ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒. รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓. รองศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๕. รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๖. รองศาสตราจารย์สุวดี โฆษิตบวรชัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๗. รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริปการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๘. รองศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

๙. รองศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๐. รองศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  • ผู้รับสนองพระราชโองการ
  • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
  • รองนายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"