๙. อิทธิปาทวิภังค์ - สุตตันตภาชนีย์ - อิทธิบาท ๔

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๙. อิทธิปาทวิภังค์ - สุตตันตภาชนีย์ - อิทธิบาท ๔

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

๙. อิทธิปาทวิภังค์
สุตตันตภาชนีย์
[๕๐๕] อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร