(ร่าง) ประกาศให้ประหารชีวิตผู้เป็นขบถต่อราชบัลลังก์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ร่าง) ประกาศให้ประหารชีวิตผู้เป็นขบถต่อราชบัลลังก์
ร่างประกาศนี้เป็นประกาศที่นายจิตตะเสน ปัญจะ อ้างแต่ผ่ายเดียว ไม่มีหลักฐานทางราชการพิสูจน์ได้
โดย: จิตตะเสน ปัญจะ


Seal of the Royal Command of Thailand

ประกาศ
พระบรมราชโองการ
[1]ประชาธิปก ป.ร.


มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้า เหนือกระหม่อม ให้ประกาศว่า เนื่องด้วยปรากฎหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า ผู้ที่ได้ไปลงลายเซ็นต์ขอขมาที่พระราชวังสวนจิตรลดาเมื่อวันที่ ๗ และ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

ได้ร่วมกันคิดทำการอันเป็นขบถต่อราชบัลลังก์ โดยบังคับด้วยกำลังเข้ายึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงพระราชประเพณีการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันถือเป็นความผิดฉกรรจ์มหันตโทษ

ฉะนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงโทษประหารชีวิตด้วยการตัดหัว ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖

ผู้มีความผิดอันอุกฤษฐ์โทษนี้ มีหลักฐานแน่ชัดจำนวน ๖๐ คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑) พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

๒) พันเอก พระยาทรงสุรเดช

๓) พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์

๔) พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ

๕) พันตรี หลวงพิบูลย์สงคราม

๖) พันตรี หลวงสฤษฎิ์ยุทธศิลป์

๗) พันตรี หลวงอำนวยสงคราม

๘) พันตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์

๙) ร้อยเอก หลวงรณสิทธิชัย

๑๐) ร้อยเอก หลวงทัศนัยนิยมศึก

๑๑) ร้อยเอก หลวงสวัสดิ์รณรงค์

๑๒) ร้อยเอก หลวงอดุยล์เถาวริศ

๑๓) ร้อยเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ์

๑๔) ร้อยเอก หลวงชาญสงคราม

๑๕) ร้อยเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม

๑๖) ร้อยเอก ขุนสุจริตรณการ

๑๗) ร้อยโท ขุนพิพัฒน์สรการ

๑๘) ร้อยโท ขุนวิมลสรกิจ

๑๙) ร้อยโท ขุนจำนงภูมิเวท

๒๐) ร้อยโท น้อม เกตุนุติ

๒๑) ร้อยโท ทวน วิชัยขัทคะ

๒๒) ร้อยโท ไชย ประทีปะเสน

๒๓) ร้อยตรี จำรูญ จิตรลักษ์

๒๔) นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย ร.น.

๒๕) นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย ร.น.

๒๖) เรือเอก หลวงนิเทศกลกิจ ร.น.

๒๗) เรือเอก หลวงนาวาวิจิตร ร.น.

๒๘) เรือเอก หลวงสังวรยุทธกิจ ร.น.

๒๙) เรือเอก สงวน รุจิราภา ร.น.

๓๐) เรือเอก ประเสริฐ สุขสมัย ร.น.

๓๑) เรือเอก ชลิต กุลกำม์ธร ร.น.

๓๒) เรือเอก ทิพย์ ประสานสุข ร.น.

๓๓) เรือเอก สงบ จรูญพร ร.น.

๓๔) เรือโท ชั้น รัศมิทัต ร.น.

๓๕) เรือโท จิบ ศิริไพบูลย์ ร.น.

๓๖) เรือโท ทองหล่อ ขำหิรัญ ร.น.

๓๗) เรือเอก หลวงธำรง นาวาสวัสดิ์

๓๘) หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

๓๙) หลวงนฤเบศร์มานิต

๔๐) หลวงโกวิทอภัยวงศ์

๔๑) นายแนบ พหลโยธิน

๔๒) หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)

๔๓) หลวงชำนาญนิติเกษตร์

๔๔) หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

๔๕) นายทวี บุณยเกตุ

๔๖) นายดิเรก ชัยนาม

๔๗) นายวิลาศ โอสถานนท์

๔๘) นายประจวบ บุญนาค

๔๙) นายวิเชียร สุวรรณทัต

๕๐) นายชุณห์ ปิณตานนท์

๕๑) นายเฉลียว ปทุมรส

๕๒) นายเอก สุภโปฎก

๕๓) นายจิตตะเสน ปัญจะ

๕๔) นายจรูญ สืบแสง

๕๕) นายสอน บุญจูง

๕๖) นายชุบ ศาลยาชีวิน

๕๗) นายหงวน ทองประเสริฐ

๕๘) หลวงสุนทร เทพหัสดิน

๕๙) หลวงอรรถ กิติกำจร

๖๐) นายบุ๋นจือ อังศุวัฒน์

ในจำนวน ๖๐ คนนี้ สำหรับผู้มียศและบรรดาศักดิ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดออกจากยศและบรรดาศักดิ์ทุกคน ฉะนั้นให้เจ้าพนักงานนำผู้ที่มีชื่อทั้ง ๖๐ คนนี้

ไปดำเนินการตัดหัวประหารชีวิต ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เวลาย่ำรุ่ง แล้วให้เอาหัวเสียบประจานไว้ ณ ท้องสนามหลวง


ประกาศมา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๖

พระยามะโนปกรณ์ นิติธาดา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อ้างอิง[แก้ไข]


ขึ้น

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg