ข้ามไปเนื้อหา

วิกิซอร์ซ:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

จาก วิกิซอร์ซ
การปฏิเสธความรับผิดชอบโดยทั่วไปของวิกิซอร์ซ
หน้านี้ย้ำเตือนให้ผู้อ่านและเขียนวิกิซอร์ซระมัดระวังในการใช้วิกิซอร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านต้องรับความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้วิกิซอร์ซไว้เอง และอย่าใช้วิกิซอร์ซเพื่อหาคำปรึกษาทางการแพทย์หรือกฎหมาย

โปรดอ่านการปฏิเสธความรับผิดชอบโดยทั่วไปนี้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น คำว่า "วิกิซอร์ซ" (หรือ "โครงการนี้", เรา", หรืออื่น ๆ ทำนองเดียวกัน) หมายถึง ผู้สร้างสรรค์ ผู้มีส่วนร่วม ผู้สนับสนุน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์วิกิซอร์ซ รวมถึงมูลนิธิวิกิมีเดียเองด้วย

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ความแม่นยำ

วิกิซอร์ซไม่รับประกันเรื่องความใช้การได้หรือความแม่นยำ โครงการนี้เป็นแหล่งออนไลน์สำหรับรวบรวมเนื้อหาเสรี กล่าวคือ เป็นการรวมตัวโดยสมัครใจของบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาแหล่งข้อมูลชั้นต้นสาธารณะ ดังนั้น เนื้อหาที่พบในนี้อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองความแม่นยำของข้อความ นอกจากนี้ เนื้อหาที่รับไว้ยังลงไว้ตามที่เป็นอยู่ กล่าวคือ จุดบกพร่องใดที่มี ก็รักษาไว้ตามเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงตามต้นฉบับ

มิใช่เราจะกล่าวว่า ที่นี่ไม่มีเนื้อหาทรงคุณค่าหรือแม่นยำให้พบเจอ เพียงแต่เราไม่รับรองว่า เนื้อหาที่พบจะใช้การได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาทางการแพทย์หรือกฎหมายอาจไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ถ้าต้องการข้อมูลข่าวสารที่ใช้การได้จริง เราแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะดีกว่า

ความรับผิด

วิกิซอร์ซจะไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ ต่อข้อมูลที่ไม่แม่นยำหรือเป็นการหมิ่นประมาทปรากฏอยู่ หรือต่อการที่ท่านนำข้อมูลซึ่งมีอยู่ในหรือลิงก์จากเว็บเพจเหล่านี้ไปใช้

การเรียกค่าเสียหายจากวิกิซอร์ซเนื่องเพราะความไม่แม่นยำหรือใช้การไม่ได้ดังกล่าวมาแล้ว ไม่สามารถกระทำได้ เพราะวิกิซอร์ซเป็นการรวมตัวโดยสมัครใจของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างมีอิสระให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แหล่งทรัพยากรออนไลน์แบบเปิดด้านการศึกษา วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ วิกิซอร์ซไม่รับผิดชอบถ้ามีผู้ใดเปลี่ยนแปลง แก้ไข ดัดแปลง หรือนำออกซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่ท่านลงไว้ในวิกิซอร์ซหรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

การอนุญาต

ท่านสามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ตามข้อกำหนดเฉพาะที่ปรากฏในป้ายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดทั่วไปที่ปรากฏใน วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์ งานส่วนใหญ่ที่มีมักเป็นสาธารณสมบัติอยู่แล้วหรือสอดคล้องกับสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู

ท่านสามารถนำเนื้อหาในวิกิซอร์ซไปผลิตซ้ำได้โดยเสรีและไม่ต้องเสียค่าตอบแทน ไม่มีข้อตกลง สัญญา หรือความรับผิดใด ๆ ในะรหว่างท่านกับเราหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไรก็ดี ถึงแม้เราจะพยายามทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ลงไว้สำหรับแต่งานนั้นถูกต้องแม่นยำแล้ว แต่ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์ของงานนั้น ๆ เอง

การฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น

โปรดทราบว่า เนื้อหาที่นี่อาจขัดกับกฎหมายในประเทศหรือเขตอำนาจที่ท่านเข้าชมเนื้อหานั้นได้ ถึงแม้วิกิซอร์ซไม่ส่งเสริมการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ แต่ข้อมูลที่นี่เก็บไว้ ณ เซิร์ฟเวอร์ที่สหรัฐ ข้อมูลเหล่านั้นจึงได้รับการรักษาไว้ภายใต้ความคุ้มครองทุกอย่างที่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มอบให้

กฎหมายประเทศของท่านอาจไม่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเหมือนกฎหมายสหรัฐ หรืออาจไม่คุ้มครองหลักการต่าง ๆ ตามกฎบัตรของสหประชาชาติ หรืออาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่สหรัฐหรือสหประชาชาติไม่รับรอง ดังนั้น วิกิซอร์ซจะไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ ต่อการฝ่าฝืนกฎหมายประเทศของท่าน เมื่อท่านลิงก์มายังโดเมนของวิกิซอร์ซหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในวิกิซอร์ซ