๓. สุภูติวโคฺค

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๓. สุภูติวโคฺค

๑. สุภูติเตฺถรอปทานํ


๑.

‘‘หิมวนฺตสฺสาวิทูเร , นิสโภ นาม ปพฺพโต;

อสฺสโม สุกโต มยฺหํ, ปณฺณสาลา สุมาปิตาฯ


๒.

‘‘โกสิโย นาม นาเมน, ชฎิโล อุคฺคตาปโน;

เอกากิโย [เอกากิโก (ก.)] อทุติโย, วสามิ นิสเภ ตทาฯ


๓.

‘‘ผลํ มูลญฺจ ปณฺณญฺจ, น ภุญฺชามิ อหํ ตทา;

ปวตฺตํว สุปาตาหํ [ปวตฺตปณฺฑุปตฺตานิ (สี.)], อุปชีวามิ ตาวเทฯ


๔.

‘‘นาหํ โกเปมิ อาชีวํ, จชมาโนปิ ชีวิตํ;

อาราเธมิ สกํ จิตฺตํ, วิวเชฺชมิ อเนสนํฯ


๕.

‘‘ราคูปสํหิตํ จิตฺตํ, ยทา อุปฺปชฺชเต มม;

สยํว ปจฺจเวกฺขามิ, เอกโคฺค ตํ ทเมมหํฯ


๖.

‘‘‘รชฺชเส รชฺชนีเย จ, ทุสฺสนีเย จ ทุสฺสเส;

มุยฺหเส โมหนีเย จ, นิกฺขมสฺสุ วนา ตุวํฯ


๗.

‘‘‘วิสุทฺธานํ อยํ วาโส, นิมฺมลานํ ตปสฺสินํ;

มา โข วิสุทฺธํ ทูเสสิ, นิกฺขมสฺสุ วนา ตุวํฯ


๘.

‘‘‘อคาริโก ภวิตฺวาน, ยทา ปุตฺตํ [สทายุตฺตํ (สี.), ยทายุตฺตํ (สฺยา.)], ลภิสฺสสิ;

อุโภปิ มา วิราเธสิ, นิกฺขมสฺสุ วนา ตุวํฯ


๙.

‘‘‘ฉวาลาตํ ยถา กฎฺฐํ, น กฺวจิ กิจฺจการกํ;

เนว คาเม อรเญฺญ วา, น หิ ตํ กฎฺฐสมฺมตํฯ


๑๐.

‘‘‘ฉวาลาตูปโม ตฺวํสิ, น คิหี นาปิ สญฺญโต;

อุภโต มุตฺตโก อชฺช, นิกฺขมสฺสุ วนา ตุวํฯ


๑๑.

‘‘‘สิยา นุ โข ตว เอตํ, โก ปชานาติ เต อิทํ;

สทฺธาธุรํ วหิสิ [สทฺธาธุรํ ชหสิ (สี.), สีฆํ ธุรํ วหิสิ (สฺยา.)] เม, โกสชฺชพหุลาย จฯ


๑๒.

‘‘‘ชิคุจฺฉิสฺสนฺติ ตํ วิญฺญู, อสุจิํ นาคริโก ยถา;

อากฑฺฒิตฺวาน อิสโย, โจทยิสฺสนฺติ ตํ สทาฯ


๑๓.

‘‘‘ตํ วิญฺญู ปวทิสฺสนฺติ, สมติกฺกนฺตสาสนํ;

สํวาสํ อลภโนฺต หิ, กถํ ชีวิหิสิ [ชีวิสฺสสิ (สี.)] ตุวํฯ


๑๔.

‘‘‘ติธาปภินฺนํ มาตงฺคํ, กุญฺชรํ สฎฺฐิหายนํ;

พลี นาโค อุปคนฺตฺวา, ยูถา นีหรเต คชํฯ


๑๕.

‘‘‘ยูถา วินิสฺสโฎ สโนฺต, สุขํ สาตํ น วินฺทติ;

ทุกฺขิโต วิมโน โหติ, ปชฺฌายโนฺต ปเวธติฯ


๑๖.

‘‘‘ตเถว ชฎิลา ตมฺปิ, นีหริสฺสนฺติ ทุมฺมติํ;

เตหิ ตฺวํ นิสฺสโฎ สโนฺต, สุขํ สาตํ น ลจฺฉสิฯ


๑๗.

‘‘‘ทิวา วา ยทิ วา รตฺติํ, โสกสลฺลสมปฺปิโต;

ฑยฺหสิ ปริฬาเหน, คโช ยูถาว นิสฺสโฎฯ


๑๘.

‘‘‘ชาตรูปํ ยถา กูฎํ, เนว ฌายติ [ยายติ (สฺยา.)] กตฺถจิ;

ตถา สีลวิหีโน ตฺวํ, น ฌายิสฺสสิ [ยาริสฺสติ (สฺยา.)] กตฺถจิฯ


๑๙.

‘‘‘อคารํ วสมาโนปิ, กถํ ชีวิหิสิ ตุวํ;

มตฺติกํ เปตฺติกญฺจาปิ, นตฺถิ เต นิหิตํ ธนํฯ


๒๐.

‘‘‘สยํ กมฺมํ กริตฺวาน, คเตฺต เสทํ ปโมจยํ;

เอวํ ชีวิหิสิ เคเห, สาธุ เต ตํ น รุจฺจติฯ


๒๑.

‘‘‘เอวาหํ ตตฺถ วาเรมิ, สํกิเลสคตํ มนํ;

นานาธมฺมกถํ กตฺวา, ปาปา จิตฺตํ นิวารยิํ’ฯ


๒๒.

‘‘เอวํ เม วิหรนฺตสฺส, อปฺปมาทวิหาริโน;

ติํสวสฺสสหสฺสานิ, วิปิเน เม อติกฺกมุํฯ


๒๓.

‘‘อปฺปมาทรตํ ทิสฺวา, อุตฺตมตฺถํ คเวสกํ;

ปทุมุตฺตรสมฺพุโทฺธ, อาคจฺฉิ มม สนฺติกํฯ


๒๔.

‘‘ติมฺพรูสกวณฺณาโภ , อปฺปเมโยฺย อนูปโม;

รูเปนาสทิโส พุโทฺธ, อากาเส จงฺกมี ตทาฯ


๒๕.

‘‘สุผุโลฺล สาลราชาว, วิชฺชูวพฺภฆนนฺตเร;

ญาเณนาสทิโส พุโทฺธ, อากาเส จงฺกมี ตทาฯ


๒๖.

‘‘สีหราชา วสมฺภีโต [ฉมฺภิโต (ก.)],

คชราชาว ทปฺปิโต [ทมฺมิโต (ก.)]ฯ


ลาสิโต [อภีโต (สฺยา.)] พฺยคฺฆราชาว, อากาเส จงฺกมี ตทาฯ


๒๗.

‘‘สิงฺคีนิกฺขสวณฺณาโภ, ขทิรงฺคารสนฺนิโภ;

มณิ ยถา โชติรโส, อากาเส จงฺกมี ตทาฯ


๒๘.

‘‘วิสุทฺธเกลาสนิโภ , ปุณฺณมาเยว จนฺทิมา;

มชฺฌนฺหิเกว [มชฺฌนฺติเกว (สพฺพตฺถ)] สูริโย, อากาเส จงฺกมี ตทาฯ


๒๙.

‘‘ทิสฺวา นเภ จงฺกมนฺตํ, เอวํ จิเนฺตสหํ ตทา;

‘เทโว นุ โข อยํ สโตฺต, อุทาหุ มนุโช อยํฯ


๓๐.

‘‘‘น เม สุโต วา ทิโฎฺฐ วา, มหิยา เอทิโส นโร;

อปิ มนฺตปทํ อตฺถิ, อยํ สตฺถา ภวิสฺสติ’ฯ


๓๑.

‘‘เอวาหํ จินฺตยิตฺวาน, สกํ จิตฺตํ ปสาทยิํ;

นานาปุปฺผญฺจ คนฺธญฺจ, สนฺนิปาเตสหํ [สนฺนิปาเตตฺวาหํ (สี.)] ตทาฯ


๓๒.

‘‘ปุปฺผาสนํ ปญฺญเปตฺวา, สาธุจิตฺตํ มโนรมํ;

นรสารถินํ อคฺคํ, อิทํ วจนมพฺรวิํฯ


๓๓.

‘‘‘อิทํ เม อาสนํ วีร, ปญฺญตฺตํ ตวนุจฺฉวํ;

หาสยโนฺต มมํ จิตฺตํ, นิสีท กุสุมาสเน’ฯ


๓๔.

‘‘นิสีทิ ตตฺถ ภควา, อสมฺภีโตว [อฉมฺภิโตว (ก.)] เกสรี;

สตฺตรตฺตินฺทิวํ พุโทฺธ, ปวเร กุสุมาสเนฯ


๓๕.

‘‘นมสฺสมาโน อฎฺฐาสิํ, สตฺตรตฺตินฺทิวํ อหํ;

วุฎฺฐหิตฺวา สมาธิมฺหา, สตฺถา โลเก อนุตฺตโร;

มม กมฺมํ ปกิเตฺตโนฺต, อิทํ วจนมพฺรวิฯ


๓๖.

‘‘‘ภาเวหิ พุทฺธานุสฺสติํ, ภาวนานมนุตฺตรํ;

อิมํ สติํ ภาวยิตฺวา, ปูรยิสฺสสิ มานสํฯ


๓๗.

‘‘‘ติํสกปฺปสหสฺสานิ, เทวโลเก รมิสฺสสิ;

อสีติกฺขตฺตุํ เทวิโนฺท, เทวรชฺชํ กริสฺสสิ;

สหสฺสกฺขตฺตุํ จกฺกวตฺตี, ราชา รเฎฺฐ ภวิสฺสสิฯ


๓๘.

‘‘‘ปเทสรชฺชํ วิปุลํ, คณนาโต อสงฺขิยํ;

อนุโภสฺสสิ ตํ สพฺพํ, พุทฺธานุสฺสติยา ผลํฯ


๓๙.

‘‘‘ภวาภเว สํสรโนฺต, มหาโภคํ ลภิสฺสสิ;

โภเค เต อูนตา นตฺถิ, พุทฺธานุสฺสติยา ผลํฯ


๔๐.

‘‘‘กปฺปสตสหสฺสมฺหิ, โอกฺกากกุลสมฺภโว;

โคตโม นาม โคเตฺตน, สตฺถา โลเก ภวิสฺสติฯ


๔๑.

‘‘‘อสีติโกฎิํ ฉเฑฺฑตฺวา, ทาเส กมฺมกเร พหู;

โคตมสฺส ภควโต, สาสเน ปพฺพชิสฺสสิฯ


๔๒.

‘‘‘อาราธยิตฺวา สมฺพุทฺธํ, โคตมํ สกฺยปุงฺควํ;

สุภูติ นาม นาเมน, เหสฺสติ สตฺถุ สาวโกฯ


๔๓.

‘‘‘ภิกฺขุสเงฺฆ นิสีทิตฺวา, ทกฺขิเณยฺยคุณมฺหิ ตํ;

ตถารณวิหาเร จ, ทฺวีสุ อเคฺค ฐเปสฺสติ’ฯ


๔๔.

‘‘อิทํ วตฺวาน สมฺพุโทฺธ, ชลชุตฺตมนามโก;

นภํ อพฺภุคฺคมี วีโร, หํสราชาว อมฺพเรฯ


๔๕.

‘‘สาสิโต โลกนาเถน, นมสฺสิตฺวา ตถาคตํ;

สทา ภาเวมิ มุทิโต, พุทฺธานุสฺสติมุตฺตมํฯ


๔๖.

‘‘เตน กเมฺมน สุกเตน, เจตนาปณิธีหิ จ;

ชหิตฺวา มานุสํ เทหํ, ตาวติํสํ อคจฺฉหํฯ


๔๗.

‘‘อสีติกฺขตฺตุํ เทวิโนฺท, เทวรชฺชมการยิํ;

สหสฺสกฺขตฺตุํ ราชา จ, จกฺกวตฺตี อโหสหํฯ


๔๘.

‘‘ปเทสรชฺชํ วิปุลํ, คณนาโต อสงฺขิยํ;

อนุโภมิ สุสมฺปตฺติํ, พุทฺธานุสฺสติยา ผลํฯ


๔๙.

‘‘ภวาภเว สํสรโนฺต, มหาโภคํ ลภามหํ;

โภเค เม อูนตา นตฺถิ, พุทฺธานุสฺสติยา ผลํฯ


๕๐.

‘‘สตสหสฺสิโต กเปฺป, ยํ กมฺมมกริํ ตทา;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, พุทฺธานุสฺสติยา ผลํฯ


๕๑.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา สุภูติ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


สุภูติเตฺถรสฺสาปทานํ ปฐมํฯ

๒. อุปวานเตฺถรอปทานํ


๕๒.

‘‘ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน, สพฺพธมฺมาน ปารคู;

ชลิตฺวา อคฺคิกฺขโนฺธว, สมฺพุโทฺธ ปรินิพฺพุโตฯ


๕๓.

‘‘มหาชนา สมาคมฺม, ปูชยิตฺวา ตถาคตํ;

จิตํ กตฺวาน สุกตํ, สรีรํ อภิโรปยุํฯ


๕๔.

‘‘สรีรกิจฺจํ กตฺวาน, ธาตุํ ตตฺถ สมานยุํ;

สเทวมานุสา สเพฺพ, พุทฺธถูปํ อกํสุ เตฯ


๕๕.

‘‘ปฐมา กญฺจนมยา, ทุติยาสิ มณีมยา;

ตติยา รูปิยมยา, จตุตฺถี ผลิกามยาฯ


๕๖.

‘‘ตถา [ตตฺถ (สฺยา. ก.)] ปญฺจมิยา ภูมิ [เนมิ (สี.)], โลหิตงฺคมยา อหุ;

ฉฎฺฐา มสารคลฺลสฺส, สพฺพรตนมยูปริฯ


๕๗.

‘‘ชงฺฆา มณิมยา อาสิ, เวทิกา รตนมยา;

สพฺพโสณฺณมโย ถูโป, อุทฺธํ โยชนมุคฺคโตฯ


๕๘.

‘‘เทวา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา, เอกโต มนฺตยุํ ตทา;

มยมฺปิ ถูปํ กสฺสาม, โลกนาถสฺส ตาทิโนฯ


๕๙.

‘‘ธาตุ อาเวณิกา นตฺถิ, สรีรํ เอกปิณฺฑิตํ;

อิมมฺหิ พุทฺธถูปมฺหิ, กสฺสาม กญฺจุกํ มยํฯ


๖๐.

‘‘เทวา สตฺตหิ รเตฺนหิ [สตฺตรตเนหิ (สี.)], อญฺญํ วเฑฺฒสุ โยชนํ;

ถูโป ทฺวิโยชนุเพฺพโธ, ติมิรํ พฺยปหนฺติ โสฯ


๖๑.

‘‘นาคา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา, เอกโต มนฺตยุํ ตทา;

มนุสฺสา เจว เทวา จ, พุทฺธถูปํ อกํสุ เตฯ


๖๒.

‘‘มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺห [อสฺสุมฺหา (สี. สฺยา.), อาสิมฺหา (?)], อปฺปมตฺตา สเทวกา;

มยมฺปิ ถูปํ กสฺสาม, โลกนาถสฺส ตาทิโนฯ


๖๓.

‘‘อินฺทนีลํ มหานีลํ, อโถ โชติรสํ มณิํ;

เอกโต สนฺนิปาเตตฺวา, พุทฺธถูปํ อฉาทยุํฯ


๖๔.

‘‘สพฺพํ มณิมยํ อาสิ, ตาวตา พุทฺธเจติยํ;

ติโยชนสมุพฺพิทฺธํ [ตีณิ โยชนมุพฺพิทฺธํ (สี. ก.)], อาโลกกรณํ ตทาฯ


๖๕.

‘‘ครุฬา จ สมาคนฺตฺวา, เอกโต มนฺตยุํ ตทา;

มนุสฺสา เทวา นาคา จ, พุทฺธถูปํ อกํสุ เตฯ


๖๖.

‘‘‘มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺห, อปฺปมตฺตา สเทวกา;

มยมฺปิ ถูปํ กสฺสาม, โลกนาถสฺส ตาทิโน’ฯ


๖๗.

‘‘สพฺพํ มณิมยํ ถูปํ, อกรุํ เต จ กญฺจุกํ [สพฺพมณิมยํ ถูเป, อกรุตฺตรกญฺจุกํ (สี.)];

โยชนํ เตปิ วเฑฺฒสุํ, อายตํ พุทฺธเจติยํฯ


๖๘.

‘‘จตุโยชนมุพฺพิโทฺธ, พุทฺธถูโป วิโรจติ;

โอภาเสติ ทิสา สพฺพา, สตรํสีว อุคฺคโตฯ


๖๙.

‘‘กุมฺภณฺฑา จ สมาคนฺตฺวา, เอกโต มนฺตยุํ ตทา;

มนุสฺสา เจว เทวา จ, นาคา จ ครุฬา ตถาฯ

ปเจฺจกํ พุทฺธเสฎฺฐสฺส, อกํสุ ถูปมุตฺตมํฯ


๗๐.

‘‘‘มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺห, อปฺปมตฺตา สเทวกา;

มยมฺปิ ถูปํ กสฺสาม, โลกนาถสฺส ตาทิโน;

รตเนหิ ฉาเทสฺสาม, อายตํ พุทฺธเจติยํ’ฯ


๗๑.

‘‘โยชนํ เตปิ วเฑฺฒสุํ, อายตํ พุทฺธเจติยํ;

ปญฺจโยชนมุพฺพิโทฺธ, ถูโป โอภาสเต ตทาฯ


๗๒.

‘‘ยกฺขา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา, เอกโต มนฺตยุํ ตทา;

มนุสฺสา เทวา นาคา จ, ครุฬา กุมฺภอณฺฑกาฯ


๗๓.

‘‘ปเจฺจกํ พุทฺธเสฎฺฐสฺส, อกํสุ ถูปมุตฺตมํ;

‘มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺห, อปฺปมตฺตา สเทวกาฯ


๗๔.

‘‘‘มยมฺปิ ถูปํ กสฺสาม, โลกนาถสฺส ตาทิโน;

ผลิกาหิ ฉาเทสฺสาม, อายตํ พุทฺธเจติยํ’ฯ


๗๕.

‘‘โยชนํ เตปิ วเฑฺฒสุํ, อายตํ พุทฺธเจติยํ;

ฉ โยชนานิ อุพฺพิโทฺธ, ถูโป โอภาสเต ตทาฯ


๗๖.

‘‘คนฺธพฺพา จ สมาคนฺตฺวา, เอกโต มนฺตยุํ ตทา;

‘มนุชา เทวตา นาคา, ครุฬา กุมฺภยกฺขกาฯ


๗๗.

‘‘‘สเพฺพกํสุ พุทฺธถูปํ, มยเมตฺถ อการกา;

มยมฺปิ ถูปํ กสฺสาม, โลกนาถสฺส ตาทิโน’ฯ


๗๘.

‘‘เวทิโย สตฺต กตฺวาน, ฉตฺตมาโรปยิํสุ เต;

สพฺพโสณฺณมยํ ถูปํ, คนฺธพฺพา การยุํ ตทาฯ


๗๙.

‘‘สตฺตโยชนมุพฺพิโทฺธ, ถูโป โอภาสเต ตทา;

รตฺตินฺทิวา น ญายนฺติ, อาโลโก โหติ [อาโลกา โหนฺติ (สฺยา. ก.)] สพฺพทาฯ


๘๐.

‘‘อภิโภนฺติ น ตสฺสาภา, จนฺทสูรา สตารกา;

สมนฺตา โยชนสเต, ปทีโปปิ น ปชฺชลิฯ


๘๑.

‘‘เตน กาเลน เย เกจิ, ถูปํ ปูเชนฺติ มานุสา;

น เต ถูปมารุหนฺติ, อมฺพเร อุกฺขิปนฺติ เตฯ


๘๒.

‘‘เทเวหิ ฐปิโต ยโกฺข, อภิสมฺมตนามโก;

ธชํ วา ปุปฺผทามํ วา, อภิโรเปติ อุตฺตริฯ


๘๓.

‘‘น เต ปสฺสนฺติ ตํ ยกฺขํ, ทามํ ปสฺสนฺติ คจฺฉโต;

เอวํ ปสฺสิตฺวา คจฺฉนฺตา, สเพฺพ คจฺฉนฺติ สุคฺคติํฯ


๘๔.

‘‘วิรุทฺธา [วิสทฺธา (สี.)] เย ปาวจเน, ปสนฺนา เย จ สาสเน;

ปาฎิเหรํ ทฎฺฐุกามา, ถูปํ ปูเชนฺติ มานุสาฯ


๘๕.

‘‘นคเร หํสวติยา, อโหสิํ ภตโก [วรโก (สฺยา. ก.)] ตทา;

อาโมทิตํ ชนํ ทิสฺวา, เอวํ จิเนฺตสหํ ตทาฯ


๘๖.

‘‘‘อุฬาโร ภควา เหโส, ยสฺส ธาตุธเรทิสํ;

อิมา จ ชนตา ตุฎฺฐา, การํ กุพฺพํ น ตปฺปเร [กุพฺพนฺตนปฺปกํ (สี.)]ฯ


๘๗.

‘‘‘อหมฺปิ การํ กสฺสามิ, โลกนาถสฺส ตาทิโน;

ตสฺส ธเมฺมสุ ทายาโท, ภวิสฺสามิ อนาคเต’ฯ


๘๘.

‘‘สุโธตํ รชเกนาหํ, อุตฺตเรยฺยปฎํ มม;

เวฬเคฺค อาลเคตฺวาน, ธชํ อุกฺขิปิมมฺพเรฯ


๘๙.

‘‘อภิสมฺมตโก คยฺห, อมฺพเรหาสิ เม ธชํ;

วาเตริตํ ธชํ ทิสฺวา, ภิโยฺย หาสํ ชเนสหํฯ


๙๐.

‘‘ตตฺถ จิตฺตํ ปสาเทตฺวา, สมณํ อุปสงฺกมิํ;

ตํ ภิกฺขุํ อภิวาเทตฺวา, วิปากํ ปุจฺฉหํ ธเชฯ


๙๑.

‘‘โส เม กเถสิ อานนฺท, ปีติสญฺชนนํ มม;

‘ตสฺส ธชสฺส วิปากํ, อนุโภสฺสสิ สพฺพทาฯ


๙๒.

‘‘‘หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี, เสนา จ จตุรงฺคินี;

ปริวาเรสฺสนฺติ ตํ นิจฺจํ, ธชทานสฺสิทํ ผลํฯ


๙๓.

‘‘‘สฎฺฐิตูริยสหสฺสานิ, เภริโย สมลงฺกตา;

ปริวาเรสฺสนฺติ ตํ นิจฺจํ, ธชทานสฺสิทํ ผลํฯ


๙๔.

‘‘‘ฉฬาสีติสหสฺสานิ, นาริโย สมลงฺกตา;

วิจิตฺตวตฺถาภรณา, อามุตฺตมณิกุณฺฑลาฯ


๙๕.

‘‘‘อฬารปมฺหา หสุลา, สุสญฺญา ตนุมชฺฌิมา;

ปริวาเรสฺสนฺติ ตํ นิจฺจํ, ธชทานสฺสิทํ ผลํฯ


๙๖.

‘‘‘ติํสกปฺปสหสฺสานิ, เทวโลเก รมิสฺสสิ;

อสีติกฺขตฺตุํ เทวิโนฺท, เทวรชฺชํ กริสฺสสิฯ


๙๗.

‘‘‘สหสฺสกฺขตฺตุํ ราชา จ, จกฺกวตฺตี ภวิสฺสสิ;

ปเทสรชฺชํ วิปุลํ, คณนาโต อสงฺขิยํฯ


๙๘.

‘‘‘กปฺปสตสหสฺสมฺหิ, โอกฺกากกุลสมฺภโว;

โคตโม นาม โคเตฺตน, สตฺถา โลเก ภวิสฺสติฯ


๙๙.

‘‘‘เทวโลกา จวิตฺวาน, สุกฺกมูเลน โจทิโต;

ปุญฺญกเมฺมน สํยุโตฺต, พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสสิฯ


๑๐๐.

‘‘‘อสีติโกฎิํ ฉเฑฺฑตฺวา, ทาเส กมฺมกเร พหู;

โคตมสฺส ภควโต, สาสเน ปพฺพชิสฺสสิฯ


๑๐๑.

‘‘‘อาราธยิตฺวา สมฺพุทฺธํ, โคตมํ สกฺยปุงฺควํ;

อุปวาโนติ นาเมน, เหสฺสสิ สตฺถุ สาวโก’ฯ


๑๐๒.

‘‘สตสหเสฺส กตํ กมฺมํ, ผลํ ทเสฺสสิ เม อิธ;

สุมุโตฺต สรเวโคว กิเลเส ฌาปยี มมฯ


๑๐๓.

‘‘จกฺกวตฺติสฺส สนฺตสฺส, จตุทีปิสฺสรสฺส เม;

ติโยชนานิ สมนฺตา, อุสฺสีสนฺติ ธชา สทาฯ


๑๐๔.

‘‘สตสหสฺสิโต กเปฺป, ยํ กมฺมมกริํ ตทา;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, ธชทานสฺสิทํ ผลํฯ


๑๐๕.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา อุปวาโน เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


อุปวานเตฺถรสฺสาปทานํ ทุติยํฯ

๓. ติสรณคมนิยเตฺถรอปทานํ


๑๐๖.

‘‘นคเร จนฺทวติยา [พนฺธุมติยา (อฎฺฐ.)], มาตุอุปฎฺฐาโก [มาตุปฎฺฐายโก (สี.), มาตุปฎฺฐานโก (สฺยา.)] อหุํ;

อนฺธา มาตา ปิตา มยฺหํ, เต โปเสมิ อหํ ตทาฯ


๑๐๗.

‘‘รโหคโต นิสีทิตฺวา, เอวํ จิเนฺตสหํ ตทา;

โปเสโนฺต มาตาปิตโร, ปพฺพชฺชํ น ลภามหํฯ


๑๐๘.

‘‘มหนฺธการปิหิตา [ตมนฺธการปิหิตา (สฺยา.)], ติวิธคฺคีหิ ฑยฺหเร;

เอตาทิเส ภเว [ภเย (สี.)] ชาเต, นตฺถิ โกจิ วินายโกฯ


๑๐๙.

‘‘พุโทฺธ โลเก สมุปฺปโนฺน, ทิปฺปติ [ทิพฺพติ (ก.)] [ชินสาสนํ (สี.)] ทานิ สาสนํ;

สกฺกา อุทฺธริตุํ อตฺตา, ปุญฺญกาเมน ชนฺตุนาฯ


๑๑๐.

‘‘อุคฺคยฺห ตีณิ สรเณ, ปริปุณฺณานิ โคปยิํ;

เตน กเมฺมน สุกเตน, ปฎิโมกฺขามิ ทุคฺคติํฯ


๑๑๑.

‘‘นิสโภ นาม สมโณ, พุทฺธสฺส อคฺคสาวโก;

ตมหํ อุปคนฺตฺวาน, สรณคมนํ คหิํฯ


๑๑๒.

‘‘วสฺสสตสหสฺสานิ, อายุ วิชฺชติ ตาวเท;

ตาวตา สรณคมนํ, ปริปุณฺณํ อโคปยิํฯ


๑๑๓.

‘‘จริเม วตฺตมานมฺหิ, สรณํ ตํ อนุสฺสริํ;

เตน กเมฺมน สุกเตน, ตาวติํสํ อคจฺฉหํฯ


๑๑๔.

‘‘เทวโลกคโต สโนฺต, ปุญฺญกมฺมสมาหิโต;

ยํ เทสํ [ยํ ยํ เทสํ (สฺยา.)] อุปปชฺชามิ [อุปคจฺฉามิ (สี.)], อฎฺฐ เหตู ลภามหํฯ


๑๑๕.

‘‘ทิสาสุ ปูชิโต โหมิ, ติกฺขปโญฺญ ภวามหํ;

สเพฺพ เทวานุวตฺตนฺติ, อมิตโภคํ ลภามหํฯ


๑๑๖.

‘‘สุวณฺณวโณฺณ สพฺพตฺถ, ปฎิกโนฺต ภวามหํ;

มิตฺตานํ อจโล โหมิ, ยโส อพฺภุคฺคโต มมํฯ


๑๑๗.

‘‘อสีติกฺขตฺตุ เทวิโนฺท, เทวรชฺชมการยิํ;

ทิพฺพสุขํ อนุภวิํ, อจฺฉราหิ ปุรกฺขโตฯ


๑๑๘.

‘‘ปญฺจสตฺตติกฺขตฺตุญฺจ , จกฺกวตฺตี อโหสหํ;

ปเทสรชฺชํ วิปุลํ, คณนาโต อสงฺขิยํฯ


๑๑๙.

‘‘ปจฺฉิเม ภเว สมฺปเตฺต, ปุญฺญกมฺมสมาหิโต;

ปุเร สาวตฺถิยํ ชาโต, มหาสาเล สุอฑฺฒเกฯ


๑๒๐.

‘‘นครา นิกฺขมิตฺวาน, ทารเกหิ ปุรกฺขโต;

หสขิฑฺฑสมงฺคีหํ [สาหํ ขิฑฺฑสมงฺคี (สฺยา.)], สงฺฆารามํ อุปาคมิํฯ


๑๒๑.

‘‘ตตฺถทฺทสาสิํ [ตตฺถทฺทสาหํ (ก.)] สมณํ, วิปฺปมุตฺตํ นิรูปธิํ;

โส เม ธมฺมมเทเสสิ, สรณญฺจ อทาสิ เมฯ


๑๒๒.

‘‘โสหํ สุตฺวาน สรณํ, สรณํ เม อนุสฺสริํ;

เอกาสเน นิสีทิตฺวา, อรหตฺตมปาปุณิํฯ


๑๒๓.

‘‘ชาติยา สตฺตเม วเสฺส, อรหตฺตมปาปุณิํ;

อุปสมฺปาทยิ พุโทฺธ, คุณมญฺญาย จกฺขุมาฯ


๑๒๔.

‘‘อปริเมเยฺย อิโต กเปฺป, สรณานิ อคจฺฉหํ;

ตโต เม สุกตํ กมฺมํ, ผลํ ทเสฺสสิ เม อิธฯ


๑๒๕.

‘‘สุโคปิตํ เม สรณํ, มานสํ สุปฺปณีหิตํ;

อนุโภตฺวา ยสํ สพฺพํ, ปโตฺตมฺหิ อจลํ ปทํฯ


๑๒๖.

‘‘เยสํ โสตาวธานตฺถิ, สุโณถ มม ภาสโต;

อหํ [อตฺถํ (สฺยา.)] โว กถยิสฺสามิ, สามํ ทิฎฺฐํ ปทํ มมฯ


๑๒๗.

‘‘‘พุโทฺธ โลเก สมุปฺปโนฺน, วตฺตเต ชินสาสนํ;

อมตา วาทิตา เภรี, โสกสลฺลวิโนทนาฯ


๑๒๘.

‘‘‘ยถาสเกน ถาเมน, ปุญฺญเกฺขเตฺต อนุตฺตเร;

อธิการํ กเรยฺยาถ, ปสฺสยิสฺสถ นิพฺพุติํฯ


๑๒๙.

‘‘‘ปคฺคยฺห ตีณิ สรเณ, ปญฺจสีลานิ โคปิย;

พุเทฺธ จิตฺตํ ปสาเทตฺวา, ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสถฯ


๑๓๐.

‘‘‘สมฺมา ธมฺมํ ภาเวตฺวาน [มโมปมํ กริตฺวาน (สี. สฺยา.)], สีลานิ ปริโคปิย;

อจิรํ อรหตฺตํ โว, สเพฺพปิ ปาปุณิสฺสถฯ


๑๓๑.

‘‘‘เตวิโชฺช อิทฺธิปโตฺตมฺหิ, เจโตปริยโกวิโท;

สาวโก เต มหาวีร, สรโณ [จรเณ (สี. สฺยา.)] วนฺทติ สตฺถุโน’ฯ


๑๓๒.

‘‘อปริเมเยฺย อิโต กเปฺป, สรณํ พุทฺธสฺส คจฺฉหํ;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, สรณํ คมเน ผลํฯ


๑๓๓.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ติสรณคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ

ติสรณคมนิยเตฺถรสฺสาปทานํ ตติยํฯ

๔. ปญฺจสีลสมาทานิยเตฺถรอปทานํ


๑๓๔.

‘‘นคเร จนฺทวติยา, ภตโก อาสหํ ตทา;

ปรกมฺมายเน ยุโตฺต, ปพฺพชฺชํ น ลภามหํฯ


๑๓๕.

‘‘มหนฺธการปิหิตา , ติวิธคฺคีหิ ฑยฺหเร;

เกน นุ โข อุปาเยน, วิสํยุโตฺต ภเว อหํฯ


๑๓๖.

‘‘เทยฺยธโมฺม จ เม นตฺถิ, วราโก ภตโก อหํ;

ยํนูนาหํ ปญฺจสีลํ, รเกฺขยฺยํ ปริปูรยํฯ


๑๓๗.

‘‘อโนมทสฺสิสฺส มุนิโน, นิสโภ นาม สาวโก;

ตมหํ อุปสงฺกมฺม, ปญฺจสิกฺขาปทคฺคหิํฯ


๑๓๘.

‘‘วสฺสสตสหสฺสานิ, อายุ วิชฺชติ ตาวเท;

ตาวตา ปญฺจสีลานิ, ปริปุณฺณานิ โคปยิํฯ


๑๓๙.

‘‘มจฺจุกาเล จ สมฺปเตฺต, เทวา อสฺสาสยนฺติ มํ;

‘รโถ สหสฺสยุโตฺต เต, มาริสายํ [มาริสสฺส (ก.)] อุปฎฺฐิโต’ฯ


๑๔๐.

‘‘วตฺตเนฺต จริเม จิเตฺต, มม สีลํ อนุสฺสริํ;

เตน กเมฺมน สุกเตน, ตาวติํสํ อคจฺฉหํฯ


๑๔๑.

‘‘ติํสกฺขตฺตุญฺจ เทวิโนฺท, เทวรชฺชมการยิํ;

ทิพฺพสุขํ [ทิพฺพํ สุขํ (สี.)] อนุภวิํ, อจฺฉราหิ ปุรกฺขโตฯ


๑๔๒.

‘‘ปญฺจสตฺตติกฺขตฺตุญฺจ, จกฺกวตฺตี อโหสหํ;

ปเทสรชฺชํ วิปุลํ, คณนาโต อสงฺขิยํฯ


๑๔๓.

‘‘เทวโลกา จวิตฺวาน, สุกฺกมูเลน โจทิโต;

ปุเร เวสาลิยํ ชาโต, มหาสาเล สุอฑฺฒเกฯ


๑๔๔.

‘‘วสฺสูปนายิเก กาเล, ทิปฺปเนฺต [ทิพฺพนฺติ (ก.)] ชินสาสเน;

มาตา จ เม ปิตา เจว, ปญฺจสิกฺขาปทคฺคหุํฯ


๑๔๕.

‘‘สห สุตฺวานหํ สีลํ, มม สีลํ อนุสฺสริํ;

เอกาสเน นิสีทิตฺวา, อรหตฺตมปาปุณิํฯ


๑๔๖.

‘‘ชาติยา ปญฺจวเสฺสน, อรหตฺตมปาปุณิํ;

อุปสมฺปาทยิ พุโทฺธ, คุณมญฺญาย จกฺขุมาฯ


๑๔๗.

‘‘ปริปุณฺณานิ โคเปตฺวา, ปญฺจสิกฺขาปทานหํ;

อปริเมเยฺย อิโต กเปฺป, วินิปาตํ น คจฺฉหํฯ


๑๔๘.

‘‘สฺวาหํ ยสมนุภวิํ, เตสํ สีลาน วาหสา;

กปฺปโกฎิมฺปิ กิเตฺตโนฺต, กิตฺตเย เอกเทสกํฯ


๑๔๙.

‘‘ปญฺจสีลานิ โคเปตฺวา, ตโย เหตู ลภามหํ;

ทีฆายุโก มหาโภโค, ติกฺขปโญฺญ ภวามหํฯ


๑๕๐.

‘‘สํกิเตฺตโนฺต จ [ปกิเตฺตโนฺตว (สี.), ปกิเตฺตเนฺต จ (สฺยา.)] สเพฺพสํ, อภิมตฺตญฺจ โปริสํ;

ภวาภเว สํสริตฺวา, เอเต ฐาเน ลภามหํฯ


๑๕๑.

‘‘อปริเมยฺยสีเลสุ, วตฺตนฺตา ชินสาวกา;

ภเวสุ ยทิ รเชฺชยฺยุํ, วิปาโก กีทิโส ภเวฯ


๑๕๒.

‘‘สุจิณฺณํ เม ปญฺจสีลํ, ภตเกน ตปสฺสินา [วิปสฺสินา (สี.)];

เตน สีเลนหํ อชฺช, โมจยิํ สพฺพพนฺธนาฯ


๑๕๓.

‘‘อปริเมเยฺย อิโต กเปฺป, ปญฺจสีลานิ โคปยิํ;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, ปญฺจสีลานิทํ ผลํฯ


๑๕๔.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ปญฺจสีลสมาทานิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


ปญฺจสีลสมาทานิยเตฺถรสฺสาปทานํ จตุตฺถํฯ

๕. อนฺนสํสาวกเตฺถรอปทานํ


๑๕๕.

‘‘สุวณฺณวณฺณํ สมฺพุทฺธํ, คจฺฉนฺตํ อนฺตราปเณ;

กญฺจนคฺฆิยสํกาสํ, พาตฺติํสวรลกฺขณํฯ


๑๕๖.

‘‘สิทฺธตฺถํ โลกปโชฺชตํ, อปฺปเมยฺยํ อโนปมํ;

อลตฺถํ ปรมํ ปีติํ, ทิสฺวา ทนฺตํ ชุตินฺธรํฯ


๑๕๗.

‘‘สมฺพุทฺธํ อภินาเมตฺวา, โภชยิํ ตํ มหามุนิํ;

มหาการุณิโก โลเก [นาโถ (สี.)], อนุโมทิ มมํ ตทาฯ


๑๕๘.

‘‘ตสฺมิํ มหาการุณิเก, ปรมสฺสาสการเก;

พุเทฺธ จิตฺตํ ปสาเทตฺวา, กปฺปํ สคฺคมฺหิ โมทหํฯ


๑๕๙.

‘‘จตุนฺนวุติโต กเปฺป, ยํ ทานมททิํ ตทา;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, ภิกฺขาทานสฺสิทํ ผลํฯ


๑๖๐.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา อนฺนสํสาวโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


อนฺนสํสาวกเตฺถรสฺสาปทานํ ปญฺจมํฯ

๖. ธูปทายกเตฺถรอปทานํ


๑๖๑.

‘‘สิทฺธตฺถสฺส ภควโต, โลกเชฎฺฐสฺส ตาทิโน;

กุฎิธูปํ มยา ทินฺนํ, วิปฺปสเนฺนน เจตสาฯ


๑๖๒.

ยํ ยํ โยนุปปชฺชามิ, เทวตฺตํ อถ มานุสํ;

สเพฺพสมฺปิ ปิโย โหมิ, ธูปทานสฺสิทํ ผลํฯ


๑๖๓.

‘‘จตุนฺนวุติโต กเปฺป, ยํ ธูปมททิํ ตทา [ยํ ธูปนมทาสหํ (ก.)];

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, ธูปทานสฺสิทํ ผลํฯ


๑๖๔.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ธูปทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


ธูปทายกเตฺถรสฺสาปทานํ ฉฎฺฐํฯ

๗. ปุลินปูชกเตฺถรอปทานํ


๑๖๕.

‘‘วิปสฺสิสฺส ภควโต, โพธิยา ปาทปุตฺตเม;

ปุราณปุลินํ หิตฺวา [ฉเฑฺฑตฺวา (สี. สฺยา.)], สุทฺธปุลินมากิริํฯ


๑๖๖.

‘‘เอกนวุติโต กเปฺป, ยํ ปุลินมทาสหํ;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, ปุลินทานสฺสิทํ ผลํฯ


๑๖๗.

‘‘ติํสติเม [ติปญฺญาเส (สี. สฺยา.)] อิโต กเปฺป, ราชา อาสิํ ชนาธิภู;

มหาปุลินนาเมน, จกฺกวตฺตี มหพฺพโลฯ


๑๖๘.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ปุลินปูชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ

ปุลินปูชกเตฺถรสฺสาปทานํ สตฺตมํฯ

๘. อุตฺติยเตฺถรอปทานํ


๑๖๙.

‘‘จนฺทภาคานทีตีเร, สุสุมาโร อหํ ตทา;

สโคจรปฺปสุโตหํ [สโภชนปสุตาหํ (สฺยา. ก.)], นทีติตฺถํ อคจฺฉหํฯ


๑๗๐.

‘‘สิทฺธโตฺถ ตมฺหิ สมเย, สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล;

นทิํ ตริตุกาโม โส, นทีติตฺถํ อุปาคมิฯ


๑๗๑.

‘‘อุปาคเต จ [อุปาคตมฺหิ (สฺยา. ก.)] สมฺพุเทฺธ, อหมฺปิ ตตฺถุปาคมิํ;

อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธํ, อิมํ วาจํ อุทีรยิํฯ


๑๗๒.

‘‘‘อภิรูห มหาวีร, ตาเรสฺสามิ อหํ ตุวํ;

เปตฺติกํ วิสยํ มยฺหํ, อนุกมฺป มหามุนิ’ฯ


๑๗๓.

‘‘มม อุคฺคชฺชนํ สุตฺวา, อภิรูหิ มหามุนิ;

หโฎฺฐ หเฎฺฐน จิเตฺตน, ตาเรสิํ โลกนายกํฯ


๑๗๔.

‘‘นทิยา ปาริเม ตีเร, สิทฺธโตฺถ โลกนายโก;

อสฺสาเสสิ มมํ ตตฺถ, อมตํ ปาปุณิสฺสสิฯ


๑๗๕.

‘‘ตมฺหา กายา จวิตฺวาน, เทวโลกํ อาคจฺฉหํ;

ทิพฺพสุขํ อนุภวิํ, อจฺฉราหิ ปุรกฺขโตฯ


๑๗๖.

‘‘สตฺตกฺขตฺตุญฺจ เทวิโนฺท, เทวรชฺชมกาสหํ;

ตีณิกฺขตฺตุํ จกฺกวตฺตี, มหิยา อิสฺสโร อหุํฯ


๑๗๗.

‘‘วิเวกมนุยุโตฺตหํ , นิปโก จ สุสํวุโต;

ธาเรมิ อนฺติมํ เทหํ, สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเนฯ


๑๗๘.

‘‘จตุนฺนวุติโต กเปฺป, ตาเรสิํ ยํ นราสภํ;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, ตรณาย อิทํ ผลํฯ


๑๗๙.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา อุตฺติโย [อุตฺติริโย (สี.)] เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


อุตฺติยเตฺถรสฺสาปทานํ อฎฺฐมํฯ

๙. เอกญฺชลิกเตฺถรอปทานํ


๑๘๐.

‘‘สุวณฺณวณฺณํ สมฺพุทฺธํ, คจฺฉนฺตํ อนฺตราปเณ;

วิปสฺสิํ สตฺถวาหคฺคํ, นรวรํ วินายกํฯ


๑๘๑.

‘‘อทนฺตทมนํ ตาทิํ, มหาวาทิํ มหามติํ;

ทิสฺวา ปสโนฺน สุมโน, เอกญฺชลิมกาสหํฯ


๑๘๒.

‘‘เอกนวุติโต กเปฺป, ยมญฺชลิํ กริํ [ยํ อญฺชลิมกริํ (สฺยา.), อญฺชลิมกริํ (ก.)] ตทา;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, อญฺชลิสฺส อิทํ ผลํฯ


๑๘๓.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา เอกญฺชลิโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


เอกญฺชลิกเตฺถรสฺสาปทานํ นวมํฯ

๑๐. โขมทายกเตฺถรอปทานํ


๑๘๔.

‘‘นคเร พนฺธุมติยา, อโหสิํ วาณิโช ตทา;

เตเนว ทารํ โปเสมิ, โรเปมิ พีชสมฺปทํฯ


๑๘๕.

‘‘รถิยํ ปฎิปนฺนสฺส, วิปสฺสิสฺส มเหสิโน;

เอกํ โขมํ มยา ทินฺนํ, กุสลตฺถาย สตฺถุโนฯ


๑๘๖.

‘‘เอกนวุติโต กเปฺป, ยํ โขมมททิํ ตทา;

ทุคฺคติํ นาภิชานามิ, โขมทานสฺสิทํ ผลํฯ


๑๘๗.

‘‘สตฺตรเส [สตฺตวีเส (สี. สฺยา.)] อิโต กเปฺป, เอโก สินฺธวสนฺธโน;

สตฺตรตนสมฺปโนฺน, จตุทีปมฺหิ อิสฺสโรฯ


๑๘๘.

‘‘ปฎิสมฺภิทา จตโสฺส, วิโมกฺขาปิ จ อฎฺฐิเม;

ฉฬภิญฺญา สจฺฉิกตา, กตํ พุทฺธสฺส สาสนํ’’ฯ


อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา โขมทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติฯ


โขมทายกเตฺถรสฺสาปทานํ ทสมํฯ

ตสฺสุทฺทานํ –


สุสูติ อุปวาโน จ, สรโณ สีลคาหโก;

อนฺนสํสาวโก โขมทายี จ, ทเสว ตติเย คเณ;


อญฺชลี โขมทายี จ, ทเสว ตติเย คเณ;

ปญฺจาลีสีติสตํ วุตฺตา, คาถาโย สพฺพปิณฺฑิตาฯ

สุภูติวโคฺค ตติโยฯ

จตุตฺถภาณวารํฯ