บันทึกข้อความสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 ที่ พว 0005.1/"030"

จาก วิกิซอร์ซ
ตราครุฑ
หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สนง.ราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ (โทร. ๑๑๐, ๑๑๒)
ที่ พว ๐๐๐๕.๑/"๐๓๐" วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ความว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีคำสั่งแต่งตั้งปรับย้ายข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้าราชการตำรวจที่มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ ใคร่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณในการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจำนวน ๑๖ นาย และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๔ นาย ในวาระการแต่งตั้งดังกล่าว คือ

๑. กรณีขอรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๑๖ ราย

๑.๑ พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑.๒ พันตำรวจเอก ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บังคับการ ๕ กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
๑.๓ พันตำรวจเอก สมบูรณ์ เทียนขาว ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๑.๔ พันตำรวจเอก สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผู้บังคับการ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๑.๕ พันตำรวจโท ธรรมปพน ชาวกำแพง รองผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๑.๖ พันตำรวจโท ภาดล จันทร์ดอน รองผู้กำกับการ ๖ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๑.๗ พันตำรวจโท วัชรพันธ์ ศิริพากย์ รองผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑.๘ พันตำรวจโท อมรชัย ลีลาขจรจิตร รองผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑.๙ พันตำรวจโท เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ รองผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๑๐ พันตำรวจโท กึกก้อง ดิศวัฒน์ รองผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๖ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
๑.๑๑ พันตำรวจโท ปิยรัช สุภารัตน์ รองผู้กำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๑.๑๒ พันตำรวจโท รังสรรค์ สอนสิงห์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
๑.๑๓ พันตำรวจโท กมล ทวีศรี สารวัตร กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑.๑๔ ร้อยตำรวจเอก กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ รองสารวัตร กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๑.๑๕ ร้อยตำรวจเอก ไพบูลย์ สอโส รองสารวัตร งานสายตรวจ ๑ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง สารวัตร งานสายตรวจ ๑ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๑.๑๖ ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา รองสารวัตร กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

๒. กรณีขอรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๔ ราย

๒.๑ พันตำรวจโท รัชภูมิ กุสุมาลย์ รองผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๒.๒ พันตำรวจโท ศตวรรษ บุญมี รองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๒.๓ พันตำรวจโท จามร ทองพรรณ รองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๒.๔ พันตำรวจโท วรา พงษ์ศิริ รองผู้กำกับการ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓
จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชวินิจฉัย

ควรมิควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อ.
(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ
  • พล.อ. หญิง
  • (สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา)
  • (๙๐๔)

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"