ประกาศหน่วยราชการในพระองค์ เรื่อง ข้าราชการฯ กระทำความผิดวินัยร้ายแรง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2565

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศหน่วยราชการในพระองค์
เรื่อง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรง

ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่ามีบุคคลแต่งกายเครื่องแบบทหาร มีอาการมึนเมา ขับขี่ยานพาหนะของทางราชการ มีการโต้เถียงกับประชาชนที่ใช้ยานพาหนะ บริเวณถนนบรมราชชนนีซึ่งเป็นเส้นทาสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลากลางคืน นั้น

โดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าว เป็นนายทหารชั้นประทวน ในสังกัด ชื่อ จ.ส.ต.นิเวศน์ ฤทธิธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัย แผนกถวายความปลอดภัย จึงได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันที ซึ่งผลการสอบสวนพบว่าได้กระทำผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กล่าวคือ นำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรทั่วไป แต่งกายไม่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรร่วม อันสร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงาน กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จึงมีคำสั่งลงโทษปลด จ.ส.ต.นิเวศน์ ฤทธิธรรม ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และส่งตัวดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาต่อศาลทหารเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งลงโทษกำลังพลนายทหารชั้นประทวน อีก ๒ นาย ที่กระทำความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง คือ จ.ส.อ.กฤษณะ วงษ์นิล กับ จ.ส.ต.สนิท สาระวัลย์ ตำแหน่ง ครูฝึก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ดูแลอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐาน แต่ได้ร่วมดื่มสุรากับ จ.ส.ต.นิเวศน์ฯ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญทั้งสองนาย

การนี้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ต้องขออภัยต่อประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อน ที่กำลังพลดังกล่าวกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมและแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควร ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยได้กวดขันเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอ ในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและให้เป็นที่พึ่งของประชาชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  • หน่วยราชการในพระองค์
  • ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"