเร ตีณิ, นสมนนฺตเร ตีณิ, นอญฺญมเญฺญ ตีณิ, นอุปนิสฺสเย ตีณิ, นปุเรชาเต ตีณิ, นปจฺฉาชาเต ตีณิ, นอาเสวเน ตีณิ, นกเมฺม ตีณิ, นวิปาเก ตีณิ, นอาหาเร ตีณิ, นอินฺทฺริเย ตีณิ, นฌาเน ตีณิ, นมเคฺค ตีณิ, นสมฺปยุเตฺต ตีณิ, โนนตฺถิยา ตีณิ, โนวิคเต ตีณิฯ

อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นวิปาเก เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (อวิปากํ – ๕)

อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อตฺถิ -สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-สมฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นวิปฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อตฺถิ-สหชาต-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ, นสมนนฺตเร เอกํ, นอญฺญมเญฺญ เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ

อตฺถิ-สหชาต-อญฺญมญฺญ-นิสฺสย-วิปาก-วิปฺปยุตฺต-อวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ เอกํ, นอธิปติยา เอกํ, นอนนฺตเร เอกํ , นสมนนฺตเร เอกํ, นอุปนิสฺสเย เอกํ, นปุเรชาเต เอกํ, นปจฺฉาชาเต เอกํ, นอาเสวเน เอกํ, นกเมฺม เอกํ, นอาหาเร เอกํ, นอินฺทฺริเย เอกํ, นฌาเน เอกํ, นมเคฺค เอกํ, นสมฺปยุเตฺต เอกํ, โนนตฺถิยา เอกํ, โนวิคเต เอกํฯ (สวิปากํ – ๕)

อตฺถิมูลกํฯ

นตฺถิ-วิคตทุกานิ

๖๒๙. นตฺถิปจฺจยา นเหตุยา สตฺต…เป.… วิคตปจฺจยา นเหตุยา สตฺต…เป.…ฯ (นตฺถิปจฺจยมฺปิ วิคตปจฺจยมฺปิ อนนฺตรปจฺจยสทิสํฯ)

อวิคตทุกํ

๖๓๐. อวิคตปจฺจยา นเหตุยา เตรส…ฯ (ยถา อตฺถิปจฺจโย วิตฺถาริโต เอวํ อวิคตปจฺจโย วิตฺถาเรตโพฺพฯ)

ปญฺหาวารสฺส อนุโลมปจฺจนียํฯ

๔. ปจฺจยปจฺจนียานุโลมํ

นเหตุทุกํ

๖๓๑. นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรสฯ

ติกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรสฯ

จตุกฺกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

ฉกฺกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ , นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, อวิคเต เตรสฯ

สตฺตกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ

อฎฺฐกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ

นวกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา…เป.… นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจ…เป.…ฯ

เอกาทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจฯ

ทฺวาทสกํ

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

โสฬสกํ (สาหารํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

พาวีสกํ (สาหารํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นอาหารปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

โสฬสกํ (สอินฺทฺริยํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นวิปากปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

พาวีสกํ (สอินฺทฺริยํ)

นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

นเหตุมูลกํฯ

นอารมฺมณทุกํ

๖๓๒. นอารมฺมณปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นอารมฺมณปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

นอารมฺมณมูลกํฯ

นอธิปติทุกํ

๖๓๓. นอธิปติปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว…ฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

นอธิปติมูลกํฯ

นอนนฺตร-นสมนนฺตรทุกานิ

๖๓๔. นอนนฺตรปจฺจยา …เป.… นสมนนฺตรปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นสมนนฺตรปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นสมนนฺตรมูลกํฯ

นสหชาตทุกํ

๖๓๕. นสหชาตปจฺจยา อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

ปญฺจกํ

นสหชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

นวกํ

นสหชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นสหชาตมูลกํฯ

นอญฺญมญฺญทุกํ

๖๓๖. นอญฺญมญฺญปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา อฎฺฐ, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต ปญฺจ, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นอญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต ปญฺจ, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นอญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นอญฺญมญฺญมูลกํฯ

นนิสฺสยทุกํ

๖๓๗. นนิสฺสยปจฺจยา อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

ปญฺจกํ

นนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต ปญฺจ…เป.…ฯ

นวกํ

นนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ , กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นนิสฺสยมูลกํฯ

นอุปนิสฺสยทุกํ

๖๓๘. นอุปนิสฺสยปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

อฎฺฐกํ

นอุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นอุปนิสฺสยมูลกํฯ

นปุเรชาตทุกํ

๖๓๙. นปุเรชาตปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต นว…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย นว, อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา นว, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต นว…เป.…ฯ

นวกํ

นปุเรชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นปุเรชาตมูลกํฯ

นปจฺฉาชาตทุกํ

๖๔๐. นปจฺฉาชาตปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

นวกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ , อตฺถิยา ตีณิ, อวิคเต ตีณิฯ

ทสกํ

นปจฺฉาชาตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นปจฺฉาชาตมูลกํฯ

นอาเสวนทุกํ

๖๔๑. นอาเสวนปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร ปญฺจ, สมนนฺตเร ปญฺจ, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม สตฺต, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา ปญฺจ, วิคเต ปญฺจ, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

นวกํ

นอาเสวนปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นอาเสวนมูลกํฯ

นกมฺมทุกํ

๖๔๒. นกมฺมปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร สตฺต, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

นวกํ

นกมฺมปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺต (สํขิตฺตํ)ฯ

นกมฺมมูลกํฯ

นวิปากทุกํ

๖๔๓. นวิปากปจฺจยา เหตุยา สตฺต…เป.… อวิคเต เตรสฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นวิปากมูลกํฯ

นอาหารทุกํ

๖๔๔. นอาหารปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา ทส, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย สตฺต , ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต นว, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย เตรส, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, วิปาเก เอกํ, อินฺทฺริเย สตฺต, ฌาเน สตฺต, มเคฺค สตฺต, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา เตรส, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เตรส…เป.…ฯ

พาวีสกํ

นอาหารปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ (สํขิตฺตํ)ฯ

นอาหารมูลกํฯ

นอินฺทฺริยทุกํ

๖๔๕. นอินฺทฺริยปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว…เป.… อวิคเต เตรส…เป.…ฯ (นอินฺทฺริยปจฺจยา กเมฺม สตฺต ปญฺหาฯ)

พาวีสกํ

นอินฺทฺริยปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นวิปากปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ (ยถา นเหตุมูลกํ [นเหตุมูลเก (สฺยา.)]ฯ สํขิตฺตํ)ฯ

นอินฺทฺริยมูลกํฯ

นฌานทุกํ

๖๔๖. นฌานปจฺจยา เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ นว…เป.… อวิคเต เตรสฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ นฌานมูลกํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นฌานมูลกํฯ

นมคฺคทุกํ

๖๔๗. นมคฺคปจฺจยา เหตุยา สตฺต…เป.… อวิคเต เตรสฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

นมคฺคมูลกํฯ

นสมฺปยุตฺตทุกํ

๖๔๘. นสมฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา อฎฺฐ, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต ปญฺจ, อญฺญมเญฺญ เอกํ, นิสฺสเย สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ตีณิ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต สตฺต…เป.…ฯ

นวกํ

นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ปญฺจ, อตฺถิยา สตฺต, อวิคเต สตฺตฯ

ทสกํ

นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจ…เป.…ฯ

ทฺวาทสกํ

นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา ปจฺฉาชาเต ตีณิ, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, วิปฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, อวิคเต ปญฺจ (สํขิตฺตํ)ฯ

นสมฺปยุตฺตมูลกํฯ

นวิปฺปยุตฺตทุกํ

๖๔๙. นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, ปุเรชาเต ตีณิ, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ , ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ปญฺจ, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต ปญฺจ…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต ตีณิ…เป.…ฯ

สตฺตกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา สหชาเต ตีณิ, อญฺญมเญฺญ ตีณิ, นิสฺสเย ตีณิ, อุปนิสฺสเย นว, กเมฺม ปญฺจ, วิปาเก เอกํ, อาหาเร ตีณิ, อินฺทฺริเย ตีณิ, ฌาเน ตีณิ, มเคฺค ตีณิ, สมฺปยุเตฺต ตีณิ, อตฺถิยา ตีณิ, อวิคเต ตีณิ…เป.…ฯ

นวกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

เอกาทสกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา กเมฺม เทฺว, อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

ปนฺนรสกํ

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นกมฺมปจฺจยา อาหาเร เอกํ, อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

สตฺตรสกํ (สาหารํ)

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา…เป.… นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํ…เป.…ฯ

พาวีสกํ (สาหารํ)

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นอาหารปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา อินฺทฺริเย เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

สตฺตรสกํ (สอินฺทฺริยํ)

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นวิปากปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

พาวีสกํ (สอินฺทฺริยํ)

นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา นเหตุปจฺจยา (มูลกํ สํขิตฺตํ) นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา อาหาเร เอกํ, อตฺถิยา เอกํ, อวิคเต เอกํฯ

นวิปฺปยุตฺตมูลกํฯ

โนอตฺถิทุกํ

๖๕๐. โนอตฺถิปจฺจยา อารมฺมเณ นว, อธิปติยา สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต…เป.…ฯ

จตุกฺกํ

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย นว, อาเสวเน ตีณิ, กเมฺม เทฺว, นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺต…เป.…ฯ

สตฺตกํ

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา อุปนิสฺสเย นว, กเมฺม เทฺว…เป.…ฯ

จตุวีสกํ (สอุปนิสฺสยํ)

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา โนอวิคตปจฺจยา กเมฺม เทฺวฯ

จตุวีสกํ (สกมฺมํ)

โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา นสหชาตปจฺจยา นอญฺญมญฺญปจฺจยา นนิสฺสยปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา นปจฺฉาชาตปจฺจยา นอาเสวนปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา นวิปากปจฺจยา นอาหารปจฺจยา นอินฺทฺริยปจฺจยา นฌานปจฺจยา นมคฺคปจฺจยา นสมฺปยุตฺตปจฺจยา นวิปฺปยุตฺตปจฺจยา โนนตฺถิปจฺจยา โนวิคตปจฺจยา โนอวิคตปจฺจยา อุปนิสฺสเย นวฯ

โนอตฺถิมูลกํฯ

โนนตฺถิทุกํ

๖๕๑. โนนตฺถิปจฺจยา เหตุยา สตฺต…เป.… อวิคเต เตรสฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

โนนตฺถิมูลกํฯ

โนวิคตทุกํ

๖๕๒. โนวิคตปจฺจยา เหตุยา สตฺต…เป.… อวิคเต เตรสฯ

(ยถา นเหตุมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

โนวิคตมูลกํฯ

โนอวิคตทุกํ

๖๕๓. โนอวิคตปจฺจยา อารมฺมเณ นว…เป.… นตฺถิยา สตฺต, วิคเต สตฺตฯ

(ยถา โนอตฺถิมูลกํ, เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

โนอวิคตมูลกํฯ

ปญฺหาวารสฺส ปจฺจนียานุโลมํฯ

กุสลตฺติกํ นิฎฺฐิตํฯ

งานนี้ประกอบด้วยงานย่อยหลายส่วนซึ่งอยู่ในบังคับแห่งลิขสิทธิ์หลายเรื่องต่างกัน เช่น งานอันลิขสิทธิ์หมดอายุ และงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ดี งานนี้ทุกส่วนล้วนเป็นสาธารณสมบัติแล้ว
ส่วนบทประพันธ์:
PD-icon.svg งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดอายุลงแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งว่า

"มาตรา ๑๙

  "ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

  "ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

  "ถ้าผู้สร้างสรรค์ หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม ทุกคนถึงแก่ความตาย ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

"มาตรา ๒๐

  "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

Flag of Thailand.svg


ส่วนอื่น ๆ:
PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg