คำสั่ง คปค. ฉบับที่ ๑๕

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕[แก้ไข]

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการรณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ

เพื่อให้การดำเนินการรณรงค์ให้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ผู้สมัครในนามประเทศไทย และอาเซียน ในตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงาน สำหรับการณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ
๑.๑ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ประธานคณะทำงาน
๑.๒ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ คณะทำงาน
๑.๓ อธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ คณะทำงาน
๑.๔ รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ นางบุศยา มาทแล็ง คณะทำงาน
๑.๕ รองอธิบดี กรมสารนิเทศ นายพิริยะ เข็มพล คณะทำงาน
๑.๖ นายเสข วรรณเมธี เจ้าหน้าที่การทูต ๘ กระทรวงการต่างประเทศ คณะทำงาน
๑.๗ นายภควัต ตันสกุล เจ้าหน้าที่การทูต ๘ กระทรวงการต่างประเทศ คณะทำงาน
๑.๘ ผู้อำนวยการกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ คณะทำงาน และเลขานุการ
๑.๙ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เจ้าหน้าที่การทูต ๘ กระทรวงการต่างประเทศ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๐ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กระทรวงการต่างประเทศ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๑ นายสุริยา จินดาวงศ์ เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กระทรวงการต่างประเทศ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๒ นายโวสิต วรทรัพย์ เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กระทรวงการต่างประเทศ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๓ นางศรีพันธ์ จันทรัคคะ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ กระทรวงการต่างประเทศ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่
๒.๑ พิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินการ แผนการณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ รวมทั้งท่าทีของไทยในการรณรงค์
๒.๒ พิจารณากำหนดแผนงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการณรงค์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
๒.๓ พิจารณาเสนองบประมาณเพื่อการณรงค์และการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒.๔ ดำเนินการรณรงค์โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนคณะทำงาน เพื่อการณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
๒.๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีอำนาจในการพิจารณาเห็นชอบแผนการเดินทางของผู้สมัคร และคณะ สำหรับการรณรงค์หาเสียง
๒.๖ แต่งตั้งบุคคล หรือคณะทำงานเฉพาะกิจ สำหรับการรณรงค์หาเสียง
๒.๗ มีสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ พลขับ และอุปกรณ์การสื่อสาร อันสมควรตามความจำเป็นแก่การณรงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานการจัดหา
๒.๘ ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ให้ดำเนินการใช้งบประมาณตามความเหมาะสมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ให้เบิกจ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ให้หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"