บันทึกข้อความโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่ 500/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ที่ ๕๐๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เรียน ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นส่งรายชื่อนักเรียนห้องละ ๒ คน (ไม่แยกห้อง ก และ ข) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุเคราะห์

  • (นายทรงภพ ร่มสายหยุด)
  • หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  • ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน. (2563, 20 ตุลาคม). บันทึกข้อความกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่ 500/2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563. สืบค้นจาก https://twitter.com/songkietchartwa/status/1318801464018399232

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"