คำสั่ง คปค. ฉบับที่ ๑๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๖[แก้ไข]

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. มีคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้การเปิดใช้ ในวันที่ ๒๘ ก.ย.นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการ
๒. พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชการทหารสูงสุด เป็นรองประธานกรรมการ
๓. พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๔. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เป็นกรรมการ
๕. ร.อ.ท.อภินันท์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
๖. นายกอบชัย ศรีวิลาศ เป็นกรรมการ
๗. นายสมชัย สวัสดิผล เป็นกรรมการ
๘. นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และเลขานุการ
๙. เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

๑. กำกับดูแลการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ประสานและติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือคำสั่งอื่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน อื่นของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้การเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. รับและพิจารณาข้อเสนอแนะจากสายการบิน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๔. สั่งการและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. เสนอแนะการกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการ
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคล และมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องใดๆ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
๗. ดำเนินการอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ให้คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือคำสั่งอื่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามการสั่งการ การประสาน และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"